Mẫu biên bản nghiệm thu file Word chuẩn và mới nhất 2023

Biên bản là văn bản ghi lại những sự việc đã hoặc đang xảy ra và hiện nay được sử dụng phổ biến trong công việc, hợp đồng như biên bản nghiệm thu công việc, biên bản nghiệm thu. hợp đồng, nghiệm thu công trình…

1. Biên bản nghiệm thu là gì?

hồ sơ kiểm tra là biên bản do các đơn vị, tổ chức lập nhằm mục đích minh chứng cho việc nghiệm thu và bàn giao giữa hai bên dựa trên các tiêu chuẩn và thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết trước đó. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được các bên liên quan ký xác nhận sau khi đã hoàn thành công việc theo đúng hợp đồng chính ban đầu mà các bên đã thỏa thuận. Nội dung biên bản sẽ được các bên kiểm tra và xác nhận – nếu có tình huống phát sinh như công việc cần bảo vệ, chấn chỉnh thì các bên cũng phải ghi rõ vào biên bản.

Nội dung của biên bản nghiệm thu tuy khác nhau nhưng đều cần đảm bảo các thông tin cơ bản và cần thiết như: nội dung nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, thời gian nghiệm thu, đánh giá tình hình nghiệm thu và cách diễn đạt. có chữ ký của các bên liên quan.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng năm 2023

2. Biên bản nghiệm thu công việc:

Download biên bản nghiệm thu công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

BÁO CÁO

THI CÔNG CÔNG TRÌNH

CON SỐ: …….

Sự thi công: ….

Loại: …..

Đối tượng nghiệm thu: ………… (Ghi rõ tên công ty được nghiệm thu)…….

Các thành phần được thử nghiệm trực tiếp:

Đại diện Ban quản lý dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông nội: ……. Chức vụ: …..

Đại diện nhà thầu thi công: ….(Ghi tên nhà thầu)….

– Ông: ….. Chức vụ: …..

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ …..ngày….tháng….năm….

Kết thúc:……giờ…..ngày…..tháng……năm…..

Tại công trường: ….

Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các nội dung thay đổi thiết kế đã được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên và số bản vẽ thiết kế)

– Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng được áp dụng:

(Nêu tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng)

– Kết quả kiểm tra, thử nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các tài liệu khác có liên quan.

Về chất lượng công trình xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công trình xây dựng đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành)

Các ý kiến ​​khác nếu có:

Kết luận:

(Cần ghi rõ đồng ý nghiệm thu hay không, nghiệm thu để tiến hành công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi tiến hành công việc tiếp theo).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tổng kết công tác của chi bộ Đảng mới nhất

GIÁM SÁT KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Biểu mẫu và hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu vật tư đầu vào

3. Biên bản nghiệm thu hợp đồng:

Download biên bản nghiệm thu hợp đồng

Đơn vị: …

Phần: …

BIÊN BẢN CHẤP NHẬN HỢP ĐỒNG CHỨNG KHOÁN

Số: …………/NTHDGK

– Căn cứ Hợp đồng số …../20……./HĐGK-……. ký ngày …../…../20….

– Căn cứ tình hình thực tế giao khoán.

Hôm nay, ngày ….. tháng … ……. TRONG …

Họ và tên: …. Chức vụ: …

Người đại diện: ….. Bên giao khoán: ….

Họ và tên: …. Chức vụ: …..

Đại diện: … Bên giao khoán: ….

Hãy kiểm tra và chấp nhận hợp đồng số….ngày…. Có thể ……

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) thực hiện:……

Giá trị hợp đồng đã thực hiện: …

Bên … đã trả bên……. số tiền là…đồng

(Viết bằng chữ: …..)

Số tiền phạt do bên……. vi phạm hợp đồng: …..đồng

(Viết bằng chữ:……)

Số tiền của bữa tiệc…. còn phải trả đảng……. là…… đồng

(viết bằng chữ): …..

Phần kết luận: ……

ĐẠI DIỆN ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH VIÊN ĐẠI DIỆN

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình mới nhất

4. Biên bản nghiệm thu công việc:

Download biên bản nghiệm thu công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

……….., ngày………. Có thể……….

PHÚT SỐ …………

THI CÔNG CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH ………… (ghi tên công trình xây dựng)…………

Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu và vị trí thi công trên công trường)

Các thành phần được thử nghiệm trực tiếp:

a) Giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Đối với hợp đồng tổng thầu, giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư dự kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ.

Thời gian thử nghiệm:

Bắt đầu : ………. ngày………. Có thể……….

Ngày cuối…………. Có thể……….

TRONG: …………………

Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về hồ sơ làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với Khoản 1 Điều 24 Nghị định này).

b) Về chất lượng công trình xây dựng (so với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

c) Các ý kiến ​​khác nếu có.

đ) Ý kiến ​​của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về việc nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

Kết luận :

– Nghiệm thu hay không nghiệm thu, đồng ý triển khai công việc thi công tiếp theo.

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện phần công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải mới nhất

TRỰC TIẾP KỸ THUẬT THI CÔNG GIÁM SÁT THI CÔNG

(điền họ tên, chức vụ) (điền họ tên, chức vụ)

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử chạy không tải mới nhất

5. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng:

Download biên bản nghiệm thu, thanh lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng số:…………/HĐKT-…………ngày………….tháng…………..năm………….

Hôm nay, ngày………….tháng…………năm…………. Tại Công ty…………, chúng tôi bao gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC

Người đại diện:……Chức vụ:…..

Địa chỉ:….

Điện thoại:…

Giấy phép kinh doanh số: ….

Mã số thuế: ….

Tài khoản: ….

Tại Ngân hàng: …..

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện: …. Chức vụ:….

Địa chỉ:……

Điện thoại:…

Giấy phép kinh doanh số:……

Mã số thuế: ….

Tài khoản: …..

Tại Ngân hàng: ….

Hai bên thống nhất lập biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm….như sau:

Điều 1: Nội dung:

– Bên B bàn giao cho Bên A…

+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ đã giao:…

+ Bên A thanh toán cho bên B: …..

– Tổng số lượng:….

– Chữ: ……..

(Chưa bao gồm 10% VAT)

Xác nhận bàn giao: …

Điều 2: Kết luận:

+ Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng về chất lượng sản phẩm/dịch vụ…

+ Do Bên A đã nhận đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ…… Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm về sai sót, chất lượng sản phẩm…….. đã được bàn giao.

+ Bên A phải thanh toán đầy đủ cho bên B ngay sau khi có biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được ký kết.

(Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN CHUYỂN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu phần mềm và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

6. Một số lưu ý khi viết biên bản nghiệm thu:

Bởi biên bản nghiệm thu là cơ sở để đánh giá chất lượng công trình, đánh giá mức độ hoàn thành công việc và đánh giá năng lực của đơn vị thi công, nhà thầu. Vì vậy, trong biên bản nghiệm thu cần lưu ý những điểm sau:

– Nội dung nghiệm thu cần nêu cụ thể, chính xác;

– Thời gian bắt đầu và kết thúc nghiệm thu làm cơ sở khi cần kiểm định;

– Kết luận sau nghiệm thu: nêu chi tiết kết quả của quá trình nghiệm thu;

– Chữ ký của các bên liên quan.

Biên bản nghiệm thu là một trong những biên bản có vai trò vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực kinh tế và đời sống hiện nay. Đặc biệt trong lĩnh vực thi công xây dựng, hồ sơ nghiệm thu sẽ được coi là cơ sở để đánh giá chất lượng công trình cũng như mức độ hoàn thành công trình và năng lực làm việc, thi công công trình. thi công xây lắp của đơn vị thi công, nhà thầu thi công. Chính vì vai trò quan trọng như vậy nên khi viết văn bản nghiệm thu các bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Nội dung trong mẫu biên bản nghiệm thu phải được viết rõ ràng, cụ thể, chính xác và có tính xác thực cao.
  • Cần quy định rõ thời điểm tiến hành cũng như thời điểm kết thúc quá trình nghiệm thu để làm cơ sở xác minh trong một số trường hợp cụ thể khi cần thiết.
  • Trong phần kết luận sau khi nghiệm thu cần trình bày một cách chi tiết, cụ thể kết quả của toàn bộ quá trình nghiệm thu.
  • Cuối các mẫu biên bản nghiệm thu cần có chữ ký xác nhận của các bên liên quan và cơ quan, thẩm quyền.
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư chúc tết, mẫu chúc mừng năm mới 2023 hay và ý nghĩa?

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng mới nhất

7. Sử dụng mẫu biên bản nghiệm thu khi nào?

Thông thường, biên bản này sẽ được lập khi tiến độ công việc đã được hoàn thành một phần hoặc toàn bộ. Doanh nghiệp có thể kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm/dịch vụ thông qua biên bản nghiệm thu này trước khi bàn giao cho khách hàng.

Đã có nhiều trường hợp một sản phẩm, dịch vụ, dự án sau khi hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng thì vài ngày sau lại báo lỗi. Nếu không có biên bản nghiệm thu sẽ khó xác định bên nào phải chịu trách nhiệm.

Doanh nghiệp có thể kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm/dịch vụ thông qua biên bản nghiệm thu.

Vì vậy, khi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bàn giao hàng hóa, công trình cho khách hàng thì việc lập biên bản nghiệm thu là điều vô cùng cần thiết. Điều này đảm bảo bạn sẽ không bị rơi vào những trường hợp “oan” và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy mới nhất

8. Vai trò của biên bản nghiệm thu:

Biên bản nghiệm thu có cần thiết cho doanh nghiệp? Biên bản này đóng vai trò quan trọng trong mọi công việc, bởi nghiệm thu là bước kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, sản phẩm, công trình trước khi đi vào hoạt động. Nếu bước nghiệm thu không được thực hiện đầy đủ, rất có thể các khiếm khuyết trong quá trình sản xuất sẽ không được phát hiện.

Đồng thời, khi lập biên bản nghiệm thu, các bên liên quan cũng có căn cứ để đối chiếu khi phát sinh vướng mắc sau nghiệm thu. Đây là cơ sở làm việc quan trọng cho doanh nghiệp và các bên liên quan.

Nghiệm thu giúp doanh nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm, công trình, dịch vụ trước khi triển khai cho khách hàng. Quá trình xác minh này được lập biên bản, giúp các bên liên quan có cơ sở cho công việc sau này.

Đối với lĩnh vực xây dựng, biên bản nghiệm thu công việc là bắt buộc và được quy định rõ tại Điều 9, Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản nghiệm thu file Word chuẩn và mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận