Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt và hướng dẫn cách lập

Trong hoạt động giao nhận quỹ tiền mặt, các bên khi giao, khi nhận đều phải sử dụng biên bản giao nhận quỹ tiền mặt. Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bàn giao quỹ tiền mặt, đặc biệt khi giữa các bên phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn.

1. Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là gì?

Biên bản giao nhận quỹ tiền mặt là văn bản được lập khi thực hiện hoạt động giao nhận quỹ tiền mặt.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt dùng để ghi chép hoạt động giao nhận quỹ tiền mặt. Trong biên bản thể hiện các thông tin về người giao, người nhận tiền, các thông tin về việc giao tiền như loại tiền, giá trị…

2. Mẫu biên bản giao nhận tiền:

Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Biên Bản Bàn Giao QUỸ

Thời gian giao hàng: từ ngày……/……. /20…đến……. /…….. /20… (Ghi rõ thời gian giao hàng)

NGƯỜI GỬI:

Ông/Bà:…….. Bộ phận:……. (ghi tên đối tượng bàn giao)

BÊN NHẬN:

Ông/Bà:…….. Bộ phận:…… (ghi tên người nhận)

NỘI DUNG BÀN GIAO

1. QUỸ

STT Tiền tệ SL thành tiền Ghi chú tổng cộng Chữ: …. (Ghi tổng giá trị tiền bàn giao)

XỬ LÝ KHÁC

………….(ghi tài sản, công cụ, đồ vật bàn giao khác)

Biên bản được lập thành 3 bản, bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 1 bản và lưu tại Văn phòng Công ty 1 bản.

TRÌNH DUYỆT PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

(dấu hiệu)

BÊN NHẬN

(dấu hiệu)

NGƯỜI GỬI

(dấu hiệu)

Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——-***——

BIÊN BẢN XỬ LÝ QUỸ TỶ ĐỒNG

Hôm nay, ngày…..tháng..năm…………tại……Chúng tôi gồm có:

NHÀ PHÂN PHỐI (sau đây gọi tắt là: BÊN A):

Ông bà:…… (Ghi theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân)

Chứng minh nhân dân số:…….. Ngày cấp:…….Nơi cấp: ….(Ghi theo CMND)

Hộ khẩu thường trú:……(ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ghi rõ thôn/xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Nơi ở hiện nay: ….. (ghi địa chỉ nơi cá nhân đang sinh sống, đồng thời ghi rõ thôn/xóm, xã/phường/thị trấn, huyện/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

BÊN NHẬN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông bà):…….(Ghi theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân)

Chứng minh nhân dân số:…….. Ngày cấp:…….. Nơi cấp:….. (Ghi theo CMND)

Hộ khẩu thường trú: ….(ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ghi rõ thôn/ấp, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Xem thêm bài viết hay:  Bố mẹ mất được nghỉ mấy ngày? Nghỉ phép khi có người thân mất?

Nơi ở hiện nay: …..(ghi địa chỉ nơi cá nhân đang sinh sống, đồng thời ghi rõ thôn/xóm, xã/phường/thị trấn, huyện/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Căn cứ Biên bản thỏa thuận phân chia tài sản số:…. được thành lập ngày…..tháng…..năm…tại…. Ông bà: ….

Tổng số tiền đã bàn giao:…….đồng (viết bằng chữ:…..).

Kể từ khi Bên A giao toàn bộ số tiền cho Bên B thì Bên A có toàn quyền sở hữu đối với tài sản được ghi trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khởi kiện, khiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A thực hiện các thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Biên lai được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua bán đúng như thỏa thuận nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

PHÂN PHỐI TIỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC MINH CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VỀ VIỆC LẬP, CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:….(Ghi theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân)

Chứng minh nhân dân số: …. Ngày và nơi cấp: ….. (Ghi theo CMND)

Hộ khẩu thường trú: …..(ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ghi rõ thôn/xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Nơi ở hiện nay:….(ghi địa chỉ nơi cá nhân đang sinh sống, đồng thời ghi rõ thôn/xóm, xã/phường/thị trấn, huyện/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Xác nhận hai bên hoàn toàn tự nguyện đồng ý và đã giao đủ số tiền:…….. (Viết bằng chữ: …..) theo thỏa thuận.

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Quy định về hoạt động giao nhận tiền trong lĩnh vực ngân hàng:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá… có hiệu lực từ ngày 20/02/2014 và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2017/TT-NHNN ngày 31/8/2017 quy định về hoạt động giao nhận tiền trong lĩnh vực nhân sự. hàng hóa như sau:

Nguyên tắc nhận, chi tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá (Điều 7)

Mọi khoản thu, chi tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đều phải thông qua quỹ của đơn vị. Việc thu, chi tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá phải căn cứ vào chứng từ kế toán. Trước khi thu, chi phải kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch dành cho công chức, viên chức

Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá nhận, chi phải đầy đủ, đúng tổng số tiền (bằng số và bằng chữ), đúng thời gian (ngày, tháng, năm) trên chứng từ kế toán, sổ kế toán, ghi sổ. Sau khi thu tiền và trước khi chi tiền, chứng từ kế toán phải có chữ ký của người nộp tiền (hoặc người nhận tiền) và thủ quỹ hoặc thủ quỹ hoặc người thu tiền hoặc thủ quỹ.

Danh sách các loại tiền đã nhận (hoặc đã chi): Mỗi chứng từ kế toán thu (hoặc chi) tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá phải lập kèm theo bảng kê các loại tiền nhận (hoặc chi) hoặc biên bản giao nhận. Danh sách và biên bản giao nhận được bảo quản theo quy định. (Điều 8)

Về kiểm đếm tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá: Khi thu, chi tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá phải kiểm đếm chính xác. Người nộp hoặc nhận tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá phải chứng kiến ​​khi ngân hàng kiểm đếm hoặc kiểm đếm lại trước khi rời quầy thanh toán của ngân hàng. (Điều 9)

Thu và chi tiền mặt với khách hàng quy định tại Điều 10 như sau:

“1. Các khoản thu, chi tiền mặt của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là Sở Giao dịch), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khách hàng phải thực hiện việc kiểm đếm tờ, mảnh theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Trường hợp không kiểm đếm được số tiền mặt đã thu của khách hàng ngay trong ngày, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng có thể thoả thuận áp dụng phương thức thu tiền theo túi niêm phong và tổ chức giám định. kiểm đếm tờ (miếng) tiền mặt nhận được trong túi niêm phong vào ngày làm việc tiếp theo.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn thực hiện các thủ tục thu, chi tiền mặt cho khách hàng (bao gồm thu, chi tiền mặt trong giao dịch một cửa, ngân hàng bán lẻ và các hoạt động liên quan đến thu, chi tiền mặt khác).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm mới nhất

3. Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ hướng dẫn quy trình thu, chi tiền mặt áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước.”

Hoạt động giao nhận tiền mặt trong ngành ngân hàng

“Thứ nhất. Giao nhận tiền mặt theo bó đủ 10 gói, còn nguyên niêm phong hoặc túi tiền có kẹp chì trong các trường hợp sau:

a) Giao nhận tiền mặt trong nội bộ Sở giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đối với tiền đã lưu thông, trừ trường hợp quy định tại điểm c và điểm đ khoản 2 Điều này;

b) Giao nhận tiền mặt theo lệnh điều động giữa Kho tiền Trung ương với Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và ngược lại; giữa các hầm trung tâm; giữa các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

c) Giao nhận tiền mặt giữa Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngược lại; giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Giao nhận tiền mặt trong túi, hộp, thùng còn nguyên niêm phong trong các trường hợp sau:

a) Giao, nhận đồng tiền mới in, đúc của cơ sở in, đúc tiền hoặc Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Các loại tiền được kiểm đếm, phân loại, đóng gói bằng hệ thống máy đếm, phân loại, đóng gói (túi) đa năng liên tục của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng. hàng hoá nước ngoài được giao nhận như tiền mới in, đúc quy định tại khoản này;

c) Xuất khẩu, nhập khẩu các loại tiền đã luân chuyển giữa Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khi được Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định bằng văn bản.

đ) Giao nhận tiền mặt mệnh giá từ 50.000 đồng trở xuống theo lệnh điều động giữa các kho tiền trung ương; giữa Kho tiền Trung ương với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định và ngược lại;

đ) Giao nhận tiền mặt trong kho tiền trung ương; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định việc giao nhận tiền mặt trong hệ thống.” (Điều 11)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt và hướng dẫn cách lập của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận