Mẫu biên bản giao đất trên mốc thực địa mới nhất năm 2023

Mẫu biên bản giao đất ngoài thực địa là gì? Mẫu biên bản giao đất ngoài thực địa được sử dụng khi nào? Nội dung mẫu biên bản giao đất bao gồm những gì và cần lưu ý gì khi soạn thảo mẫu biên bản giao đất ngoài thực địa?

1. Mẫu biên bản giao đất ngoài thực địa là gì?

Mẫu biên bản giao đất tại thực địa là mẫu biên bản do các bên lập thành, trong đó một bên là bên nhận, một bên là bên giao.

Mẫu biên bản bàn giao đất tại thực địa được sử dụng để ghi lại quá trình các bên bàn giao đất tại thực địa.

Hồ sơ giao đất trên thực địa theo Điều 8 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

Hồ sơ giao đất trên thực địa bao gồm:

– Biên bản giao đất tại thực địa theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Biên bản bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).

2. Mẫu biên bản giao đất tại thực địa:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

___________________

BIÊN BẢN GIAO ĐẤT TRÊN THỰC ĐỊA

Thực hiện Quyết định số……ngày……tháng……năm của Ủy ban nhân dân…………..về việc giao đất/cho thuê đất. (đầu tiên)

Hôm nay ngày….. , lúc …………., thành phần gồm: (2)

I. Đại diện cơ quan tài nguyên và môi trường:….(3)

II. Đại diện UBND xã/phường/thị trấn….(4)

III. Bên nhận đất tại thực địa:… (5) (5)

Các bên thực hiện giao đất, cụ thể như sau: (6)

Giao nhận thửa đất số……tờ bản đồ số…………tại……cho…. (tên người sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích

Giao nhận đất theo mốc giới, ranh giới thửa đất, diện tích … m2 ngoài thực địa xác định theo Trích lục BĐĐC (hoặc Tờ trích đo địa chính) số …., tỷ lệ … do.. .……. . ngày…tháng…năm….và đã được…thẩm định, gồm:

….;

…..;

3- Phút bồi hồi …. giờ… phút cùng ngày, đọc cho các đại biểu cùng nghe, nhất trí ký tên dưới đây. (7)

Biên bản này được lập thành … bản có giá trị như nhau, gửi cho …………../.

ĐẠI DIỆN CQTTNMT

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN UBND……

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN ĐẤT

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu- nếu có)

3. Hướng dẫn cách lập biên bản giao đất cắm mốc ngoài thực địa:

(1): Ghi căn cứ, quyết định giao đất/cho thuê đất

(2): Ghi ngày, tháng, năm, nơi lập biên bản

(3): Điền tên đại diện cơ quan tài nguyên và môi trường

(4): Ghi đại diện UBND xã/phường/thị trấn

(5): Điền người nhận đất tại thực địa

(6): Điền các thông tin về thửa đất, mục đích sử dụng đất của người nhận chuyển nhượng

(7): Ghi ngày, giờ, tháng, năm lập biên bản

4. Một số mẫu biên bản liên quan khác:

Tham khảo mẫu biên bản bàn giao đất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO CHUYỂN ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông mới nhất 2022

Thực hiện Quyết định (công văn) số…. ngày…của……về việc……

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., chúng tôi gồm có:

A- Đại diện Bên giao:

1. Ông (Bà) …………

Chức vụ:……….

2. Ông (Bà) …………

Chức vụ:………………

B- Đại diện bên nhận:

1. Ông (Bà)……

Chức vụ:…………

2. Ông (Bà) …………

Chức vụ:…………

C- Đại diện cơ quan chứng kiến ​​bàn giao:

1. Ông (Bà) …………

Chức vụ:………….

2. Ông (Bà) …………

Chức vụ:………

Bàn giao, tiếp nhận tài sản bao gồm:

Phần A. Bàn giao tài sản là nhà, đất tại …………. (theo địa chỉ của Quyết định bàn giao)

I) Trả lại nhà, vật kiến ​​trúc và tài sản gắn liền với nhà, đất

1. Tổng số nhà cửa, vật kiến ​​trúc và tài sản khác:

1.1.Tổng số nhà: …………. giống cái

– Diện tích xây dựng: ………… m2 Diện tích sàn: ………….. m2

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ………….. Nghìn đồng

– Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: …………nghìn đồng

– Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:……..nghìn đồng

1.2. Tổng số công trình kiến ​​trúc và tài sản khác:

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………..nghìn đồng

– Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: …………nghìn đồng

– Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:……………..Nghìn đồng

2. Chi tiết về nhà, vật kiến ​​trúc và tài sản khác gắn liền với đất:

2.1. Nhà số 1 (A…):

– Diện tích xây dựng:……. m2 Diện tích sàn sử dụng:…….. m2

– Hạng nhà: …………. Số tầng: ….

– Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước, vốn vay, bàn giao…):…………….Nghìn đồng

– Năm xây dựng: ………… Năm cải tạo, sửa chữa lớn:……..

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ………… Nghìn đồng

– Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ………….. Nghìn đồng

– Giá trị đánh giá lại thực tế tại thời điểm bàn giao:…………. nghìn đồng

2.2. Nhà số 2 (B…):……..

– Diện tích xây dựng: …………..m2 Diện tích sàn: …………. m2

– Hạng nhà: …………. Số tầng: ……..

– Nguồn hình thành: (NSNN, vốn vay, bàn giao…): …………Nghìn đồng

– Năm xây dựng: …………. Năm cải tạo, sửa chữa lớn: …………

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ………… nghìn đồng

– Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán:…….. Nghìn đồng

– Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ………….nghìn đồng

2.3. Vật kiến ​​trúc (Bể nước, hàng rào, sân…)

– Nguồn hình thành: (NSNN, vốn vay, nhận bàn giao…):……Nghìn đồng

– Năm xây dựng: ………… Năm cải tạo, sửa chữa lớn:……

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán:…….. Nghìn đồng

– Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán:…….. Nghìn đồng

– Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ………… Nghìn đồng

2.4. Tài sản gắn liền với nhà và đất: (quạt trần, đèn điện, điều hòa..)

– Số lượng:……Cái

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ………… nghìn đồng

– Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ………… Nghìn đồng

– Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:…….. Nghìn đồng

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất 2023 và hướng dẫn soạn thảo

Về đất đai

Nguồn gốc đất:

Cơ quan giao đất:……………Quyết định số:…………..

Bản đồ giao đất số: ………….Cơ quan lập bản đồ: ………….

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…….. ngày tháng năm

Diện tích đất giao: ………….m2

Giá trị quyền sử dụng đất: …………nghìn đồng

Hiện trạng đất khi bàn giao:

Tổng diện tích khuôn viên:…………………….m2

Tổng diện tích đất nhận chuyển nhượng theo quyết định của cấp có thẩm quyền …………m2

Đặc điểm cụ thể của khu đất cần ghi nhận…………..

III. Giấy tờ bàn giao nhà, đất và tài sản gắn liền với đất

1- Hồ sơ nhà cửa, vật kiến ​​trúc:

a- Giấy tờ pháp lý về nhà: Giấy bàn giao quyền sử dụng nhà, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thuê nhà, Giấy xác lập quyền sở hữu nhà nước, v.v.

b- Hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ thiết kế thi công, bản vẽ thiết kế hoàn công, bản vẽ thiết kế hoàn thiện nhà, ….

c- Các giấy tờ khác có liên quan đến căn nhà:

2- Hồ sơ về đất đai:

a- Hồ sơ pháp lý về đất đai: Giấy cấp đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,….

b- Hồ sơ bản vẽ: Sơ đồ mặt bằng khuôn viên khu đất, Trích lục bản đồ, sơ đồ vị trí khu đất,….

c- Các giấy tờ khác có liên quan đến đất đai:

3- Các tài liệu, hồ sơ khác:

Phần B: Bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, thiết bị (theo quyết định bàn giao của cơ quan có thẩm quyền)

1/ Tài sản bàn giao:

STT Danh mục tài sản bàn giao Số lượng

(giống cái)

Giá trị tài sản bàn giao (nghìn đồng) Hiện trạng tài sản bàn giao Theo sổ kế toán Theo thực tế đánh giá lại Giá gốc Giá trị còn lại Giá gốc theo giá hiện hành Giá trị còn lại theo giá hiện hành tỷ lệ còn lại

%

Ghi chú (mô tả tài sản bàn giao)

2/ Giấy tờ về tài sản bàn giao:

Ý kiến ​​​​của các nhà giao nhận

Người nhận: ………….

Người gửi: ………

ĐẠI DIỆN BÊN

(Đã ký và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN PARITES

(Đã ký và đóng dấu)

Đại diện các cơ quan chứng kiến

Đơn vị A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn vị BE

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn vị C

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo mẫu biên bản bàn giao mặt bằng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỒ SƠ GIAO HÀNG MẶT ĐẤT

Ngày / Ngày:…………

Số / Không.:…………

Xây dựng / Dự án:…………..

Nơi / Vị trí:…………..

Hợp đồng số / Số hợp đồng:……..

1. Đại diện các bên có mặt tại địa điểm bàn giao:

Đại diện chủ đầu tư:………….

– Ông bà):……….

– Chức vụ/Chức vụ:…………..

– Địa chỉ nhà:………..

– Điện thoại/ Tel.:…………..

Đại diện tư vấn:…………

– Ông bà): ………

– Chức vụ/Chức vụ:……..

– Địa chỉ nhà:………

– Điện thoại/ Tel.:……

Đại diện đơn vị thi công:…………

– Ông bà): …….

– Chức vụ/Chức vụ:…….

– Địa chỉ nhà:………..

– Điện thoại/ Tel.:…..

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo chương trình tất niên (Year End Party) mới nhất

Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:……..

– Ông bà) : .…………

– Chức vụ/Chức vụ:………….

– Địa chỉ nhà :……..

– Điện thoại/ĐT: …………

2. Nội dung bàn giao:

STT

.

NỘI DUNG BÀN GIAO

KIỂM TRA SƠ BỘ

GHI CHÚ

Thiết kế bởi

Trong thực tế

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu biên bản bàn giao nhà ở, đất ở:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

___________

……., ngày……tháng……năm 2000

BIÊN BẢN XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT (1)

I – Tiệc bàn giao (2)

II – Người nhận (3)

III – Địa chỉ bàn giao nhà (4)

IV – Nội dung bàn giao

1/ Đất ở: a – Tổng diện tích đất ở:……………………..m2

b – Hồ sơ kèm theo (5)

2/ Nhà ở: a – Loại nhà (6)

b – Tầng cao (7)

c – Giá trị nhà ở (8)

d – Hồ sơ kèm theo (9)

3/ Đang sử dụng:

– Số hộ đang sử dụng nhà (10)

(danh mục hồ sơ và sơ đồ nhà kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản.

Tiệc nhận nhà Tiệc giao nhà

Trưởng phòng Trưởng phòng

(ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu)

hướng dẫn soạn thảo

(1): Mỗi biên bản bàn giao nhà ở, đất ở lập 01 căn. Trường hợp bên nhận bàn giao chỉ quản lý một số buồng (phòng) trong số nhiều buồng (buồng) của cả ngôi nhà thì phải ghi rõ trong biên bản bàn giao nhà đó có bao nhiêu căn (buồng) riêng.

(2): Ghi tên đơn vị đang quản lý nhà.

(3): Ghi tên đơn vị nhận hồ sơ.

(4): Ghi theo địa chỉ đã đăng ký tại bưu điện.

(5): Danh mục hồ sơ (nếu có); nếu không ghi rõ: không có hồ sơ gốc.

(6): Nhập 1 trong 2 loại nhà sau:

– Đối với nhà một tầng hoặc nhiều tầng có 1 hộ thì ghi: “nhà một tầng”

– Đối với nhà nhiều tầng, nhiều hộ gia đình thì ghi “nhà nhiều tầng”.

(7): Nhập số tầng của ngôi nhà. Ví dụ: nhà 5 tầng, nhà 1 tầng.

(8): Ghi sổ kế toán.

(9): Danh mục hồ sơ (nếu có); nếu không rõ ghi rõ: không có hồ sơ gốc.

(10): Ghi số hộ theo hợp đồng thuê nhà hoặc quyết định phân nhà. Không ghi vào sổ hộ tịch.

Danh sách hộ sử dụng nhà……………(1)

STT Họ và tên Số lượng căn hộ

(phòng)

Diện tích sử dụng (m2) Ghi chú đầu tiên 2 3 4 5

Ghi chú: Kèm theo danh sách này là sơ đồ nhà và tên người thuê cho từng căn hộ cho thuê.

…….,ngày….tháng…năm 20xx

Tiệc giao hàng tận nhà

thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản giao đất trên mốc thực địa mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận