Mẫu biên bản họp công đoàn cơ sở và hướng dẫn soạn thảo

Biên bản họp công đoàn cơ sở là gì? Biên bản đại hội công đoàn cơ sở? Hướng dẫn soạn thảo biên bản họp công đoàn cơ sở? Pháp luật về công đoàn có những quy định nào?

Công đoàn cơ sở được hiểu cơ bản là tổ chức cơ sở của công đoàn được thành lập tại đơn vị sử dụng lao động, có tư cách pháp nhân, có từ 5 đoàn viên trở lên và được công đoàn cấp trên công nhận. . Sau khi thành lập công đoàn, việc tổ chức các cuộc họp của ban chấp hành công đoàn cơ sở là vô cùng cần thiết để công đoàn đó phát huy được vai trò, chức năng của mình. công đoàn cơ sở ghi nội dung, diễn biến cuộc họp. Vậy, mẫu biên bản này được quy định như thế nào?

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Biên bản đại hội công đoàn cơ sở là gì?

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Đảng. tổ chức công đoàn; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

Biên bản đại hội công đoàn cơ sở được lập để các đồng chí trong ban chấp hành chi đoàn tổng kết hoạt động tháng qua và bàn bạc, thảo luận phương án đề ra phương hướng hoạt động trong tháng tới. Thông qua ý kiến ​​của các thành viên chủ trì sẽ đưa ra kết luận và tóm tắt nội dung cơ bản của cuộc họp.

Người sử dụng lao động phải thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, không can thiệp vào công việc riêng của công đoàn cơ sở và tôn trọng, bảo đảm quyền, lợi ích của công đoàn cơ sở. tính hợp pháp của công đoàn.

Mẫu biên bản họp công đoàn cơ sở là mẫu biên bản được lập khi họp ban chấp hành công đoàn cơ sở. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung cuộc họp, thành phần dự họp, thời gian họp, nội dung thảo luận, ý kiến ​​của các thành viên tham dự, kết luận của chủ tọa và biểu quyết của các thành viên. thành viên ban chấp hành về các vấn đề đặt ra.

2. Mẫu biên bản đại hội công đoàn cơ sở:

LIÊN HIỆP………….

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Số: / BB-CDCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

xem thêm: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên công ty

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……,ngày tháng năm…….

BÁO CÁO

Về việc họp công đoàn cơ sở hàng tháng…

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia

– Thời gian bắt đầu: ………….

– Địa điểm:……

– Người tham gia: Số lượng/Tổng số; vắng mặt: số lượng; tên người vắng, lý do

xem thêm: Thủ tục thay đổi, miễn nhiệm, từ chức chủ tịch công đoàn công ty

– Cái ghế:……

– Thư ký (người ghi): ……

II. Nội dung (theo tiến độ của cuộc họp / hội nghị có thể bao gồm các phần sau):

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đơn xin giảm án cho bị cáo

1. hoạt động văn bản

Ông Nguyễn Văn A làm việc về các văn bản hướng dẫn, chế độ, chính sách mới ban hành gồm (nêu tên văn bản)….

2.Tổng kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Trần Thị B thông qua báo cáo tháng…., Chương trình hoạt động tháng… (đính kèm)

3. Thảo luận

xem thêm: Mẫu biên bản họp công ty mới nhất năm 2022

3.1. Ông Lê Văn C đề nghị nội dung thảo luận bao gồm: (ghi tóm tắt)

3.2. AC…. (ghi tóm tắt ý kiến)

3.3. AC….

4. Kết luận của chủ tọa

Đ/c…….. Kết luận về nội dung thảo luận

(Tóm tắt nội dung kết luận)

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c…… thông qua dự thảo nghị quyết của hội nghị (đính kèm)

xem thêm: Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần mới nhất

Đại hội đã biểu quyết nhất trí ……. / …… (tỷ lệ….%)

Cuộc họp/hội nghị kết thúc vào hồi….. giờ….., ngày …. tháng……

THƯ KÝ

(Chữ ký)

CÁI GHẾ

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản đại hội công đoàn cơ sở:

– Phần mở đầu:

Tên công đoàn.

xem thêm: Công đoàn là gì? Vai trò của tổ chức này đối với người lao động là gì?

+ Điền đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên cụ thể của biên bản là biên bản đại hội công đoàn cơ sở.

+ Thời gian, địa điểm lập biên bản.

– Nội dung chính của biên bản:

Thông tin về địa điểm và thời gian của cuộc họp.

+ Thông tin về thành phần tham dự cuộc họp.

+ Nội dung cuộc họp.

+ Phần thảo luận và kết luận của người chủ trì.

xem thêm: Thủ tục không tham gia công đoàn cơ sở

– Phần cuối của biên bản:

+ Ký và ghi rõ họ tên thư ký cuộc họp.

+ Chữ ký và đóng dấu của người chủ trì cuộc họp.

4. Một số quy định của pháp luật về công đoàn:

Theo quy định tại Điều 6 Luật Công đoàn 2012, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công đoàn như sau:

“1. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”

Theo quy định tại Điều 7 Luật Công đoàn 2012, hệ thống công đoàn có các nội dung sau:

“Hệ thống công đoàn bao gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

xem thêm: Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất năm 2022? Hiệu lực?

Công đoàn cơ sở được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – ngành nghề, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. ”

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mới nhất

Như vậy, Điều 6 Luật Công đoàn đã quy định rõ: Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Vì vậy, việc doanh nghiệp có thành lập công đoàn hay không hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện của tập thể lao động chứ không phải nghĩa vụ của doanh nghiệp. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 7 của Luật này, hệ thống công đoàn hiện hành bao gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp. Trong đó, công đoàn cơ sở là cấp được tổ chức trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có sử dụng lao động. Thực tế cho thấy, ở mỗi doanh nghiệp thực sự cần có tổ chức đại diện cho tập thể lao động, bởi không phải lúc nào cũng có thể lấy ý kiến ​​của toàn thể người lao động trong doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Đồng thời, tổ chức này sẽ thay mặt người lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trước người sử dụng lao động.

Theo hướng dẫn 238 / HD-TLĐ, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sử dụng lao động được thành lập công đoàn cơ sở khi có đủ 02 điều kiện sau đây:

– Có ít nhất 05 đoàn viên hoặc 05 người lao động tự nguyện tham gia.

– Có tư cách pháp nhân.

Ngoài ra, trong một số trường hợp doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có thể thành lập công đoàn cơ sở liên tịch khi:

– Cơ quan, đơn vị có đủ tư cách pháp nhân nhưng có dưới 20 đoàn viên hoặc dưới 20 người lao động tự nguyện tham gia công đoàn;

– Cơ quan, đơn vị có trên 20 đoàn viên hoặc trên 20 lao động tự nguyện gia nhập công đoàn nhưng không có tư cách pháp nhân hoặc tư cách pháp nhân không đầy đủ;

xem thêm: Phụ cấp cho cán bộ công đoàn cơ sở

– Doanh nghiệp có đủ điều kiện về đoàn viên, tư cách pháp nhân nhưng có cùng chủ sở hữu hoặc hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực tại địa phương, nếu tự nguyện liên kết thì thành lập công đoàn cơ sở với tổ chức công. liên đoàn thành viên.

Điều 5 Nghị định 191/2013 / NĐ-CP quy định: Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn như sau:

“Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng tiền lương của người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Riêng đối với các đơn vị thuộc lĐối với lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, quỹ tiền lương là tổng số tiền lương của cán bộ, công nhân quốc phòng, người lao động làm công ăn lương trong các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân; cán bộ, công nhân, viên chức, người làm công ăn lương trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học – kỹ thuật, sự nghiệp và người phục vụ trong Công an nhân dân.”

– Như vậy, đối với doanh nghiệp: Mặc dù không bắt buộc phải thành lập công đoàn nhưng hàng tháng, doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ đóng đoàn phí công đoàn đồng thời với việc đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Cụ thể, doanh nghiệp phải đóng theo tỷ lệ 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Nếu doanh nghiệp nộp chậm, nộp không đúng, không đủ người nộp thì doanh nghiệp sẽ bị phạt với mức từ 12% – 15% trên tổng số tiền phải nộp đoàn phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản. không quá 75 triệu đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm nhãn hiệu

– Đối với người lao động là đoàn viên công đoàn: Một trong những nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu của đoàn viên công đoàn là đóng đoàn phí công đoàn. Theo đó, hàng tháng, đoàn viên đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương và tối đa bằng 10% mức lương cơ sở.

Theo Điều 18 Luật Công đoàn: Quyền của đoàn viên công đoàn có các nội dung sau đây:

1. Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

xem thêm: Công đoàn cơ sở là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở?

2. Được thông báo, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn và người lao động; quy chế của Công đoàn.

3. Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo của công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vấn lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn vi phạm.

4. Được Công đoàn tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn.

5. Được Công đoàn hướng dẫn tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

6. Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Công đoàn tổ chức.

7. Đề xuất với Công đoàn kiến ​​nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.”

Theo Điều 18 Luật Công đoàn quy định trách nhiệm của đoàn viên công đoàn như sau:

“1. Chấp hành, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn; tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

xem thêm: Mức lương tối thiểu mà công đoàn cơ sở được thu quỹ là bao nhiêu?

2. Học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất của giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

3. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, làm việc có hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức công đoàn. ”

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản họp công đoàn cơ sở và hướng dẫn soạn thảo của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận