Mẫu báo cáo tổng kết công tác của chi bộ Đảng mới nhất

Mẫu báo cáo tổng kết công tác chi bộ mới nhất là công cụ hữu ích giúp lãnh đạo chi bộ đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong một giai đoạn nhất định. Báo cáo này có thể bao gồm thông tin về các chương trình và dự án đã thực hiện, những thách thức và cơ hội phải đối mặt, các hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự, cũng như các kết quả và mục tiêu đạt được. tiêu đề cho giai đoạn tiếp theo.

1. Báo cáo tổng kết công tác Đảng là gì?

Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ là tài liệu quan trọng nhằm tổng kết, phản ánh hoạt động của chi bộ trong một chu kỳ công tác, qua đó đánh giá mặt mạnh, mặt yếu và hạn chế của chi bộ. đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm tới hoặc nhiệm kỳ tới.

Trong báo cáo tổng kết chi bộ, chi bộ thường đề cập đến những nội dung như lãnh đạo chính trị tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, lãnh đạo xây dựng cơ quan. , đơn vị đoàn thể, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đánh giá chung và đề xuất, kiến ​​nghị.

Tuy nhiên, việc thực hiện báo cáo này không đơn giản. Các chi bộ cần tổng kết, phân tích, đánh giá hoạt động của mình trong một năm hoặc một nhiệm kỳ để có nhận định, đánh giá và kiến ​​nghị. Điều này đòi hỏi sự chăm chỉ, tỉ mỉ và khả năng phân tích, tổng hợp của cán bộ Đảng viên trong chi bộ.

Vì vậy, việc thực hiện báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ là hết sức cần thiết và quan trọng. Nó giúp các chi bộ tự đánh giá hoạt động của mình, từ đó đề ra và triển khai thực hiện phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm tới hoặc nhiệm kỳ tới.

xem thêm: Mẫu báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở mới nhất

2. Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ

ĐẢNG BỘ……

BAN ĐẢNG (BỘ)………….

Số – BC/DU (CB)…….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày……, tháng ….., năm 20……

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TRÌNH ĐẢNG NĂM 20….

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 20….

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 20….. Chi bộ nhân dân xã ………… có tổng số đảng viên là …………. Bao gồm ………. đảng viên chính thức,…..đảng viên dự bị và có……. đảng viên tự do.

Năm nay, chi bộ cùng toàn thể người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng. Điều này tạo tiền đề cho sự đổi mới, tiến bộ của đảng viên, cán bộ và nhân dân ở tổ dân phố. Tuy nhiên, nhìn nhận tồn tại và nguyên nhân để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tới, nhất là đề ra các giải pháp nhằm phát huy trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi đảng viên trong năm tới. chi nhánh. Tuyên truyền toàn dân phát huy, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết để tiếp tục công cuộc đổi mới.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin miễn giảm quỹ phụ huynh học sinh, sinh viên mới nhất

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẢNG

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sự thống nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm chấp hành các chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo nguyên tắc tập trung dân chủ và tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, được nhân dân thực sự tin tưởng.

Kết quả: Không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

2. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Chi bộ tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đảm bảo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Thực hiện tốt công tác dân chủ trong chi bộ, xây dựng đoàn kết nội bộ, đấu tranh phê bình và tự phê bình nghiêm túc. Góp phần tăng cường sức chiến đấu cho Đảng.

Kết quả:

100% Đảng viên có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

100% đảng viên trong chi bộ được học tập các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

100% Đảng viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, quan hệ tốt với quần chúng nhân dân.

3. Công tác xây dựng Đảng

Chi bộ đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế hoạt động của chi bộ. Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa bè phái. Có nền nếp sinh hoạt đúng kỳ, trong sinh hoạt nêu cao sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nộp đảng phí cho cấp trên đúng thời gian, quy định.

Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng.

4. Tham gia xây dựng chính quyền

Ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, thực hiện tốt vai trò chức năng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao. theo kế hoạch. Ngành cũng chỉ đạo chính quyền địa phương đẩy mạnh phối hợp với công an khu vực, mặt trận quần chúng giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết kịp thời, ổn định các vấn đề phức tạp trên địa bàn. địa phương;

Kết quả:

Hoàn thành 100% các chỉ tiêu theo kế hoạch và các hạng mục khác được cấp trên giao.

Tình hình trộm cắp giảm so với năm trước (…sự cố) và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Lào Cai [Ly hôn nhanh tại Lào Cai]

5. Lãnh đạo các đoàn thể

Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của ngành mình, xây dựng quy chế phối hợp, trách nhiệm của từng cá nhân, từng Đoàn thể.

Kết quả:

Các tổ chức, đoàn thể hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội mà Nghị quyết chi bộ đề ra, được Thành hội và Phường khen thưởng. thành viên.

6. Nhận xét, đánh giá chung

Trong năm 20…., chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Chi bộ đã xây dựng tập hợp các tổ chức chính trị – xã hội ở khu dân cư đoàn kết, gắn bó.

Chi bộ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của chi bộ, Đảng bộ đề ra. Chi bộ đã xây dựng được mạng lưới các tổ chức chính trị – xã hội ở tổ dân phố góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều này đã giúp đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, thu nhập năm nay cao hơn năm trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhiều hộ đạt tiêu chuẩn hộ gia đình văn hóa. tỷ lệ sinh con thứ 3 cũng giảm đáng kể từ 18% xuống còn 7,1%, Chi bộ giữ vững danh hiệu tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa.

7. Kết quả đánh giá, phân loại chi bộ và đảng viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 22/28 đồng chí được đánh giá xếp loại

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 6/28 đồng chí được đánh giá xếp loại

Chi bộ tự đánh giá là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Chi bộ đề nghị khen thưởng 3 đồng chí xuất sắc trình Đảng viên biểu quyết.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 20…

Chi bộ cần xác định rõ thẩm quyền, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Tổ chức cho Đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập các văn bản của Đảng, chủ trương của Bộ Chính trị, Trung ương.

Chi bộ cần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên và đặc biệt là đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ.

Mỗi Đảng viên phải luôn tự bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống, đóng góp ý kiến ​​cho chi bộ.

Chi bộ cần thường xuyên tham mưu với Đảng ủy để có sự chỉ đạo kịp thời.

C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Đảng bộ phường………… xét công nhận: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Đây là báo cáo kiểm điểm, đánh giá công tác Đảng năm 20….

Người nhận:

– Đảng ủy phường………….;

– Đảng viên chi bộ;

– Lưu: CN.

TM/CHI NHÁNH

BẢO VỆ

xem thêm: Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm và hướng dẫn chi tiết cách làm

3. Nội dung báo cáo tổng kết công tác Đảng:

Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ gồm 3 phần chính:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản cuộc họp xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã mới nhất

Phần đầu tiên của báo cáo

Ghi rõ tên Đảng bộ cấp trên, tên chi bộ, số báo cáo tổng kết, địa điểm, ngày tháng năm viết báo cáo.

Tên báo cáo nêu rõ tổng kết công tác năm, nhiệm kỳ nào và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm, nhiệm kỳ.

Nêu các căn cứ để viết báo cáo: Kế hoạch, chủ trương của Đảng uỷ, tình hình chi bộ.

Nội dung chính của báo cáo tóm tắt

Phần 1: Chi bộ tiến hành tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong năm qua và nhiệm kỳ qua:

Đặc điểm, tình hình chung tại chi nhánh.

Ghi rõ số lượng Đảng viên trong chi bộ.

Chỉ ra những ưu điểm và nhược điểm.

Kết quả lãnh đạo công tác của ngành theo từng năm và nhiệm kỳ.

Nêu kết quả đạt được.

Kết quả công tác lãnh đạo chuyên môn (đối với cơ quan, ngành).

Kết quả công tác xây dựng Đảng.

Nêu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thời gian qua.

Phần thứ hai: Nêu phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong năm tới và nhiệm kỳ tới.

Phần cuối của báo cáo

Ghi rõ nơi nhận và lưu báo cáo tổng kết chi nhánh.

Bí thư chi bộ thay mặt chi bộ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào báo cáo.

xem thêm: Mẫu báo cáo giữa nhiệm kỳ công đoàn chuẩn nhất

4. Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ dùng để làm gì?

Trong báo cáo tổng kết của chi bộ cần rõ ràng, chi tiết chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm của mặt công tác, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, bảo đảm hiệu quả công tác xây dựng chi bộ. xây dựng Đảng ở cơ sở, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thông thường, cuối năm hoặc cuối nhiệm kỳ, chi ủy, chi bộ thường dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm sau.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ thường được chi ủy chuẩn bị để trình bày trong cuộc họp kiểm điểm chi bộ cuối năm hoặc họp chi bộ cuối nhiệm kỳ. Trong báo cáo tổng kết có thể nêu nhiều nội dung khác nhau, tuy nhiên quan trọng nhất phải nêu các nội dung sau:

Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ, công tác chi bộ trong năm qua và nhiệm kỳ qua.

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ trong năm tới và nhiệm kỳ tới.

Ngoài ra, báo cáo còn có thể đề cập đến các vấn đề khác như đánh giá kết quả hoạt động, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp, chỉ đạo thực hiện các chính sách mới, giới thiệu các chính sách đã và đang thực hiện tại chi nhánh.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo tổng kết công tác của chi bộ Đảng mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận