Mẫu biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở gồm những gì? Mẫu biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở? Hướng dẫn viết biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở ? Quy định về nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học?

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, học viện luôn được các trường chú trọng và phát triển hàng năm. Khi mỗi đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thành, nhà trường sẽ tổ chức hoạt động nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, trong hoạt động này có biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở. Bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ giới thiệu về biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở là gì? Biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở được sử dụng khi nào?

Đề tài khoa học và công nghệ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung chủ yếu là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của các sự vật, hiện tượng tự nhiên – xã hội và tư duy. ; tạo ra giải pháp để ứng dụng vào thực tiễn, bao gồm đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài nghiên cứu ứng dụng, dự án triển khai thực nghiệm hoặc kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm. (Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ)

Biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở là văn bản được lập khi nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học đối với đề tài cấp Bộ, ở bước nghiệm thu thứ nhất là nghiệm thu cấp cơ sở. .

Biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở được sử dụng khi Tổ chức chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, biên bản nghiệm thu dùng để ghi nhận xét đánh giá, góp ý của Hội đồng. nghiệm thu đối với đề tài nghiên cứu khoa học đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–o0o—–

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP TỔNG HỢP

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, hợp đồng, công trình mới nhất 2022

1. Tên, mã đề tài:

2. Chủ nhiệm bộ môn:

3. Đơn vị chủ trì:

4. Quyết định thành lập Hội đồng:

5. Ngày họp

6. Vị trí:

7. Thành viên HĐQT: Tổng số: Có mặt: Vắng mặt

8. Khách mời tham dự:

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng mới nhất 2022

9. Kết luận của Hội đồng:

9.1. Kết quả bình chọn:

– Số phiếu ở mức “Đạt”: Số phiếu ở mức “Không đạt”:

– Đánh giá chung: Đạt – Không đạt –

(Đánh giá chung được đánh giá “Đạt” nếu có trên 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá “Đạt”)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thành lập hội khuyến học và hướng dẫn thủ tục thành lấp mới nhất

9.2. Những nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện hoặc làm rõ:

stt

Nội dung

Yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung, làm rõ

(chi tiết bắt buộc)

Đầu tiên

Mục tiêu

2

Nội dung

3

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

4

Sản phẩm (sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng,..) Đầu tiên Giá trị (giá trị khoa học, giá trị ứng dụng,…) 2 Phương thức chuyển nhượng và địa chỉ ứng dụng 3 Tác động và lợi ích của kết quả nghiên cứu 4 Chất lượng của báo cáo tổng kết và báo cáo tổng kết đề tài (nội dung; hình thức; kết cấu và cách thức trình bày,…).

9.3. Nội dung không phù hợp với chủ đề Ghi chú (Dùng cho trường hợp xếp loại “Không đạt”)

Tổ chức đăng cai
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chủ tịch
(ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

Biên bản cần ghi ngày, tháng, năm, nơi lập biên bản.

xem thêm: Biểu mẫu và hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu vật tư đầu vào

Ghi tên đề tài, chủ nhiệm đề tài, thời gian tiến hành nghiên cứu, kinh phí nghiên cứu đề tài.

Ghi tên quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu của tổ chức chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học.

Ghi ngày họp hội đồng nghiệm thu và địa điểm họp.

Các thành viên có mặt tại Hội đồng nghiệm thu đề tài đều có mặt, đại diện cơ quan chủ trì đề tài, đại diện cơ quan quản lý khoa học.

Ghi nhận những đánh giá mà hội nghị đã thống nhất về đề tài nghiên cứu khoa học

Ghi kết quả phiếu đánh giá

Ghi những nội dung cần sửa chữa, làm rõ, bổ sung như mục tiêu, nội dung, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, sản phẩm (sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng,..), giá trị (giá trị khoa học, giá trị ứng dụng…) , phương thức giao hàng và địa chỉ ứng dụng; tác động và lợi ích của kết quả nghiên cứu; chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt luận án (nội dung; hình thức; kết cấu và cách thức trình bày,…).

4. Quy chế nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở:

Tại Thông tư số 11/2016/NĐ-CP quy định các nội dung liên quan đến nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở như sau:

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình mới nhất

Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

– Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây gọi là đề tài cấp Bộ) phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

+ Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển ngành giáo dục, phát triển kinh tế – xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thay đổi dân tộc khác và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

+ Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý.

+ Kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

– Đề tài cấp Bộ sử dụng vốn ngân sách hoặc ngoài ngân sách được giao thực hiện theo hình thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp.

– Mỗi đề tài cấp Bộ do một cán bộ khoa học làm chủ nhiệm, các thành viên tham gia nghiên cứu và một thành viên là thư ký khoa học, không có đồng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đề tài.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử chạy không tải mới nhất

– Thời gian thực hiện đề tài cấp Bộ không quá 24 tháng kể từ ngày phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện. Trường hợp đặc biệt có thời hạn trên 24 tháng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

(Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư)

Về đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở (Điều 25)

– Sau khi hoàn thành dự án, chủ nhiệm dự án nộp cho phòng/ban khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì báo cáo tổng kết, báo cáo tổng kết và các sản phẩm, tài liệu theo thuyết minh và hợp đồng thực tế. trình bày đề tài để tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở.

– Thủ trưởng tổ chức chủ trì thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở (sau đây gọi là Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở) và tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở.

Về chấm điểm, đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở (Điều 27)

– Đề tài được đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở theo 2 mức: “Đạt” và “Không đạt”.

– Đề tài được đánh giá nghiệm thu ở mức “Đạt” nếu có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá ở mức “Đạt”.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu phần mềm và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

– Đề tài được đánh giá nghiệm thu ở mức “Không đạt” khi có một trong các trường hợp sau:

+ Trên 1/3 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá ở mức “Không đạt”;

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu sai sự thật về kết quả nghiên cứu.

Về xử lý kết quả nghiệm thu cấp cơ sở (Điều 28)

– Đối với đề tài cấp Bộ được đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở ở mức “Đạt”: Chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh hồ sơ theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở. Tổ chức chủ trì kiểm tra các nội dung đã chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

– Đối với đề tài cấp Bộ bị đánh giá ở mức “Không đạt”, tổ chức chủ trì báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để xử lý theo quy định tại Điều 23 của Quy chế này.

Về nội dung đánh giá nghiệm thu cấp bộ, yêu cầu sản phẩm và báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ (Điều 31)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc (tiếng Việt & tiếng Anh)

Đề tài cấp Bộ được đánh giá nghiệm thu theo các nội dung sau:

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng mới nhất

– Về sản phẩm của đề tài: Số lượng, khối lượng sản phẩm; chất lượng sản phẩm; Tính năng, thông số kỹ thuật của sản phẩm so với bản mô tả và hợp đồng thực hiện đề tài.

– Về báo cáo tổng kết: Tính đầy đủ, rõ ràng, xác thực và khoa học của báo cáo tổng kết và các tài liệu cần thiết kèm theo.

Yêu cầu sản phẩm

Ngoài các yêu cầu nêu trong thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài, sản phẩm của đề tài cấp Bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Đối với sản phẩm là: hàng mẫu; vật chất; Trang thiết bị; dây chuyền công nghệ; loại cây; Giống, sản phẩm vật nuôi khảo nghiệm phải có văn bản xác nhận đã được kiểm tra chất lượng của cơ quan, tổ chức có chức năng phù hợp, độc lập với tổ chức chủ trì.

– Đối với sản phẩm là: nguyên lý ứng dụng; phương pháp; Tiêu chuẩn; quy định; phần mềm; bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; dữ liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,…); đề án, kế hoạch; Luận chứng kinh tế kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm tương tự khác cần được thẩm định bởi hội đồng khoa học chuyên ngành hoặc tổ chuyên gia do tổ chức chủ trì đề tài cấp Bộ thành lập.

– Đối với sản phẩm là: kết quả tham gia đào tạo sau đại học, giải pháp hữu ích, sáng chế, công bố, ấn phẩm và các sản phẩm tương tự khác phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. .

– Sản phẩm cần ghi rõ là sản phẩm của đề tài khoa học cấp Bộ như mã số đề tài, tên đề tài, v.v.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy mới nhất

Yêu cầu đối với báo cáo cuối cùng

– Tổng quan các kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài.

– Số liệu, tài liệu mang tính đại diện, đáng tin cậy, xác thực và cập nhật.

– Nội dung của báo cáo là toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày theo một hệ thống và kết cấu khoa học, với những luận cứ khoa học có cơ sở lý luận và thực tiễn cụ thể để giải đáp các vấn đề nghiên cứu. đề ra, phản ánh trung thực kết quả nghiên cứu của đề tài phù hợp với thông lệ chung trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

– Kết cấu nội dung, văn phong khoa học, phù hợp.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận