Mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng Anh song ngữ mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản họp song ngữ tiếng anh mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo biên bản họp bằng tiếng anh, song ngữ mới nhất? Mục đích của biên bản họp song ngữ?

Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế, Việt Nam với nền kinh tế đang phát triển, nguồn nhân lực trẻ đã có nhiều cuộc gặp gỡ thực tế của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. về hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư… Vì vậy, đối với các cuộc họp có sự tham gia của cá nhân, tổ chức nước ngoài biên bản cuộc họp phải bằng văn bản và biên bản cuộc họp phải được thể hiện bằng song ngữ. Vậy mẫu biên bản họp song ngữ tiếng anh mới nhất hiện nay? Hướng dẫn soạn thảo biên bản họp bằng tiếng anh, song ngữ mới nhất? Làm sao để hiểu được mẫu biên bản cuộc họp song ngữ và tiếng anh?

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu biên bản họp song ngữ tiếng anh mới nhất:

1.1. Mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng Anh:

CÔNG TY

….

Không: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…., ngày ….tháng …. năm …..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Về …..

1. Thời gian, địa chỉ, cách thức biểu quyết.

Hôm nay, lúc … (giờ) …. ngày (ngày/tháng/năm)…… tại trụ sở Công ty…….

Địa chỉ nhà: ….

Cuộc họp diễn ra với nội dung:…

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Ông … – sở hữu … cổ phần phổ thông chiếm ….% vốn điều lệ của

xem thêm: Mẫu biên bản họp mới nhất (Biên bản họp công ty)

công ty.

2. Bà …– sở hữu … cổ phần phổ thông chiếm …% vốn điều lệ

của công ty.

3. .… Pte., Ltd– sở hữu … cổ phần phổ thông chiếm …% vốn điều lệ

của công ty – Đại diện là Ông …

Chủ toạ cuộc họp: Ông …

Thư ký cuộc họp: Cô …

Vắng mặt: 0

Ông … tuyên bố số cổ đông đại diện 100% tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

III. BẦU CỬ:

– Tổng số phiếu: …Hối phiếu

– Số phiếu tán thành: …phiếu, tài khoản …%

– Số phiếu không tán thành: …phiếu, chiếm …%

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:

Cuộc họp kết thúc hồi … giờ … ngày …. tháng … năm …, cuộc họp

nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua và ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày

ký kết./.

Vắng mặt: 0

Ông … tuyên bố số cổ đông đại diện 100% tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

I. Nội dung cuộc họp: Vắng mặt: 0

Ông … tuyên bố số cổ đông đại diện 100% tổng số

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin chuyển công tác ngành y tế kèm hướng dẫn

cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

II. Nội dung cuộc họp:

III. bỏ phiếu:

– Tổng số phiếu: … Kỳ phiếu

– Số phiếu tán thành: …phiếu, tài khoản …%

– Số phiếu không tán thành: …phiếu, chiếm …%

v.v. Kết luận cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc hồi … giờ … ngày … tháng … năm …, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Vắng mặt: 0

Ông … tuyên bố số cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Nội dung cuộc họp:

III. bỏ phiếu:

– Tổng số phiếu: … Kỳ phiếu

– Số phiếu tán thành: …phiếu, tài khoản …%

– Số phiếu không tán thành: …phiếu, chiếm …%

TẠI VÌ. Kết luận cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc hồi … giờ … ngày … tháng … năm …, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.2. Mẫu biên bản cuộc họp song ngữ tiếng anh mới nhất:

LOGO

TÊN CÔNG TY

TÊN CÔNG TY

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC CUỘC HỌP

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP

Mã chứng từ/Mã số:…..

Phiên bản / Phiên bản :…….

Ngày cấp/Ngày cấp:……..

BIÊN BẢN HỌP

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

(V/v….)

Hôm nay, hồi….. ngày.. tại Văn phòng Công ty…. đã diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

Hôm nay, giờ…. ngày … tại ….. cuộc họp với nội dung sau:

1. Người tham gia bao gồm / Người tham gia bao gồm:

2. Nội dung cuộc họp/ Nội dung cuộc họp: …..

Cuộc họp kết thúc lúc…. ngày …..

Đại hội kết thúc vào hồi … ngày ….

THƯ KÝ

THƯ KÝ

CÁI GHẾ

CHỦ TỊCH

2. Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản họp song ngữ:

Đầu tiên, Lời mở đầu (KHAI MẠC CUỘC HỌP) là nội dung đầu tiên có trong biên bản cuộc họp tiếng Việt/tiếng Anh và là phần mở đầu hoặc chào hỏi người tham dự bằng những câu nói ngắn gọn và bắt đầu cuộc họp, cụ thể như:

– Good morning/afternoon: Chào buổi sáng/chiều mọi người;

– Nếu tất cả mọi người đều có mặt, hãy bắt đầu cuộc họp: If we are all here, let’s…. get started (HOẶC) bắt đầu cuộc họp. (HOẶC). . . bắt đầu;

Trong mỗi cuộc họp, chúng ta sẽ có thể chú ý đến những người tham gia và khi họ đến chúng ta phải giới thiệu khách mời trước khi bắt đầu cuộc họp và việc sử dụng lời chào và giới thiệu đại biểu (WELCOMING AND INTRODUCING PARTICIPANTS) là điều chúng ta nên sử dụng, vì ví dụ một số câu như:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo mới nhất

– Please welcome…: Xin mời cùng tôi chào mừng (tên người tham gia);

– Please to welcome…….: Rất hân hạnh được đón tiếp (tên người tham dự);

– We are honor to welcome…: Chúng tôi hân hạnh được chào đón (tên người tham dự)

– Tôi xin giới thiệu…: Tôi xin giới thiệu (tên người tham dự);

Trong cuộc họp nếu có người quan trọng vắng mặt thì báo cho mọi người biết, cần thiết phải dùng thông báo người vắng mặt, có thể dùng câu cơ bản sau:

– Tôi vừa nhận được lời xin lỗi vì sự vắng mặt của….ai ở….: Tôi đã nhận được lời xin lỗi vì sự vắng mặt của (tên người tham gia), người ở (nơi);

– Tôi e rằng…..không thể tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Cô ấy ở…: Tôi e rằng.., (tên người tham gia) không thể có mặt cùng chúng tôi hôm nay. Cô ấy ở trong…

Việc giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp là vô cùng quan trọng, người dẫn chương trình tiếp tục nêu mục đích chính của cuộc họp ( STATING THE PRINCIPAL OBITIES OF A MEETING):

– We are here today to….: Hôm nay chúng tôi ở đây để….;

– Mục đích của chúng tôi là…: Mục đích của chúng tôi là…;

– Tôi triệu tập cuộc họp này để…: Tôi triệu tập cuộc họp này để…;

– At the end of this meeting, I want to have…: Đến cuối buổi họp này, tôi muốn có…;

Trường hợp đã tổ chức cuộc họp trước và nội dung cuộc họp trước có liên quan đến cuộc họp này thì cần nhắc lại nội dung cuộc họp trước, những nội dung đã thảo luận, xin ý kiến ​​để dễ theo dõi, trao đổi (ĐỌC BIÊN BẢN ( GHI CHÚ) CỦA CUỘC HỌP CUỐI CÙNG):

– First, review the report of the last meeting on…:Đầu tiên, chúng ta hãy xem qua báo cáo từ cuộc họp cuối cùng được tổ chức vào (ngày);

– Here is the transcript of the last meeting on …..tháng…năm… : Đây là biên bản cuộc họp cuối cùng của chúng ta vào (ngày);

KẾT THÚC CUỘC HỌP:

– Đại hội kết thúc hồi…..giờ…..ngày…. tháng …..năm……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên cuộc họp thông qua và ký xác nhận: Cuộc họp kết thúc hồi ….. giờ ….. ngày…. tháng ….. năm……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và ký vào biên bản.

– Biên bản được các thành viên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Mục đích lập biên bản cuộc họp song ngữ:

Biên bản cuộc họp được hiểu là một văn bản quan trọng, trong đó ghi lại ý kiến, quan điểm của những người tham gia cuộc họp về nội dung, chủ đề của cuộc họp đối với một lĩnh vực nào đó như hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, mua bán hàng hóa,.. . Trong cuộc họp, thư ký là người ghi biên bản, thư ký có nhiệm vụ kiểm đếm số người tham gia, số người vắng mặt và ghi đầy đủ các thông tin quan trọng theo diễn biến của cuộc họp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ra trại cai nghiện và hướng dẫn soạn thảo đơn chi tiết nhất

Biên bản cuộc họp bằng tiếng Anh và song ngữ rất quan trọng vì:

Thứ nhất, biên bản cuộc họp là việc ghi lại những sự việc đã và đang diễn ra trong cuộc họp. Biên bản cuộc họp có thể được xem là văn bản, về mặt pháp lý thì biên bản cuộc họp bằng tiếng Anh và song ngữ không có hiệu lực pháp luật, tuy nhiên biên bản cuộc họp bằng tiếng Anh và song ngữ là căn cứ để chứng minh. bằng chứng về các sự kiện thực tế đã xảy ra.

Thứ hai, nội dung tại cuộc họp bao gồm các nội dung cơ bản như: yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo, các ý kiến ​​đóng góp mang tính xây dựng của các cá nhân, đơn vị có liên quan… để tổ chức, cá nhân có liên quan điều chỉnh, sắp xếp và giải quyết công việc hiệu quả, một cách nhanh chóng và chính xác. Biên bản cuộc họp là cơ sở để tổ chức, doanh nghiệp ra quyết định hợp tác. chiến lược kinh doanh.

Thứ ba, biên bản cuộc họp bằng tiếng Anh và song ngữ được coi là cơ sở để các cá nhân, đơn vị đã ký vào biên bản có trách nhiệm và ý nghĩa thực hiện đúng nội dung trong biên bản và chuyển giao nội dung cam kết. thêm chúng vào danh sách việc cần làm.

Thứ tư, biên bản cuộc họp sẽ giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào nội dung liên quan của cuộc họp trước để thảo luận, đưa ra nhận xét, đánh giá, làm cơ sở và nội dung của cuộc họp. để các đối tượng này có thể giám sát, kiểm tra tính chính xác của công việc được thực hiện.

Biên bản họp bằng tiếng anh, song ngữ, tùy theo từng tổ chức, doanh nghiệp, tập thể mà nội dung biên bản họp có khác nhau nhưng nhìn chung thường bao gồm những nội dung cơ bản sau:

– Địa điểm, ngày giờ họp

– Tên cuộc họp;

– Mục đích cuộc họp;

– Danh sách những người tham gia, vắng mặt có ghi rõ lý do (nếu có);

– Nội dung cuộc họp;

– Các quyết định được đưa ra;

Ý kiến ​​của các bên liên quan;

– Phân công công việc sắp tới và phân công nhân sự phụ trách, triển khai.

Do đó, biên bản cuộc họp bằng tiếng Anh và song ngữ cần phải đảm bảo tính thống nhất về thời gian, địa điểm, chủ đề, mục đích cuộc họp,… và đặc biệt là nội dung cuộc họp. Biên bản cuộc họp có ý nghĩa nhắc nhở, xác nhận các nội dung trước và sau cuộc họp.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng Anh song ngữ mới nhất hiện nay của website thcstienhoa.edu.vn