Mẫu biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình nội thất

Khi hoàn thành công trình xây dựng, các bên cần lập Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc thanh toán. Dưới đây là một số mẫu Biên bản nghiệm thu công trình chuẩn pháp luật. Kiểm tra với chúng tôi!

1. Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Biên bản nghiệm thu công việc là biên bản được lập để đánh giá, nghiệm thu hoặc nghiệm thu chất lượng công trình, hạng mục công trình, bộ phận xây lắp tại công trường, dự án.

Quá trình nghiệm thu có thể được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền hoặc bởi các doanh nghiệp hoặc thậm chí bởi các cá nhân dựa trên bản vẽ và đo lường chất lượng của công trình đã được thi công. Từ kết quả kiểm định này sẽ biết công trình có đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật để đưa vào sử dụng hay không.

2. Các giấy tờ làm căn cứ nghiệm thu công trình:

Việc đánh giá, nghiệm thu công trình không dựa trên ý kiến, cảm tính chủ quan của một cá nhân hay một tập thể. Việc nghiệm thu phải căn cứ vào các tài liệu sau:

– Hợp đồng xây dựng;

– Hồ sơ thiết kế, thi công và lắp đặt thiết bị;

– Bản vẽ hoàn công công trình;

– Kết quả kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị;

– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng (theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật);

– Nhật ký thi công;

– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng…

3. Một số loại biên bản nghiệm thu công việc:

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình là biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc đưa toàn bộ công trình vào sử dụng. Trong Biên bản nghiệm thu công việc thường có chi tiết các hạng mục công việc và Biên bản nghiệm thu các hạng mục đó.

– Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xác định rõ công việc gì đã hoàn thành. Biên bản này được lập nhằm xác định cụ thể nội dung công việc đã thực hiện, chất lượng công việc đạt được, v.v.

– Biên bản nghiệm thu hạng mục công việc

Mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục công trình là văn bản ghi lại việc thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng đối với một hạng mục nhất định.

4. Một số lưu ý khi viết nghiệm thu:

Để tránh những tranh chấp về sau, Biên bản nghiệm thu cần có đầy đủ các nội dung cần thiết như:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức và hướng dẫn cách viết

– Tên công trình, hạng mục công trình

– Tên và thông tin cá nhân của bộ phận trực tiếp giám sát kỳ thi

– Đơn vị thi công

– Người hoặc đơn vị giám sát

– Nhà đầu tư/chủ nhà

– Thời gian nghiệm thu

Ngoài ra, mẫu biên bản nghiệm thu công trình phải thể hiện rõ phần đánh giá công việc đã được phê duyệt và kết luận đưa công trình vào sử dụng được hay không.

Nếu không nghiệm thu phải ghi rõ yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện để đơn vị thi công sửa chữa, khắc phục.

Bởi biên bản nghiệm thu là cơ sở để đánh giá chất lượng công trình, đánh giá mức độ hoàn thành công việc và đánh giá năng lực của đơn vị, nhà thầu thi công. Vì vậy, trong biên bản nghiệm thu cần lưu ý những điểm sau:

– Nội dung nghiệm thu cần được trình bày chi tiết, chính xác;

– Thời điểm bắt đầu và kết thúc nghiệm thu làm cơ sở nghiệm thu;

– Kết luận sau nghiệm thu: nêu chi tiết kết quả của quá trình nghiệm thu;

– Chữ ký của các bên liên quan.

Biên bản nghiệm thu là một trong những biên bản có vai trò vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực kinh tế và đời sống hiện nay. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, biên bản nghiệm thu sẽ được coi là cơ sở để đánh giá chất lượng công trình cũng như mức độ hoàn thành công việc và năng lực thi công. thi công xây lắp của đơn vị thi công, nhà thầu thi công.

Chính vì vai trò quan trọng như vậy nên khi viết văn bản nghiệm thu bạn cần lưu ý những điều sau:

Nội dung trong mẫu biên bản nghiệm thu phải được viết rõ ràng, cụ thể, chính xác và có tính xác thực cao.

Cần quy định rõ thời gian tiến hành cũng như thời điểm kết thúc quá trình nghiệm thu để làm cơ sở xác minh trong một số trường hợp cụ thể khi cần thiết.

Trong kết luận nghiệm thu cần trình bày chi tiết, cụ thể kết quả của toàn bộ quá trình nghiệm thu.

Cuối mẫu biên bản nghiệm thu cần có đầy đủ chữ ký của các bên và các cơ quan liên quan.

5. Một số mẫu biên bản nghiệm thu công việc:

5.1. Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……….. , ngày ……. Có thể ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

1. Tên dự án:………….

2. Địa điểm xây dựng:………….

3. Các bộ phận trực tiếp nghiệm thu:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản mất vé xe (mất thẻ gửi xe) mới và chuẩn nhất?

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

– Ông nội ………. – chức vụ: ……….

– Ông nội ………. – chức vụ: ……….

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

– Ông nội ………. – chức vụ: ………

– Ông ………… – chức vụ: ………….

Đại diện đơn vị cung cấp, chuyển giao và lắp đặt công nghệ:

– Ông ………… – chức vụ: ………….

– Ông ………… – chức vụ: ………….

Đại diện đơn vị thi công (nếu có):

– Ông. …………. – tiêu đề: ………….

– Ông. …………. – Chức vụ: …………

4. Thời điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..giờ, ngày …………tháng …………. năm …………..

Kết thúc:…………..giờ, ngày …………tháng …………. năm ………….

5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thiết bị, xây lắp;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Kết quả kiểm định, thí nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị thực hiện trong quá trình thi công xây dựng công trình;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng công trình;

Biên bản nghiệm thu liên động không tải;

b) Chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng (so với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất…]

………….

c) Các ý kiến ​​khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì…]

…………

6. Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

…………

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu của pháp nhân)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THIẾT KẾ

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu của pháp nhân)

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu của pháp nhân)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU XÂY DỰNG CHÍNH

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu của pháp nhân)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẦU DỰ ÁN

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu của pháp nhân)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt và hướng dẫn cách lập

5.2. Mô hình số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HOÀN THÀNH THU KHỐI LƯỢNG

– Sự thi công: ………

– Số Biên bản nghiệm thu: 01/BBNT/ĐG-HL

– Ngày nhận bài: …/…/…

– Khối lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng….năm….

I. CÁC BÊN TRONG NGHIỆM THU:

1. Đại diện:…… (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông:…….. Chức vụ:

– Ông:…….. Chức vụ:

2. Đại diện nhà thầu thi công: …………

– Ông: ………….. Chức vụ:

– Ông: ………….. Chức vụ:

II. CÁC BÊN THỎA THUẬN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

TT NỘI DUNG

CÔNG VIỆC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KÍCH CỠ Đơn vị KHỐI Ghi chú RỘNG SÂU CAO

Khối lượng hoàn thành đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và đề nghị thanh toán.

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẠI DIỆN CÁC NHÀ THẦU THI CÔNG

5.3. Mẫu số 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày………. tháng………. năm………..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH Hạng mục THI CÔNG

1. Hạng mục công trình:……

2. Địa điểm xây dựng:……

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Phía chủ đầu tư:……

– Đại diện pháp lý: ……

– Người phụ trách bộ phận giám sát thi công của chủ đầu tư:……

b) Bên nhận thầu thi công:……

– Đại diện pháp lý: ……

– Người phụ trách trực tiếp thi công:……

c) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: …………

– Đại diện pháp lý: ……

– Chủ nhiệm thiết kế:……

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. năm………

Kết thúc:………. ngày………. năm………

TRONG: ……

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

…………

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng (so với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật)

…………

c) Các ý kiến ​​khác nếu có.

6. Kết luận:

– Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

– Yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến ​​khác nếu có.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG

CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình nội thất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận