Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Mẫu biên bản nhận đặt cọc là gì, mục đích của biên bản là gì? Quy định của pháp luật về đặt cọc? Mẫu biên lai đặt cọc? Hướng dẫn soạn thảo biên bản?

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên khi thực hiện hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận về hình thức đặt cọc. Việc đặt cọc được quy định trong BLDS 2015 với các điều khoản như tài sản đặt cọc dưới hình thức đặt cọc… Việc đặt cọc được các bên thực hiện thông qua biên bản giao nhận đặt cọc. Vậy nội dung và hình thức của biên bản giao nhận tiền gửi như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ đi tìm hiểu các quy định liên quan nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hình thức giao nhận tiền gửi này.

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc, mục đích của biên bản?

Mẫu biên nhận đặt cọc là văn bản pháp lý ghi lại sự thỏa thuận cũng như bằng chứng về việc đặt cọc giữa bên nhận cọc và bên đưa cọc. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc giúp các bên tăng độ tin cậy, đảm bảo cho việc mua bán hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Mục đích của biên bản giao nhận cọc: biên bản nhằm ghi lại quá trình đặt cọc của các bên với nhau, biên bản xác nhận sự thống nhất giữa các bên liên quan đến quá trình đặt cọc.

2. Quy định của pháp luật về ký quỹ:

Điều 328 Bộ luật Dân sự quy định về đặt cọc như sau:

“thứ nhất. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là bên nhận đặt cọc). ) như một khoản tiền đặt cọc) trong một khoảng thời gian để bảo đảm cho việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trong trường hợp giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được khấu trừ vào thực hiện nghĩa vụ thanh toán; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và số tiền tương đương với giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Đối tượng gửi tiền

Theo quy định tại Điều 117 BLDS 2015 Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự:

“thứ nhất. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

xem thêm: Biên bản giao nhận hàng hóa, xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (CC02)

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Các chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không vi phạm đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, nếu pháp luật có quy định.”

Hình thức đặt cọc:

Điều 119 BLDS quy định về hình thức giao dịch dân sự

“1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

xem thêm: Mẫu biên bản giao nhận hàng mới nhất

2. Trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, được công chứng, chứng thực hoặc đăng ký thì phải thực hiện theo quy định đó.”

– Đối với việc đặt cọc, pháp luật quy định việc thỏa thuận đặt cọc phải được lập thành văn bản, nếu hai bên chỉ thỏa thuận bằng miệng thì thỏa thuận đó sẽ không có hiệu lực. Trong trường hợp này, đối tượng của thỏa thuận sẽ không có chức năng bảo đảm và sẽ trở thành một phần của nghĩa vụ được thực hiện trước.

Thỏa thuận đặt cọc có thể được các bên thể hiện bằng văn bản riêng hoặc cũng có thể được thể hiện bằng một điều khoản trong hợp đồng chính thức. Đối với việc đặt cọc nhằm mục đích giao kết hợp đồng thì việc đặt cọc phải được lập thành văn bản vì tại thời điểm giao kết đặt cọc, hợp đồng chưa được hình thành. Tuy nhiên, pháp luật không quy định thỏa thuận đặt cọc có phải công chứng, chứng thực nên việc công chứng, chứng thực tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên.

Mục đích gửi tiền

Điều 118 BLDS 2015. Mục đích của giao dịch dân sự:

“Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó”.

Các trường hợp là tùy theo thỏa thuận của các bên và căn cứ vào thời điểm đặt cọc, việc giao kết hợp đồng được bảo đảm bằng đặt cọc để xác định mục đích của việc đặt cọc.

Việc đặt cọc giữa các bên có thể chỉ nhằm mục đích bảo đảm giao kết hợp đồng, có thể chỉ nhằm mục đích bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc cũng có thể có cả mục đích bảo đảm giao kết và bảo đảm giao kết hợp đồng. thực hiện hợp đồng.

xem thêm: Mẫu biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử mới nhất

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thời điểm phát sinh thỏa thuận đặt cọc: thời điểm phát sinh thỏa thuận đặt cọc có thể trong hoặc sau khi hợp đồng chính được ký kết trên thực tế, tức là khi các chủ thể phát sinh quan hệ nghĩa vụ, nhưng cũng có thể phát sinh ngay cả khi không có quan hệ nghĩa vụ. quan hệ nghĩa vụ giữa các chủ thể.

Mục đích của việc đặt cọc do các bên thoả thuận là để bảo đảm cho việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Mục đích đặt cọc có ý nghĩa quan trọng quyết định hiệu lực của việc đặt cọc, đặt cọc có hiệu lực khi hợp đồng bắt đầu thực hiện hoặc khi hợp đồng hết hạn.

Trong trường hợp thỏa thuận đặt cọc được thực hiện trước khi các bên xác lập nghĩa vụ nhưng các bên không thỏa thuận về mục đích của việc đặt cọc thì việc đặt cọc đó sẽ bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng. Khi thỏa thuận đặt cọc có giá trị pháp lý, nó sẽ ràng buộc các bên trong quan hệ buộc phải giao kết hợp đồng. Nếu các bên vi phạm thỏa thuận này, họ sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt. Trong trường hợp này, thỏa thuận đặt cọc đương nhiên chấm dứt hiệu lực pháp luật khi hợp đồng đã được giao kết do mục đích của biện pháp đặt cọc đã đạt được.

3. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————***—————

BIÊN BẢN SỞ HỘ TIỀN GỬI

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm …………, tại…………………….., Chúng tôi gồm có:

xem thêm: Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn soạn thảo mới nhất

BÊN A: BÊN NHẬN TIỀN CỌC

Anh ta: ……………

Số ID: …………

Đăng ký hộ khẩu: ……………

Và vợ:……………………

Số ID: …………

Đăng ký hộ khẩu: ………

(sau đây gọi là “Bên A”)

xem thêm: Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ vụ án, vụ việc (mẫu 150/HS) chi tiết nhất

Là chủ sở hữu căn hộ/căn nhà……………………. tại địa chỉ số ………….

BÊN B: PHÒNG TIỀN GỬI

Anh ta: ……………

Số ID: ……………………

Đăng ký hộ khẩu: ……………

Và vợ:……………………

Số ID: …………

Đăng ký hộ khẩu: ……………

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao hiện trạng hồ sơ mới nhất năm 2022

(sau đây gọi là “Bên B”)

Hai bên đã lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/…./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký, với nội dung như sau:

1. Bên A đã nhận đủ số tiền đặt cọc theo phân công của Bên B:……………đồng (……triệu đồng chẵn).

2. Lý do đặt cọc: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng đặt cọc.

3. Khoản đặt cọc này sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán lần đầu theo quy định tại Hợp đồng đặt cọc.

4. Giấy biên nhận đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm bằng chứng cho việc thực hiện Hợp đồng đặt cọc và chuyển quyền sở hữu căn hộ số…………., ngày…../….. /20……

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo công nợ, công văn đòi nợ, nhắc nợ 2023

BÊN NHẬN ĐẶT BÊN BÊN

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định (01-tài sản cố định) chi tiết nhất

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

NHẬN TIỀN GỬI

Tên tôi là: ……………….

Số CMND:…………………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:…………………….

Địa chỉ nhà: ………….

xem thêm: Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu lưu trữ Bộ GTVT mới nhất

Có Bán

Ông bà): …………

Chứng minh nhân dân số:…………………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………….

Địa chỉ nhà: ………….

Tài sản bán là: ………….

Số lượng:……..(Chữ: ………….)

Giá bán: ………….(Chữ: ……………)

Tổng giá trị thanh toán: ………….

xem thêm: Mẫu biên bản giao nhận mẫu hạt giống và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

(Chữ: …………..)

Ông (Bà): ………….đặt cọc:…………..(Chữ:……………….)

cho Ông (Bà): …………mua ………….

Ông (Bà): ………….chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Ông (Bà) …………..đứng tên trên chậm nhất trước ngày ………….

Ông (Bà)……chịu trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại: ………….(Chữ: ………….) gửi ông (bà)…….. chậm nhất vào ngày……………………..

Trong trường hợp ông (bà) ……………… không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thỏa thuận thì ông (bà) ……………… phải trả lại số tiền đặt cọc nêu trên và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông (bà) ………………. )……………………. ….số tiền tương ứng với số tiền gửi.

Trong trường hợp Ông (Bà)…………………….. không mua tài sản trên hoặc không thanh toán đúng hạn số tiền còn lại thì số tiền đã đặt cọc sẽ bị tịch thu.

Bên bán cam đoan các tài sản trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền và nghĩa vụ phát sinh từ ………….. thuộc về bên mua.

xem thêm: Mẫu biên bản giao nhận tài sản thi hành án (60/PTHA) chi tiết nhất

Biên lai được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua bán đúng như thỏa thuận nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Địa danh, ngày …………tháng ………………năm……………………..

NGƯỜI MUA BÁN

NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN BÉ

4. Hướng dẫn soạn thảo biên bản:

Hai bên cần ghi rõ thông tin của cả hai, bên nhận cọc và bên đặt cọc cần ghi rõ thông tin: họ tên, chứng minh nhân dân, thông tin vợ, tên, số chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

Nội dung biên bản ghi rõ số tiền nhận cọc của hai bên, lý do nhận cọc và các thoả thuận khác giữa hai bên nếu có.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận