Mẫu biên bản rà soát hộ nghèo mới nhất đang áp dụng 2023

Rà soát hộ nghèo là hoạt động thường niên ở nước ta. Dưới đây là phân tích về mô hình bình xét hộ nghèo mới nhất áp dụng năm 2023.

1. Tiêu chí xác định hộ nghèo ở nước ta:

Khoản 2 Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định xác định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được xác định dựa trên các tiêu chí chủ yếu. thu nhập yếu. Như sau:

– Để được xác định chuẩn nghèo, cá nhân, hộ gia đình phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau đây về thu nhập bình quân đầu người:

+ Đối với khu vực nông thôn: Hộ được công nhận chuẩn nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và còn thiếu ít nhất 3 chỉ tiêu đánh giá mức độ nghèo. thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

+ Đối với khu vực thành thị: Hộ gia đình được công nhận chuẩn nghèo khi hộ gia đình có thu nhập bình quân tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu ít nhất 3 chỉ tiêu đánh giá mức độ nghèo. thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

– Để được xác định chuẩn hộ cận nghèo, cá nhân, hộ gia đình phải đảm bảo các điều kiện cụ thể sau đây về thu nhập bình quân đầu người:

+ Đối với khu vực nông thôn: Hộ gia đình được xác định cận nghèo khi hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu dưới 03 chỉ số đo mức nghèo. thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản.

+ Đối với khu vực thành thị: Hộ gia đình được xác định là hộ cận nghèo khi hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu dưới 03 chỉ số đo mức độ nghèo. thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản.

– Hộ gia đình được xác định là hộ chuẩn có mức sống trung bình khi đáp ứng các điều kiện cụ thể sau đây về thu nhập bình quân đầu người:

+ Đối với khu vực nông thôn: Hộ có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân tháng từ trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng.

+ Đối với khu vực thành thị: Hộ có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân tháng từ trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên theo điều 30 kèm hướng dẫn

Trên thực tế, các quy định về chuẩn nghèo, chuẩn hộ cận nghèo do Nhà nước đưa ra là cơ sở để đo lường, giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; Đây là cơ sở để xác định đối tượng thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế – xã hội khác cho giai đoạn 2022 – 2025.

2. Mẫu biên bản xét duyệt hộ nghèo mới nhất áp dụng năm 2023:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THÔN/MỚI

Bình xét hộ thoát nghèo, hộ mới nghèo

Cuộc họp được tổ chức vào ngày …………. giờ. … phút, ngày……. tháng . … năm …. Vị trí: ………

Thành phần gồm:…………người (có danh sách).

– Đại diện thôn, đoàn thể:

Đầu tiên……….

2. ………

Số hộ đại diện có mặt: …………

Trụ sở Chủ tịch: …………

Chức vụ: ………

Thư ký: ………

Nội dung cuộc họp

1. Toàn thể cuộc họp đã nghe Ông (bà)…… là Trưởng thôn thông qua kết quả bình xét hộ nghèo năm 200… của thôn (có danh sách kèm theo).

2. Ý kiến ​​thảo luận (ghi ý kiến):

3. Cuộc họp thống nhất kết luận:

Một. Hộ được xét thoát nghèo:

b. Hộ xét hộ nghèo mới:

c. Thông qua danh sách : . . …..hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

hộ nghèo

Hộ nghèo mới

STT

Họ và tên chủ hộ

Mức độ khó vượt qua bài kiểm tra

kết quả bình chọn

STT

Họ và tên chủ hộ

Mức độ khó vượt qua bài kiểm tra

kết quả bình chọn

d. Ý kiến ​​không đồng tình, kiến ​​nghị: (ghi rõ ý kiến ​​không đồng tình)

Hội nghị kết thúc……giờ,……. phút cùng ngày. Biên bản được lập thành hai bản, một bản gửi thôn, một bản gửi xã.

Thư ký Hộ gia đình Đại diện Đại diện UBND xã Chủ tịch (Trưởng thôn/tổ)

3. Tại sao phải rà soát hộ nghèo?

Tiến hành rà soát hộ nghèo giúp Nhà nước tìm hiểu, thu thập thông tin đúng, đủ về đời sống của người dân ở từng địa phương. Từ đó đưa ra các phương án hỗ trợ kịp thời (chính sách hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn) giúp cải thiện đời sống người dân.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới và chuẩn nhất năm 2022

Thông qua việc rà soát hộ nghèo, Nhà nước và chính quyền địa phương sẽ nắm bắt đúng, đủ hoàn cảnh, chất lượng cuộc sống của người dân. Qua đó hạn chế đến mức tối đa các trường hợp khai man, dối trá, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước, nguồn ngân sách của cơ quan nhà nước.

Việc rà soát hộ nghèo giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có một nguồn kinh tế nhất định để đảm bảo nhu cầu cuộc sống. Đây cũng là cơ sở để thúc đẩy tăng trưởng, xây dựng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân.

Chính vì những lý do trên mà hiện nay, công tác rà soát hộ nghèo đang được Nhà nước ta đẩy mạnh.

4. Quy trình rà soát hộ nghèo:

Khi tiến hành rà soát hộ nghèo hàng năm, các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ một số quy trình, thủ tục cụ thể sau đây:

Bước 1: Lập danh sách các hộ cần rà soát

Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì phối hợp với thôn rà soát, lập danh sách.

Danh sách các gia đình được rà soát bao gồm:

+ Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm rà soát;

+ Hộ gia đình có đơn đề nghị xét hộ nghèo, hộ cận nghèo.

– Bước 2: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và cán bộ rà soát thu thập thông tin hộ gia đình, chấm điểm, tổng hợp, phân loại hộ gia đình.

– Bước 3: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát.

+ Ban chỉ đạo bình xét cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn (chủ trì cuộc họp), bí thư chi bộ thôn, các đoàn thể, các ủy viên bình xét và một số đại diện hộ gia đình qua bình xét, các hộ khác sẽ tham gia cuộc họp.

+ Trong cuộc họp phải có ít nhất 50% tổng số thành viên dự họp nhất trí về kết quả đánh giá, chấm điểm đối với hộ được bình xét.

+ Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của chủ tọa, thư ký cuộc họp và đại diện các hộ gia đình (01 bản lưu tại thôn, 01 bản gửi Ban chỉ đạo xét duyệt cấp xã).

– Bước 4: Niêm yết, thông báo công khai kết quả rà soát hộ nghèo.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp GCN đăng ký hoạt động ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài mới nhất

+ Kết quả bình xét hộ nghèo được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Trong thời gian đăng tải, thông báo công khai, trường hợp có đơn thư khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã sẽ tổ chức rà soát kết quả rà soát theo đúng quy trình rà soát trong thời hạn 07 ngày làm việc. làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại;

+ Hết thời hạn niêm yết công khai và bình xét, Ban Chỉ đạo bình xét cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Bước 5: Báo cáo và xin ý kiến ​​của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời.

– Bước 6: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Khi thực hiện rà soát hộ nghèo định kỳ hàng năm, các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ một số quy trình, thủ tục cụ thể sau đây:

– Hộ gia đình có đơn đề nghị xét hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đơn đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. .

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trường hợp hộ gia đình đủ tiêu chí, cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu rà soát.

Như vậy, Nhà nước đã quy định khá chi tiết và rõ ràng về việc bình xét hộ nghèo. Quy trình này góp phần đảm bảo tính khách quan, toàn diện của quá trình xác định hộ nghèo ở nước ta.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết: Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 – 2025

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản rà soát hộ nghèo mới nhất đang áp dụng 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận