Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành 01/QTDA

Mẫu 01/QTDA tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành giúp đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản tăng thêm mới do đầu tư mang lại, đánh giá việc thực hiện các quy định. của Nhà nước trong quá trình đầu tư và thực hiện dự án, trong đó xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm soát thanh toán, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. . Qua đó, rút ​​kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế, chính sách của Nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư trên phạm vi cả nước. Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành được Bộ Tài chính ban hành và sử dụng phổ biến trên thực tế.

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là báo cáo của chủ đầu tư về việc tổng hợp và quyết toán chi phí dự án khi dự án hoàn thành. Mẫu 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. . Sau khi lập xong biên bản, người lập biên bản, kế toán trưởng và chủ đầu tư ký, ghi rõ họ tên thì biên bản mới có giá trị.

– Tên dự án:………….. Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối:………………

– Tên dự án thành phần, tiểu dự án (nếu có):……………….. Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối:……

– Tên công trình, hạng mục công trình hoàn thành (nếu có):………….. Giá trị dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối………….

– Chủ đầu tư:…………..

1. Nguồnđầu tư:

2. Chi phíĐề xuất quyết toán đầu tư:

III. Giá tiền làđầu tư không được bao gồm trong giá trị của tài sảnTôi Sản phẩm hình thành sau đầu tư:

1. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng:

2. Chi phí không tạo ra tài sản:

IV. giá trịphân tài sản hình thành sau đầu tư:

V. ThủyKiểm tra báo cáo quyết toán

1. Tình hình thực hiện dự án:

– Những thay đổi về nội dung của dự án so với quyết định đầu tư đã được phê duyệt.:

+ Quy mô, kết cấu dự án, hình thức quản lý dự án, thay đổi chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng vốn đầu tư.

+ Thay đổi thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

– Tuân thủ trình tự, thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

– Quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư.

3. Kiến nghị:……..

– Phần mở đầu:

+ Chủ đầu tư.

+ Điền đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Thời gian, địa điểm lập mẫu báo cáo.

+ Tên cụ thể của biên bản là Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành.

– Nội dung chính của biên bản:

+ Thông tin cơ quan nhận biên bản.

Thông tin tên dự án.

+ Tên dự án thành phần, tiểu dự án.

+ Tên công trình, hạng mục công trình hoàn thành.

+ Thông tin chủ đầu tư dự án.

+ Vốn đầu tư.

+ Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tổng kết công tác chủ nhiệm lớp bậc THPT

+ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

+ Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

+ Thuyết minh báo cáo quyết toán.

– Phần cuối của biên bản:

+ Ký, ghi rõ họ tên người lập biểu.

+ Ký, ghi rõ họ tên của kế toán trưởng.

+ Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của chủ đầu tư.

xem thêm: Yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

4. Trách nhiệm quyết toán dự án hoàn thành:

Theo Điều 25 Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước có nội dung như sau:

“đầu tiên. Trách nhiệm của chủ sở hữu:

a) Đôn đốc, yêu cầu bên nhận thầu thanh quyết toán hợp đồng theo quy định.

b) Lập và quản lý hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán đúng thời gian quy định tại Điều 21 Thông tư này; cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành theo yêu cầu của đối tượng kiểm toán khi kiểm toán báo cáo quyết toán và cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán về tính hợp pháp của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; sự phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận trong hợp đồng.

d) Thu hồi từ nhà thầu, nhà cung cấp để thanh toán cho ngân sách nhà nước phần vốn đã thanh toán thừa khi dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán với số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án. . Tiếp tục thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp theo giá trị quyết toán được duyệt khi có kế hoạch vốn, trường hợp vốn được quyết toán cao hơn vốn đã thanh toán cho công trình.

đ) Thu hồi toàn bộ số vốn đã ứng trước theo quy định.

2. Trách nhiệm của nhà thầu:

a) Lập hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng, quyết toán giá trị thực hiện hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng ngay sau khi hoàn thành các nội dung của hợp đồng; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và tính hợp pháp của các tài liệu liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định.

b) Phối hợp với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các tồn đọng theo hợp đồng đã ký kết; hoàn trả đầy đủ, kịp thời số vốn chủ đầu tư đã ứng sai chế độ quy định.

c) Chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của người có thẩm quyền.

3. Trách nhiệm của nhà thầu kiểm toán:

a) Nhà thầu kiểm toán độc lập, kiểm toán viên khi kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải tuân thủ nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập, có quyền hạn, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm theo quy định. của pháp luật về kiểm toán độc lập.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng mới nhất

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

4. Trách nhiệm của cơ quan kiểm soát việc thanh toán, cho vay, tài trợ đầu tư của dự án (hoặc cơ quan được ủy quyền thanh toán, cho vay, tài trợ vốn đầu tư đối với các dự án có mật độ cao):

a) Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư vay, thanh toán cho dự án đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Nhận xét, đánh giá và kiến ​​nghị với cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, cơ quan phê duyệt quyết toán đầu tư dự án theo Mẫu số 03/QTDA và Mẫu số 15/QTDA.

b) Đôn đốc chủ đầu tư thanh toán các khoản phải thu, phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán, thu hồi toàn bộ số vốn đã tạm ứng theo chế độ quy định, thanh quyết toán dự án hoàn thành. phê duyệt quyết toán theo quy định.

c) Thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, đảm bảo đúng nội dung quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư này.

5. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành quyết toán công trình kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Thông tư này.

b) Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án với đầy đủ các nội dung, yêu cầu theo quy định tại Thông tư này; hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành; chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

c) Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán không chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư, nhà thầu nghiệm thu lập báo cáo quyết toán; không chịu trách nhiệm về đơn giá dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đơn giá trúng thầu do người có thẩm quyền quyết định trúng thầu quyết định, chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

d) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, hợp pháp của các khoản chi và giá trị khi đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

6. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

b) Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đúng thời hạn quy định.

c) Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lý phối hợp với chủ đầu tư xử lý các nội dung còn tồn đọng của dự án (nếu có) và hoàn thành việc xử lý nợ, quyết toán tài khoản của dự án trong giai đoạn dự án. 6 tháng kể từ ngày phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

7. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp:

a) Bộ Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trong phạm vi cả nước. Trường hợp phát hiện sai sót trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước thì yêu cầu cấp phê duyệt quyết toán chấn chỉnh; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm đã phát hiện.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tổng kết công tác của chi bộ Đảng mới nhất

b) Cơ quan Tài chính các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước do cấp mình quản lý và các đơn vị trực thuộc. Trường hợp phát hiện các vi phạm quy định trong quyết toán dự án hoàn thành thì được quyền xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

8. Trách nhiệm của các cơ quan khác: Tổ chức, cá nhân thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án, dự toán, tổng dự toán (nếu có) chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng và sự phù hợp của đơn giá trong hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.”

Quyết toán dự án hoàn thành là một trong những giai đoạn cuối cùng của quá trình thực hiện dự án. Quá trình tổ chức, thực hiện dự án thường kéo dài nhiều năm, chế độ, chính sách có những thay đổi, đôi khi còn chồng chéo, vướng mắc; mặt khác chưa giám sát chặt chẽ, kịp thời nên còn tình trạng công trình, dự án sau khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng nhưng chưa lập hồ sơ quyết toán. để nộp cho xác minh. Việc phê duyệt đã phát sinh những tiêu cực như: không thanh toán đầy đủ các khoản nợ cho nhà thầu dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công chậm, kéo dài thời gian thanh toán trong nhiều năm. có tình trạng trượt giá gây khó khăn về tài chính cho đơn vị thi công; Việc chậm phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành còn dẫn đến chậm trễ trong hạch toán, theo dõi, quản lý, khai thác, sử dụng tài sản hình thành sau đầu tư;…

Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định rõ trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành của chủ đầu tư; của nhà thầu; của nhà thầu kiểm toán; của cơ quan kiểm soát việc thanh toán, cho vay, tài trợ vốn đầu tư của dự án (hoặc cơ quan được ủy quyền thanh toán, cho vay, tài trợ vốn đầu tư đối với các dự án có mật độ cao); của cơ quan chủ trì thẩm tra giải quyết; của các Bộ, cơ quan Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan tài chính các cấp và các cơ quan khác có vai trò quan trọng trong việc quyết toán dự án hoàn thành. Từ đó, đùn đẩy trách nhiệm của các chủ thể và đảm bảo cho quá trình điều hành công tác quyết toán dự án hoàn thành diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành 01/QTDA của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận