Mẫu báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn mới nhất

Trên thực tế, để có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của chi bộ nông thôn, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ yêu cầu các chi bộ nông thôn lập báo cáo về tình hình hoạt động của chi bộ mỗi năm. chi nhánh đó. Vậy mẫu báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn là gì?

1. Báo cáo tổng kết hàng năm của chi bộ nông thôn là gì?

Mẫu bản báo cáo tổng kết chi bộ nông thôn hay còn gọi là bản báo cáo tổng kết chi bộ nông thôn được xem là mẫu biên bản được lập để báo cáo công tác của chi bộ trong một năm qua trong một năm. và có thời hạn 5 năm theo quy định của pháp luật hiện hành. Mẫu báo cáo nêu rõ đơn vị chức năng báo cáo, nội dung công tác trong năm qua.

Trên thực tế, các ngành đều phải thực hiện công tác tổng kết năm, tổng kết nhiệm kỳ sau khi kết thúc một năm hoặc một nhiệm kỳ. Được biết, biểu mẫu được chi bộ soạn thảo vào dịp cuối năm hoặc cuối nhiệm kỳ nhằm mục đích tổng kết hoạt động vui chơi giải trí của chi bộ, từ đó đề ra phương hướng phấn đấu trong năm tiếp theo.

Cũng giống như nhiều mẫu báo cáo của các đơn vị, tổ chức khác, mẫu báo cáo tổng kết của chi bộ nông thôn được biết đến là mẫu báo cáo dùng để trình bày những mặt làm được và những mặt chưa làm được. khoa trong vòng một năm qua. đồng thời cũng là những nội dung làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ của chi bộ như đã đề ra trước đó. Từ những mặt làm được và chưa làm được, người lập báo cáo sẽ đưa ra phương hướng để năm tới tiếp tục hoạt động một cách tốt nhất và tiếp tục đề ra trong nhiệm kỳ và nhiệm kỳ mới.

2. Mẫu báo cáo tổng kết hàng năm của chi bộ nông thôn:

ĐẢNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ KHAI THÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN ĐẢNG (BỘ)…… Hà Nội, ngày…. tháng…. năm 20….

Số -BC/DU (CB)…

BÁO CÁO

Tổng kết công tác năm 20…., nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 20….

Phần một

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 20….

xem thêm: Quy chế tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng

1. Khái quát hoàn cảnh thực hiện nhiệm vụ của chi bộ/chi bộ và tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

3. Kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Đánh giá về công tác phối hợp của Đảng ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 20….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản tự nguyện thi hành án dân sự mới và chuẩn nhất

III. công tác xây dựng Đảng

1. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức

1.1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ XX…. – 20…., tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 20…. – 20…., trong đó tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội, lấy ý kiến ​​vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, kết quả đại hội các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. .

1.2. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề của năm 20… “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp về công tác tuyên giáo.

xem thêm: Mẫu giải quyết chi nhánh hàng tháng mới và chuẩn nhất

1.3. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là các hoạt động xuyên tạc, chống đối của các thế lực thù địch về Đại hội XIII của Đảng.

– Đánh giá việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và xử lý những vấn đề nổi cộm (nếu có).

– Đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí,… của cơ quan, đơn vị.

(Số liệu thống kê theo Phụ lục số 1,2)

2. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên

2.1. Đánh giá việc triển khai và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 20…. – 20…. trên tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 112-KH/ĐU ngày 23 tháng 10 năm 2019 về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hướng dẫn số 116- HD/ĐU ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Bộ về công tác nhân sự tại đại hội chi bộ và đảng bộ cơ quan Đảng bộ Bộ.

2.2. Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Trọng tâm là triển khai Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 14-Ctr/ĐUK, Kế hoạch số 100-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về thực hiện Kế hoạch hành động . triển khai thực hiện Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ Khối; Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 19-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật, rút kinh nghiệm

2.3. Đánh giá việc triển khai, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

xem thêm: Tiểu ban là gì? Trách nhiệm công việc khi chi nhánh không có chi nhánh?

2.4. Đánh giá công tác phê chuẩn, quy hoạch tại nhiệm kỳ XX…. – 20… theo thứ bậc; Triển khai và chỉ đạo, hướng dẫn hằng năm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Hướng dẫn số 117-HD/ĐU ngày 26/11/2019 của Ban cán sự đảng Bộ.

2.5. Đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

(Số liệu thống kê theo Phụ lục 03 đính kèm)

3. Công tác kiểm tra, giám sát

3.1 Sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ XX…. – 20….

3.2. Kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 20… của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

(Báo cáo theo biểu mẫu thống kê riêng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ)

4. Công tác vận động quần chúng và lãnh đạo các tổ chức quần chúng

xem thêm: Điều kiện, thủ tục thành lập chi bộ Đảng mới nhất năm 2023

Việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Khung Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi ” suy thoái tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

– Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác vận động quần chúng năm 2020; thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, xây dựng, triển khai “mô hình dân vận khéo” của chi bộ; đánh giá việc thực hiện mô hình đề nghị công nhận “Mô hình công vụ dân vận khéo”

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bắc Giang [Ly hôn nhanh tại Bắc Giang]

– Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số ….., ngày …. của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số …. của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức đoàn thể; kết quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tình nguyện

(Số liệu thống kê theo Phụ lục 04 đính kèm)

1. Đánh giá

2. Ưu điểm

3. Hạn chế

xem thêm: Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

4. Nguyên nhân của những thuận lợi và khó khăn

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021

Dự báo bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tác động đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 20….

1. Phương hướng và mục tiêu cụ thể

2. Hướng

3. Mục tiêu cụ thể

4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 20…

xem thêm: Mẫu báo cáo công tác chi nhánh và hướng dẫn cách viết báo cáo

5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác của cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

  • Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức
  • Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên
  • Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  • Công tác vận động quần chúng và lãnh đạo các đoàn thể

III. Gợi ý, kiến ​​nghị

Người nhận: Ban chấp hành T/M (Bộ phận)

BẢO VỆ

nguyễn văn á

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo tổng kết công tác hàng năm của chi bộ nông thôn:

Đối với mẫu báo cáo tổng kết năm của chi nhánh nông thôn cần bao gồm các thông tin sau:

– Điền đầy đủ tên chi nhánh

xem thêm: Bí thư chi đoàn là gì? Tiêu chuẩn, vai trò, chức năng Bí thư chi bộ?

– Ghi đầy đủ nội dung ngày lập báo cáo tóm tắt này.

– Trong quá trình lập báo cáo phải ghi chính xác năm lập báo cáo và các nội dung yêu cầu trong nội dung báo cáo này.

– Bí thư thay mặt cấp ủy chi đoàn ký, ghi rõ họ tên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận