Mẫu báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Đảng viên mới nhất

Việc kiểm điểm được thực hiện là cách giúp đảng viên nhìn nhận, từ đánh giá đến trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ đúng bản chất quyền và nghĩa vụ của mình. Bài viết dưới đây xin giới thiệu mẫu báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Đảng viên mới nhất.

1. Thế nào là báo cáo tự kiểm tra của Đảng viên?

Báo cáo giám sát đảng viên là báo cáo do chủ thể quản lý lập. Với việc giám sát việc thực hiện nghiệp vụ, tiêu chuẩn cũng như những đóng góp của Đảng viên đối với tổ chức Đảng. Trong nội dung báo cáo kết quả kiểm tra Đảng viên có:

– Mọi hoạt động công tác trong tổ chức.

– Xác minh tiến độ công việc. Cũng như gắn với nhiệm vụ được phân công của đảng viên.

– Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin. Với những quy định về phạm vi thẩm quyền, trình tự thủ tục trong công việc. Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi của Đảng viên làm trái quy định của pháp luật.

Như vậy, thông qua báo cáo giám sát, cơ quan quản lý tổng hợp được với hiệu quả tổ chức và hoạt động của Đảng viên trong đơn vị. Thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, rà soát, đánh giá và đánh giá hiệu quả giá trị công việc. Nhằm kịp thời tác động đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Tự kiểm tra:

Tự kiểm tra được thực hiện gắn với chủ động đánh giá công việc. Với Đảng viên ghi hoạt động thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong tổ chức. Kiểm tra cũng mang lại sự tự nhận thức và điều chỉnh. Còn trách nhiệm báo cáo thì phát huy, khuyết điểm thì cần thay đổi. Tự thanh tra cũng được quản lý và giám sát trong tổ chức. Nhằm đảm bảo thông tin cung cấp được chính xác với nội dung báo cáo.

Nguyên tắc giám sát:

– Các cấp quản lý làm việc với các tổ chức, cá nhân là thành viên do mình quản lý. Tổ chức đảng cấp trên giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Từ đó mang lại hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát được giao. Với sự phân công, phối hợp trong các tổ chức, đơn vị. Và hướng tới một cách tiếp cận hiệu quả trong quản lý nói chung. Thực hiện các chương trình chính trị trong tổ chức Đảng.

– Việc giám sát phải công khai, trong các hoạt động do tổ chức quản lý. Thể hiện tính dân chủ, khách quan và hiệu quả công việc. Hãy chắc chắn để được cẩn thận và làm theo các quy tắc. Chấp hành phương pháp công tác đảng, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Và nhằm mục đích điều chỉnh tác động hiệu quả để xây dựng các nhóm chất lượng. Hướng tới lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê san gạt, san lấp mặt bằng mới nhất 2022

– Giám sát của Đảng có nhiều hình thức khác nhau. Dựa trên các tiêu chí phân biệt.

+ Với phương thức giám sát: Có giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp.

+ Với mức độ triển khai, tổ chức thực hiện hoạt động giám sát: Có giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề.

xem thêm: Thời gian học cảm tình Đảng sau khi đăng ký kết nạp Đảng là bao lâu?

2. Mẫu báo cáo công tác kiểm tra, giám sát đảng viên số 1:

ĐẢNG BỘ TỈNH THÀNH HÀ NỘI

BUỔI TIỆC………….

Con số :……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………………., ngày …. năm…..

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ …………năm…….

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ quy định, hướng dẫn của Đảng, Đảng đoàn, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng;

Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát… hàng năm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh;

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ ………….

Đảng ủy…………………… xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 20… với các nội dung sau:

I- Nội dung và chương trình kiểm tra:

– Nội dung kiểm tra: ………

– Đối tượng kiểm tra:……

– Lực lượng thanh tra:……

– Thời gian kiểm tra:……

– Thời gian tiến hành kiểm tra: ………….

– Phương thức thực hiện:……

II- Nội dung, chương trình giám sát:

1- Theo dõi thường xuyên:

– Nội dung giám sát:……

– Đối tượng giám sát:……

– Lực lượng giám sát:……

– Phương thức thực hiện:……

2- Giám sát chuyên đề: (Nội dung xây dựng tương tự như phần trắc nghiệm)

III- Tổ chức thực hiện

1) Các cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, hội quần chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. đảng viên và người lao động về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tạo sự đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

2/ Việc kiểm tra, giám sát theo chương trình do cấp ủy quyết định và thông báo kết quả để các đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát biết, thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng kết hợp kiểm tra, giám sát đảng viên, trước hết là vai trò của đồng chí Bí thư cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch chương trình giáo dục tổng thể tất cả các môn

3/ Đồng chí được phân công làm Tổ trưởng có trách nhiệm xây dựng đề cương, phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng kế hoạch công tác và thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát; báo cáo kết quả để Đảng ủy xem xét, quyết định.

4. Các chi bộ căn cứ nội dung trên, phối hợp với UBKT Đảng ủy triển khai thực hiện tốt Chương trình này.

5. Chương trình này có thể được cấp ủy bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên./.

Người nhận:– BTV Đảng ủy Khối (b/c)

– UBKT Đảng ủy Khối (b/c);

– Các đồng chí Đảng ủy viên (t/h);

– UBKT Thành ủy (t/h);

– Chi nhánh (t/h);

– Lưu DU.

TM. ĐẢNG BỘ

BẢO VỆ

xem thêm: Xử lý trường hợp đảng viên sinh con thứ ba

3. Bản tự kiểm tra Đảng viên số 2:

ĐẢNG BỘ………….

Chi nhánh ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________________________

……………………ngày…..tháng….năm….

BẢN TỰ KIỂM TRA
Đảng viên thực hiện theo Điều 30 Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi nhánh ………….

Họ và tên đảng viên được kiểm tra: …………

Ngày sinh:……

Quê hương:……

Nơi ở hiện nay:……

Ngày vào đảng:……/…../…… Ngày chính thức:……/…../……

Hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ……. thuộc Đảng…

Đơn vị công tác:……

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể): …………

Thực hiện Kế hoạch số…….-KH/CB, ngày…….tháng……….. của Đảng ủy…… (hoặc…….) Đảng ủy về kiểm tra đảng viên thực hiện theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam (lớp……) 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung và thời gian kiểm tra

* Về nội dung:

– Thực hiện 4 nhiệm vụ của đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đối với đảng viên đã được kiểm tra việc chấp hành đảng viên trước đó.

* Về thời gian: Theo kế hoạch kiểm tra chi bộ số 20…… của Đảng bộ, thời gian kiểm tra từ ngày 1/1/20… đến ngày…./…./20….

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Ưu điểm:

……

……

b/- Nhược điểm:

……

……

c/- Nguyên nhân của khuyết điểm, yếu kém:

* Nguyên nhân khách quan:

……

……

* Nguyên nhân chủ quan:

……

……

3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm

Cần chỉ rõ biện pháp khắc phục, sửa chữa, thời gian khắc phục khuyết điểm, yếu kém.

4/- Nhận xét, đề xuất, kiến ​​nghị:

Nêu những ý kiến, đề xuất, kiến ​​nghị của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và Ban Giám hiệu Nhà trường; Với cấp trên liên quan đến nội dung đã kiểm tra (nếu có)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư báo phí (báo giá) dịch vụ tư vấn pháp lý thông dụng

Or write none (nếu không có nhận xét, góp ý, đề xuất).

5/- Tự kiểm điểm: Thực hiện tốt (hoặc chưa tốt) nội dung đã kiểm tra.

Trên đây là những nội dung do cá nhân tôi kiểm tra và nhận thấy trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, cũng có những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Đảng ủy và các đồng chí đảng viên đóng góp thêm để sửa chữa, khắc phục và tự rèn luyện để ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cảm ơn!

ĐIỂM VIẾT CÁ NHÂN

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

4. Hướng dẫn viết báo cáo tự kiểm tra, giám sát của đảng viên:

Các mẫu báo cáo cung cấp nội dung cần thực hiện. Trong đó, điều chỉnh và phản ánh thông tin được cung cấp một cách hiệu quả. Cũng như cung cấp ý nghĩa trung tâm trong việc triển khai tự kiểm tra hoặc giám sát. Việc đưa ra nhận xét, quyết tâm trong sinh hoạt Đảng cũng rất quan trọng.

Để có mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên đầy đủ nội dung. Nội dung báo cáo phải đảm bảo:

– Trình bày bố cục rõ ràng, đủ nội dung chính theo quy định. Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên được sử dụng theo quy định của cơ quan, đơn vị. Thực hiện hiệu quả công tác phản ánh, đánh giá. Đối chiếu khách quan về năng lực, tác phong, tiêu chuẩn khác với Đảng viên của đơn vị. Nội dung xây dựng phải phù hợp với việc truy cập thông tin.

– Văn bản sử dụng dễ hiểu, đơn giản và phù hợp. Đánh giá trực tiếp, trung thực và khách quan. Cũng như thể hiện ở điểm mạnh và điểm yếu. Những điều chỉnh cần thiết, nỗ lực và phát huy trong thời gian tới.

Nội dung báo cáo giám sát đảng viên phải thể hiện rõ:

+ Đối tượng kiểm tra. Là cơ quan chủ quản thực hiện trong thẩm quyền. Hướng tới việc nắm bắt năng lực, tư tưởng,… để đánh giá đảng viên của tổ chức mình.

+ Lực lượng thanh tra. Với đội ngũ theo quy định, tiến hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo thẩm quyền.

+ Thời gian kiểm tra.

+ Thời gian tiến hành kiểm tra. Kéo dài trong thời gian ngắn hoặc dài. Điều đó đưa ra một đánh giá có ý nghĩa cho khoảng thời gian đó. Thực hiện trong năm, trong quý,…

+ Phương thức thực hiện. Là một trong những cách tiếp cận hiệu quả mà đơn vị lựa chọn.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Đảng viên mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận