Mẫu báo cáo tổng kết chi Hội Nông dân thôn, tổ dân phố

Hội Nông dân được đánh giá là một trong những tổ chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Để phát huy tối đa vai trò của hội nông dân, hàng năm, tổ chức này ở mỗi bộ phận địa phương sẽ tiến hành rà soát hội nông dân nông thôn và tổ dân phố.

1. Mẫu báo cáo tổng kết của Hội nông dân là gì?

Mẫu bản báo cáo tổng kết chi bộ nông thôn hay còn gọi là bản tổng kết chi bộ nông thôn được xem là mẫu biên bản được lập ra để báo cáo về công tác của chi bộ trong năm qua và từng năm cụ thể. thời hạn 5 năm theo quy định của pháp luật. Mẫu báo cáo nêu rõ đơn vị và nội dung công tác trong năm qua.

Trên thực tế, các ngành đều phải thực hiện công tác tổng kết năm, tổng kết nhiệm kỳ sau khi kết thúc một năm hoặc một nhiệm kỳ. Được biết, biểu mẫu được chi bộ soạn thảo vào dịp cuối năm hoặc cuối nhiệm kỳ nhằm mục đích tổng kết hoạt động của chi bộ, từ đó đề ra phương hướng phấn đấu trong năm tiếp theo.

xem thêm: Vị trí, vai trò và cơ cấu tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam

1. Mẫu báo cáo tổng hợp chi hội Nông dân thôn, tổ dân phố:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

.…..ngày tháng năm…

BÁO CÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH TỈNH HỘI NÔNG DÂN ĐỊA…..

LỄ CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ LIÊN BANG……

LẦN ĐẦU TIÊN ….., Kỳ 20…-20….

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã…… diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, quân và dân………… ra sức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ…………. với tinh thần: (tên chủ đề đại hội) có nhiệm vụ đánh giá kết quả Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ … nhiệm kỳ ………… – …………..; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ ………… – …………..; nhằm phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ban Chấp hành Hội Nông dân……. báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ ………… – ………….. ; phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ ………… – …………

Phần một

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NGÀY ………… –……

A. TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

 1. tình hình nông nghiệp
 2. Thực trạng nông dân, nông thôn

– Đời sống, thu nhập, việc làm của nông dân

– Vấn đề môi trường, hạ tầng kỹ thuật

Xem thêm bài viết hay:  Phiếu xác định mức độ khuyết tật người trên 6 tuổi mới nhất

– Tâm tư, nguyện vọng, kiến ​​nghị, đề xuất của nông dân

B. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN, NHIỆM KỲ…. – …..

 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

– Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân: xác định nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền.

– Dư luận chung về: tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng của người nông dân.

– Công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Kết quả tuyên truyền từ…….. – ………… (ghi rõ số liệu).

 1. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

– Công tác vận động, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, cơ sở, chi hội, chi hội

– Đổi mới nội dung, hình thức, hoạt động của cơ sở, chi hội, hội

– Công tác cán bộ Hội (đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch cán bộ Hội)

– Xây dựng, phát triển và sử dụng quỹ Hội, hội phí

– Xây dựng mô hình chi hội ngành nghề, tổ hội ngành nghề theo Đề án số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

– Kết quả xếp loại tổ chức Hội qua các năm và nhiệm kỳ.

 1. Công tác kiểm tra, giám sát

– Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm, chương trình chuyên đề theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

– Kết quả kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, kỷ luật của Hội.

 1. Công tác thi đua khen thưởng

– Tổ chức các phong trào thi đua của Hội, thi đua yêu nước, thi đua phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, thi đua xây dựng nông thôn mới.

– Kết quả phong trào thi đua từ…….- …………

– Khen thưởng kết quả công việc.

 1. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế (nếu có)

– Chương trình, nội dung dự án, dự án thực hiện

– Đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm; cử cán bộ, hội viên nông dân đi nước ngoài.

C. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

 1. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
 2. Tổ chức dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân
 3. Vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức, mô hình kinh tế tập thể

– Tổ chức tập huấn, vận động, hướng dẫn nông dân về kinh tế tập thể, các hình thức và cách thức phát triển kinh tế tập thể.

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu xây dựng mô hình tập thể (HTX, tổ hợp tác).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin miễn giảm tiền phạt xử phạt hành chính mới nhất

D. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 1. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Kết quả vận động hội viên thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới

 1. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh
 2. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chăm lo sức khỏe cán bộ, hội viên nông dân.
 3. Vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội trong xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh
 4. Tổ chức dạy nghề cho hội viên nông dân

– Các chương trình dạy nghề cho hội viên nông dân: do Hội tổ chức, Hội phối hợp tổ chức.

– Giới thiệu việc làm, tư vấn nghề nghiệp

– Kết quả cụ thể (………… – …………..)

– Tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

– Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị.

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân

– Đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, xây dựng nông thôn mới.

– Các chương trình ký kết với các sở, ngành, đơn vị…

– Thực hiện theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị.

– Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Đảng viên tham gia sinh hoạt Hội, hội viên được kết nạp Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy phát triển Đảng.

E. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ RÚT RA BÀI HỌC

 1. Đánh giá chung
 2. Một số kết quả nổi bật, nguyên nhân
 3. Hạn chế, yếu kém (trong xây dựng tổ chức hội, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền)
 4. Nguyên nhân và hạn chế

– Nguyên nhân chủ quan

– Nguyên nhân khách quan

5. Bài học kinh nghiệm

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHIM NÔNG DÂN ………… – …………..

1. Phương hướng chung

2. Mục tiêu cụ thể

3. Nhiệm vụ và giải pháp

xem thêm: Hội nông dân Việt Nam là gì? Nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam

2. Ý nghĩa của việc lập báo cáo tổng kết chi Hội Nông dân nông thôn và tổ dân phố:

– Hội Nông dân là tổ chức trực thuộc Hội Nông dân Việt Nam. Nó được thành lập để duy trì và giám sát quy trình sản xuất nông nghiệp của từng địa phương. Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị – xã hội của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam cũng là thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mục đích của Hội Nông dân Việt Nam là đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, Hội Nông dân Việt Nam luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc của khu vực công. công nông, trí thức, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu góp ý Đảng viên cuối năm và cách góp ý đảng viên cuối năm

– Hội Nông dân Việt Nam có các chức năng cụ thể sau:

+ Thứ nhất, Hội Nông dân Việt Nam có chức năng tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

+ Thứ hai, Hội Nông dân Việt Nam có chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

+ Thứ ba, Hội Nông dân Việt Nam có chức năng đại diện cho giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội Nông dân Việt Nam có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp phát triển. Hội Nông dân là một bộ phận của Hội Nông dân Việt Nam. Ở mỗi địa phương, hội nông dân cũng thực hiện chức năng, nhiệm vụ tương ứng với hội nông dân Việt Nam. Điều này cho thấy sự nhất quán trong hệ thống quản lý và hỗ trợ hoạt động nông nghiệp ở nước ta.

– Hàng năm, theo nhiệm kỳ, Hội Nông dân sẽ tổng kết, lập báo cáo tổng kết để nhìn lại quá trình hoạt động và thúc đẩy hoạt động nông nghiệp của đất nước. Báo cáo sẽ chỉ ra thực trạng, cũng như đưa ra phương hướng khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp nước ta phát triển. Báo cáo cuối cùng được coi là một trong những cách để duy trì vai trò của Hội Nông dân trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo tổng kết chi Hội Nông dân thôn, tổ dân phố của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận