Mẫu biên bản họp chi bộ thường kỳ và cách ghi chuẩn 2023

Họp chi bộ, sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên, diễn ra liên tục trong công tác hoạt động Đảng ở từng địa phương. Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Dưới đây là mẫu biên bản họp chi bộ, biên bản sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

1. Biên bản họp Chi bộ là gì?

Biên bản họp chi bộ là biểu mẫu bắt buộc phải được lập trong tất cả cuộc họp chi bộ, ghi lại toàn bộ tiến trình, nội dung cuộc họp cũng như những ý kiến, thảo luận, đóng góp của đảng viên nhằm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Biên bản họp chi bộ sẽ do thư ký cuộc họp ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp chi tiết, cụ thể, chính xác và khách quan. Người viết biên bản cần ghi lại các nội dung một cách trung thực, không thêm bớt nội dung và áp đặt quan điểm phiến diện của bản thân vào biên bản họp chi bộ.

Trong trường hợp chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm để thực hiện riêng biệt hai buổi họp chi bộ thì có thể kết hợp cả hai cũng một buổi nhưng phải thực hiện lần lượt từng buổi họp ứng với từng biên bản. (Theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018)

Xem thêm: Quy định về tổ chức sinh hoạt chi bộ Đảng hàng tháng

2. Mẫu biên bản họp chi bộ:

ĐẢNG ỦY……..

CHI BỘ………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:……..

Địa điểm:………

Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).

Chủ tọa:……….

NỘI DUNG CUỘC HỌP

 1. Phần mở đầu

– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng …../20/…….

– Chi bộ cử thư ký cuộc họp:……….

– Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:

 1. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin….).

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể).

-…………

– Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt).

-…………

– Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

-…………

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

-…………

– Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp).

…………

 1. Phần kết thúc:

– Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc lúc……… giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được thông qua trước Chi bộ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê – cho thuê các loại xe cơ giới mới nhất
CHỦ TỌA  

THƯ KÝ

 

Xem thêm: Mẫu nghị quyết chi bộ hàng tháng mới và chuẩn nhất

3. Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thường kỳ: 

ĐẢNG ỦY……..

CHI BỘ………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ

tháng ….. năm …..

—–

* Thời gian: Vào lúc …. giờ … phút, ngày … tháng … năm ……

* Địa điểm: ………..

* Chủ trì: ………

NỘI DUNG KỲ HỌP:

 1. Phần mở đầu:

– Thu nộp đảng phí hằng tháng của đảng viên.

– Chi bộ cử thư ký: ……….

– Thông báo tình hình đảng viên: Tổng số đảng viên có mặt/tổng số đảng viên của chi bộ: … / …, trong đó:

+ Số đảng viên chính thức có mặt/tổng số đảng viên chính thức: … / …

+ Số đảng viên dự bị có mặt/tổng số đảng viên dự bị: … / …

– Số đảng viên vắng mặt: …. đồng chí (ghi rõ họ tên từng đồng chí và lý do vắng mặt):

…………

* Giới thiệu đại biểu cấp trên dự (nếu có): ………

 1. Phần nội dung
 2. Về công tác chính trị tư tưởng

1.1. Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị

….……

1.2. Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên

………

1.2. Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên

……..…

 1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Đánh giá kết quả chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trong tháng

* Kết quả đạt được: …………

* Hạn chế, khuyết điểm: …………

* Nguyên nhân (khách quan, chủ quan): …………

2.2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ

………

2.3. Đánh giá công tác xây dựng Đảng của chi bộ

– Việc phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên

……….

– Công tác giám sát thường xuyên của chi bộ đối với đảng viên

………

– Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành

………

– Công tác bồi dưỡng đối tượng quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên, công nhận đảng viên chính thức của chi bộ (nếu có)

………

– Các nội dung khác cần triển khai thực hiện (nếu có)

………

2.4. Đánh giá kết quả lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội

………

2.5. Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên (theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; tập trung vào vào các vấn đề trọng tâm, thiết thực, bức xúc trước mắt)

………

 1. Chi bộ thảo luận (Ghi trung thực ý kiến phát biểu của từng đảng viên)

………

III. Phần kết thúc

 1. Kết luận của đồng chí bí thư chi bộ:

………

 1. Chi bộ biểu quyết thông qua nghị quyết:

– Số đảng viên đồng ý: ………. đồng chí (đạt ……%)

– Số đảng viên không đồng ý: …… đồng chí (đạt ……%)

– Số đảng viên có ý kiến khác: …… đồng chí (ghi rõ những ý kiến khác của đảng viên trong biên bản sinh hoạt chi bộ và ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì về nội dung ý kiến khác đó):

…….

 1. Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ

……….

Cuộc họp kết thúc lúc …..giờ …. phút, ngày ….. tháng …. năm ….

Biên bản được thông qua trước chi bộ.

CHỦ TRÌ

(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Chi ủy là gì? Trách nhiệm công việc khi chi bộ không có chi ủy viên?

4. Các quy định về sinh hoạt, họp chi bộ:

– Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động của tập thể toàn thể đảng viên quan trọng, để bàn bạc và thảo luận đưa ra quyết định về giải pháp hoặc chủ trương nào trong xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ nói riêng.

Xem thêm bài viết hay:  Biên bản hợp tác làm ăn là gì? Mẫu biên bản hợp tác làm ăn?

– Về nội dung sinh hoạt chi bộ thường thể hiện những mục tiêu, quan điểm về công tác chính trị, tư tưởng. Cụ thể như sau: 

+ Đối với công tác về chính trị, tư tưởng: Buổi sinh hoạt chi bộ, báo cáo sinh hoạt chi bộ sẽ khái quát tình hình chính trị dựa trên những nội dung về thời sự ở trong nước và quốc tế, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Đưa ra những nội dung này nhằm mục đích chỉ ra sự phù hợp với nhiệm vụ và chức năng của chi bộ để thông qua đó phổ biến và trao đổi. Đây được xem là cách thức chứng minh khách quan và rõ nét nhất, để từ đó mọi người thấy được tính xác thực trong nội dung mà buổi họp chi bộ đề xuất, đưa ra. Đồng thời, thông qua buổi sinh hoạt chi bộ, cán bộ chức năng sẽ kịp thời chủ động thông báo những văn bản, chủ trương của Nhà nước, Đảng, tổ chức đảng, chính quyền, cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội từ các cấp phổ biến trong chi bộ; đưa ra những đánh giá về tình hình trong tư tưởng của mỗi đảng viên cho tới quần chúng mà thuộc phạm vi lãnh đạo chi bộ, cùng những vấn đề chi bộ quan tâm. Qua đó định hướng những tư tưởng và nhận thức kịp thời cho đảng viên

+ Trong thực hiện các nhiệm vụ về chính trị, buổi sinh hoạt chi bộ sẽ nêu đánh giá về kết quả trong công tác lãnh đạo về nhiệm vụ chính trị từng tháng tại chi bộ, qua đó chỉ rõ những hạn chế, ưu điểm và nhược điểm, nguyên nhân để tìm ra phương hướng khắc phục; đồng thời bày tỏ sự đánh giá khách quan về việc thực hiện các Nghị quyết về tăng cường xây dựng, ngăn chặn, chỉnh đốn, đẩy lùi những suy thoái về chính trị, lối sống, đạo đức. Đồng thời đẩy mạnh tích cực học tập, cùng nhau làm theo đạo đức tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua những đánh giá này, buổi sinh hoạt chi bộ đưa ra kết quả trong lãnh đạo chính quyền và đoàn thể chính trị – xã hội. 

– Có thể thấy, sinh hoạt, họp chi bộ được xem là buổi thảo luận, đánh giá về những kết quả đã được trong hoạt động chi bộ tài nhiệm kỳ vừa qua, từ đó đưa ra những đánh giá về những hoạt động thực tiễn đó. Từ những đánh giá này, cán bộ chức năng cùng toàn thể thành viên chi bộ sẽ đưa ra được những mục tiêu, phương hướng hoạt động về chính trị, tư tưởng. Hơn hết, việc sinh hoạt, công tác chi bộ này góp phần giúp quá trình thực hiện, tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng được toàn diện, khách quan và triệt để hơn. Đây được xem là cơ sở thúc đẩy sự phát triển của Đảng, của Nhà nước. 

Xem thêm: Điều kiện và thủ tục thành lập chi bộ Đảng mới nhất năm 2023

5. Hướng dẫn cách ghi mẫu biên bản họp chi bộ chuyên đề:

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp chi bộ

(2) Tên chi bộ thực hiện biên bản họp chuyên đề

(3) Ghi rõ thời điểm họp để lưu trữ, bảo quản hoặc báo cáo sau này

(4)(5) Ghi rõ thời gian, địa điểm đang thực hiện buổi họp chi bộ

(6) Phần mở đầu:

– Liệt kê, thống kê số lượng từng thành phần Đảng viên theo yêu cầu trong biên bản họp chi bộ, bao gồm:

+ Tổng số Đảng viên;

+ Số lượng Đảng viên có mặt/vắng mặt (nếu vắng mặt thì nêu rõ lý do);

+ Số lượng Đảng viên được miễn sinh hoạt (nếu Đảng viên được miễn sinh hoạt nhưng tham gia thì ghi rõ tên những Đảng viên tham gia sinh hoạt);

+ Số Đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác;

+ Số Đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ

Lưu ý: Số lượng Đảng viên có mặt tại buổi họp chi bộ chuyên đề phải đảm bảo số lượng (tính theo tỷ lệ phần trăm) để đủ điều kiện tiến hành sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018.

– Về thành phần chủ trì, thư ký, khách mời (nếu có): Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công ty.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm thức ăn thủy sản mới nhất 2023

(7) Phần nội dung

– Người ghi biên bản họp chi bộ thường kỳ phải ghi đầy đủ, rõ ràng (có thể tóm gọn, cô đọng nhưng vẫn phải bám sát đúng nội dung) nội dung truyền đạt của bí thư chi bộ hoặc đồng chí chủ trì buổi họp.

Những nội dung truyền đạt của bí thư chi bộ hoặc đồng chí chủ trì buổi họp bao gồm:

+ Mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt

+ Nêu chuyên đề được lựa chọn theo yêu cầu chỉ đạo của cấp uỷ quản lý trực tiếp và phải liên quan trực tiếp đến trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ

+ Giới thiệu Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề theo sự phân công của chi bộ

– Nội dung chuyên đề thì ghi tóm tắt nội dung cơ bản của chuyên đề

– Phần thảo luận: Ghi câu hỏi, câu trả lời hoặc nội dung thảo luận của từng Đảng viên

– Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia buổi họp: Ghi những ý kiến đã được người chủ trì tổng hợp, tóm gọn.

(8)(9) Ghi đầy đủ phần kết luận của đồng chí Bí thư chi bộ việc chuẩn bị, chất lượng, ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề cùng các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện của chuyên đề.

(10) Tên Nghị quyết và kèm theo thống kê số lượng thông qua Nghị quyết đó

(11) Đánh giá chất lượng buổi họp chi bộ theo quy định của Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018

(12) Ghi rõ thời gian kết thúc buổi họp chi bộ chuyên đề

Xem thêm: Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ Đảng và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

6. Hướng dẫn cách ghi mẫu biên bản họp chi bộ thường kỳ:

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp chi bộ

(2) Tên chi bộ thực hiện biên bản họp chuyên đề

(3) Ghi rõ thời điểm họp để lưu trữ, bảo quản hoặc báo cáo sau này

(4)(5) Ghi rõ thời gian, địa điểm đang thực hiện buổi họp chi bộ

(6) Phần mở đầu: Giống như biên bản họp chi bộ chuyên đề

Lưu ý: Số lượng Đảng viên có mặt tại buổi họp chi bộ thường kỳ cũng phải đảm bảo số lượng (tính theo tỷ lệ phần trăm) để đủ điều kiện tiến hành sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018.

(7) Phần nội dung

– Về công tác chính trị tư tưởng

Ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin như sau:

+ Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị ……

+ Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên

+ Đánh giá tình hình tư tưởng của Đảng viên, định hướng nhận thức, tư tưởng cho Đảng viên

– Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin như sau:

+ Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và khuyết điểm cùng nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trong tháng

+ Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2016 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng viên

+ Đánh giá công tác xây dựng Đảng của chi bộ về

(i) Phân công nhiệm vụ, kết quả thực hiện của Đảng viên

(ii) Công tác giám sát của chi bộ với Đảng viên

(iii) Công tác kiểm tra Đảng viên trong chấp hành nhiệm vụ

(iv) Các nội dung khác cần triển khai thực hiện (nếu có)

+ Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho Đảng viên

– Chi bộ thảo luận (ghi cụ thể, trung thực từng ý kiến của từng Đảng viên)

(8) Ghi tương tự như (8)(9)(10)(11)(12) của biên bản họp chi bộ chuyên đề.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản họp chi bộ thường kỳ và cách ghi chuẩn 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận