Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện VPHC mới nhất

Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được quy định như thế nào? Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính? Hướng dẫn lập biên bản? Các thông tin pháp lý liên quan?

Khi thực hiện vi phạm hành chính, có trường hợp phải niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật. Vậy khi mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì phải làm như thế nào? Đây là những thông tin chi tiết.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là mẫu biên bản với nội dung ghi lại quá trình mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ.

Mẫu biên bản về việc giải tỏa tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính là mẫu biên bản được lập để ghi lại việc giải tỏa tang vật, phương tiện vi phạm và dùng làm chứng cứ trong vụ việc vi phạm hành chính. một số trường hợp

2. Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

BÁO CÁO

Giải tỏa tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ

theo thủ tục hành chính

xem thêm: Quy trình tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

Cơ sở(3)……

Hôm nay, lúc………….giờ…………ngày…………./…………/…………..tại (4)………….

Chúng tôi gồm có:

1. (Họ và tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị)……..

2. Với sự chứng kiến ​​của (5): (Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, số CMND/CCCD) (nếu có)

…………

3. Người có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: (Họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị): …………..

4. Ông (Bà)/Tổ chức (Người đại diện theo pháp luật, Chức danh) bị tạm giữ, niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:…….

xem thêm: Đơn xin nhận lại xe, giấy tờ xe bị tạm giữ, đơn xin trả lại tang vật

Sinh ngày:…………../…………../………….Quốc tịch:……………

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động (Mã ngành): ………….

Địa chỉ nhà:…………….

CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu/giấy chứng nhận đăng ký hoặc số GP:……

Ngày và nơi cấp:…………….

Giải tỏa tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo Quyết định số…………../QĐ-TGTVPT ngày…………./…………/………….

Tình trạng seal trước khi mở còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá.

Số lượng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được giải tỏa bao gồm (6):

xem thêm: Hiện vật là gì? Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

STT TÊN PHẠM VI, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH TRẠNG,

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin tách hộ khẩu và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

XUẤT XỨ (NẾU CÓ)

GHI CHÚ

– Số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chưa niêm phong nêu trên còn đủ số lượng, chủng loại và giữ nguyên hiện trạng như khi niêm phong theo Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm. người vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính số…………./BB-NP ngày…………/…………./………….

– Các ý kiến ​​bổ sung khác (nếu có):………….

Biên bản lập hồi……giờ…….ngày…………/…………./…………, được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau; đọc lại cho những người dự họp xem xét, công nhận là đúng và ký tên dưới đây; 1 bản giao cho cá nhân/tổ chức vi phạm, 1 bản giao cho ông (bà) (7)…………… bản, 01 bản lưu hồ sơ./

CÁ NHÂN/ ĐẠI DIỆN CỦA CHÚNG TÔI VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC NHÀ SẢN XUẤT XE VÀ XE

xem thêm: Trình tự, thủ tục xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TẠO KỶ LỤC

(Ký, ghi rõ họ tên).

NHÂN CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn lập biên bản:

– Điền đầy đủ thông tin

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên đơn vị lập biên bản;

xem thêm: Quy định về tạm giữ vật chứng, thu vật chứng trong vụ án hình sự

(3) Ghi rõ văn bản căn cứ: Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính…;

(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản;

(5) Nếu người làm chứng đồng thời là người của chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ;

(6) Trường hợp mở niêm phong nhiều tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì phải lập bảng thống kê riêng kèm theo Biên bản này;

(7) Ghi họ, tên người có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

4. Thông tin pháp lý liên quan:

Căn cứ nghị định Con số: Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về xử lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính như sau:

Trong Điều 8 Nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu:

Đầu tiên. Tiếp nhận tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo quyết định của người có thẩm quyền; trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc chuyển giao tang vật, phương tiện giao thông bị tạm giữ, tịch thu cho cơ quan điều tra hoặc cơ quan khác khi có quyết định của người có thẩm quyền.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

xem thêm: Thẩm quyền, thủ tục tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

2. Quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo chế độ quản lý.

3. Thường xuyên kiểm tra nơi tạm giữ; kịp thời phát hiện tang vật, phương tiện bị thất lạc, hư hỏng hoặc để ở nơi không an toàn để có biện pháp khắc phục.

4. Vào sổ và ghi đầy đủ giờ, ngày, tháng, năm nhận, trả, chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm; hiện trạng tang vật, phương tiện vi phạm; ghi rõ số lượng quyết định, thời gian vàý kiếno Tạm giữ hoặc tịch thu và họ tên, chức vụ của người ký quyết định, người giao, người nhận tang vật, phương tiện đó.

5. Thống kê hàng ngày, định kỳ báo cáo Thủ trưởng cơ quan nơi tạm giữ, tịch thu tang vật, phương tiện:

một) Số lượng tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

b) Tang vật, phương tiện đã được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp;

c) SẼsố lượng tang vật, phương tiện đã hết thời hạn tạm giữ nhưng chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến nhận;

d) Số lượng tang vật, phương tiện chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền;

xem thêm: Thời hạn tạm giữ phương tiện phạm tội, tang vật để điều tra

đ) Tổng số tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ.

Điều 16. Trình tự, thủ tục khi trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc chuyển giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu:

Đầu tiên. Khi trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc chuyển giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, người được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản có trách nhiệm:

một) Kiểm tra quyết định trả lại hoặc điều chuyển tang vật, phương tiện đó; kiểm tra chứng minh nhân dân và các giấy tờ khác có liên quan của người nhận;

b) Yêu cầu người đến nhận lại tang vật, phương tiện so sánh có biên bản tạm giữ để kiểm tra chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, đặc điểm, hiện trạng của tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu dưới sự chứng kiến ​​của cán bộ quản lý. Việc giao nhận tang vật, phương tiện bị tạm giữ phải được lập biên bản;

c) Trường hợp chuyển giao tang vật, phương tiện đó cho cơ quan bảo vệ pháp luật thì bọn trẻa, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước cơ quan chuyên môn hoặc hội đồng bán đấu giá hoặc cơ quan giám định, người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải lập biên bản về số lượng, khối lượng, trọng lượng, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng của tang vật, phương tiện. Biên bản được lập thành hai bản có chữ ký của bên giao và bên nhận, mỗi bên giữ một bản;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Tiền Giang [Ly hôn tại Tiền Giang]

d) Đối với tang vật, phương tiện bị tịch thu đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định chuyển giao cho cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng thì cơ quan ra quyết định tịch thu chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp. tổ chức chuyển giao cho cơ quan được giao quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng quỹcô ấyquản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Người quản lý, người trông giữ chỉ được trả lại, chuyển giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu khi đã làm đầy đủ các thủ tục quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

xem thêm: Trả lại tang vật bị tạm giữ? Bồi thường thiệt hại phương tiện?

3. Tang vật, phương tiện sau khi đưa ra khỏi nơi tạm giữtôi người nhận tang vật, phương tiện phải chịu trách nhiệm về việc tang vật, phương tiện đó bị mất mát, thay đổi.

ngoài ra Điều 17. Xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ được quy định như sau:

Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm không đến nhận mà không có tôiVì lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo ít nhất 02 lần trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc địa phương nơi tạm giữ tang vật, phương tiện, phương tiện. niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo lần cuối trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện. hành vi vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ quy định nêu trên, việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu và khi trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc chuyển giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu; Thời hạn tạm giữ Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định xử lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính đã phân tích, việc mở niêm phong tang vật vi phạm hành chính bị tạm giữ phương tiện cũng phải tuân theo quy định của pháp luật và phải lập biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ để làm chứng cứ khi cần thiết.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện VPHC mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận