Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công mới nhất

Biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được quy định như thế nào? Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công? Hướng dẫn soạn thảo biên bản nghiệm thu đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công? Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước?

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang ngày càng đẩy mạnh cung ứng dịch vụ hành chính công theo cơ chế thị trường, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công để người dân ngày càng hài lòng với các dịch vụ họ nhận được. Các đơn đặt hàng cung cấp dịch vụ công phải trải qua quá trình nghiệm thu và quá trình này phải được lập thành văn bản. Bài viết hướng dẫn bạn lập biên bản tiếp nhận đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công là gì?

Dịch vụ sự nghiệp công là dịch vụ sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề; Y khoa; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông, báo chí; khoa học và Công nghệ; kinh tế và sự nghiệp khác.

Nghiệm thu là quá trình thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra dự án và chuẩn bị đi vào hoạt động, giúp doanh nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm, dự án, dịch vụ trước khi áp dụng cho khách hàng.

Biên bản nghiệm thu đơn đặt hàng cung ứng dịch vụ là văn bản dùng để làm văn bản pháp lý cho việc nghiệm thu cung ứng dịch vụ giữa hai bên do hai bên thỏa thuận lập. Văn bản bao gồm các thông tin được hai bên cùng chấp nhận và làm cơ sở cho các phát sinh sau này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

…, ngày…. tháng…. năm….

BIÊN BẢN NHẬN ĐẶT HÀNG

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, hợp đồng, công trình mới nhất 2022

Về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ Nghị định số / /NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước từ chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định/Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị…

Căn cứ Quyết định số… của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập…

Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước…

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và hướng dẫn thủ tục xin cấp mới nhất

Cơ sở ……

Hôm nay, ngày…. tháng… năm… chúng tôi gồm có:

– Đại diện cơ quan, tổ chức đặt hàng:

xem thêm: Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

+ Ông/Bà……, chức vụ…

+ Ông/Bà……., chức vụ……

+……

– Đại diện đơn vị sự nghiệp công lập nhận đặt hàng…

+ Ông/Bà……, chức vụ……

+ Ông/Bà……, chức vụ……

+…

Hai bên thống nhất nhận đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

xem thêm: Đăng ký thuế, tính thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập

1. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước…

a) Số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công đặt hàng.

b) Số lượng, khối lượng dịch vụ hành chính công được nghiệm thu.

c) Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

d) Đơn giá, giá đặt hàng trong quyết định đặt hàng.

đ) Đơn giá, giá điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

e) Lập dự toán chi phí đặt hàng theo quyết định đặt hàng.

g) Quyết toán chi phí đặt hàng (chi tiết theo số lượng, khối lượng thực hiện từng thời điểm và theo đơn giá, giá đặt hàng hoặc đơn giá, giá điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền).

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng mới nhất 2022

h) Kinh phí còn cấp hoặc số thừa phải hoàn trả ngân sách.

i) Các nội dung khác (nếu có).

* Ý kiến ​​của cơ quan, tổ chức đặt hàng.

* Ý kiến ​​đơn vị sự nghiệp công lập nhận đặt hàng.

2. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước… (nội dung nghiệm thu như điểm 1 nêu trên).

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

xem thêm: Biểu mẫu và hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu vật tư đầu vào

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐẶT HÀNG

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công:

Biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công là biên bản hành chính nên cá nhân khi lập phải trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ nội dung tiêu ngữ, tiêu ngữ.

Đại diện cơ quan, tổ chức đặt hàng và đại diện đơn vị sự nghiệp công lập nhận đặt hàng phải ghi đầy đủ họ tên, chức vụ vào biên bản.

4. Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước:

Điều kiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Một là, Đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo danh mục quy định tại Phụ lục II. Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương mới nhất năm 2022

Thứ nhất, Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 9 Nghị định này;

xem thêm: Hệ thống thang bảng lương trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ hai, Danh mục dịch vụ sự nghiệp công kèm theo định mức kinh tế – kỹ thuật và đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công do cấp có thẩm quyền ban hành để làm cơ sở thực hiện. gọi món;

Thứ ba, các điều kiện đặt hàng khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

Hai là, Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công khác theo danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này khi đáp ứng các điều kiện của Nghị định này. Trong các điều kiện sau:

Thứ nhất, đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác có đăng ký ngành, nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công được đặt hàng; có đủ năng lực tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng yêu cầu đặt hàng. Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập khác được đặt hàng hoạt động trong lĩnh vực phải được Nhà nước cấp phép hoạt động phải đáp ứng thêm điều kiện là đơn vị cung cấp dịch vụ được cấp có thẩm quyền cấp phép. theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Thứ hai, danh mục dịch vụ sự nghiệp công mang tính đặc thù do liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc chỉ có một nhà cung cấp đăng ký;

Thứ ba, danh mục dịch vụ sự nghiệp công kèm theo định mức kinh tế – kỹ thuật và đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công do cấp có thẩm quyền ban hành làm cơ sở đặt hàng;

Ba là, Điều kiện đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước có tính chất đặc thù (nếu có) quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định này được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bốn là, Trường hợp đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng vốn ngân sách nhà nước khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

xem thêm: Trợ cấp thôi việc cho người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập?

Năm làDanh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Phụ lục I Nghị định này thực hiện theo phương thức đặt hàng, nhưng vẫn khuyến khích áp dụng hình thức đấu thầu.

– Đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Về mẫu đơn đặt hàng

a) Đặt hàng đối với đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo hình thức sau: Quyết định của cơ quan quản lý cấp trên đặt hàng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. nước (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này);

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhất hiện nay

b) Việc đặt hàng đối với đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác được lập theo mẫu: Hợp đồng đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số này).

Về danh mục dịch vụ sự nghiệp công đặt hàng theo danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Về nội dung đơn hàng

Thứ nhất, Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước: Số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công đặt hàng;

xem thêm: Quy định về thu nhập tăng thêm đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ hai, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công (theo tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành);

Thứ ba, Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành;

Thứ tư, đơn giá, giá đặt hàng theo quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về giá và quy định khác của pháp luật có liên quan;

Thứ năm, dự toán chi phí đặt hàng (trường hợp đặt hàng đơn vị sự nghiệp công lập) hoặc giá trị hợp đồng (trường hợp ký hợp đồng đặt hàng với đơn vị sự nghiệp công lập khác), trong đó chi tiết từ các nguồn sau:

– Được ngân sách nhà nước đặt hàng (theo giá tính đủ chi phí) hoặc kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí chưa tính trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công (trường hợp giá chưa tính đủ chi phí).

– Nguồn phí được để lại chi cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

– Thu dịch vụ sự nghiệp công theo giá dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quy định.

– Các nguồn khác (nếu có).

xem thêm: Có được bổ nhiệm viên chức làm quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập?

Thứ sáu, Phương thức thanh toán, quyết toán;

Thứ bảy, phương thức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm;

Thứ tám, Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công;

Chín là, Quyền và nghĩa vụ của cơ quan đặt hàng;

Thứ mười, Ngoài ra, các bên có thể bổ sung một số nội dung khác nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Ngoài nội dung đặt hàng quy định tại khoản 3 Điều này, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có thể bổ sung một số nội dung khác về đặt hàng.Hở? phù hợp với yêu cầu quản lýOhi cho từng lĩnh vực cụ thể hoặc theo nội dung đặt hàng theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận