Mẫu biên bản bàn giao danh sách mốc đo đạc và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Biên bản bàn giao danh mục mốc giới là gì? Mục đích của biên bản bàn giao danh mục mốc giới là gì? Biên bản bàn giao danh mục mốc đo? Hướng dẫn viết biên bản bàn giao danh sách mốc đo ? Bàn giao mốc đo đạc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Mốc trắc địa là một thành phần không thể thiếu trong hoạt động trắc địa nói chung. Khi các mốc đo đạc được xác định sẽ lập danh sách các mốc đo đạc và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền. Trong công tác bàn giao danh mục mốc giới, biên bản bàn giao danh mục mốc giới là thành phần không thể thiếu. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giới thiệu về biên bản bàn giao danh mục mốc giới đo đạc.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Biên bản bàn giao danh mục mốc đo là gì? Mục đích của biên bản bàn giao danh mục mốc giới là gì?

Thông tư 49/2015/TT-BTNMT ngày thứ mười hai tháng 11 năm 20Đầu tiên5 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình đo đạc xây dựng như sau:

“Các công việc xây dựng và đo đạc bao gồm:

1. Trạm quan trắc cố định thiên văn – trắc địa, vệ tinh, trọng lực, địa động lực, độ cao, độ sâu (sau đây gọi là trạm quan trắc cố định).

2. Điểm gốc trắc địa quốc gia.

3. Cơ sở kiểm tra các thông số của kỳ thikhông bán đượcthiết bị đo lường, gọi chung là cơ sở kiểm định thiết bị đo đạc.

4. Mốc điểm thuộc hệ thống điểm đo đạc cơ sở, gọi chung là mốc trắc địa.” (Điều 2)

Như vậy, có thể thấy mốc là một thành phần của công tác trắc địa.

Biên bản bàn giao danh mục mốc đo đạc là văn bản do đơn vị xây dựng mốc đo đạc lập và gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc bàn giao danh mục mốc đo đạc.

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, công trình, tài sản mới nhất năm 2022

Biên bản bàn giao danh mục mốc giới đo đạc được sử dụng khi chủ đầu tư bàn giao danh mục mốc giới đo đạc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Biên bản bàn giao danh mục mốc đo:

Mẫu biên bản bàn giao danh mục mốc đo ban hành kèm theo phụ lục tại Thông tư 49/2015/TT-BTNMT ngày thứ mười hai tháng 11 năm 20Đầu tiên5 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình đo đạc xây dựng. Mẫu biên bản bàn giao danh sách mốc đo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN BIÊN BẢN BIỆN PHÁP XỬ LÝ

– Căn cứ Thông tư số …../2015/TT-BTNMT ngày …. tháng ….. năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng, khảo sát,

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ………….Trong ……. xã (phường, thị trấn)…. huyện (quận, thị trấn, thành phố) ….. tỉnh (thành phố) ….., chúng tôi gồm có:

xem thêm: Khu phi thuế quan là gì? Danh sách các khu phi thuế quan ở Việt Nam?

1. Đại diện đơn vị thi công khảo sát xây dựng

Ông (bà): …… Chức vụ:

Ông (bà): …. Chức vụ:

2. Đại diện UBND (cấp xã)

Ông (bà): ……. Chức vụ: …..

Ông (bà): …….. Chức vụ: ……

3. Người sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu công trình)Hởtôi đánh dấu)

Ông bà): …… SẼchứng minh thư …… phát hành bởi ……. Phạm vi ngày ……

xem thêm: Mẫu danh sách nhân viên công ty, danh sách nhân viên và thông tin lao động

Tiến hành bàn giao công tác thi công đo đạc ……tại hiện trường cho UBND cấp xã ….với các nội dung sau:

– Số cột mốc …., nằm trên mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50 000 có tên mã: ….

– Vị trí mốc: Được xây dựng theo vị trí thể hiện trên bản đồ vị trí điểm tương ứng;

– Tình trạng mốc: nguyên vẹn, được xây dựng đúng thiết kế với hạng mốc tương ứng;

UBND xã (phường, thị trấn) …………. nhận đủ số mốc đo chôn (gắn) trên địa bàn xã (phường, thị trấn) …………. và các giấy tờ kèm theo:

– Bản sao Bảng điểm;

– Sao chép Biên bản thỏa thuận dùng đất chôn mOhc, làm tường chống mốc (nếu có).

Căn cứ biên bản bàn giao này, Ủy ban nhân dân (cấp xã) ……một cán bộ địa chính cấp xã và ông (bà) …………. là người sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu công trình nơi cắm mốc) có trách nhiệm bảo quản mốcối nước trên theo quy định của pháp luật.

xem thêm: Biên bản giao nhận hàng hóa, xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa

Biên bản này được lập thành 05 bản và lưu trữ tại: UBND cấp xã, Đơn vị đo đạc thi công, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hàng năm. trong đó 01 bản có giá trị như nhau.

trang web ….ngày tháng …. năm ……

.TIỆC GIA ĐÌNHÔ

Đơn vị thi công đo đạc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN TM/UBND (cấp xã)

(phường, thị trấn)

(CZK)ý kiếnghi rõ họ tên và đóng dấu)

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị mới nhất 2022

Cán bộ địa chính xã

(phường, thị trấn)

(CZK)ý kiếnGhi rõ họ tên)

Đại diện chủ sở hữu đất

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao danh mục mốc đo đạc được ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

xem thêm: Thông tin danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế

—————

BÁO CÁO DANH MỤC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Hôm nay, ngày……có thể….,Trong: (Đầu tiên)(tỉnh/thành phố)…..

Chúng tôi gồm có:

Chủ đầu tư (Bên giao) …..

Người đại diện là Ông/Bà:…… Chức vụ:….

Sở Tài nguyên và Môi trường (Nơi nhận): ……

Người đại diện là Ông/Bà:…… Chức vụ:

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Bàn giao danh mục mốc giới đo đạc trên địa bàn tỉnh/thành phố……Như sau:

1. Danh mục địa danh

STT

số mOhc

Lớp

Nơi mốc

(Tên đơn vị hành chính cấp xã)

Đầu tiên

2

3

2. Sơ đồ vị trí mốcVângc

Tổng số có …… bản đồ các mốc trắc địa tương ứng với danh sách các mốc đo đạc.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Chủ đầu tư giữ 02 bản; Cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lưu 02 bản./.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Tiêu đề, tiêu đềý kiếnhọ và tên, đóng dấu)

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH

xem thêm: Các bước xác định danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế

(Tiêu đề, tiêu đềý kiếnHọ và tên,dấu ng)

Ghi chú:

(Đầu tiên) Cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Hướng dẫn ghi biên bản bàn giao danh mục mốc đo:

– Biên bản bàn giao ghi rõ ngày tháng năm lập biên bản.

– Đại diện đơn vị thi công, đại diện UBND cấp xã ghi tên người đại diện theo chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và chức vụ của người đại diện.

– Chủ sở hữu đất cũng phải ghi họ và tên theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân. Ghi rõ số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp của chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình nơi cắm mốc.

– Ghi số mốc đo.

– Cuối biên bản bàn giao ghi tên nơi lập, ngày tháng năm lập biên bản.

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao sổ đỏ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

4. Bàn giao mốc đo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ quy định về việc bàn giao mốc giới đo đạc như sau:

Khoản 3 Điều 12 quy định:

“Sau khi hoàn thành việc cắm mốc, chủ đầu tư lập biên bản bàn giao hiện trạng mốc đo đạc và hành lang bảo vệ mốc đo đạc ngoài thực địa cho UBND cấp xã trước sự chứng kiến ​​của chủ sử dụng. đất có liên quan theo Mẫu số 03 Phụ lục I kèm theo bản đồ cắm mốc giới và hành lang bảo vệ mốc giới đo đạc theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; bàn giao danh sách kèm bản đồ mốc giới đo đạc cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo. Nghị định này. Đồng thời, chủ đầu tư bàn giao hồ sơ, kết quả thi công cắm mốc giới theo quy định của đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt.”

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại mới nhất

Thông tư 49/2015/TT-BTNMT ngày thứ mười hai tháng 11 năm 20Đầu tiên5 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình đo đạc xây dựng như sau:

– Trước khi tiến hành xây dựng công trình trắc địa phải giải quyết các thủ tục về sử dụng đất, sử dụng công trình làm địa điểm đặt công trình trắc địa theo quy định của pháp luật.

– Sau khi hoàn thành công tác trắc địa, đơn vị thi công trắc địa lập biên bản bàn giao mốc đo cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) . cấp xã) trước sự chứng kiến ​​của người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu công trình nơi cắm mốc đo. Biên bản bàn giao mốc đo được lập thành năm (05) bản và lưu tại:

+ Đơn vị thi công đo đạc công trình: 01 bản chụp;

+ Nhiệm vụ UBND cấp xã: 01 bản;

xem thêm: Mẫu danh sách hành khách xe hợp đồng mới và chuẩn nhất

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 01 bản;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 bản;

+ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam: 01 bản.

– Sau khi hoàn thành toàn bộ công trình, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam bàn giao toàn bộ số mốc.Ohc kèm theo phiếu chấm điểm và các thông tin, dữ liệu có liên quan theo quy định để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.Hở? trực tiếpkhông bán đượcp khai thác sử dụng tại địa phương. (Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trong việc xây dựng công trình đo đạc)

Khi việc cắm mốc đo đạc hoàn thành, đơn vị thi công bàn giao mốc đo đạc cho các cơ quan có thẩm quyền như Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường,…

Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì mốc đo đạc và cơ sở hạ tầng của mốc đo đạc.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản bàn giao danh sách mốc đo đạc và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận