Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất

Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên là văn bản ghi lại nội dung cuộc họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng của một cá nhân. Dưới đây là bài viết về: Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất.

1. Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên là gì?

Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên là văn bản ghi lại nội dung cuộc họp chi bộ nơi đảng viên tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị kết nạp một cá nhân. vào Đảng. Đây là một khâu quan trọng trong quy trình xem xét, đánh giá và quyết định kết nạp Đảng viên mới, đồng thời là bước chuẩn bị cho quy trình kết nạp Đảng chính thức.

2. Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất:

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC

….

BỘ: …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày…. tháng……năm 20….

BIÊN BẢN BIÊN BẢN BIÊN BẢN BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN ĐẢNG VIÊN

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày ……. tháng …. năm……, chi bộ đã họp xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ là … đảng viên, trong đó … đồng chí chính thức, dự bị … đồng chí.

Hiện tại: …. đ/c, đ/c chính thức…….. đ/c, dự bị….đ/c

Vắng…….đảng viên, kể cả…..đồng chí chính thức, dự bị……đồng chí.

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí …. , chức vụ ….

Thư ký hội nghị: Đồng chí ….

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có ý kiến ​​nhận xét như sau (nêu rõ ý kiến ​​của từng người):

…..

So với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên được quần chúng chấp thuận kết nạp chính thức ….. vào Đảng ….. đồng chí (đạt ….. %) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành…… đồng chí (….. %) với lý do….

Cái ghế Thư ký

3. Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên chuẩn nhất:

ĐỐI TÁC BÊN

TRƯỜNG HỌC…………

BỘ…

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày……tháng…năm 20…

BÁO CÁO
Họp chi bộ tháng …/20…

Đại hội chi bộ tháng …/20… được tiến hành vào hồi … ngày … tháng … năm …., tại phòng họp…

Đảng bộ số của Chi bộ có … đồng chí; đảng viên chính thức… đồng chí; đảng viên dự bị… đồng chí. Có mặt…đồng chí; đảng viên chính thức… đồng chí, đảng viên dự bị… đồng chí. Vắng mặt: … Đồng chí, đảng viên chính thức…, đảng viên dự bị… đồng chí.

Xem thêm bài viết hay:  Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Khánh Sơn

Chủ tọa cuộc họp: Đồng chí… – Bí thư.

Thư ký cuộc họp: Đồng chí…. – …

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình công tác tháng…., chương trình công tác xây dựng Đảng tháng…/20…. Chi bộ tiến hành xét hồ sơ kết nạp Đảng của quần chúng…, hiện là chuyên viên Phòng…

* Các đồng chí…Bí thư chi bộ – Xét đơn xin vào Đảng, đơn xin vào Đảng và các thủ tục của quần chúng… (đính kèm).

* Đóng góp tập thể:

Trên cơ sở ý kiến ​​đóng góp của tập thể Đảng bộ…, Chi bộ xin tổng hợp một số ý kiến ​​như sau:

– Lợi thế:

Về tư tưởng chính trị:

Quần chúng… có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luôn trau dồi, học hỏi nâng cao trình độ kiến ​​thức để phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

Bản thân quần chúng… có lối sống lành mạnh, tư cách đạo đức tốt, tác phong tốt.

Có mối quan hệ hòa đồng, vui vẻ với đồng nghiệp. Thường xuyên trao đổi kiến ​​thức từ bạn bè, đồng nghiệp và những người đi trước. Có tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia các phong trào, hoạt động.

+ Thực hiện các công việc được giao:

quần chúng… luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua kết quả đánh giá, viên chức được xếp loại… và kết quả thi đua, khen thưởng đạt danh hiệu…

Về tổ chức kỷ luật:

Quần chúng … chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức, kỷ luật tốt, thực hiện tốt nội quy, quy chế của Trường. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của đơn vị, thực hiện tốt các loại quỹ theo quy định.

– Về khuyết điểm:

Không có khiếm khuyết được tìm thấy.

Tập thể chi bộ thống nhất đề nghị Đảng ủy Nhà trường xét kết nạp quần chúng … vào Đảng với sự đồng ý của ……/….. đồng chí là đảng viên chính thức, đạt tỷ lệ ……%.

Cuộc họp kết thúc…giờ…phút cùng ngày, biên bản được thông qua trước chi bộ, tất cả đều nhất trí, không có ý kiến ​​gì khác.

CHỦ TỊCH CUỘC HỌP

NGƯỜI TẠO KỶ LỤC

4. Nội dung biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên?

Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên thường là văn bản ghi chép chi tiết những thông tin cá nhân của người được đề nghị kết nạp, nội dung đề nghị, ý kiến ​​của chi bộ, kết quả bầu cử, nghị quyết của chi bộ, chữ ký và ghi chú của các thành viên dự họp.

Xem thêm bài viết hay:  Ví dụ về vai trò của các nguồn lực đối với phát triển kinh tế?

Thông tin về cá nhân được đề nghị kết nạp là phần đầu của biên bản gồm họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nguyên quán, nghề nghiệp, địa chỉ, quá trình hoạt động, công lao đối với Đảng và cộng đồng. . Các hoạt động của người dự tuyển trong thời gian hoạt động tại CĐCS được tóm tắt trong đề cương, bao gồm công tác lãnh đạo, tổ chức, tuyên truyền, giáo dục chính trị, công tác đoàn. , công đoàn, hội, phong trào thi đua, công tác đoàn thể, xây dựng cộng đồng góp phần thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tổ chức.

Ý kiến ​​của chi bộ về đề nghị kết nạp cũng được ghi vào biên bản, trong đó có các nhận xét về những đóng góp, tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của ứng viên. Đây là một phần quan trọng để đánh giá khả năng, trình độ của người được đề nghị kết nạp Đảng.

Sau đó, kết quả biểu quyết của đại hội chi bộ cũng được ghi vào biên bản gồm số phiếu tán thành, không tán thành và số phiếu vắng mặt. Kết quả này sẽ phản ánh ý kiến ​​của các đồng chí đảng viên trong chi bộ về việc đề nghị kết nạp Đảng viên mới.

Nghị quyết của chi bộ là phần tiếp theo, trong đó nêu rõ quyết định của chi bộ sau khi xem xét, thảo luận và biểu quyết về việc đề nghị kết nạp Đảng viên mới. Quyết định này có thể là chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị và phải giải thích rõ ràng lý do tại sao.

Các ý kiến ​​của các thành viên tham dự cuộc họp cũng được ghi vào biên bản. Đây là nơi các thành viên có thể ghi lại ý kiến, đề xuất hoặc nhận xét của bản thân về đề án xét tuyển. Những ghi chú này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong tương lai hoặc trong các cuộc họp trong tương lai.

Cuối cùng, biên bản còn phải có chữ ký của chủ tọa cuộc họp, người soạn thảo biên bản và các thành viên trong chi hội dự họp. Các chữ ký này xác nhận tính chính xác và hợp lệ của biên bản, có thể làm căn cứ để tổ chức Đảng ra quyết định chính thức về việc đề nghị kết nạp Đảng viên mới.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích hình ảnh chuyến tàu đêm trong tác phẩm Hai đứa trẻ

Sau khi hoàn thành, biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên sẽ được gửi đến cấp ủy Đảng hoặc cơ quan Đảng có thẩm quyền để tiếp tục quy trình xem xét, quyết định kết nạp Đảng viên mới. Quy trình này thực hiện theo quy định, thủ tục của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bảo đảm minh bạch, công bằng, chủ động trong quá trình lựa chọn, đánh giá, kết nạp đảng viên mới vào tổ chức Đảng.

5. Ý nghĩa biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên:

Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên là tài liệu ghi lại nội dung chi bộ họp chi bộ trong quá trình xét đơn kết nạp Đảng viên mới. Đây là một tài liệu quan trọng, chính xác và có giá trị, có nhiều ý nghĩa chi tiết, bao gồm:

– Tài liệu lịch sử: Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên là tài liệu lịch sử ghi chi tiết quá trình xét kết nạp Đảng viên mới. Nó ghi lại các thông tin cụ thể về ngày, giờ, địa điểm, chủ trì cuộc họp cũng như danh sách các thành viên tham dự cuộc họp. Biên bản này có thể làm tài liệu tham khảo sau này để tra cứu, xác minh thông tin về quá trình làm thủ tục kết nạp Đảng viên mới.

– Nội dung cuộc họp: Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên mới ghi lại chi tiết nội dung cuộc họp. Nội dung này bao gồm các đề xuất, ý kiến, hoặc nhận xét của các thành viên cuộc họp về việc đề nghị kết nạp Đảng viên mới. Nội dung của cuộc họp cũng có thể bao gồm các văn bản, bài phát biểu hoặc các tài liệu tham khảo khác được sử dụng trong quá trình xem xét tuyển sinh.

– Kết quả và quyết định: Biên bản cuộc họp đề nghị kết nạp Đảng viên mới cũng ghi kết quả cuộc họp, trong đó có quyết định của chi bộ về việc đề nghị kết nạp Đảng viên mới. Đây là kết quả cuối cùng của cuộc họp, thể hiện sự đồng ý hay không đồng ý của các thành viên dự họp về đề án kết nạp. Quyết định này có thể được ghi lại là được phê duyệt, không được phê duyệt hoặc hoãn lại để xem xét thêm.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận