Mẫu biên bản họp kết quả bình xét hộ nghèo mới nhất 2023

Hiện Nhà nước luôn có chính sách ưu đãi, hỗ trợ các hộ, đối tượng nghèo. Dưới đây là mẫu biên bản họp xét duyệt hộ nghèo năm 2023 mới nhất.

1. Mẫu biên bản họp xét duyệt hộ nghèo mới nhất 2023:

Phụ lục VŨ

NHÂN DÂN CHÚC MỪNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM TỶ

(Kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

___________________

UBND xã

Thôn/Tổ dân phố…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________

(tên thôn), ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN CUỘC HỌP NHÂN DÂN CHÚC MỪNG KẾT QUẢ Rà soát

Cuộc hẹn hôm nay…………. tháng…………..năm 20…………. …. Tại ………… (ghi rõ địa điểm họp), ……………….. (tên………….. thôn) tổ chức họp thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. địa phương.

Chủ tọa cuộc họp: (ghi đầy đủ họ, tên và chức vụ của người chủ trì).

– Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh).

– Những người tham gia:

+ Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã….. người (ghi rõ số lượng, họ tên, chức vụ, đơn vị), đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể… người (ghi rõ số lượng, họ tên, chức vụ,…) đơn vị ), đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: ………… người (ghi rõ số lượng, họ tên, chức vụ).

+ Đại diện cho…….. hộ gia đình trong tổng số …………. hộ có tên trong danh sách hộ được rà soát, chiếm……………………. %.

+ Người phản biện:……………………. người (ghi rõ số lượng, họ và tên).

+ Hộ khác:…………………….. hộ.

Tổng số người tham gia:……………………người (có danh sách kèm theo).

1. Nội dung cuộc họp

Lấy ý kiến ​​của các thành viên dự họp về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo nguyên tắc sau:

– Hộ gia đình đạt trên 50% ý kiến ​​đồng thuận của các thành viên dự họp được đưa vào danh sách xét công nhận kết quả bình xét.

– Hộ có dưới 50% ý kiến ​​thống nhất của các thành viên dự họp thì lập danh sách để bình xét, đảm bảo phản ánh đúng thực trạng của hộ.

2. Kết quả cuộc họp

Kết thúc cuộc họp, các thành viên tham gia cuộc họp đã thống nhất như sau:

+ Có …………………… số hộ đạt tiêu chuẩn công nhận hộ nghèo;

+ Có …………………… số hộ đạt tiêu chí công nhận hộ cận nghèo;

+ Có …………………… số hộ đạt tiêu chuẩn công nhận hộ thoát nghèo;

+ Có …………………… số hộ đạt tiêu chí công nhận hộ thoát cận nghèo;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y mới nhất

+ Có…………………….. hộ gia đình đưa vào danh sách bình xét.

(Lập danh sách chi tiết theo mẫu tại Phụ lục I – Danh sách các hộ cần rà soát để niêm yết và thông báo công khai).

– Những ý kiến ​​chưa thống nhất xin tiếp tục xem xét: ……………….

Đại hội kết thúc hồi … giờ … phút cùng ngày. Đại diện các thành viên dự họp đã thống nhất nội dung biên bản; Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, 01 bản lưu tại thôn, tổ dân phố, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo cấp xã./.

ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH THÔN (Chủ Tịch)
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Tiêu chí xét hộ nghèo:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP thì tiêu chí xét hộ nghèo bao gồm:

Thứ nhất, tiêu chí về thu nhập:

– Thu nhập từ 1 triệu 500 nghìn đồng/người/tháng: áp dụng tại khu vực nông thôn.

– Thu nhập từ 2 triệu đồng/người/tháng: áp dụng tại khu vực thành thị.

Thứ hai, tiêu chí về mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản:

Hiện nay có 06 loại hình dịch vụ cơ bản bao gồm:

+ Dịch vụ y tế.

+ Dịch vụ việc làm.

Dịch vụ giáo dục.

+ Dịch vụ nhà ở.

+ Dịch vụ về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường.

+ Dịch vụ thông tin.

– Đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trên 12 chỉ số bao gồm:

+ Việc làm.

+ Dinh dưỡng.

+ Bảo hiểm sức khỏe.

+ Người phụ thuộc trong hộ gia đình.

Trình độ học vấn của người lớn.

Tình trạng đi học của trẻ.

Chất lượng nhà ở.

+ Nguồn nước.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người.

+ Nhà vệ sinh hợp vệ sinh.

+ Phương tiện tiếp cận thông tin.

+ Sử dụng dịch vụ viễn thông.

Thứ ba, tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP.

Và đối với hộ thuộc chuẩn nghèo nếu đáp ứng các tiêu chí:

Trong những vùng nông thôn:

+ Hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người từ 1,5 triệu đồng/tháng trở xuống.

+ Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản: thiếu từ 03 chỉ số đo lường trở lên.

Tại khu vực đô thị:

+ Về thu nhập: hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 2 triệu đồng/tháng trở xuống.

+ Chỉ tiêu đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản: thiếu từ 03 chỉ tiêu đo lường trở lên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi mới nhất

3. Quy trình rà soát hộ nghèo:

3.1. Rà soát hộ nghèo hàng năm:

Bước 1: Lập danh sách các hộ thuộc diện rà soát:

Các hộ gia đình được rà soát bao gồm:

– Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm rà soát.

– Hộ gia đình làm đơn đề nghị xét hộ nghèo (theo mẫu số 01 Quyết định 24/2021/QĐ-TTg).

Bước 2: Tiến hành rà soát rồi phân loại hộ:

Thu thập thông tin hộ gia đình, chấm điểm, tổng hợp, phân loại hộ gia đình. Công việc này thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, trưởng thôn chủ trì phối hợp.

Bước 3: Tổ chức họp dân thống nhất kết quả:

Cuộc họp bao gồm các thành phần sau:

– Chủ trì cuộc họp: Trưởng thôn.

– Ban chỉ đạo xét duyệt cấp xã.

– Công chức được phân công làm công tác giảm nghèo cấp xã.

– Bí thư Chi bộ thôn.

– Đoàn thể, phản biện.

– Đại diện các hộ thông qua bình xét, các hộ khác.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có trách nhiệm giám sát.

Cuộc họp bao gồm các chủ đề sau:

– Về kết quả đánh giá, chấm điểm đối với hộ qua bình xét: lấy ý kiến ​​thống nhất của ít nhất 50% tổng số người dự họp.

– Nếu ý kiến ​​đồng thuận dưới 50% thì phải tiến hành bình xét theo quy định.

Kết quả ghi nhận cuộc họp phải được lập thành 02 biên bản, có đầy đủ chữ ký của chủ tọa cuộc họp và thư ký cuộc họp; đại diện các hộ gia đình. Trong đó 01 bản lưu tại thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo bình xét cấp xã.

Bước 4: Niêm yết và thông báo rộng rãi:

– Sau khi hoàn tất thủ tục rà soát, kết quả rà soát hộ nghèo sẽ được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nếu đúng thì có thể thông báo qua đài truyền thanh cấp xã trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Nếu có khiếu nại của người dân trong quá trình đăng tải kết quả thì Ban chỉ đạo rà soát cấp xã sẽ tổ chức rà soát kết quả rà soát.

Thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của người dân.

Xem thêm bài viết hay:  Bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

Sau đó, kết quả khảo sát sẽ được niêm yết tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Hết thời gian niêm yết công khai và thời gian niêm yết phiếu điều tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp danh sách hộ nghèo báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã kết quả. .

Bước 5: Trình, xin ý kiến ​​Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Kết quả rà soát hộ nghèo được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo bằng văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình.

Bước 6: Công nhận hộ nghèo:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ nghèo sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tiếp theo, trao giấy xác nhận cho hộ nghèo (theo mẫu số 03, Quyết định 24/2021/QĐ-TTg).

3.2. Rà soát hộ nghèo thường xuyên hàng năm:

– Hộ gia đình có đề nghị xét hộ nghèo gửi trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức rà soát hộ nghèo (như mục 3.1).

– Quyết định công nhận hộ nghèo.

– Tiếp theo, trao giấy chứng nhận cho hộ nghèo.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp với mức sống bình quân giai đoạn 2022 – 2025 và biểu mẫu báo cáo do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Quyết định 24/2021/QĐ-TTg quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành thủ tướng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản họp kết quả bình xét hộ nghèo mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận