Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ mới nhất năm 2023

Chi bộ là tổ chức Đảng, tổ chức lãnh đạo chính trị. Việc xếp loại chi nhánh sẽ được thực hiện định kỳ và được ghi nhận thông qua biên bản kiểm phiếu xếp loại chi nhánh. Vậy nội dung và hình thức của mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi đoàn như thế nào?

1. Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi đoàn như thế nào?

Mẫu biên bản kiểm phiếu, xếp loại chi hội là mẫu biên bản được lập để ghi lại việc kiểm phiếu, đánh giá xếp loại chi đoàn trong năm, nội dung biên bản nêu rõ thông tin hội đồng kiểm phiếu, kết quả. việc kiểm phiếu, thời gian, địa điểm kiểm phiếu…

Mục đích của mẫu biên bản kiểm phiếu, xếp loại chi: biên bản này nhằm ghi lại quá trình kiểm phiếu, xếp loại chi, ghi lại quá trình làm việc, nội dung công việc, kết quả kiểm phiếu, kết quả đánh giá.

xem thêm: Quy chế tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng

2. Các quy định liên quan đến chi nhánh:

Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc được thể hiện tại Điều 9 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là:

Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử thành lập, do tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, một cấp là ban chấp hành chi bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp ủy).

Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, cấp ủy cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình cho các tổ chức đảng trực thuộc, tiến hành tự phê bình và phê bình.

Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Trung ương.

Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị khi được quá nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phép phát biểu ý kiến ​​của mình. Đảng viên có ý kiến ​​thiểu số được bảo lưu và báo cáo cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, nhưng phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, không được truyền bá những quan điểm trái với nghị quyết của Đảng. Buổi tiệc. Các ủy ban có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét các ý kiến ​​đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến ​​thiểu số.

Tổ chức đảng quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình nhưng không được trái nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xuất, nhập khẩu giống cây lâm nghiệp mới nhất 2023

Quy định về chi nhánh và thành lập chi nhánh như sau: tại Điều 21 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

“Thứ nhất, tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở.

2. Ở xã, phường. thị trấn, cơ quan, hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cơ sở trong quân đội, công an và các đơn vị cơ sở khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên thì thành lập tổ chức cơ sở đảng; nếu chưa đủ ba đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên vào sinh hoạt tại tổ chức cơ sở đảng phù hợp.

3. Tổ chức cơ sở đảng có dưới ba mươi đảng viên thì thành lập chi bộ cơ sở có tổ đảng trực thuộc.

4. Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên thì thành lập đảng bộ cơ sở, có các chi bộ trực thuộc đảng uỷ.

5. Những trường hợp sau đây, cấp uỷ cấp dưới phải báo cáo và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý thì mới được thực hiện: Thành lập đảng bộ cơ sở ở đơn vị cơ sở có dưới ba mươi đảng viên.

– Thành lập chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với hơn ba mươi đảng viên.

– Thành lập chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.”

Quy chế họp chi bộ:

“thứ nhất. Đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên của tổ chức cơ sở đảng do cấp uỷ cơ sở triệu tập: xã, phường, thị trấn cơ sở 5 năm một lần; cơ sở khác 5 năm một lần; có thể triệu tập sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm đối với xã, phường và 06 tháng đối với các cơ sở khác.

2. Đại hội thảo luận các văn bản của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; ủy ban bầu cử; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

3. Đảng bộ cơ sở, chi bộ họp định kỳ mỗi tháng một lần; Họp bất thường khi cần thiết.

4. Đảng bộ cơ sở có từ chín đảng viên trở lên bầu ban thường vụ; bầu bí thư, phó bí thư trong số uỷ viên thường vụ; dưới chín ủy viên chỉ bầu bí thư và phó bí thư.”

Nhiệm vụ của chi nhánh: quy định tại Điều 23 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

Tổ chức cơ sở Đảng có nhiệm vụ:

1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, chi bộ đề ra và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.

2. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến ​​thức và năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi mới nhất

3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các tổ chức chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng của tổ chức đảng và đảng viên.

Nếu Đảng ủy cơ sở được cấp trên trực tiếp ủy quyền thì quyết định kết nạp và khai trừ Đảng viên.”

Các quy định khác về chi nhánh:

– Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên; mỗi chi bộ có ít nhất ba đảng viên chính thức. tổ đảng bầu tổ trưởng, nếu cần bầu tổ phó; Các tổ chức Đảng hoạt động dưới sự chỉ đạo của Thành ủy.

– Lãnh đạo ngành thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý, phân công công tác đảng viên; công tác vận động quần chúng, phát triển đảng viên, kiểm tra, kỷ luật đảng viên; thu nộp đảng phí. Chi bộ, chi ủy họp định kỳ mỗi tháng một lần.

– Họp chi bộ do chi ủy triệu tập mỗi năm một lần; nơi không có chi ủy thì do bí thư chi bộ triệu tập. Khi được đảng ủy cơ sở đồng ý thì có thể triệu tập sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng không quá ba tháng.

– Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức thì bầu bí thư; nếu cần thì bầu phó bí thư. Chi ủy có từ chín đảng viên chính thức trở lên thì bầu chi ủy. bầu bí thư, phó bí thư trong số đảng viên.

xem thêm: Mẫu giải quyết chi nhánh hàng tháng mới và chuẩn nhất

3. Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp ngành:

BÊN (1)…………

SỞ (2)……..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày tháng năm..

BÁO CÁO KIẾM PHIẾU

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

NĂM………

Hôm nay, vào hồi (3)……giờ……phút, ngày…………tháng…………. năm ……….

TRONG………………………..

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có: (4)

Đầu tiên. Chủ tịch 2. Thành viên 3. Thành viên
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Đà Nẵng [Ly hôn nhanh tại Đà Nẵng]

Kiểm phiếu phân tích, đánh giá, xếp loại năm …………. cho Chi nhánh …………. thuộc Đảng bộ ………………..như sau: (5)

– Tổng số đảng viên được triệu tập:……đồng chí

Cán bộ:……đồng chí

– Tổng số đảng viên có mặt:…….đồng chí (………….%)

Cán bộ:…….đồng chí

– Tổng số phiếu phát ra:……. lá phiếu

– Tổng số phiếu thu:……..phiếu

– Số phiếu hợp lệ:……..phiếu

– Số phiếu không hợp lệ:……phiếu

Kết quả bình chọn như sau: Chi nhánh Số phiếu bầu/tổng ​​số Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm tốt lắm Hoàn thành nhiệm vụ Không hoàn thành nhiệm vụ

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên, mức xếp loại cho chi hội như sau:

Chi nhánh phân loại phiếu bầu Tỉ lệ

Biên bản được lập thành 02 bản (1 bản lưu tại chi bộ, 1 bản gửi Đảng ủy) và đã được Hội nghị thông qua vào hồi…….giờ…… cùng ngày./.

Thương mại / Chi nhánh

BẢO VỆ

BAN BẦU CỬ T/M

CHỦ TỊCH

Mẫu 2:

ĐẢNG TRƯỞNG BỘ ………….

Chi nhánh:…………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày tháng năm…

MẪU BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT

Đề nghị với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường

phân loại ngành năm……..

1. Hội nghị chi bộ…………. tổ chức ngày …./11/…….. tiến hành bỏ phiếu kín đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xếp loại chi bộ năm …………

2. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm …. đồng chí:

+ Đồng chí…………Trưởng phòng,

+ Đồng chí…………ủy viên,

+ Đồng chí………… Ủy viên.

3. Tổng số đảng viên được triệu tập là:…… đồng chí.

+ Số có mặt lúc bỏ phiếu:……đồng chí.

+ Số người vắng mặt tại thời điểm biểu quyết:……đồng chí.

4. Tổng số phiếu phát ra: … phiếu. – Tổng số phiếu thu: …phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: … phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: … phiếu

5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

TT Tiêu chuẩn Số phiếu bầu Đồng ý Không đồng ý Đầu tiên. Chi bộ trong sạch vững mạnh / / 2. Chi nhánh đã làm tốt / / 3. Chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ / / 4. nhánh yếu / /

Có …/… phiếu (đạt……%) nhất trí đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường xếp loại chi bộ……………………………

6. Biên bản này được lập thành 2 bản, được hội nghị thông qua hồi ….. giờ, ….. phút ngày ….. tháng …………..

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

GHẾ HỘI NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Tiểu ban là gì? Trách nhiệm công việc khi chi nhánh không có chi nhánh?

4. Hướng dẫn soạn thảo biên bản:

(1): Ghi rõ tên Đảng bộ mà chi bộ trực thuộc;

(2): Ghi rõ tên chi nhánh thực hiện giám định;

(3): Ghi thời gian, địa điểm lập biên bản;

(4): Hoàn thiện thành phần ban kiểm phiếu;

(5): Ghi số đảng viên được triệu tập, số đảng viên có mặt, vắng mặt, kết quả đánh giá, phân loại.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận