Mẫu biên bản kiểm tra Đảng viên và hướng dẫn soạn thảo

Điều lệ Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ điều chỉnh hành vi của Đảng viên trong các quan hệ xã hội. Kiểm tra Đảng viên là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nắm bắt thái độ, tinh thần, trách nhiệm của Đảng viên trong quá trình sinh hoạt Đảng và được ghi vào Biên bản kiểm tra Đảng viên.

1. Hồ sơ kiểm tra Đảng viên là gì?

Biên bản kiểm tra Đảng viên là tài liệu ghi lại sự kiện, diễn biến việc kiểm tra Đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ.

Biên bản kiểm tra Đảng viên là cơ sở để đánh giá kết quả công tác của Đảng viên, là căn cứ để xét biểu dương hoặc phê bình Đảng viên trong sinh hoạt của bản thân.

xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

2. Mẫu biên bản kiểm tra Đảng viên:

BAN TRƯỜNG…………………….

PHÒNG SINH VIÊN……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày tháng năm…

Biên bản kiểm tra đảng viên

Hôm nay, ngày… tháng… năm… tại trường ………… Chi bộ tổ chức Hội nghị kiểm tra Đảng viên ………….

1. Thành phần:

– Chi ủy.

– AC ……………………

2. Quy trình làm việc:

1. Đ/c…………………… đọc bản tự kiểm điểm của đảng viên.

– Nêu những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Trình bày vấn đề đóng đảng phí năm ………………

– Hạn chế và Tồn tại.

2. Nhận xét của chi bộ đối với cá nhân đồng chí……………………

– Lợi thế:

+ Chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị.

+ Giữ vững chất lượng Đảng viên.

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên nơi công tác cũng như nơi cư trú.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

+ Đóng Đảng phí đầy đủ, đúng hạn.

– Khuyết điểm:

+ Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình còn chưa cao, có lúc còn nể nang trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.

Đảng bộ xếp loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị kết thúc hồi……giờ cùng ngày.

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản kiểm tra Đảng viên:

Nội dung của biên bản kiểm tra Đảng viên khá đơn giản, người lập biên bản cần lưu ý các vấn đề sau: trước hết phải ghi địa điểm, thời gian tiến hành kiểm tra Đảng viên, thành phần tham gia, thành phần. kế hoạch cho lần kiểm tra tiếp theo. Thứ tự các bước, trong phần góp ý của chi đoàn chỉ cần ghi tóm tắt nội dung là đủ ý kiến ​​của người góp ý. Cuối biên bản, người chủ trì, thư ký ký, ghi rõ họ tên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản tự nhận xét đánh giá năng lực cá nhân và hướng dẫn

4. Quy chế kiểm tra, giám sát Đảng viên:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Đảng lên trên. dân tộc, giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có nhân viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Mục đích kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên:

– Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong công tác cán bộ.

– Đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định.

– Góp phần chủ động phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt cho tập thể, cá nhân.

Nguyên tắc thực hiện:

– Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ phải thực hiện theo Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, bảo đảm thống nhất các quy định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. và kiểm tra, giám sát công việc của nhân viên.

– Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có sai phạm trong công tác cán bộ phải kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tự kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu Giấy ủy quyền cho con đi du lịch nước ngoài mới nhất

Chế độ kiểm tra đối với cán bộ, đảng viên:

Thường xuyên tự kiểm điểm, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Hàng năm tự phê bình và phê bình tại chi bộ và cấp ủy, tổ chức chính quyền, đoàn thể mà mình là đảng viên.

– Hàng năm, chi ủy nơi cán bộ, đảng viên công tác lấy ý kiến ​​của chi bộ nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên và gia đình về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng. , pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

– Chịu sự kiểm tra của chi bộ nơi sinh hoạt và tổ chức đảng cấp trên.

Trách nhiệm của đối tượng kiểm tra:

– Ủy ban, ban thường vụ cấp ủy các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng (cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra) phối hợp và trực tiếp kiểm tra, tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền.

– Ủy ban Kiểm tra kiểm tra cán bộ, đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

– Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì kiểm tra việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ; định kỳ kiểm tra theo thẩm quyền chế độ báo cáo, nhận xét, đánh giá cán bộ, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng theo định kỳ; về lý lịch chính trị và chính trị của cán bộ hiện nay.

– Các cơ quan tham mưu, giúp việc khác của ủy ban kiểm tra công tác cán bộ trong phạm vi được phân công phụ trách; phối hợp thực hiện kiểm tra theo yêu cầu của cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra.

– Ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo kiểm tra những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban cán sự đảng, đoàn thể đảng về công tác cán bộ.

– Chi bộ kiểm tra đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công về các nội dung trong công tác cán bộ.

Nội dung kiểm tra:

– Về điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ theo quy định.

– Việc chấp hành và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về công tác cán bộ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa đường phố và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

– Việc tham mưu, đề xuất, thẩm định và quyết định các nội dung về công tác cán bộ.

– Việc chấp hành nghị quyết, quyết định của cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác cán bộ.

Về công tác tự kiểm tra của cán bộ, đảng viên:

– Hàng năm, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm trước chi bộ và kiểm điểm theo Quy chế làm việc của Đảng ủy nếu là cấp ủy viên; có nhận xét của chi bộ nơi sinh hoạt và cư trú.

– Cán bộ, đảng viên tiếp thu ý kiến ​​của tập thể về ưu điểm, khuyết điểm; đề ra biện pháp phát huy ưu điểm và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; gửi kết quả kiểm điểm về ban thường vụ, ban tổ chức cấp uỷ cấp mình.

Phương pháp kiểm tra:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra định kỳ, trong đó có kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra (đối với cấp ủy đảng các cấp) và tiến hành kiểm tra. kiểm tra.

– Tổ chức đảng tiến hành kiểm tra theo quy trình kiểm tra của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.

– Gắn kiểm tra với công tác tư tưởng, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, tự phê bình và phê bình; kết hợp kiểm tra định kỳ hàng năm với kiểm điểm theo quy chế đánh giá cán bộ. Nếu phát hiện có vi phạm, Ủy ban chỉ đạo xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Thẩm quyền của đối tượng kiểm tra:

– Quyết định đúng thẩm quyền hoặc yêu cầu, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ.

– Yêu cầu cấp ủy quản lý cán bộ xem xét, cân nhắc, bố trí công việc khác cho phù hợp đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, cơ hội chính trị, tham nhũng, tiêu cực, uy tín giảm sút. Dù cơ quan chức năng chưa có kết luận.

– Đề nghị đình chỉ việc thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

– Thực hiện thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xử lý theo quy định của Đảng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản kiểm tra Đảng viên và hướng dẫn soạn thảo của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận