Mẫu biên bản bàn giao vật tư thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học

Mẫu biên bản ghi bàn giao đồ dùng, thiết bị dạy học là mẫu biên bản được lập để ghi lại số lượng, thiết bị, đồ dùng dạy học khi kiểm kê, bàn giao. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn lập biên bản bàn giao tài liệu, thiết bị dạy học.

Đầu tiên. Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày …. tháng …. năm……

BIÊN BẢN ĐỒ DÙNG, THIẾT BỊ DẠY HỌC

Đi vào …. giờ …. ngày …. tháng …. năm ở… tổ chức vụ kho đồ dùng, thiết bị dạy học được thành lập theo Quyết định số…………../QĐ-…..ngày……. của Hiệu trưởng…….. tiến hành kiểm kê kho…… … từ ngày … đến ngày … tháng …. năm … .

I. CÔNG TRÌNH ĐÃ XẢY RA:

– Kiểm kê, đánh giá chất lượng thiết bị dạy học trong kho……. do Ông (Bà) ………… phụ trách./ quản lý.

– Đối chiếu số lượng, chất lượng thiết bị so với đầu năm học và hóa đơn xuất nhập thiết bị từ năm học….

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA.

– Số lượng, chất lượng (tỷ lệ phần trăm) thiết bị đã được kiểm kê có phụ lục kèm theo.

– Tổng số chủng loại thiết bị được kiểm định:

– Số lượng thiết bị bị mất mát, hư hỏng so với kỳ kiểm kê tiếp theo:

Tổng số loại thiết bị không còn sử dụng được cần thanh lý:

III. BÌNH LUẬN.

– Công tác bảo quản:

– Hiệu quả sử dụng:

– Những bình luận khác:

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

……………………………………………………………………………………………… ……………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………….

tiệc bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

Các phụ lục kèm theo biên bản:

MẪU KÈM THEO BIÊN BẢN KIỂM TRA

STT Tên thiết bị Đầu năm (hoặc kỳ kế toán tiếp theo) Kết quả kiểm kê Số lượng Chất lượng Số lượng Chất lượng

2. Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học phổ biến nhất:

Cơ quan, tổ chức…………

………….
——

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

—————

….,ngày…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

(T/v bàn giao thiết bị mượn)

Căn cứ Hợp đồng mượn tài sản số:…/…-…. ……………………

Căn cứ: …………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Bên bàn giao: (Qua một bên)

Ông bà:……………………..

Chức vụ:………….Bộ phận:……………………..

Trường học: ……………………………..

Bàn giao: (Bên B)

Họ và tên: …………………………………………………

Chức vụ:…………………… Lớp:…………………….

Trường học:…………………….

Hôm nay, ngày…. tháng………………. Bên A bàn giao thiết bị cho Bên B tại địa điểm:

Xem thêm bài viết hay:  SSL là gì? Tìm hiểu về chứng chỉ Secure Sockets Layer?

……………………………………………………………………………………………… …………………….

……………………………………………………………………………………………… …………………….

1. Các thiết bị bao gồm:

Tên thiết bị, dụng cụ Tình trạng sử dụng Số lượng …….. ……. …………. …….

2. Lý do bàn giao:

Bên B cần mượn một số loại thiết bị, dụng cụ mục đích: ……………………………………..

Bên B đã nhận đủ số lượng thiết bị, dụng cụ theo yêu cầu và có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn và hoàn trả nguyên vẹn, đúng thời gian đã thỏa thuận.

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

tiệc bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản bàn giao giáo trình, thiết bị, đồ dùng dạy học chính xác nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO

BÀN GIAO THIẾT BỊ

Hôm nay, ngày…..tháng…..……, tại…………..chúng tôi gồm có:

NGƯỜI GỬI:

Đầu tiên. Tên: ……………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………….

2. Tên: …………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………….

BÊN NHẬN (BÊN B):

Ông bà:…………………………..

Thiết bị bàn giao bao gồm:

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật,

mã thiết bị

Số lượng Tình trạng hiện tại Đầu tiên. 2. 3.

Đã giao cho Mr/Ms:……………………

Với mục đích:

Thời gian đến: …………………….

Mọi hư hỏng, mất mát không có lý do chính đáng Ông/Bà:……………………… hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo các nội dung trên và Biên bản bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

tiệc bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

4. Quy trình kiểm kê thiết bị dạy học:

Trình tự, thủ tục kiểm kê thiết bị, đồ dùng dạy học được thực hiện theo một số bước như sau:

Bước 1: Thành lập Ban kiểm kê tài sản

Thành phần Hội đồng kiểm kê tài sản của đơn vị có có thể bao gồm:

– Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu/Phó Hiệu trưởng nhà trường;

– Trưởng phòng trực tiếp sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học;

– Trưởng phòng quản lý, bảo quản đồ dùng, thiết bị dạy học;

– Kế toán trưởng/kế toán tài sản/kế toán kho, thủ kho nếu kiểm kê kho vật tư);

– Một số thành viên khác (nếu cần).

Bước 2: Tiến hành kiểm kê tại các đơn vị trực thuộc:

Hội đồng kiểm kê thiết bị của nhà trường, bộ phận trực tiếp sử dụng dụng cụ, thiết bị trực tiếp tiến hành kiểm kê thiết bị của nhà trường vào cuối năm học hoặc một thời điểm cụ thể để phục vụ cho việc kiểm kê thiết bị của nhà trường. các mục đích nhất định và hoặc phù hợp với các quy định hiện hành của tiểu bang. Việc kiểm kê phải căn cứ vào số tài sản thực tế đang giữ, đang sử dụng và do nhà trường, đơn vị trực tiếp quản lý, tránh trường hợp kiểm kê những tài sản không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. như tài sản cá nhân, tài sản tạm giữ của người ngoài.

Xem thêm bài viết hay:  Tóm tắt nội dung đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

Bước 3: Thu thập dữ liệu:

Căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản thực tế ở bước trên, Hội đồng kiểm kê tài sản tổng hợp, xử lý số liệu kiểm kê, đối chiếu giữa các bộ phận quản lý, sử dụng và kế toán theo các biểu phù hợp. với đặc điểm tài sản, mục đích kiểm kê nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản nội bộ, bao gồm:

– Tên và số lượng thiết bị thừa, thiếu.

– Chênh lệch số lượng với hàng tồn trước đó

Thiết bị cần sửa chữa, nâng cấp, thay thế.

– thiết bị cần thanh lý do hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn, tiêu hao nhiều nhiên liệu, năng lượng, hoạt động kém hiệu quả

Bước 4: Xử lý số liệu, lập báo cáo kết quả kiểm kê

Đánh giá tình hình quản lý thiết bị trong đơn vị;

– Đánh giá nguyên nhân, nguyên nhân và biện pháp khắc phục đối với công tác bảo quản thiết bị trong năm học/học kỳ vừa qua.

– Lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, bảo trì, chuyển giao trên cơ sở yêu cầu báo cáo cụ thể của bộ phận trực tiếp sử dụng thiết bị.

– Thống kê, phân loại thiết bị cần thanh lý trên cơ sở nguyên nhân cụ thể do bộ phận trực tiếp sử dụng tài sản báo cáo.

Lời yêu cầu:

– Bản án chế độ và phương pháp Quản lý thiết bịđồ dùng học tập nội bộ;

– Chế độ luân chuyển, lưu trữ hồ sơ giữa các phòng ban trong quá trình chuyển giao, chuyển giao thiết bị;

– Chế độ bảo trì, bảo hành, sửa chữa thiết bị khi có sự cố, hoạt động kém hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu dạy học;

– Thực hiện các kiến ​​nghị của lần kiểm kê trước;

– Đề xuất biện pháp giải quyết chênh lệch số liệu;

– Giao trách nhiệm thực hiện và khắc phục cụ thể cho các sở, ban, ngành

Xem thêm bài viết hay:  Chiến lược việt nam hóa chiến tranh? Âm mưu của đế quốc Mỹ?

– Khác

Bước 5: Báo cáo

– Gửi báo cáo kết quả kiểm kê tới các cơ quan, ban ngành cần thiết

– Chuyển các báo cáo, kết quả vận hành của chủ sở hữu thiết bị cho các bộ phận liên quan.

5. Những lưu ý khi lập biên bản bàn giao thiết bị:

Khi lập biên bản bàn giao thiết bị, dụng cụ học tập cần chú ý cung cấp đầy đủ, chính xác, cụ thể về số lượng thiết bị được kiểm kê, nhất là đối với biên bản bàn giao thiết bị cần kiểm kê. thông tin cá nhân, thông tin máy, thông tin liên hệ của người gửi và người nhận. Ngoài ra, tất cả các thiết bị được giao cần phải ghi rõ ràng, cụ thể, chính xác số lượng, thông tin thiết bị cũng như thời gian giao nhận theo đúng thực tế, tránh tình trạng chênh lệch giữa các lần nhập kho.

Biên bản bàn giao không thể thiếu chữ ký và đóng dấu của hai bên để có giá trị pháp lý và mỗi bên giữ một bản để tránh những tranh chấp không mong muốn.

6. Hướng dẫn soạn thảo biên bản bàn giao thiết bị:

Về cơ bản, biên bản bàn giao thiết bị sẽ bao gồm các nội dung sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm lập biên bản.

– Có tên bản ghi: BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊviết hoa, in đậm, căn giữa.

– Thời gian lập biên bản: có đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm, thời gian lập biên bản và lấy số lượng kiểm kê cụ thể.

– Thông tin bên giao: Họ tên, chức vụ (nếu có).

– Thông tin người nhận: Họ và tên, chức vụ (nếu có).

– Thông tin về loại thiết bị bàn giao cái túi bao gồm: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, mã thiết bị, số lượng, tình trạng của thiết bị (đã qua sử dụng/hư hỏng/cần cải tiến)

– Thông tin kiểm tra và bàn giao sản phẩm, ví dụ: Bên bàn giao, ngày bàn giao, bảng kiểm kê. Lưu ý: Sau khi bàn giao bên nào sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nên hai bên cần thống nhất lập biên bản bàn giao theo nội dung trên và biên bản bàn giao thiết bị được lập thành 2 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản.

– Chữ ký và con dấu của hai bên.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản bàn giao vật tư thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận