Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức. Dưới đây là các chi tiết để bạn tham khảo.

1. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử là gì?

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử là tài liệu trình bày chi tiết thông tin về tình hình áp dụng, sử dụng hóa đơn điện tử trong tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh. Báo cáo này được sử dụng phổ biến để cung cấp thông tin về quá trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, hiệu quả sử dụng hóa đơn điện tử, số lượng hóa đơn điện tử đã phát hành và sử dụng. , và các vấn đề liên quan khác.

xem thêm: Các trường hợp bán hàng không phải xuất hóa đơn

2. Nội dung mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất:

[Địa chỉ của tổ chức] [Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử] [Ngày]

1. Thông tin chung:

Tên tổ chức/doanh nghiệp: [Tên tổ chức/doanh nghiệp]

– Ngày bắt đầu áp dụng hóa đơn điện tử: [Ngày bắt đầu]

– Ngày kết thúc áp dụng hóa đơn điện tử (nếu có): [Ngày kết thúc]

2. Quy trình chuyển đổi:

– Mô tả quy trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, bao gồm các bước, thời gian và các vấn đề gặp phải (nếu có).

3. Hiệu quả sử dụng hóa đơn điện tử:

– Sự tiện lợi và lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử.

– Tiết kiệm thời gian, công sức và nguồn lực so với hóa đơn giấy truyền thống.

– Tăng cường tính toàn vẹn và bảo mật thông tin hóa đơn.

– Các ưu điểm khác của hóa đơn điện tử.

4. Thống kê dữ liệu: a) Số lượng hóa đơn điện tử đã phát hành:

– Tổng số hóa đơn điện tử đã phát hành trong thời gian áp dụng: [Số lượng]

Số lượng hóa đơn điện tử phát hành theo tháng/năm: [Danh sách theo tháng/năm] b) Số lượng hóa đơn điện tử đã xác nhận, chấp nhận: [Số lượng] c) Số hóa đơn điện tử bị từ chối, lập không thành công

xem thêm: Đối tượng mua, nhận hóa đơn từ cơ quan thuế

3. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê bằng bác sĩ và hướng dẫn cách soạn thảo

Năm quý ………

1. Tên tổ chức (cá nhân):…………

2. Mã số thuế:…………..

3. Địa chỉ:……..

Đơn vị: Số

(Vui lòng tải file để xem mục lục chi tiết)

Cam kết việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên là đúng sự thật, nếu sai đơn vị xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập kế hoạch
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………, ngày………. năm………..

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

xem thêm: Quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử

4. Áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 có phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Từ ngày 01/07/2022, tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Người sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC sẽ không phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

Khi đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp thuận, người nộp thuế được lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Quy trình cụ thể như sau:

– Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Người bán lập hóa đơn trước, sau đó gửi hóa đơn đó đến cơ quan thuế để lấy mã, sau đó gửi hóa đơn điện tử có mã này cho người mua.

Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

Sau khi người bán lập hóa đơn và gửi hóa đơn cho người mua, người bán sẽ chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan Thuế (trực tiếp hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử). . Tùy theo quy định của từng trường hợp người bán sẽ chuyển đầy đủ nội dung trên hóa đơn cho cơ quan thuế trong thời gian quy định. Trường hợp chậm nhất là cùng ngày gửi cho người mua, hoặc chuyển dưới dạng bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (Mẫu số 01/TH-HDDT) theo thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT. Đối với bên bán xăng dầu phải giao Bảng tổng hợp trong ngày. Căn cứ vào 2 trường hợp trên, tất cả các hóa đơn điện tử, bao gồm cả hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế đều đã được gửi dữ liệu đến cơ quan Thuế và được lưu trữ tại đó. Do đó, người nộp thuế không cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý (BC26/AC) như trước đây.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp GCN đăng ký hoạt động ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài mới nhất

xem thêm: Gửi hóa đơn qua chuyển phát nhanh

5. Một số đối tượng vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Theo quy định mới một số tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu có sử dụng hóa đơn mua từ cơ quan thuế thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định tại Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ- CP như sau:

Đối tượng áp dụng quy định này bao gồm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mua hóa đơn của cơ quan thuế thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/HĐG) kèm theo hóa đơn đã sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế để quản lý trực tiếp.

Một số đối tượng đặc thù bắt buộc phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố chưa khắc phục được:

“Trường hợp trong thời gian chưa khắc phục được, cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số tổ chức, cá nhân sử dụng. Sau khi hệ thống cấp mã của cơ quan thuế được sửa chữa, cơ quan thuế thông báo cho tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn. trên Thông báo của cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua cho cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.”

Có một số trường hợp khác yêu cầu nộp báo cáo dựa trên các sự kiện đã xảy ra. Cụ thể, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, bảng sao kê hóa đơn theo thời gian. Cụ thể khi xảy ra các trường hợp sau:

  1. Chia, tách, sáp nhập, phá sản, giải thể, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.
  2. Giao, khoán, bán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

xem thêm: Khi công ty sáp nhập có hàng tồn kho thì xuất hóa đơn như thế nào?

6. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lần cuối:

Sau khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26 và nộp phụ lục 3.12 để quyết toán giấy hóa đơn và hóa đơn. hóa đơn điện tử theo quy định cũ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất

Khi hoàn thiện mẫu BC26:

Mặc dù hầu hết doanh nghiệp không cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử nhưng trong quá trình chuyển đổi từ hóa đơn cũ sang hóa đơn mới, doanh nghiệp nên báo cáo để tránh rắc rối trong quá trình kiểm tra. và kiểm tra.

Mẫu BC26 cuối cùng dùng để quyết toán, quyết toán chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Do đó, cần xác định số hóa đơn còn tồn và chọn ngày đầu tiên là đầu quý để chốt chuyển sang hóa đơn điện tử.

Đến thời hạn nộp báo cáo tháng/quý, doanh nghiệp sẽ thực hiện báo cáo tổng kết tình hình sử dụng hóa đơn đối với hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử theo quy định cũ, chính thức chấm dứt việc sử dụng hóa đơn giấy. .

Đây là hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất. Từ ngày 01/07/2022, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử nên cần lưu ý việc báo cáo lần sử dụng hóa đơn cuối cùng để tránh bị phạt.

Sau khi người bán lập và gửi hóa đơn cho người mua, thông tin hóa đơn điện tử sẽ được người bán chuyển đến Cơ quan thuế. Việc này có thể thực hiện thông qua hình thức gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc gửi trực tiếp.

Tùy từng trường hợp, người bán có thể chuyển toàn bộ nội dung hóa đơn cho Cơ quan thuế ngay trong ngày gửi cho người mua, hoặc sử dụng Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (Mẫu 01/TH-HDDT) theo Thời hạn nộp hồ sơ GTGT Hoàn thuế. Trường hợp đặc biệt bên bán xăng dầu phải chuyển Tổng kết trong ngày.

Với các trường hợp trên, các loại hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của Cơ quan thuế đều đã được chuyển dữ liệu sang Cơ quan thuế và lưu trữ tại đó. Do đó, người nộp thuế không cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý (BC26/AC) như trước đây.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận