Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành 12/QTDA

Báo cáo tổng kết quyết toán dự án hoàn thành là bản kiểm tra thống kê tập hợp đầy đủ số liệu về khối lượng, giá trị và tính đúng đắn, hợp lệ của toàn bộ công việc đã thực hiện tại đơn vị, cơ quan. . Vậy lập Mẫu số 12/QTDA: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được quy định như thế nào?

1. Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành là gì?

Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã phát sinh trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Chi phí hợp pháp là toàn bộ chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng được ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với công trình thực hiện theo hợp đồng). kể cả những nội dung sửa đổi, bổ sung được phê duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền.

Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành là mẫu có các nội dung, thông tin về tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành.

Mẫu số 12/QTDA: Báo cáo tổng kết quyết toán dự án hoàn thành là biểu mẫu được lập để báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Mẫu được ban hành theo Thông tư 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính

xem thêm: Mẫu báo cáo quyết toán công trình hoàn thành của Dự án (09/QTDA)

2. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

CHỦ ĐẦU TƯ

Con số:

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

6 tháng, cả năm….

1. Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo

STT Loại dự án

(Sự thi công)

số dự án Tổng mức đầu tư Giá trị đề nghị quyết toán giá trị quyết toán được duyệt Sự khác biệt Số vốn chưa thanh toán còn lại so với giá trị QT được duyệt Đầu tiên 2 3 4 5 6 7 = 5-6 số 8 tổng cộng Đầu tiên Dự án quản lý quốc gia 2 Nhóm A 3 nhóm B 4 Nhóm C

2. Dự án chưa phê duyệt quyết toán

a) Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán

STT Loại dự án

(Sự thi công)

Dự án trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán hơn 24 tháng số dự án Tổng mức đầu tư Tổng giá trị khuyến nghị QT số dự án Tổng mức đầu tư Tổng giá trị khuyến nghị QT số dự án Tổng mức đầu tư Tổng giá trị khuyến nghị QT Đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười 11 tổng cộng Đầu tiên Dự án quản lý quốc gia 2 Nhóm A 3 nhóm B 4 Nhóm C
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản giao nhận con nuôi và hướng dẫn cách viết đúng

b) Các dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán (kể cả dự án hoàn thành chưa làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng).

STT Loại dự án

(Sự thi công)

Dự án trong thời hạn lập báo cáo quyết toán Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán hơn 24 tháng số dự án Tổng mức đầu tư Tổng số tiền thanh toán số dự án Tổng mức đầu tư Tổng số tiền thanh toán số dự án Tổng mức đầu tư Tổng số tiền thanh toán Đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 mười 11 thứ mười hai tổng cộng Đầu tiên Dự án quản lý quốc gia 2 Nhóm A 3 nhóm B 4 Nhóm C

3. Tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán dự án hoàn thành

4. Đề xuất, kiến ​​nghị quyết toán dự án hoàn thành

., ngày tháng năm…

LỊCH TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành mẫu 01/QTDA

3. Hướng dẫn lập báo cáo tổng kết quyết toán dự án hoàn thành:

– Điền đầy đủ các thông tin để lập báo cáo quyết toán công trình hoàn thành theo quy định của pháp luật

+ Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo

+ Dự án chưa phê duyệt quyết toán

+ Tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán dự án hoàn thành

+ Đề xuất, kiến ​​nghị về quyết toán dự án hoàn thành

Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

4. Một số quy định của pháp luật về quyết toán dự án hoàn thành:

4.1. Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành:

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác các vấn đề như vấn đề cấp vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết từng nguồn vốn đầu tư hoặc tổng mức kinh phí đầu tư dự kiến. quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác), Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư và các chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản theo quy định, Ngoài ra còn có các yếu tố như giá trị của tài sản hình thành sau đầu tư. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải kèm theo mẫu báo cáo quyết toán theo quy định của pháp luật

4.2. Hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

4.2.1. Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành, dự án dừng vĩnh viễn có khối lượng xây dựng và lắp đặt thiết bị:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu bầu Ban chấp hành chi Đoàn mới và chuẩn nhất

– Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành, dự án dừng hoạt động vĩnh viễn có khối lượng xây dựng và lắp đặt thiết bị bao gồm:

+ Văn bản đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). Trường hợp kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán thì báo cáo phải nêu rõ những nội dung nhất quán, chưa thống nhất và lý do chưa thống nhất giữa chủ đầu tư và kiểm toán độc lập. Trường hợp các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra (sau đây gọi là thanh tra), kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan pháp luật thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra dự án thì trong văn bản gửi chủ đầu tư phải nêu rõ việc chấp hành các kiến ​​nghị, kết luận của các cơ quan trên.

+ Mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 6 Thông tư này (bản chính).

+ Toàn bộ hồ sơ pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao do chủ đầu tư cung cấp).

+ Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng bao gồm các tài liệu sau (bản chính hoặc bản sao do chủ đầu tư lập): Hợp đồng thi công xây dựng và các phụ lục hợp đồng (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành của toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán AB); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng có liên quan đến nội dung thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

+ Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng (bản chính), văn bản phê duyệt kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao do chủ đầu tư lập). có xác nhận sao y bản chính).

+ Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính).

+ Báo cáo kiểm toán hoặc thông báo kết quả kiểm toán (sau đây gọi là báo cáo kiểm toán), kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm của cơ quan Kiểm toán nhà nước thanh tra, kiểm tra trong trường hợp các cơ quan này thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của cơ quan pháp luật trong trường hợp dự án có vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra. Báo cáo của chủ đầu tư kèm theo các tài liệu liên quan về việc chấp hành ý kiến ​​của các cơ quan trên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn 2022

4.2.2. Hồ sơ Đối với đồ án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng vĩnh viễn chưa hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị:

+ Văn bản đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính).

+ Mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 6 Thông tư này (bản chính).

+ Toàn bộ hồ sơ pháp lý có liên quan theo Mẫu số 09/QTDA (bản chính hoặc bản sao do chủ đầu tư cung cấp).

+ Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng, gồm các tài liệu gốc: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán (trừ trường hợp không có khối lượng xây dựng và lắp đặt thiết bị). ); văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có), biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành của toàn bộ hợp đồng (nếu có), bảng giá trị quyết toán hợp đồng (nếu có), biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp điều kiện hợp đồng thanh lý được đáp ứng theo quy định của pháp luật về hợp đồng.

+ Báo cáo kiểm toán là báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của kiểm toán viên độc lập trong trường hợp kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán.

+ Báo cáo kiểm toán, kết luận thanh tra, biên bản thanh tra, quyết định xử lý vi phạm của Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm tra trong trường hợp các cơ quan này tiến hành thanh tra, kiểm tra. , kiểm toán, kế toán dự án; kết quả điều tra của cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra. Báo cáo của chủ đầu tư kèm theo các tài liệu liên quan về việc chấp hành ý kiến ​​của các cơ quan trên.

– Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan để phục vụ cho việc thẩm tra quyết toán khi cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu.

Trên đây là những thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung Mẫu số 12/QTDA: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành chi tiết nhất và các thông tin pháp lý khác căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành 12/QTDA của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận