Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Biên bản thuyết minh trực tiếp là gì? Mẫu biên bản giải trình trực tiếp? Hướng dẫn soạn thảo biên bản bản giải trình trực tiếp? Thủ tục giải thích trực tiếp?

Vi phạm hành chính có thể nói là hành vi vi phạm phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Trong hoạt động hành chính thuế, hóa đơn cũng không ngoại lệ. Theo đó, khi cá nhân, tổ chức vi phạm trong quản lý hành chính về thuế, hóa đơn thì người có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên, trước đó, người vi phạm có quyền giải trình hành vi vi phạm của mình để người có thẩm quyền xem xét, quyết định xử phạt trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Luật quy định khi tổ chức phiên giải trình trực tiếp để cá nhân, tổ chức giải trình về hành vi vi phạm của mình thì phải lập biên bản. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc ghi âm buổi thuyết minh trực tiếp và cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Thế nào là biên bản thuyết minh trực tiếp?

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn quy định Mẫu số 02/BB về Biên bản giải trình trực tiếp, trong đó:

– Vi phạm hành chính về thuế là hành vi có lỗi của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về thuế và các khoản thu khác (tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước); tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cổ tức, lợi nhuận được chia trên phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) không phải là tội phạm và phải bị xử lý theo pháp luật. chính.

– Vi phạm hành chính về hóa đơn là hành vi có tội của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về hóa đơn nhưng không phải là tội phạm và phải bị xử phạt theo quy định của pháp luật. hành chính.

Khi tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì phải giải trình bằng văn bản hoặc trực tiếp tại cuộc họp. Theo đó, giải trình trực tiếp là trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải gửi đơn yêu cầu được giải trình trực tiếp đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, người đại diện hợp pháp của họ có quyền tham gia phiên giải trình và đưa ra ý kiến, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Biên bản phiên giải trình trực tiếp là văn bản ghi lại các sự kiện diễn ra trong phiên giải trình trực tiếp liên quan đến một hành vi vi phạm hành chính như các bên tham gia phiên giải trình, nội dung phiên giải trình…, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. các quyết định sau đó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu dây điện và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất.

Biên bản phiên giải trình trực tiếp được sử dụng để người có thẩm quyền căn cứ vào đó ra quyết định xử phạt hành chính chính xác, đúng đắn, phù hợp và tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. xúc phạm. Phiên giải trình trực tiếp cũng là cơ hội để cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trình bày, đưa ra những lý do thuyết phục về hành vi vi phạm của mình để chứng minh mình hoàn toàn tuân thủ pháp luật và không có vi phạm. phạm tội hoặc chỉ đơn giản là để giảm nhẹ hình phạt cho mình.

2. Mẫu biên bản giải trình trực tiếp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

xem thêm: Trách nhiệm bảo đảm quyền vui chơi, điều kiện giải trí của trẻ em

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

BÁO CÁO

Phiên giải thích trực tiếp

– Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

– Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

– Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

– Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC lập hồi … giờ … phút, ngày…… tháng………… lúc……;

xem thêm: Mẫu công văn giải trình chậm nộp tờ khai thuế chi tiết nhất hiện nay

– Căn cứ vào công văn yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày …. có thể…. của [3]

– Căn cứ văn bản ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật tham gia phiên giải trình của [3] (nếu);

– Căn cứ Thông báo số…………ngày..tháng….năm…………của……về việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp;

Hôm nay, hồi……giờ……phút, ngày……tháng……năm……tại……..

Chúng tôi gồm có:

I. Bên tổ chức phiên giải trình:

1. Ông (Bà):…… Chức vụ: …Đơn vị:……

2 Ông (Bà):…… Chức vụ:……Đơn vị:…….

xem thêm: Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội và kinh nghiệm viết văn bản giải trình

II. Bên giải trình:

:…………. Giới tính: …………

Sinh ngày: …../…../…… Quốc tịch: …………..

Nghề nghiệp:…………

Nơi ở hiện nay: ………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:…….. ;
Phạm vi ngày:…./…./……. ; cấp bởi: ………

Mã số thuế (nếu có):……..

:……..

xem thêm: Mẫu công văn giải trình truy thu bảo hiểm xã hội chi tiết nhất

Địa chỉ trụ sở chính: ………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập/hoạt động:…………

Phạm vi Ngày:…./…./……; cấp bởi:………..

Mã số thuế:………..

Đại diện pháp lý:[4]…………. Giới tính: …………

Tiêu đề:………

Nội dung cuộc họp được giải thích như sau:

1. Ý kiến ​​của người có thẩm quyền xử phạt:

xem thêm: Thủ tục đầu tư mở khu vui chơi giải trí

Xem thêm bài viết hay:  Tải mẫu giấy chứng nhận xuất xưởng file Word mới nhất?

– Về cơ sở pháp lý: ………….

– Về tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm: …………

– Về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến ​​áp dụng đối với hành vi vi phạm: ………….

2. Ý kiến ​​của cá nhân/tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp của cá nhân/tổ chức vi phạm:……..

Phiên giải trình kết thúc hồi……giờ…. phút, ngày…. có thể ……….

Biên bản gồm…… trang, được lập thành…… bản có nội dung và giá trị như nhau; đã được đọc cho những người có tên ở trên, xác nhận là đúng và ký tên dưới đây; lưu vào hồ sơ và giao cho người giải trình 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI THÍCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Công văn giải trình mới nhất về việc thay đổi đảng phái muộn

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC GIẢI THÍCH

(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

PHÚT PHỤ NỮ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ nếu có)

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản giải trình trực tiếp:

[1] Nhập tên của bạn theo hướng dẫn định dạng và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư;

Theo đó, thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính sau:

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ.

b) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

xem thêm: Mẫu công văn giải trình chế độ thai sản muộn chi tiết nhất

c) Số, ký hiệu của văn bản.

d) Địa điểm, thời gian ban hành văn bản.

d) Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

e) Nội dung văn bản.

g) Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

h) Con dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

i) Nơi nhận.

Ngoài các thành phần chính quy định trên, văn bản có thể bổ sung thêm các thành phần khác:

xem thêm: Giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về thuế

a) Phụ lục.

b) Chỉ dẫn độ mật, độ khẩn, chỉ dẫn phạm vi lưu hành.

c) Chữ ký của tác giả và số lượng bản đã phát hành.

d) Địa chỉ của cơ quan, tổ chức; e-mail; thông tin điện tử; số điện thoại; số fax.

Kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm: Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần thể thức, số trang của văn bản. Thể thức trình bày văn bản hành chính thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này. Việc viết hoa trong văn bản hành chính thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này. Việc viết tắt tên văn bản hành chính thực hiện theo quy định tại Phụ lục III của Nghị định này.

[2] Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản;

[3] Ghi họ và tên cá nhân/tên tổ chức vi phạm;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Công đoàn mới và chuẩn nhất

[4] Ghi họ, tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ tên chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

xem thêm: Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh chi tiết nhất (mẫu 01/KHBS)

4. Thủ tục giải trình trực tiếp:

– Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: Đối với hành vi vi phạm hành chính mà pháp luật quy định thì hình thức xử phạt được áp dụng bằng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động. có thời hạn hoặc áp dụng mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó là 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức thì cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản với người vi phạm. có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp giải trình trực tiếp, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải gửi đơn yêu cầu được giải trình trực tiếp đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản. kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Người có thẩm quyền xử phạt phải thông báo bằng văn bản cho người vi phạm biết về thời gian, địa điểm buổi dẫn giải trực tiếp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người vi phạm.

Người có thẩm quyền xử phạt tổ chức phiên giải trình trực tiếp và có trách nhiệm nêu căn cứ pháp luật, tình tiết, chứng cứ liên quan đến vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. nhằm áp dụng đối với các hành vi vi phạm. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, người đại diện hợp pháp của họ có quyền tham gia phiên giải trình và đưa ra ý kiến, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Việc giải trình trực tiếp phải được lập thành biên bản, có chữ ký của các bên; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ thì các bên phải ký vào từng tờ của biên bản. Hồ sơ này phải được lưu giữ trong biên bản xử phạt vi phạm hành chính giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của họ một bản.

Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét bản giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trước khi ra quyết định xử phạt.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận