Mẫu biên bản đấu giá thành và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Biên bản đấu giá là gì? Mẫu biên bản đấu giá? Hướng dẫn soạn thảo biên bản bán đấu giá ?

Trong thời gian qua, hoạt động đấu giá dưới sự quản lý của Nhà nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Pháp luật về hoạt động đấu giá cũng từng bước được hoàn thiện và trở thành hành lang pháp lý quan trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động đấu giá. Việc đấu giá có thể diễn ra khi hết chi phí hoặc đấu giá không thành và trường hợp nào cũng phải lập biên bản. Bài viết hướng dẫn bạn lập biên bản cuộc đấu giá và cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Biên bản đấu giá là gì?

Đấu giá hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hóa công khai để chọn người mua hàng hóa trả giá cao nhất. Hiện nay, pháp luật quy định các hình thức đấu giá như sau:

+ Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

+ Đấu giá trực tuyến.

– Đấu giá thành giá là trường hợp có người trúng đấu giá và không thuộc các trường hợp quy định về đấu giá không thành như:

a) Hết thời hạn đăng ký nhưng không có người đăng ký tham gia đấu giá;

b) Tại cuộc đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;

c) Giá trả cao nhất nhưng vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và thực hiện đấu giá theo phương thức trả giá lên;

đ) Người trúng đấu giá từ chối ký vào biên bản đấu giá. Người trúng đấu giá từ chối ký vào biên bản đấu giá thì được coi là không chấp nhận việc giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá mà kết quả đấu giá theo quy định của pháp luật không được chấp nhận. Giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận mà không có người trả giá tiếp;

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá thẳng bằng hình thức đấu giá trực tiếp hoặc đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá thì người điều hành cuộc đấu giá thông báo cuộc đấu giá người chiến thắng, cuộc đấu giá tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá trước đó.

Khi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi người điều hành cuộc đấu giá công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá tiếp tục và bắt đầu từ giá của nhà thầu liền kề. Đấu giá viên quyết định đấu giá trực tiếp bằng lời nói hay đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất

e) Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá;

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố người trúng đấu giá nhưng tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu người đó trả giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

g) Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại Điều 59 của Luật này.

Biên bản cuộc đấu giá thành là văn bản ghi lại diễn biến của cuộc đấu giá như thời gian, địa điểm cuộc đấu giá, thành phần tham gia cuộc đấu giá, nội dung cuộc đấu giá, thông tin về người trúng đấu giá cũng như nội dung cuộc đấu giá. quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá khi đấu giá.

Biên giá bán ban đầu được coi là bằng chứng chứng minh cuộc đấu giá đã thực sự diễn ra với nội dung đúng theo sự kiện đã diễn ra mà không phải bịa đặt (thông qua xác nhận của những người tham gia). tham gia đấu giá), từ đó làm cơ sở để sau này thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản đấu giá, xác định quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan.

2. Mẫu biên bản bán đấu giá:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————

PHÚT BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ

Căn cứ Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số……. ký ngày…… giữa Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản với:

Hôm nay, hồi…….giờ…….ngày……tháng…….năm…………tại số….

Đường…………..huyện…….thành phố…….

I- Đối tượng tham gia:

1- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản:

– Ông (Bà)………… Chức vụ:…………. cái ghế

– Ông bà)……. Chức vụ:……. Thư ký

2- Phòng Công chứng Nhà nước số:…………..

Ông bà)…. Chức vụ:………

3- Bên ủy quyền bán đấu giá tài sản:

– Ông bà)……..

4- Khách hàng tham gia đấu giá (có danh sách kèm theo)

–……..

-………….

5- Người được bên ủy quyền mời (nếu có):

-…….

-…….

II- Nội dung đấu giá:

1- Sau khi kiểm tra tư cách tham gia đấu giá của khách hàng, đấu giá viên công bố khai mạc cuộc đấu giá, phổ biến nội quy cuộc đấu giá và giải đáp các thắc mắc tại cuộc đấu giá.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản cam kết bảo hành, bảo dưỡng sử dụng trang thiết bị y tế

2- Mô tả tóm tắt về tài sản đấu giá và công bố giá khởi điểm, cụ thể như sau:

-………….

3- Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng giá trị tài sản:……. đồng/người.

4- Diễn biến các vòng đấu giá:

Họ và tên số trong số Giá bán đấu giá Ghi chú Vòng 1 vòng 2 vòng 3 Vòng 4 vòng 5 vòng 6

5- Tuyên bố người trúng đấu giá tài sản là Ông (Bà):…….

Địa chỉ nhà:………

Người được trả cao nhất là……. trong vòng đấu giá thứ hai…

6- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản yêu cầu Ông (bà) có tên nêu trên nộp ngay số tiền 10% của ………….. phần còn lại nộp đủ tại Trung tâm bán đấu giá tài sản trong thời hạn… .. ngày kể từ ngày nhận tài sản trúng đấu giá trong thời hạn…… ngày kể từ ngày nộp đủ tiền. Đối với số tiền đã trả trước là của mình thì khi thanh toán sẽ được tính vào giá mua tài sản. Nếu quá thời hạn trên mà không nộp đủ số tiền 10% đã nộp tổ chức sẽ sung vào công quỹ nhà nước theo quy định và chịu mọi chi phí tổ chức đấu giá.

7- Người không trúng mua tài sản đấu giá được nhận lại ngay số tiền đặt trước, mỗi người nộp tại thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Biên bản kết thúc hồi…….giờ…….cùng ngày, được đọc lại cho mọi người cùng nghe, ghi đúng và cùng ký tên.

Đại diện Văn phòng Công chứng

Đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá
thư ký chủ toạ

Bên ủy quyền và người được bên ủy quyền mời

Khách hàng không trúng đấu giá Khách hàng trúng đấu giá

Đầu tiên-……..

2-……………

3-………….

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản bán đấu giá:

– Điền thông tin thời gian, địa điểm cụ thể của cuộc đấu giá.

– Đối với người tham gia: Người lập biên bản cần điền chính xác những người có mặt tại cuộc đấu giá

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản gồm những người như thế nào, giữ chức vụ gì trong cuộc đấu giá (thông thường trung tâm dịch vụ đấu giá sẽ có chủ tọa và thư ký tham dự)

+ Trường hợp có Phòng công chứng tham gia thì bạn cũng cần điền đầy đủ họ tên, chức vụ của người này cũng như tên Phòng công chứng đó.

+ Trường hợp đấu giá viên tham dự thì bạn cũng cần ghi đầy đủ họ tên của người này vào biên bản.

+ Điền đầy đủ các khách hàng tham gia đấu giá (bạn cần chú ý mục này, đối chiếu với danh sách tham dự đã lập từ đầu buổi đấu giá để ghi chính xác, tránh sai sót). Lưu ý khách hàng tham gia đấu giá này phải có danh sách kèm theo.

– Đối với nội dung cuộc đấu giá, trước tiên bạn cần tóm tắt diễn biến cuộc đấu giá, mô tả ngắn gọn về tài sản đấu giá và công bố giá khởi điểm, trong đó nêu rõ số tiền mà người tham gia đấu giá đã đặt trước. Tại mục này, bạn cũng cần điền đầy đủ, chính xác diễn biến của các vòng đấu giá theo thực tế đã diễn ra; thông tin của người trúng đấu giá (họ tên, địa chỉ liên hệ, giá trả,…). Biên bản ghi rõ số tiền mà người tham gia đấu giá còn phải nộp cho Trung tâm đấu giá cũng như số tiền được nhận lại trong trường hợp không trúng đấu giá.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin chuyển từ trường học từ nước ngoài về học tại Việt Nam mới nhất

Những điều cần lưu ý khi soạn thảo biên bản đấu thầu

Biên bản đấu giá phải được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá và đại diện của những người tham gia đấu giá. Bán đấu giá. Trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản tiến hành thì biên bản cuộc đấu giá còn phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng.

– Người trúng đấu giá từ chối ký vào biên bản đấu giá thì được coi là không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá mà theo quy định của pháp luật. kết quả bán đấu giá tài sản phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Biên bản đấu giá có đóng dấu của tổ chức bán đấu giá tài sản; trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản tiến hành thì phải đóng dấu của người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản vào biên bản.

Thủ tục sau khi đấu giá kết thúc

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản phải ghi kết quả đấu giá tài sản vào Sổ đăng ký đấu giá tài sản và thông báo bằng văn bản cho người có tài sản đấu giá biết. giá bán. Trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản tiến hành thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cuộc đấu giá kết thúc, Hội đồng phải thông báo kết quả đấu giá tài sản bằng văn bản cho người có thẩm quyền quyết định. thành lập Hội đồng.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản hoặc Hội đồng đấu giá tài sản chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho người điều hành cuộc đấu giá. có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua, bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản và hoàn tất các thủ tục có liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản đấu giá thành và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận