Mẫu biên bản sao lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ chi tiết nhất

Mẫu bản ghi sao lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ là gì? Mẫu biên bản sao lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ? Hướng dẫn lập biên bản? Các thông tin pháp lý liên quan?

Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ là tập hợp dữ liệu bao gồm tài liệu lưu trữ điện tử và dữ liệu đặc tả tài liệu lưu trữ được sắp xếp thông qua các phương tiện điện tử để truy cập, khai thác, quản lý. và cập nhật. Khi sao lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ phải lập một biên bản là biên bản sao lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ. Vậy mẫu sao lưu cơ sở dữ liệu mẫu được thực hiện như thế nào, sau đây là chi tiết.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu bản ghi sao lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ là gì?

Mẫu biên bản sao lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ là văn bản ghi nhận việc sao lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ, ghi các mục của tài liệu lưu trữ đã sao lưu.

Mẫu bản ghi sao lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ là mẫu bản ghi được tạo ra để ghi lại quá trình sao lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ.

2. Mẫu biên bản sao lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

BÁO CÁO

SAO LƯU LƯU TRỮ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1 Thời gian: ngày…………tháng…………năm…………

xem thêm: Xử phạt hành vi không khai báo lưu trú khách sạn, nhà nghỉ

2. Địa điểm:…………..

3. Người dự phòng:………….

4. Mã phương tiện lưu trữ cũ:…………

5. Mã phương tiện lưu trữ mới:…………

6. Phương thức dự phòng:…………..

7. Sao lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ:

7.1. Tên cơ sở dữ liệu: ……..

7.2. Nội dung sao lưu dữ liệu:…….

xem thêm: Kinh doanh lưu trú là gì? Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch?

7.3. Dung lượng dự phòng: ………….

8. Lỗi xảy ra trong quá trình sao lưu dữ liệu:……

9. Lời giải:……

10. Kết quả:………….

NGƯỜI DỰ PHÒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Cơ sở dữ liệu là gì? Vai trò, phân loại và tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu?

3. Hướng dẫn lập biên bản:

– Ghi chính xác nội dung biên bản:

+ Thời gian: ngày…………tháng…………năm…………

+ Địa điểm: …………..

+ Người dự phòng:………….

+ Mã phương tiện lưu trữ cũ: …………

+ Mã phương tiện lưu trữ mới: …………

+ Phương thức dự phòng: …………..

+ Sao lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ:

xem thêm: Dịch vụ lưu trú là gì? Đặc điểm và các loại hình dịch vụ lưu trú ở Việt Nam?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ra trại cai nghiện và hướng dẫn soạn thảo đơn chi tiết nhất

+ Tên cơ sở dữ liệu:……..

+ Nội dung sao lưu dữ liệu:…….

+ Dung lượng dự phòng: ………….

+ Xảy ra lỗi trong quá trình sao lưu dữ liệu:……

+ Biện pháp khắc phục:……

+ Kết quả: ………….

– Ghi và ký tên đầy đủ của người dự phòng

4. Sự thô bạoThông tin pháp lý liên quan:

Về sao lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ đã có quy định cụ thể, chi tiết tại thông tư Con số: 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử như sau:

xem thêm: Tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Về nguyên tắc thiết kế cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào:

– Đảm bảo thống nhất với chuẩn thông tin đầu vào của hệ thống quản lý văn bản điện tử của cơ quan, tổ chức.

– Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng gói dữ liệu để kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 và quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước quy định tại Thông tư của Bộ trưởng số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Đảm bảo việc trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của Lưu trữ lịch sử và Hệ thống quản lý tài liệu điện tử của Cơ quan.

Yêu cầu lập danh mục nội dung dữ liệu đặc tả của tài liệu lưu trữ

– Việc biên mục nội dung tài liệu đặc tả phải đảm bảo ngắn gọn, rõ nghĩa đối với nội dung tài liệu cần mô tả.

– Trường hợp thuộc tính nội dung có nhiều giá trị khác nhau thì phân tách các thuộc tính nội dung bằng dấu chấm phẩy (;).

– Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cập nhật, bổ sung khi có sự thay đổi về nội dung quy định dữ liệu của tài liệu lưu trữ.

xem thêm: Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu

Chuẩn thông tin đầu vào dữ liệu của cơ sở dữ liệu lưu trữ

– Tài liệu lưu trữ điện tử được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên giấy

+ Định dạng Tài liệu Di động (.pdf), phiên bản 1.4 trở lên;

+ Ảnh màu;

+ Độ phân giải tối thiểu: 200 dpi;

+ Tỷ lệ số hóa: 100%;

+ Mẫu chữ ký số của cơ quan, tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ số hóa

– Vị trí: Trên cùng, góc phải, trang đầu của tài liệu;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu đường giao thông và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

xem thêm: Mã ngạch, hệ số lương và cách tính lương nhân viên văn thư lưu trữ

– Hình ảnh: Con dấu cơ quan, tổ chức, màu đỏ, cỡ bHở?kích thước thực của nhãn hiệu, định dạng Đồ họa mạng di động (.png);

– Thông tin: Tên cơ quan, tổ chức, thời gian ký (ngày, tháng, năm; giờ, phút, giây; múi giờ Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 8601).

– Tên tệp: gồm mã tệp và số thứ tự của văn bản trong tệp, cách nhau bởi dấu chấm.

– Ảnh tư liệu

+ Định dạng: JPEG;

Độ phân giải tối thiểu: 200 dpi.

– Phim tài liệu

+ Định dạng: MPEG-4, .avi, .wmv;

xem thêm: Khai báo ở khách sạn? Quy định về lưu trú khách sạn?

+ Tốc độ bit tối thiểu: 1500 kbps.

– Tài liệu âm thanh

+ Định dạng: MP3, .wma;

+ Tốc độ bit tối thiểu: 128 kbps.

– Dữ liệu đầu vào của cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ được hình thành từ Hệ thống quản lý văn bản điện tử của cơ quan, tổ chức nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử được đóng gói theo tiêu chuẩn kỹ thuật của lưu trữ. ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Đặc tả dữ liệu tài liệu lưu trữ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Nguyên tắc bảo quản tài liệu lưu trữ là:

– Đảm bảo cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ được bảo quản an toàn, xác thực và bảo mật trên các phương tiện lưu trữ.

xem thêm: Quy định về lưu trữ hồ sơ và lưu trữ thông tin trong đấu thầu

– Bảo đảm khả năng truy cập, quản lý, tìm kiếm, cập nhật cơ sở dữ liệu về tài liệu lưu trữ.

Yêu cầu về bảo quản tài liệu lưu trữ như sau:

– Không lưu trữ các bản lưu chứa thông tin thuộc miền mật Nnước trên các thiết bị kết nối Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông.

– Không thay đổi mục đích sử dụng các thiết bị đã lưu trữ cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ chứa thông tin thuộc về phạm vi bí mật nhà nước mà không xóa triệt để cơ sở dữ liệu lưu trữ.

– Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ phải được sao lưu ít nhất 02 bộ, mỗi bộ trên 01 phương tiện lưu trữ độc lập. Việc sao lưu phải đầy đủ, chính xác, kịp thời và an toàn.

– Đảm bảo tính nhất quán trong quá trình kiểm tra, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Người được giao quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm kiểm tra, bảo quản, sao lưu và phục hồi.

Giới thiệu về Kiểm tra Cơ sở dữ liệu Lưu trữ

xem thêm: Quyền được biết, ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự

– Thời kỳ kiểm tra: Định kỳ hàng năm.

– Quy trình kiểm định được quy định tại Phụ lục III của Thông tư này.

– Biên bản kiểm tra quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.

Phần mềm sao lưu và lưu trữ cơ sở dữ liệu

– Thời gian và phương pháp sao lưu

+ Cơ sở dữ liệu lưu trữ phải được sao lưu hàng ngày theo phương thức sao lưu gia tăng, ngày đầu tiên hàng tháng phải sao lưu theo phương thức sao lưu toàn bộ.

+ Chuyển đổi phương tiện lưu trữ

+ Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và phần mềm phải chuyển đổi phương tiện lưu trữ định kỳ 3 năm một lần bằng phương pháp sao lưu toàn bộ; Dữ liệu thông số kỹ thuật lưu trữ được sao lưu vàAh được lưu trữ ở định dạng tệp XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng).

xem thêm: Tài liệu tham khảo là gì? Làm thế nào để trích dẫn một thư mục tiêu chuẩn?

– Hỏibạnquy trình sao lưu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

– NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮnhật ký sao lưu quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này.

– PhútN dự phòng quy định tại Phụ lục VII Thông tư này.

Về Archives Database Recovery như sau:

– Thủ tục và nội dung phục hồi cơ sở dữ liệu lưu trữ được quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư này.

– Biên bản khôi phục cơ sở dữ liệu quy định tại Phụ lục IX Thông tư này.

Trên cơ sở phân tích trên, việc sao lưu dữ liệu và lập hồ sơ đòi hỏi tính chính xác của tài liệu lưu trữ điện tử và đặc điểm kỹ thuật của dữ liệu tài liệu lưu trữ được sắp xếp thông qua phương tiện điện tử. để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật. Trên đây chúng tôi đã cung cấp thông tin chi tiết về hồ sơ sao lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và các thông tin liên quan về sao lưu dữ liệu tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản sao lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận