Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành chi Đoàn mới nhất

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn là gì? Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn? Trình tự, thủ tục bầu ban chấp hành chi đoàn?

Trong giai đoạn hiện nay, việc các chủ thể tham gia đoàn có ý nghĩa và vai trò rất lớn đối với thanh niên. Thông qua các chương trình này, các đối tượng còn có thể đánh giá, nhận xét cũng như rèn luyện kỹ năng sống, tự hoàn thiện bản thân, từ đó trở thành những nhà hoạt động có ích cho xã hội. Mỗi thành viên sẽ phải tham dự Đại hội Chi nhánh. Trong Đại hội Chi nhánh, sẽ có biên bản được sử dụng. Một trong số đó là biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

Đại hội chi bộ nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi bộ trong một nhiệm kỳ đồng thời qua đó đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới và tiến hành bầu ban chấp hành chi bộ mới để lãnh đạo chi bộ. tôn giáo. Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đội được lập ra nhằm mục đích kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đội. Biên bản kiểm phiếu BCH Chi đoàn được sử dụng nhiều trong thực tế và có ý nghĩa, vai trò quan trọng.

Chúng ta được biết, Đại hội Chi đội thường được tổ chức vào đầu năm nhằm mục đích tổng kết quá trình rèn luyện của Đoàn viên trong năm học vừa qua, từ đó bầu ra ban chấp hành mới. đồng thời ban hành nghị quyết, phương hướng cho năm học mới. Khi tiến hành bầu ban chấp hành mới, mẫu biên bản kiểm phiếu ban chấp hành chi đoàn sẽ được sử dụng cho các đối tượng thực hiện việc kiểm phiếu.

2. Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn 1:

TẬP ĐOÀN

Đại hội đồng nhiệm kỳ…

Ban Chấp hành Chi đoàn…

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh
——————

……ngày tháng năm…

BÁO CÁO KIẾM PHIẾU
Bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2022

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm 2021, tại phòng …………, Đại hội Chi bộ – lớp …………. Nhiệm kỳ 2021 – 2022, chúng ta sẽ bầu BCH chi đoàn, ban kiểm phiếu gồm có:

1. Đồng chí:… – Trưởng ban

2. Đồng chí: ….. – Bí thư

3. Đồng chí: …..- Ủy viên

Việc kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2022 đã được tiến hành với các nội dung cụ thể như sau:

I. Danh sách bầu Ban Chấp hành chi đoàn đã được Đại hội thông qua gồm … đồng chí có tên như sau:

1. Đồng chí:…..

2. Đồng chí:…..

3. Đồng chí:…..

II. Tình trạng bầu cử:

– Tổng số đại biểu triệu tập: …………. các đồng chí.

Xem thêm bài viết hay:  Tuổi kim lâu là gì? Cách tính và giải hạn tuổi Kim lâu chuẩn?

– Tổng số đại biểu có mặt: ………… đồng chí.

– Tổng số phiếu phát ra: …………. phiếu bầu.

– Tổng số phiếu thu: …………. phiếu bầu.

– Tổng số phiếu hợp lệ: …………. phiếu bầu.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: …………. phiếu bầu.

– Kết quả bầu cử cụ thể như sau (ghi kết quả theo thứ tự theo danh sách bầu cử):

1. Đồng chí: …. lá phiếu/…. phiếu bầu = … %

2. Đồng chí: …. lá phiếu/…. phiếu bầu = … %

3. Các đồng chí:. …. lá phiếu/…. phiếu bầu = … %

III. Theo quy định của Điều lệ Đoàn, các đồng chí sau đây trúng cử vào Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017 (theo thứ tự kết quả bầu cử từ cao xuống thấp).

1. Các đồng chí:. …. lá phiếu/…. phiếu bầu = … %

2. Các đồng chí:. …. lá phiếu/…. phiếu bầu = … %

3. Đồng chí: …. lá phiếu/…. phiếu bầu = … %

Chúng tôi lập biên bản này để báo cáo kết quả với Đại hội và làm cơ sở để Đoàn cấp trên công nhận.

TM. ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH CHỈ

TM. BAN BẦU CỬ

3. Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn số 2:

TẬP ĐOÀN

Ban Chấp hành Chi đoàn…

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh
——————

……ngày tháng năm……

BIÊN BẢN KIỂM TRA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN…
KỲ HẠN…. (….. – ….)

Hôm nay là vào hồi ………… giờ…… phút, ngày ………… tháng……. năm …

Trong ….

Nhóm bầu cử của chúng tôi bao gồm:

1. Đ/C…. Lãnh đạo

2. Địa chỉ… Thành viên

3. Máy lạnh…. Thành viên

Kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành….. nhiệm kỳ…… (……. –……)

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành được bầu là: … đồng chí

Danh sách trúng tuyển là: …. đồng chí

Tổng số phiếu phát ra: …. lá phiếu

Tổng số phiếu thu:…phiếu

Số phiếu hợp lệ: …. lá phiếu

Số phiếu không hợp lệ:… phiếu

Kết quả bình chọn cho từng ứng viên như sau:

1. Đ/c……. phiếu, đạt …………..%

2. Đ/c……. phiếu, đạt …………..%

3. Đ/c……phiếu, đạt ………….%

4. Máy lạnh…. phiếu, đạt …………..%

5. Đ/c……. phiếu, đạt …………..%

6. Đ/c…. phiếu, đạt …………..%

7. Máy lạnh…. phiếu, đạt …………..%

(Liệt kê theo danh sách bình chọn)

Căn cứ kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban Chấp hành tại Đại hội đã được thông qua, đối chiếu với nguyên tắc bầu cử theo quy định của Điều lệ Đoàn, các đồng chí có tên đã trúng cử vào Ban Chấp hành … nhiệm kỳ … . (….. – …..) theo thứ tự từ cao xuống thấp là:

1. Đ/c……. phiếu bầu, đạt ….%.

2. Đ/c……. phiếu, đạt …..%

3. Đ/c……phiếu, đạt…….%

Phút kết thúc lúc ….. giờ …. cùng ngày.

TM. ĐỘI BẦU CỬ
LÃNH ĐẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn số 3:

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh
nhóm trường:……
chào đội ……

Xem thêm bài viết hay:  Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Vai trò, ứng dụng trong cuộc sống?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-o0o———

…..ngày tháng năm …

BÁO CÁO KIẾM PHIẾU
Bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20…..-20……

Ngày …/…./… Chi bộ…… tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 20…… – 20……

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Địa chỉ: ….Trưởng phòng.

2. Địa chỉ: …..Thành viên.

3. Địa chỉ: …. ủy viên.

Số phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn được tính như sau:

– Số phiếu phát ra:……

– Số lượng hóa đơn…

– Số phiếu hợp lệ:……

Số phiếu không hợp lệ:……

Các kết quả sau:

1. Đ/c…. (số phiếu……/…… )

2. Đ/c……. (số phiếu……/…….)

3. Đ/c…… (số phiếu…../……….)

4. Đ/c……. (số phiếu……/……….)

Theo nguyên tắc thể lệ bầu cử, các đồng chí sau đây đã trúng cử vào BCH Chi đoàn nhiệm kỳ…

1. Đ/C…

2. Đ/C…

3. E/C…

Ban kiểm phiếu của chúng tôi lập biên bản trước đại hội và làm cơ sở để đoàn cấp trên công nhận.

TM/ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CHỈ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM/BAN BẦU CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Hướng dẫn soạn thảo Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn:

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn là mẫu phiếu được lập ra nhằm mục đích ghi lại việc bầu cử trong đại hội chi đội và thường có các nội dung sau:

– Thông tin về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban chấp hành chi đoàn.

– Tên phiếu: BẦU BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN.

– Nội dung phiếu bầu ban chấp hành chi đoàn gồm danh sách những người ứng cử vào ban chấp hành chi đoàn, trong đó có đầy đủ thông tin về họ và tên; nêu rõ những lưu ý khi tiến hành bầu cử, chẳng hạn bầu 2/3 số đồng chí thì bỏ tên những đồng chí tín nhiệm, không tín nhiệm thì gạch tên.

Mẫu biên bản kiểm phiếu của Ban Chấp hành Chi đội chỉ được coi là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ghi trong nội dung của phiếu.

Trên kết quả kiểm phiếu thể hiện số phiếu hợp lệ, không hợp lệ và những người được bầu vào ban chấp hành chi đoàn.

6. Trình tự, thủ tục bầu Ban Chấp hành Chi đoàn:

– Về bình chọn:

+ Phiếu bầu BCH Chi đội được coi là hợp lệ là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Phiếu bầu BCH Chi đoàn này được in sẵn danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua. Phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đội chỉ định đủ hoặc ít hơn số lượng cần bầu, nhưng không được xóa hết tên những người trong danh sách.

+ Phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn không hợp lệ là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra; không có dấu của Ban Chấp hành triệu tập Đại hội; phiếu bầu BCH Chi đoàn ghi tên người trong phiếu, không rõ bầu cho ai, bầu cho ai; số phiếu bầu BCH Chi đoàn nhiều hơn số phiếu bầu; Trong phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn ghi tên người ngoài danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua hoặc trong phiếu bầu có chữ ký của cử tri, được đánh ký hiệu riêng.

Xem thêm bài viết hay:  Tiêu chuẩn để được hiến máu? Nên hiến máu bao nhiêu lần?

– Về cách bình chọn:

+ Ban kiểm phiếu trong cuộc họp có nhiệm vụ phát phiếu cho các thành viên dự họp.

+ Căn cứ vào số lượng cụ thể những người ứng cử đã được phê chuẩn trong danh sách bầu cử, mỗi đại biểu được bầu tối đa số người ứng cử theo quy định.

+ Nếu tin tưởng ai thì các đối tượng đánh dấu yes, còn không tin ai thì đánh dấu không đồng ý, không đánh dấu vào giữa 2 ô hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác. Không tự ý ký tên vào phiếu bầu hoặc tự ý ký tên vào phiếu bầu.

+ Sau khi các đối tượng đã biểu quyết xong, các đại biểu phải tự bỏ phiếu vào thùng phiếu đặt ở vị trí quy định trong hội trường.

+ Sau khi bỏ phiếu xong phải chờ nghe kết quả kiểm phiếu.

Chúng tôi nhận thấy rằng, trong quá trình bầu ban chấp hành chi bộ cần sử dụng đúng mẫu biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành chi bộ mà đại hội chi bộ đã quy định.

Việc bầu Ban chấp hành chi đoàn phải được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín; Khi tiến hành bầu cử phải có đủ một nửa số phiếu bầu, kể cả phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ thì người trúng cử mới được coi là trúng cử.

Trong quá trình tiến hành bầu cử, nếu bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng thì các chủ thể cũng có thể tiếp tục bầu lần thứ hai, nếu không sẽ do đại hội quyết định. Trường hợp nếu đại hội quyết định bầu lần thứ hai mà vẫn chưa đủ số lượng tại đại hội thì không tiếp tục bầu mà phải báo cáo ban chấp hành đoàn cấp trên.

Nếu số đối tượng được quá 1/2 số phiếu bầu nhiều hơn số phiếu bầu thì đại hội chi bộ chỉ lấy đủ số lượng và lấy từ người có số phiếu cao nhất trở xuống.

Trường hợp có từ hai người trở lên có số phiếu bằng nhau và quá nửa số phiếu bầu thì đại hội chi bộ sẽ phải bầu lại những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn. Đối tượng được coi là đắc cử trong số đó cần phải có trên 1/2 số phiếu bầu.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành chi Đoàn mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận