Mẫu biên bản đại hội Đoàn và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Biên bản Đại hội đồng cổ đông là gì? Mẫu biên bản cuộc họp? Hướng dẫn soạn thảo Biên bản Đại hội Chi đoàn và một số lưu ý?

Tham gia tổ chức đoàn có ý nghĩa rất lớn đối với các bạn trẻ, thông qua các chương trình của đoàn sẽ giúp các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng sống, hoàn thiện bản thân, từ đó giúp các bạn trở thành những người trẻ. trở thành người có ích cho đất nước và xã hội. Đoàn thanh niên được tổ chức và hoạt động theo nhiệm kỳ. Cuối nhiệm kỳ sẽ tổ chức Đại hội Liên đội để đánh giá lại hoạt động của Liên đội trong nhiệm kỳ cũng như đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới. Việc tổ chức Đại hội Đoàn phải được lập thành biên bản. Bài viết hướng dẫn các bạn soạn thảo Biên bản Đại hội Chi đoàn và cung cấp cho các bạn một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Biên bản Đại hội Chi đoàn là gì?

Đại hội Đoàn là sự tổng kết, đánh giá lại hoạt động của Đoàn trong một nhiệm kỳ nhằm đưa ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới. mới hành nghề lãnh đạo chi hội.

Biên bản Đại hội Chi đoàn là văn bản ghi lại các sự kiện, hoạt động diễn ra trong Đại hội Chi đoàn do Bí thư lập trên cơ sở chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch.

Mọi hoạt động của đại hội đoàn phải tuân thủ các quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các quy định của trung ương đoàn và hướng dẫn của ban chấp hành đoàn trường. Vì vậy, biên bản Đại hội Liên đội dùng để ghi lại toàn bộ các hoạt động diễn ra trong Đại hội Liên đội nhằm đảm bảo có cơ sở so sánh các hoạt động này có thực hiện đúng quy định hay không.

Việc tổ chức đại hội chi đoàn và lập biên bản đại hội chi đoàn rất quan trọng vì thông qua báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ sẽ giúp đoàn viên hiểu được trong quá trình vừa qua, những việc chi đoàn đã làm được. . đã làm tốt những việc đoàn viên, chi đoàn chưa làm được. Trên cơ sở báo cáo đó, các đoàn viên cũng như chi bộ sẽ tiến hành thảo luận để đưa ra phương hướng giải quyết những việc chưa làm được góp phần nâng cao hiệu quả công việc trong nhiệm kỳ tới.

Có thể nói, khi được kết nạp đoàn viên, tham gia đại hội đoàn là quyền và nghĩa vụ của mọi đoàn viên. BCH chi đoàn cũng sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể theo khả năng của đoàn viên để tránh ôm đồm quá nhiều công việc cũng như không để đoàn viên thờ ơ, không thấy trách nhiệm của bản thân. cho sự kiện quan trọng này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thay đổi, cấp lại GCN chứng chỉ kỹ năng nghề mới nhất

Đoàn viên có nhiệm vụ luôn phấn đấu theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ; tích cực học tập, rèn luyện lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, v.v.

2. Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn:

Đại hội Liên đội – lớp ………….

Kỳ hạn ……..

……., ngày tháng năm ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày tháng năm……

BÁO CÁO

Đại hội chi bộ – lớp học kỳ ……..

Đại hội Liên đội – lớp …………. nhiệm kỳ…… làm việc từ … giờ … đến … giờ … ngày … tháng … năm…….

Đại hội có mặt … đoàn viên trên tổng số … đoàn viên được triệu tập.

Khách mời gồm … đồng chí (ghi rõ họ tên, chức danh từng người):

Đầu tiên. …….

2.……….

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm … đồng chí:

Đầu tiên. ………………

2.………………

3.……………………

Ban thư ký gồm … đồng chí.

Đầu tiên. ………………

2.………………

Đại hội đã bầu ra Ủy ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm … đồng chí; của đồng chí……. làm Chủ tịch.

Đại hội biểu quyết công nhận … đồng chí đủ tư cách đại biểu, có … đại biểu bị loại, vì …………. (nếu có), có … đại biểu vắng mặt (có lý do).

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ…… và phương hướng công tác nhiệm kỳ…………. do đồng chí………….trình bày trước Đại hội.

– Về tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, có … Ô.

+………….

+…………..

– Đại hội biểu quyết các vấn đề sau (nêu cụ thể từng vấn đề, số phiếu biểu quyết hoặc tỷ lệ phiếu tán thành tại cuộc họp):

+………….

+…….

Đại hội đã bầu ra BCH Chi đội, Ban cán sự lớp nhiệm kỳ …………

Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ …………. gồm … đồng chí, đồng chí ………… được bầu làm Bí thư (nếu có). Lớp BCS nhiệm kỳ …………. trong đó có … đồng chí, đồng chí ………… được bầu làm lớp trưởng (nếu có).

Báo cáo kiểm phiếu gắn.

III. Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội với … đoàn viên tán thành và … đoàn viên không tán thành, có văn bản kèm theo.

Đại hội bế mạc hồi … giờ …, ngày … tháng…………….

ĐỘI AN NINH

TM. ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH CHỈ

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Mô hình số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày tháng năm……

PHÚT TỔNG THỐNG NỮ

KỲ HẠN ……..

Ở trên …………..

Tại Hội trường A, ………….

BCH chi đoàn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ ………… với các nội dung:

1. Đối tượng tham gia:

– Nhóm cao cấp:

– Lãnh đạo:

– Đoàn viên tham gia:…….. đồng chí trong tổng số đoàn viên …………. tỉ lệ %

2. Thành phần điều khiển Đại hội:

– Chủ tọa (chủ trì cuộc họp): Ông/c ………….

– Thư ký cuộc họp: Đ/c……………………

3. Nội dung tài liệu:

một. Đề xuất cho các vấn đề báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm toán:

b. Đề xuất phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:

4. Nhân sự:

một. Bình luận về dự án nhân sự, bình chọn cho dự án:

b. Thảo luận về danh sách nhân sự:

– Ý kiến ​​đóng góp:

– Đề cử, đề cử:

– Biểu quyết rút tên khỏi danh sách cử tri

c. Bầu tổ bầu cử và tiến hành bầu cử:

– Tổ bầu cử gồm có:

+……Trưởng phòng

+…….Ủy viên

+…….Thư ký

d. Công bố kết quả bầu cử gồm các đồng chí có số phiếu: ………….

5. Thông qua nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

– Kết quả biểu quyết:……../…………. tỉ lệ ……….%

6. Bế mạc Đại hội:

Biên bản cuộc họp kết thúc hồi ………… ngày …………

Thư ký

TM. đoàn chủ tịch

3. Hướng dẫn soạn thảo Biên bản Đại hội Liên đội và một số lưu ý:

– Góc trên cùng bên trái, các bạn điền thông tin Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chi đoàn;

– Phần Quốc hiệu và Khẩu hiệu được trình bày ở góc trên bên phải của văn bản; dưới đó là ngày ghi;

– Bạn cần trình bày tên biên bản bằng chữ in hoa, có dấu và căn giữa dòng chữ, cụ thể là BIÊN BẢN CUỘC HỌP LỚP HỌC (bên dưới sẽ ghi rõ là bao nhiêu nhiệm kỳ);

– Bạn cần ghi rõ thời gian họp Chi đoàn (ví dụ: vào lúc …giờ…phút, ngày….tháng….năm….);

– Địa chỉ đại hội cần ghi rõ tên, địa chỉ nơi sẽ diễn ra đại hội chi bộ;

– Nội dung biên bản bạn cần ghi theo tiến độ thời gian tổ chức và các công việc thực hiện trong cuộc họp. Cụ thể như:

Ban Chấp hành Đoàn tiến hành Đại hội lần thứ II với các nội dung sau:

+ Thành phần tham dự: bạn cần ghi đầy đủ thành phần tham gia đại hội như Đoàn cấp trên, cụm trưởng, tổng số đoàn viên tham dự, chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng số đoàn viên;

+ Các thành viên đại hội: cần ghi rõ họ tên đoàn chủ tịch, thư ký đại hội;

+ Nội dung văn bản: góp ý báo cáo hoạt động và bản kiểm điểm, góp ý chương trình đại hội, phương hướng, mục tiêu hoạt động;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa đường phố và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

+ Đối với nhân sự: góp ý dự án trên nhân sư, biểu quyết dự án; thảo luận về danh sách nhân sự; Tổ chức bầu ban chấp hành tổ bầu cử gồm tổ trưởng, ủy viên, thư ký thì phải ghi đầy đủ họ, tên của các thành viên tổ bầu cử.

Ban kiểm phiếu làm việc sau đại hội bầu ban chấp hành. Chủ toạ cuộc họp cần thông báo họp kín trong thời gian ngắn để Ban kiểm phiếu làm việc. Sau đó, Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu, số phiếu hợp lệ, không hợp lệ và công bố kết quả trúng cử. Kết quả bầu cử phải có họ, tên của những người được bầu vào ban chấp hành và số phiếu bầu tương ứng với từng người.

– Phần cuối cùng là thông qua nghị quyết đại hội chi bộ và tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết. Tại mục này, bạn cần ghi rõ kết quả biểu quyết là bao nhiêu phần trăm trên tổng số người bình chọn, tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu.

– Sau khi thực hiện đầy đủ các hoạt động và thủ tục như trên, Chủ toạ tiến hành bế mạc cuộc họp, bạn cần xác định rõ thời gian kết thúc cuộc họp. Ví dụ: Biên bản cuộc họp kết thúc hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm ….

– Sau đó thư ký ghi biên bản đại hội chi bộ, đoàn chủ tịch cùng ký vào biên bản.

Như vậy, khi ghi biên bản đại hội chi nhánh thư ký cần có đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn trên. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về thể thức của văn bản, nội dung của biên bản cũng cần được trình bày đúng trình tự diễn ra cuộc họp, tránh việc nhớ gì viết nấy, viết bừa bãi.

Khi ghi biên bản bạn cũng cần lưu ý đối với những ý kiến ​​thảo luận trong cuộc họp chỉ cần ghi tóm tắt nhưng vẫn đảm bảo chính xác, rõ ràng với nội dung mà người phát biểu ý kiến ​​đã phát triển. đại diện trong đại hội. Trường hợp trong cuộc họp có nhiều ý kiến ​​nêu ra nhưng giống nhau, bạn có thể linh hoạt tổng hợp và ghi lại thành một nội dung thống nhất. Trường hợp còn nhiều ý kiến ​​khác nhau thì người lập biên bản phải ghi đầy đủ nội dung các ý kiến ​​đó và trình bày ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đủ ý, tránh để sót ý kiến.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản đại hội Đoàn và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận