Mẫu biên bản đại hội chi bộ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Mẫu biên bản đại hội chi bộ là gì? Mẫu biên bản đại hội chi bộ mới nhất? Hướng dẫn lập biên bản đại hội chi bộ? Quy chế làm việc của đại hội chi bộ? Quy chế bầu cử đại hội chi bộ?

Đại hội chi bộ được coi là buổi tổng kết báo cáo nhiệm kỳ làm việc của chi bộ trong thời gian làm việc được thực hiện theo các quy định của Điều lệ Đảng. Thông qua buổi làm việc để điểm lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đã được đề ra, đồng thời xác định phương hướng mới cho cơ quan, tổ chức. Vậy Biên bản đại hội chi bộ được trình bày như thế nào? Quy chế làm việc và bầu cử ra sao?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu biên bản đại hội chi bộ là gì?

Mẫu biên bản đại hội chi bộ là biên bản nêu rõ thông tin thời gian và địa điểm tổ chức đại hội, nội dung đại hội. Mẫu biên bản tổ chức đại hội chi bộ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc tổ chức đại hội chi bộ

2. Biên bản đại hội chi bộ mới nhất:

Tên biên bản: biên bản đại hội chi bộ

Mẫu biên bản đại hội chi bộ mới nhất

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG…………….

ĐẠI HỘI CHI BỘ……………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN

Đại hội Chi bộ:…

Xem thêm: Quy định về tổ chức sinh hoạt chi bộ Đảng hàng tháng

nhiệm kỳ …- …

1. Đại hội chi bộ…… nhiệm kỳ …-… diễn ra vào lúc ….., ngày tháng … năm …….Tại:

2. Đại hội có mặt: …..đảng viên trên tổng số ….đảng viên được triệu tập. Trong đó: đảng viên chính thức:……đồng chí, đảng viên dự bị:……….đồng chí. (Vắng ……; lý do……).

3. Đại biểu khách mời dự Đại hội có các đồng chí:

(1) …

(2)….

Diễn biến

1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

Xem thêm: Mẫu nghị quyết chi bộ hàng tháng mới và chuẩn nhất

2. Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Đồng chí…… báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội (báo cáo kèm theo) và giới thiệu đại biểu gồm có các đồng chí:

1)…..

2)…..

3. Đại hội bầu các cơ quan làm việc.

– Giới thiệu và biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch (hoặc Chủ tọa) Đại hội

Gồm ….. đồng chí có tên sau:

(1)…

Xem thêm: Chi ủy là gì? Trách nhiệm công việc khi chi bộ không có chi ủy viên?

(2)…..

(3)…..

– Giới thiệu và biểu quyết danh sách Thư ký Đại hội.

Gồm ……… đồng chí có tên dưới đây:

(1)…..

(2)……

(3)……

4. Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (Đồng chí ….. thay mặt chủ tịch đoàn chủ trì nội dung này).

Xem thêm: Điều kiện và thủ tục thành lập chi bộ Đảng? Bao nhiêu Đảng viên trở lên được thành lập chi bộ Đảng?

5. Đoàn chủ tịch đọc báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Chi ủy (hoặc của Bí thư chi bộ).

5.1. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 201 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020  2022 của Chi bộ (đồng chí: …….. trình bày) – có văn bản kèm theo.

5.2. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy (Bí thư) nhiệm kỳ 2017  2020 (Đồng chí ……… trình bày )– có văn bản kèm theo.

6. Thảo luận: Các ý kiến tham luận bổ sung cho 02 bản báo cáo tập trung vào các nội dung:

-….

-……

7. Phát biểu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Trường.

Xem thêm: Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ Đảng và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

8. Bầu Chi ủy (hoặc Bí thư) nhiệm kỳ 2020 2022

Đại hội biểu quyết thống nhất số lượng Chi ủy nhiệm kỳ mới:……….đ/c (đạt …………% nhất trí)

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn thay đổi ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh

Số đại biểu ứng cử: ………đ/c

(1) Đ/c:…..

(2) Đ/c:….

Số đại biểu được đề cử: …..đ/c

(1) Đ/c:…

(2) Đ/c:….

Xem thêm: Bí thư chi bộ là gì? Tiêu chuẩn, vai trò và chức năng của Bí thư chi bộ?

– Đại hội biểu quyết thống nhất tổng số đảng viên có trong danh sách bầu cử: ……….đ/c (đạt……….. ….% nhất trí). Họ tên…

– Bầu ban kiểm phiếu:

+ Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu gồm …….đồng chí, trưởng ban là đồng chí: ….

+ Biểu quyết ban kiểm phiếu: ……..(đạt ……….% nhất trí).

– Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử: đồng chí ….thực hiện.

– Bỏ phiếu bầu cử Chi ủy khóa mới .

– Kiểm phiếu (trong thời gian kiểm phiếu, đại hội tiếp tục thảo luận các bản báo cáo đã trình bày tại Đại hội)

9- Công bố kết quả bầu Chi ủy: đại hội đã bầu được ………. đồng chí vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Xem thêm: Mẫu báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn mới nhất

10. Bầu Bí thư và Phó Bí thư: đại hội đã bầu được các chức danh cụ thể của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 -2022, như sau:

STT Họ Tên Chức vụ đảng Ghi chú 1 Bí thư 2 Phó bí thư 3 Chi ủy viên

– Chi ủy ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí ………………… đại diện Chi ủy phát biểu ý kiến trước Đại hội.

11. Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường:(đồng chí: ……………. trình bày) -có văn bản kèm theo.

12. Bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020– 2025:đại hội đã bầu được các đồng chí sau là đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường

STT Họ và tên Số phiếu bầu Tỉ lệ (%) Ghi chú 1 Đại biểu chính thức 2 Đại biểu chính thức 3 Đại biểu chính thức ….. Đại biểu dự khuyết Đại biểu dự khuyết

13– Thông qua Nghị quyết Đại hội

– Đọc nghị quyết Đại hội (đ/c …….. – Ủy viên đoàn thư ký đại hội)

(có văn bản kèm theo)

– Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội: 100% nhất trí thông qua.

Xem thêm: Hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ có được giảm định mức tiết dạy?

14– Bế mạc Đại hội: Nghi thức bế mạc

Đại hội bế mạc hồi ….giờ ……’, ngày tháng năm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Họ tên và chữ ký)

THƯ KÝ

(Họ tên và chữ ký)

3. Hướng dẫn lập biên bản đại hội chi bộ:

– Nhiệm kỳ của đại hội chi bộ

– Đại hội chi bộ diễn ra ở đâu

Xem thêm: Tổ chức Đảng trong nhà trường? Chi bộ, Đảng trong nhà trường?

– Người tham dự đại hội chi bộ

– Diễn biến đại hội:

+Thực hiện nghi lễ chào cờ

+ Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Đại hội bầu các cơ quan làm việc

+ Đại hội thông qua Chương trình làm việc

+ Đoàn chủ tịch đọc báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Chi ủy (hoặc của Bí thư chi bộ).

+ Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ …-..và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ…-… của Chi bộ

Xem thêm: Cấp ủy chi bộ gồm những ai? Các quy định về cấp ủy chi bộ?

+ Phát biểu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Trường.

+ Bầu Chi ủy (hoặc Bí thư) nhiệm kỳ

+ Công bố kết quả bầu Chi ủy

+  Bầu Bí thư và Phó Bí thư

+ Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường.

+ Bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ….

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội

+ Bế mạc Đại hội: thời gian bế mạc

Xem thêm: Bí thư chi bộ sinh con thứ ba bị xử lý kỷ luật như thế nào?

4. Quy chế làm việc của đại hội chi bộ:

Chức năng của chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao về các mặt công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ dùng trong mọi trường hợp

Chủ tịch Đại hội:

– Có nhiệm vụ điều hành công việc của Đại hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, đảm bảo đúng nội dung chương trình, Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua.

– Trình báo cáo chính trị của Đại hội, kiểm điểm của Ban chi ủy (hoặc bí thư); Hướng dẫn tham luận và trình các dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

– Báo cáo Quy chế bầu cử, Đề án nhân sự, giới thiệu số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu, điều hành Ban kiểm phiếu trong việc bầu cử Cấp ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.

– Giải đáp những vấn đề, ý kiến phát biểu khác nhau về nhân sự của Đảng viên trong Đại hội (nếu có).

Thư ký Đại hội:

– Ghi biên bản tổng hợp ý kiến tham luận của Đảng viên tại Đại hội và phát biểu chỉ đạo của đại diện Cấp ủy cấp trên.

Xem thêm: Hiệu trưởng đồng thời là bí thư chi bộ trường sinh con thứ ba bị xử lý mức độ thế nào?

– Dự thảo các văn bản kết luận và trình dự thảo Nghị quyết của Đại hội theo chỉ đạo của Chủ tịch Đại hội.

– Thu, nhận, bảo quản và hoàn chỉnh các hồ sơ, tài liệu của Đại hội gửi đầy đủ đến Ban Chi ủy khoá mới.

Ban kiểm phiếu bầu cử:

– Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; kiểm tra niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho Đảng viên, kiểm số phiếu phát ra, phiếu thu về, kiểm phiếu bầu báo cáo Đại hội.

– Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong Đại hội (nếu có).

– Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo Chủ tịch Đại hội, công bố kết quả bầu cử và ký biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển tới Chủ tịch Đại hội.

Đảng viên dự Đại hội:  

Có quyền và trách nhiệm sau:

Xem thêm: Mẫu quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng và hướng dẫn thủ tục đổi tên

– Được cấp đủ tài liệu của Đại hội; được thông tin, tham luận, bàn và biểu quyết các công việc, những vấn đề quan trọng của Đại hội. Được ứng cử, đề cử và bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

– Được trình bày ý kiến, tranh luận, chất vấn các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội khi được Đoàn Chủ tịch đồng ý.

– Khi phát biểu ý kiến hoặc tham luận tại Đại hội phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch Đại hội về nội dung, thời gian tham luận. Ý kiến nội dung tham luận được chuẩn bị kỹ bằng văn bản, thời gian tham luận không quá 10 phút. Nếu nội dung tham luận “lạc đề” so với đăng ký hoặc quá thời gian quy định, thì đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu dừng phát biểu. Phát biểu tham luận song, gửi lại văn bản cho Thư ký Đại hội. Các bài tham luận của Đảng viên đã chuẩn bị được gửi tới đoàn Chủ tịch Đại hội có giá trị như tham luận trực tiếp tại Đại hội.

– Khi biểu quyết các nội dung theo điều hành của tổ chức Đại hội, của đoàn Chủ tịch Đại hội, Đảng viên dùng thẻ Đảng viên để biểu quyết.

Chế độ bảo mật:

– Tất cả các tài liệu của Đại hội được sử dụng, bảo quản theo chế độ bảo mật; tuyệt đối giữ bí mật các nội dung, thông tin của Đại hội khi chưa được phép công bố.

– Không dùng điện thoại trong khi Đại hội làm việc.

– Không tiếp khách trong khu vực Đại hội, nếu muốn ra khỏi khu vực Đại hội phải được Chủ tịch Đại hội đồng ý.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mới nhất

Xem thêm: Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên 2022

Về trang phục và ý thức trong Đại hội:

– Đảng viên dự Đại hội mặc trang phục đảm bảo trang trọng: Nam mặc Véc tông, Nữ mặc áo dài; Đảng viên đeo Huy hiệu Đảng (nếu có).

– Ngồi đúng vị trí theo quy định, trong giờ Đại hội làm việc cần giữ trật tự, không tự ý đi lại, không nói chuyện hoặc làm việc riêng.

– Chấp hành nghiêm chỉnh thời gian, chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Quy chế bầu cử đại hội chi bộ:

– Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán. Kết quả bầu cử của chi bộ phải được chuẩn y của cấp ủy có thẩm quyền.

– Hình thức bầu cử:

+ Bỏ phiếu kín thực hiện trong các trường hợp:

Xem thêm: Bí thư chi bộ viết đơn kiến nghị không đúng sự thật thì bị xử lý thế nào?

+ Bầu Cấp ủy chi bộ; Bầu bí thư, phó bí thư cấp ủy; Bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

+ Lấy phiếu xin ý kiến về các ứng cử viên để đưa vào danh sách bầu cử.

– Biểu quyết giơ tay (sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết) thực hiện trong các trường hợp:

+ Bầu đoàn chủ tịch đại hội, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu…

+ Thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

– Về phiếu bầu cử:

+ Trên phiếu bầu cử đã in sẵn danh sách bầu cử xếp thứ tự tên người theo vần A, B, C…(dùng cho danh sách bầu cử cấp ủy, bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên có số dư). Tại phía trên bên trái của phiếu bầu cử có đóng dấu của Đảng ủy. Người bầu cử nếu không bầu ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

+ Trên phiếu bầu cử được chia làm 4 cột là: Số thứ tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý (dùng cho danh sách bầu cử Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; không có số dư). Tại phía trên góc trái của phiếu bầu cử có đóng dấu của Đảng ủy. Người bầu cử lựa chọn để đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử.

Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:

– Về phiếu hợp lệ: Là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu; phiếu bầu mà danh sách bầu cử chỉ có một người, người bầu cử đánh dấu X vào một trong hai ô đồng ý hoặc không đồng ý;

– Phiếu không hợp lệ: Là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người; phiếu đánh dấu X vào cả ô đồng ý và ô không đồng ý trong danh sách bầu cử chỉ có một người; phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử; phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực; phiếu ký tên hoặc viết thêm.

 Điều kiện trúng cử:

– Người trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đảng viên chính thức của chi bộ được triệu tập.

– Trường hợp số người đạt số phiếu bầu quá một nửa nhiều hơn số lượng cần bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu cao hơn.

– Trên đây là bài viết tham khảo về Biên bản đại hội chi bộ, quy chế làm việc và quy chế bầu cử của đại hội chi bộ!

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản đại hội chi bộ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận