Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá cấp bộ NV hợp tác quốc tế song phương mới nhất

Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá hợp tác quốc tế song phương cấp bộ được quy định như thế nào? Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định cấp bộ hợp tác quốc tế song phương? Hướng dẫn ghi biên bản? Các thông tin pháp lý liên quan?

Quan hệ song phương là việc tiến hành các mối quan hệ chính trị, kinh tế hoặc văn hóa giữa hai quốc gia có chủ quyền. Nó đối lập với chủ nghĩa đơn phương hay chủ nghĩa đa phương, tức là hoạt động của một quốc gia hay sự hợp tác của nhiều quốc gia. Khi các quốc gia công nhận nhau là quốc gia có chủ quyền và đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao, họ tạo ra mối quan hệ song phương. Các nước có quan hệ song phương sẽ trao đổi cơ quan ngoại giao với tư cách đại sứ để tạo điều kiện cho đối thoại và hợp tác.

Mỗi cuộc họp hợp tác giữa các quốc gia sẽ có biên bản cụ thể, tương tự như vậy trong cuộc họp của hội đồng cấp bộ về hợp tác quốc tế song phương cũng cần phải có biên bản. Mẫu biên bản họp hội đồng hợp tác quốc tế song phương cấp bộ, Dưới đây là những thông tin cần thiết về mẫu biên bản.

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá hợp tác quốc tế song phương cấp bộ là gì?

Mẫu biên bản họp hội đồng hợp tác quốc tế song phương cấp bộ là mẫu biên bản với các thông tin của cuộc họp được ghi lại một cách chi tiết nhất.

Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định cấp bộ về nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương là mẫu biên bản được lập để ghi lại cuộc họp của hội đồng thẩm định cấp bộ về nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương.

2. Mẫu biên bản họp Hội đồng thẩm định hợp tác quốc tế song phương cấp Bộ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

……, ngày tháng năm…

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ NHIỆM VỤ HỢP TÁC

song phương QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

xem thêm: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên công ty

1. Tên, mã số nhiệm vụ:

2. Trình quản lý tác vụ:

3. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ:

4. Quyết định thành lập hội đồng:

5. Ngày họp:

6. Vị trí:

7. Thành viên HĐQT: Tổng số: … có mặt:… vắng mặt:…

8. Khách mời tham dự:

xem thêm: Mẫu biên bản họp mới nhất (Biên bản họp công ty)

9. Tổng số điểm:

10. Tổng số điểm:

11. Điểm trung bình ban đầu:

12. Tổng số điểm: ………… trong đó: – hợp lệ:………… – không hợp lệ:…….

13. Tổng số điểm hợp lệ:

14. Điểm trung bình cuối kỳ:

15. Kết luận và kiến ​​nghị của hội đồng:

– Giá trị khoa học và ứng dụng:

xem thêm: Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần mới nhất

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin tách hộ khẩu và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

* Giá trị khoa học:

* Giá trị ứng dụng:

Hiệu quả nghiên cứu:

* Về giáo dục và đào tạo:

* Kinh tế – xã hội:

* Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng:

– Hợp tác quốc tế hiệu quả

* Rút ngắn thời gian nghiên cứu trong nước

xem thêm: Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất năm 2022? Hiệu lực?

* Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ khoa học và công nghệ của Việt Nam

* Thông báo kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ

* Tận dụng trang thiết bị nghiên cứu khoa học hiện đại của đối tác

– Những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện:

– Khuyến nghị về khả năng ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu, địa chỉ ứng dụng:

– Kiến nghị về khả năng phát triển nhiệm vụ:

16. Xếp loại:

Ghi chú:

xem thêm: Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác

– Xếp loại (theo điểm trung bình chung cuộc): Giỏi: 95-100 điểm; Khá: 85-94 điểm; Khá: 70-84 điểm; Đạt: 50-69 điểm; Không đạt: < 50 điểm

– Điểm của thành viên hội đồng chênh lệch trên 20 điểm so với điểm trung bình ban đầu được coi là không hợp lệ và không được tính vào tổng điểm hợp lệ.

Chủ tịch

(ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký

(ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TL. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

xem thêm: Nêu mối quan hệ giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương?

GIÁM ĐỐC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

3. Hướng dẫn ghi biên bản:

Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể.

– Ghi chép trung thực, đầy đủ, không suy diễn chủ quan.

– Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm.

– Thủ tục chặt chẽ, thông tin có độ tin cậy cao (nếu có tang vật, bằng chứng phải có phụ lục giải trình kèm theo biên bản). Đòi hỏi trách nhiệm cao ở người lập và những người chịu trách nhiệm ký xác nhận biên bản. Thông tin muốn chính xác và có độ tin cậy cao phải được đọc cho mọi người có mặt nghe, đính chính cho khách quan, đúng đắn và tự nguyện (không ép buộc) ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

4. Thông tin pháp lý liên quan:

Căn cứ Thông tư số 56/2012/TT-BGDĐT ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định một số điều về NV hợp tác quốc tế song phương như sau:

Điều 20. Đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương cấp Bộ quy định như sau:

1. Đối với nhiệm vụ được hội đồng đánh giá cấp cơ sở đánh giá “Đạt”, cơ quan chủ trì nhiệm vụ thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 19 và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, nghiệm thu. Bộ .

xem thêm: Mẫu biên bản đại hội công đoàn cơ sở và hướng dẫn soạn thảo

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đơn xin giảm án cho bị cáo

2. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày đánh giá cấp cơ sở, chủ nhiệm nhiệm vụ và cơ quan chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm gửi mười hai (12) bộ hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức. đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ (gọi tắt là hồ sơ đánh giá) bao gồm ít nhất một (01) bộ hồ sơ gốc.

3. Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp Bộ bao gồm:

a) Công văn của cơ quan chủ trì đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương kèm theo danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu. hợp tác quốc tế song phương cấp Bộ trưởng (theo Mẫu 15, Phụ lục I).

b) Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt nhiệm vụ (theo Phụ lục II).

c) Quyết định thành lập và biên bản họp của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở; Phiếu nhận xét của 02 phản biện và các thành viên Hội đồng.

d) Sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ có số lượng và yêu cầu đúng như trong phần thuyết minh nhiệm vụ và hợp đồng.

e) Báo cáo định kỳ của chủ nhiệm nhiệm vụ, cơ quan chủ trì nhiệm vụ và biên bản kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ trì.

e) Bản vẽ thiết kế, quy trình công nghệ (nếu có), số liệu gốc điều tra, khảo sát, nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của nhiệm vụ.

xem thêm: Mẫu biên bản họp tổ dân phố và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

g) Báo cáo kết quả thử nghiệm hoặc ứng dụng sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ (thiết bị, công nghệ, quy trình công nghệ,…), nhận xét của đơn vị sử dụng và/hoặc tài liệu đo lường, kiểm tra, đánh giá, thử nghiệm sản phẩm khoa học và công nghệ. sản phẩm công nghệ theo nhiệm vụ của cơ quan thử nghiệm đo lường có thẩm quyền.

h) Báo cáo tổng hợp quyết toán kinh phí của nhiệm vụ.

i) Báo cáo của chủ nhiệm nhiệm vụ thẩm định về các nội dung hợp tác quốc tế (theo Mẫu 16, Phụ lục I).

j) Đĩa CD chứa báo cáo tổng kết nhiệm vụ và các sản phẩm, tài liệu của nhiệm vụ.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.

5. Việc tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương cấp Bộ thực hiện theo Điều 26, 27 và 29 của Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các tiêu chí đánh giá được thực hiện theo quy định (theo Mẫu 17, Phụ lục I). Biên bản họp Hội đồng thẩm định cấp Bộ được lập theo Mẫu 18, Phụ lục I.

Ngoài ra, tại Thông tư số 56/2012/TT-BGDĐT ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn có một số quy định. một số điều về NV hợp tác quốc tế song phương liên quan đến hợp tác song phương như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ kèm hướng dẫn thủ tục

Yêu cầu của nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

xem thêm: Mẫu biên bản họp hội phụ nữ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết

– Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng, cấp bách mà Việt Nam cần tận dụng thế mạnh, kinh nghiệm của nước ngoài để giải quyết.

– Có cam kết của đối tác nước ngoài dành kinh phí hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học quốc tế. danh tiếng.

– . Có chủ nhiệm khoa, thư ký khoa học và không quá 10 thành viên nghiên cứu.

– Thời gian thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương tối đa là 6 năm.

Cơ sở hình thành nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Chiến lược phát triển chiến lược phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.

– Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu trong từng thời kỳ của ngành và đất nước.

– Yêu cầu thực tiễn phát triển ngành giáo dục và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

xem thêm: Mẫu biên bản họp cha mẹ học sinh các lớp mới nhất 2022

– Cam kết, thỏa thuận giữa cơ quan, tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam với trường đại họcviện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài về việc thực hiện hợp tác nghiên cứu chung.

Tiêu chuẩn trách nhiệm hợp tác quốc tế song phương

– Có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ được giao.

– Có ít nhất một công trình đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với vấn đề nghiên cứu của nhiệm vụ.

– Không phải là chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm xét chọn thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương.

Căn cứ Thông tư số 56/2012/TT-BGDĐT ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trên, một số điều cụ thể trong hợp tác quốc tế song phương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. lĩnh vực Giáo dục. Bài viết cũng đã cung cấp các thông tin về Biên bản, Hướng dẫn cách ghi biên bản và một số thông tin cần thiết.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá cấp bộ NV hợp tác quốc tế song phương mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn