Mẫu báo cáo tổng kết công tác mặt trận thôn, khu phố mới nhất

Mẫu báo cáo tổng kết công tác mặt trận thôn, khu phố mới nhất? Công trình mặt tiền thôn, tổ dân phố?

Khi xã hội ngày càng phát triển, Nhà nước phải liên tục đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp với sự phát triển chung của kinh tế – xã hội nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân thông qua công tác mặt trận thôn. , tổ dân phố. Bài viết dưới đây sẽ phân tích mBáo cáo tổng kết công tác mặt trận thôn, khu phố mới nhất.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu báo cáo tổng kết công tác mặt trận thôn, khu phố mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm ……

BÁO CÁO TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH TRƯỚC

LỜI TỰA:

…… ..

NHỮNG THÀNH TỰU NÀY:

…………

xem thêm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì? Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc?

KHẢO SÁT VÀ HẠN CHẾ:

………….

ĐỊNH HƯỚNG SỨ MỆNH CHO THẾ KỶ MỚI:

………….

2. Công tác mặt trận thôn, khu phố:

Công tác mặt trận là việc chính quyền địa phương thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng trong quản lý dân cư, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đặc biệt, khi Nhà nước phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác mặt trận của thôn, khu phố càng phát triển mạnh mẽ. Những năm trước đây, trước khi chưa có chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp thuần túy, cây trồng chính là lúa nước nên đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. khó khăn, Thu nhập bình quân đầu người kinh tế – xã hội thấp, kém phát triển. Cho đến khi phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động trong nhân dân, người ta mới nhận thấy đây là cơ hội tốt hơn cho người dân nông thôn. Với mục tiêu hết sức thiết thực là Nhà nước hỗ trợ một phần nguồn lực còn lại huy động từ nhân dân, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác đầu tư xây dựng NTM, biến ước mơ thành hiện thực. Nếu thành hiện thực, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là hết sức quan trọng, sẽ quyết định sự thành công trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ, với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận nhân dân cấp trên trong lĩnh vực pháp luật. Thôn đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng. có thể là trong xây dựng nông thôn mới… .Ở đây, công tác mặt trận thôn, tổ dân phố là công việc toàn dân cùng tham gia và thực hiện. Khi nhân dân tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận cấp trên tuyên truyền, vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, thôi thúc nhân dân hăng hái tham gia thì mới có thể biến thời cơ thành hiện thực. hiện thực nhằm đưa cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi người và toàn xã hội vươn lên thoát khỏi cảnh đói nghèo tù túng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy phép khai thác thủy sản mới nhất năm 2023

– Báo cáo tổng kết công tác mặt trận nhằm phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận và các thành viên đẩy mạnh phong trào ở cơ sở nhằm xây dựng khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng. , xã hội dân chủ, văn minh, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ thực sự ở khu dân cư, lấy phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra làm kim chỉ nam.

– Như đã phân tích, công tác của mặt trận thôn, khu phố là việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã ban hành. Trong mô hình quản lý của bộ máy Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền (cơ quan cấp trên, tức là Quốc hội) ban hành các nghị định, thông tư, chủ trương, chính sách. Các cơ quan cấp dưới sẽ thực hiện việc truyền tải các hướng dẫn này đến từng người dân. Suy cho cùng, những kế hoạch, quy định của Nhà nước đề ra đều nhằm mục đích để người dân nắm bắt, thực hiện nhằm xây dựng đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Công tác tiền trạm giúp quá trình này diễn ra nhanh hơn, trật tự, hợp lý và khách quan hơn. Nhân dân sẽ là chủ thể tiếp nhận trực tiếp việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch của Nhà nước; giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Mục đích xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân ngày càng hoàn thiện khi các cá nhân nghiêm túc, tâm huyết thực hiện công tác mặt trận thôn, tổ dân phố.

– Hiện tại, Ban công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện tốt chương trình phối hợp, thống nhất hành động; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương, nhất là tham gia giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp hướng dẫn xây dựng quy ước ở khu dân cư; bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Trưởng ban công tác Mặt trận hoạt động có hiệu quả, thường xuyên phối hợp với các tổ dân phố, đoàn thể tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể trên địa bàn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn và hướng dẫn cách viết đơn

xem thêm: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong bầu cử Hội đồng nhân dân

– Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cần có một số giải pháp cụ thể sau:

+ Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã xây dựng nội dung phối hợp, thống nhất hành động cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là cụ thể hóa nội dung quyền làm chủ của nhân dân trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” thành các Quy chế, Quy định hướng dẫn công tác. Ban công tác Mặt trận khu dân cư để triển khai thực hiện.

+ Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tăng cường hoạt động tích cực của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; làm tốt công tác tập hợp nhân dân tích cực tham gia, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm trên các lĩnh vực như: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới; mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, … nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Mẫu 02-DD) mới nhất

+ Thứ ba, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa, làng, tổ dân phố văn hóa.

+ Thứ tư, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của khu dân cư về việc thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của cử tri trong cuộc bầu cử đến người dân. Đây là việc làm cần thiết để giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử. “Để cử tri địa phương hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử, Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố luôn xác định công tác tuyên truyền phải được đặt lên hàng đầu.

Công tác mặt trận thôn, tổ dân phố có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi xã hội phát triển, suy nghĩ của con người thay đổi kéo theo điều kiện kinh tế, xã hội cũng thay đổi theo. Vì vậy, Nhà nước cần hoạch định, chủ trương, chính sách để thích ứng với sự thay đổi chung của xã hội. Chỉ có như vậy, Nhà nước mới quản lý được trật tự xã hội và dân cư, bảo đảm mọi hoạt động của nhân dân đều chịu sự quản lý, giám sát của Nhà nước. Đồng thời, công tác mặt trận thôn, tổ dân phố giúp nhân dân phát huy tối đa quyền của mình trong việc quản lý, giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Có thể nói, công tác mặt trận là sự phối hợp giữa Nhà nước và nhân dân, nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển; cung cấp cho người dân cuộc sống ấm no, sung túc.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo tổng kết công tác mặt trận thôn, khu phố mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận