Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư mới nhất năm 2023

Dự án đầu tư được hiểu là sự trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các tài liệu và các hoạt động theo một kế hoạch của dự án nhằm đạt được những kết quả nhất định trong tương lai. Vậy cụ thể dự án đầu tư được thực hiện như thế nào và báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư được quy định như thế nào?

1. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư là gì?

Về hình thức, dự án đầu tư là một tập hợp văn bản trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được kết quả và đạt được nhiều mục tiêu nhất. định trong tương lai.

Về nội dung, dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được hoạch định nhằm đạt được những mục tiêu xác định bằng cách tạo ra những kết quả cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. thông qua việc sử dụng các tài nguyên cụ thể.

– Dưới góc độ quản lý, dự án đầu tư là một công cụ để quản lý việc sử dụng vốn, vật tư và lao động nhằm tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế và xã hội trong một thời gian dài. Dự án là một loạt các hoạt động được kết nối với nhau được thiết kế để đạt được những kết quả nhất định trong một ngân sách và thời gian xác định.

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư là báo cáo gửi cấp có thẩm quyền về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật với các nội dung cụ thể như tiến độ thực hiện dự án, tình hình thực hiện dự án. bản án….

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư để báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư về các hoạt động liên quan được lên kế hoạch để đạt được các mục tiêu đã nêu bằng cách tạo ra kết quả trong một khoảng thời gian cụ thể, thông qua việc sử dụng các nguồn lực cụ thể

2. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Cơ quan đăng ký đầu tư

Chủ đầu tư/Chủ đầu tư (ghi tên chủ đầu tư) báo cáo tình hình hoạt động của dự án (tên dự án) đến ngày……tháng……………… với các nội dung cụ thể dưới đây. :

1. Tiến độ dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng; sử dụng đất; thiết bị, máy móc; hoạt động, sản xuất, kinh doanh:

2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án dân sự mới nhất 2023

– Vốn góp (ghi rõ số vốn góp của từng nhà đầu tư):

– Vốn vay: ghi số tiền vay và nguồn vốn

– Luôn khác biệt:

3. Tiến độ thực hiện các nội dung khác quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

4. Tổng hợp tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm báo cáo:

– Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn:

– Nộp ngân sách:

– Vốn chủ sở hữu:

– Lợi nhuận:

Ưu đãi đầu tư được hưởng:

– Số lượng nhân viên: Tổng số nhân viên, người Việt Nam và người nước ngoài (nếu có)

5. Những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện dự án:

6. Kiến nghị cần giải quyết:

II. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Báo cáo tài chính năm trước liền kề

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Làm việc tại……., ngày ….. tháng …..……

nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Hướng dẫn lập mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư

– Điền đầy đủ thông tin vào mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

– Các tài liệu

+ Báo cáo tài chính năm liền trước

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Chủ đầu tư, từng chủ đầu tư, ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

3. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam:

Điều 72. Chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo Luật Đầu tư 2020 quy định

1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo bao gồm:

a) Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Cơ quan đăng ký đầu tư;

c) Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật này.

2. Chế độ báo cáo định kỳ được thực hiện như sau:

a) Định kỳ hàng quý, năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu khác. tiêu chí chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động;

b) Định kỳ hàng quý, năm, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. tình hình hoạt động của các dự án đầu tư do mình quản lý.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THCS: Phiếu dự giờ cấp 2 mới nhất

c) Định kỳ hàng quý, năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư trên địa bàn.

d) Định kỳ hàng quý, năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo về việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý tương đương khác thuộc phạm vi quản lý của mình. quản lý (nếu có); báo cáo về hoạt động đầu tư liên quan đến phạm vi quản lý của ngành gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

đ) Định kỳ hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước và báo cáo đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo đầu tư của các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này. Khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế báo cáo bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

4. Cơ quan, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư báo cáo Cơ quan đăng ký đầu tư trước khi triển khai dự án đầu tư.

Như vậy, báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư là việc mà các chủ thể được quy định phải thực hiệnHệ thống báo cáo đầu tư như Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Cơ quan đăng ký đầu tư và Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư. Theo đó, các đối tượng này phải báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư tại Việt Nam và thực hiện các thủ tục khác có liên quan, việc báo cáo được thực hiện theo quy định sau:

Báo cáo hàng tháng:

Vốn đầu tư thực hiện dự án: Trường hợp dự án đầu tư có vốn đầu tư thực hiện trong tháng thì báo cáo được thực hiện trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo.

Báo cáo hàng quý:

Trước ngày 12 của tháng đầu quý tiếp theo quý báo cáo, chủ đầu tư báo cáo các nội dung sau: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất nhập khẩu, lao động, thuế và nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu CV bằng tiếng Anh, hướng dẫn viết CV xin việc tiếng Anh

Báo cáo hàng năm:

Trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo năm báo cáo, chủ đầu tư báo cáo các chỉ tiêu của báo cáo quý và các chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển. phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

4. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được quy định như thế nào?

– Nhà đầu tư không phải ký quỹ hoặc có bảo lãnh của ngân hàng đối với nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trong các trường hợp sau:

(1) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

(2) Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

(3) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ ghi trong văn bản nghiệm thu. Thỏa thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(4) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác.

– Căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư, mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 01% đến 03% vốn đầu tư của dự án đầu tư.

– Trường hợp dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn đầu tư thì khoản ký quỹ được nộp và hoàn trả theo từng giai đoạn của dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

– Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ ký quỹ theo quy định trên đối với dự án đầu tư đủ điều kiện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư sẽ bị chấm dứt hoạt động đầu tư và dự án đầu tư.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Luật Đầu tư 2014, Luật mới đã bổ sung hình thức bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận