Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở vật chất trường mầm non

Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở vật chất trường mầm non là văn bản ghi lại kết quả kiểm tra, đánh giá tình trạng, chất lượng của trang thiết bị, đồ dùng, phương tiện học tập, sách giáo khoa,… Dưới đây là mẫu biên bản thường dùng, mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở vật chất trường mầm non là văn bản ghi lại kết quả kiểm tra, đánh giá tình trạng, chất lượng của trang thiết bị, đồ dùng, phương tiện học tập, sách giáo khoa,… Đây là tài liệu quan trọng để đánh giá và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của nhà trường.

Mẫu báo cáo kiểm tra cơ sở mầm non điển hình bao gồm các phần sau:

– Thông tin về trường mầm non: Bao gồm tên trường, địa chỉ, số điện thoại, email, v.v.

– Thông tin về người chấm thi: Bao gồm họ tên, chức vụ, bộ phận…

– Mục tiêu và Phạm vi Kiểm tra: Mô tả mục đích và phạm vi kiểm tra cơ sở mầm non.

– Danh mục thiết bị, đồ dùng, đồ dùng học tập, sách giáo khoa… cần kiểm tra: Liệt kê các hạng mục cần kiểm tra bao gồm tên, số lượng, tình trạng và định mức.

– Kết quả kiểm tra: Ghi lại kết quả kiểm tra của từng hạng mục, bao gồm trạng thái, đánh giá và khuyến nghị.

– Đề xuất các giải pháp cải tiến: Căn cứ vào kết quả kiểm tra, đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của nhà trường.

– Ký tên và ghi ngày tháng: Biên bản phải được người thực hiện kiểm tra ký tên và ghi ngày tháng.

Vai trò của báo cáo kiểm tra cơ sở mầm non là cung cấp thông tin đầy đủ về tình trạng và chất lượng cơ sở vật chất của trường. Biên bản này còn giúp đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực và đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong trường mầm non.

Thông thường, biên bản bàn giao tài sản được dùng để xác nhận việc bàn giao tài sản khi:

+ Hoàn thành việc xây dựng, mua sắm… tài sản;

+ Được người khác cho, tặng, giúp đỡ, nhận góp vốn, thuê… đưa vào sử dụng và bảo quản tại đơn vị khác.

Như vậy, việc giao tài sản và việc lập biên bản có ý nghĩa làm chứng cứ trong trường hợp có tranh chấp (nếu có). Qua đó, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên.

2. Biên bản kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất chính xác nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ CHỈ

(Rev/v kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất)

Xem thêm bài viết hay:  Trình độ văn hóa là gì? Cách ghi trình độ văn hóa trên sơ yếu lý lịch?

Căn cứ Quyết định số…… ngày… tháng… năm…

Vào hồi… giờ, ngày… tháng…… tại……………………, Đoàn kiểm tra………….. tiến hành kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất của lớp:……trường:……………………..

Tôi – Người tham gia

1 – Đại diện Đoàn thanh tra

– Ông/Bà……………… – Chức vụ:…………………….

– Ông/Bà……………… – Chức vụ:…………………….

– Ông/Bà……………… – Chức vụ:…………………….

2 – Đại diện quản lý cơ sở vật chất

– Ông/Bà……………… – Chức vụ:…………………….

– Ông/Bà……………… – Chức vụ:…………………….

II – Nội dung kiểm tra

STT

Tên thiết bị

Số lượng

Trạng thái

Ghi chú

III – Kết quả kiểm tra

……………………………………………………..

IV – Hướng khắc phục

………………………………………………………………………………………………

V – Ý kiến ​​của các bên

…………………………………………………….

phút được rồi thành lập vào hồi…ngày……tháng…………….

Biên bản được đọc cho các bên tham gia nghe và ký xác nhận. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản kiểm tra, bàn giao CSVC phòng học đầu năm học phổ biến nhất:

SỞ GDĐT ………….

TRƯỜNG HỌC………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO

XỬ LÝ CƠ SỞ LỚP HỌC

Năm học hỏi: ……………..

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

– Thời gian: Vào lúc……. giờ………….phút, ngày………….tháng……..

– Địa điểm: Tại lớp …………, Phân hiệu xóm:………….. Trường PTDT Bán trú THCS Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

II. NGUYÊN LIỆU

1. Tiệc bàn giao

– Ông: ………….. – Phụ trách lao động Nhà trường:……………………

2. Tiệc bàn giao

– Ông (Bà):……………..- Giáo viên chủ nhiệm: …………

– Học sinh…………………….- Lớp trưởng:……………………

III. NỘI DUNG BÀN GIAO

Hai bên đã tiến hành kiểm tra và bàn giao Cơ sở vật chất phòng học năm học …………. với các nội dung cụ thể sau:

STT

Tên loại

SL

Đơn vị

Trạng thái

(Còn sử dụng tốt hay đã hư hỏng)

Ghi chú

Đầu tiên

bảng lớp

Các

2

Bàn ghế học sinh

Bộ

3

Bàn ghế giáo viên

Bộ

4

tủ sách

Các

5

ảnh của chú

Các

6

Khẩu hiệu

Các

7

lớp biển

Các

số 8

Khóa lớp

Các

9

Quạt trần

Các

mười

Ổ cắm điện

Các

11

Công tắc

Các

thứ mười hai

tường lớp

tôi2

13

Cửa sổ hai lớp (kính + cửa chớp bằng gỗ)

Bộ

14

cửa

Bộ

Bên nhận bàn giao có trách nhiệm bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất đúng mục đíchthiết bị, dụng cụ học tập Được giao. Nếu cơ sở vật chất lớp học bị hư hỏng phải tự sửa chữa hoặc bù lại giá trị ban đầu.

Kết thúc năm học, bên bàn giao có trách nhiệm kiểm tra và bàn giao cơ sở vật chất phòng học cho nhà trường.

Biên bản được lập hồi….giờ…tháng……tháng…….

Biên bản được đọc cho các bên tham gia nghe và ký xác nhận. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau:

Xem thêm bài viết hay:  Công pháp quốc tế là gì? So sánh giữa công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế?

– Việc bàn giao lưu 01 bản;

– Bên nhận bàn giao giữ 01 bản;

– Lưu tại Trường PTDT bán trú THCS&THPT Lạc Sỹ 01 bản.

Buổi bàn giao kết thúc lúc …………. giờ…………phút……. ngày…. Tháng …. năm.

NGƯỜI XỬ LÝ

Ký, ghi rõ họ tên)

XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng CSVC sau năm học chuẩn nhất:

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO …………..

TRƯỜNG HỌC …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

Số: …………/BB

……., ngày tháng năm….

BÁO CÁO
XỬ LÝ CƠ SỞ TRƯỜNG HỌC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN AN NINH TRONG THỜI KỲ NĂM HỌC…….. –…….

Thời gian bắt đầu: …. giờ …..ngày…. Có thể …..

Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường……………………..

Người tham dự:

1. Ông……………………

2. Ông……………………

3. Giáo viên đứng lớp;

4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất trường học;

5. Anh Nguyễn Văn Nhật – Nhân viên bảo vệ

A. Nội dung:

Bàn giao cơ sở vật chất của trường cho nhân viên bảo vệ trong dịp hè năm học…… –…….

* Con số Số lượng và hiện trạng TSCĐ như sau:

– Bao gồm:

+…… phòng học, gồm……. phòng học ở nhà 2 tầng và 03 phòng học ở nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong phòng học như biên bản bàn giao).

+ Phòng làm việc của hội đồng 01 phòng (Tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).

+ 01 Phòng thư viện (Tài sản trong phòng có biên bản bàn giao kèm theo)

+ 01 phòng thiết bị: chứa đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng dạy học (có biên bản kèm theo)

+ 01 phòng vi tính (Tài sản trong phòng có biên bản kèm theo)

+ 02 Phòng làm việc của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng (Tài sản trong phòng có biên bản kèm theo)

+ 01 nhà chính chủ gồm 04 PN, 02 toilet.

+ Sân trường.

+ 01 bộ chìa khóa của tất cả các phòng trên được giao cho nhân viên bảo vệ.

B. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:

1. Quản lý, bảo quản và bảo trọng số tài sản trên trong dịp hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.

2. Niêm phong cửa ra vào và cửa sổ của các lớp học.

3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo với BGH, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để kịp thời xử lý, không được tự ý giải quyết.

4. Nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản của nhà trường, ban bảo vệ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý, nhân viên trực theo lịch cụ thể và ban bảo vệ giao chìa khóa một số phòng (đính kèm).

Xem thêm bài viết hay:  Các nước đang phát triển là gì? Đặc điểm chung của các nước đang phát triển?

Kỷ lục kết thúc vào ngày…. giờ…, ngày…. Có thể ……/.

Biên bản kiểm kê được lập và đọc trước Ban Giám hiệu với sự đồng ý của Ban Giám hiệu.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau:

– 01 bản do Ban bảo vệ giữ;

– 01 bản Hiệu trưởng giữ;

– 01 bản do đại diện Ban kiểm kê giữ.

Các bản sao có giá trị pháp lý như nhau.

BẢO VỆ

HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM TRA

5. Những lưu ý khi lập biên bản kiểm tra cơ sở vật chất trường mầm non:

Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất trường mầm non là văn bản quan trọng để đánh giá tình trạng, chất lượng của trang thiết bị đồ dùng, phương tiện học tập, sách giáo khoa,… trong nhà trường. Để lập biên bản kiểm tra cơ sở hiệu quả, bạn có thể tham khảo những lưu ý sau:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ: Trước khi bắt đầu kiểm tra, cần thu thập và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan đến cơ sở vật chất của nhà trường như danh mục thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất, sách giáo khoa, v.v.

Xác định mục tiêu kiểm tra: Cần xác định rõ mục tiêu, phạm vi kiểm tra để đảm bảo tính đầy đủ, khách quan.

Lập kế hoạch kiểm tra: Cần chuẩn bị một kế hoạch kiểm tra chi tiết bao gồm thời gian, địa điểm, phương pháp và quy trình kiểm tra.

Sử dụng phương pháp kiểm tra phù hợp: Tùy vào mục đích kiểm tra mà bạn có thể áp dụng các phương pháp kiểm tra khác nhau như kiểm tra trực tiếp, kiểm tra mẫu, kiểm tra báo cáo, v.v.

Ghi kết quả kiểm tra: Khi kiểm tra xong phải lập biên bản kiểm tra cơ sở vật chất với đầy đủ các thông tin về thiết bị, vật tư, phương tiện, giáo trình được kiểm tra… và kết quả kiểm tra. giá từng mặt hàng.

Đề xuất các giải pháp cải tiến: Căn cứ vào kết quả kiểm tra đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng CSVC của nhà trường.

Lưu trữ và sử dụng hồ sơ kiểm tra: Hồ sơ kiểm tra cơ sở vật chất cần được lưu trữ và sử dụng để đánh giá và cải thiện cơ sở vật chất của trường trong tương lai.

Lưu ý, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất trường mầm non là tài liệu quan trọng nên cần đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác và được lưu trữ an toàn để sử dụng, tham khảo sau này.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở vật chất trường mầm non của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận