Mẫu báo cáo thành tích và đề nghị khen thưởng tập thể

Như chúng ta đã biết, trong một hoạt động tập thể và thi đấu, kết quả cuối cùng sẽ được tổng hợp và báo cáo lại cơ quan cấp trên nhằm mục đích khen thưởng hoặc kỷ luật một cá nhân hoặc một tập thể cụ thể. có ai. Dưới đây là mẫu báo cáo thành tích và đề nghị khen thưởng tập thể:

1. Mẫu báo cáo thành tích tập thể và đề nghị khen thưởng là gì?

Trong một tập thể sẽ có người làm tốt và chưa tốt, đối với những hoạt động tích cực và hiệu quả cần có đề nghị khen thưởng, đối với tập thể thì báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (áp dụng cho tập thể) là mẫu báo cáo được tạo ra báo cáo thành tích mà Đội đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị khen thưởng cho Đội. Mẫu nêu rõ thành tích của đội, thông tin của đội…

Báo cáo thành tích tập thể, chúng ta hiểu đây là mẫu báo cáo có nội dung cụ thể nhằm lập báo cáo về những thành tích mà tập thể đã đạt được trong một thời gian nhất định như hoàn thành công việc được giao hoặc đạt thành tích xuất sắc vì một mục đích cụ thể và chung chung để khen thưởng.

Thông thường, bản báo cáo thành tích sẽ do người đứng đầu tập thể, người đại diện tập thể lập với nội dung nêu rõ thành tích mà tập thể đã làm được gửi cơ quan cấp trên có thẩm quyền. Nội dung của báo cáo thành tích nhằm ghi nhận những thành tích, công trình, đóng góp cụ thể của tập thể đối với tổ chức và từ đó đề nghị xét khen thưởng cho tập thể.

Đề xuất có thể được đề xuất theo mẫu quy định, có thể là:

– Thưởng tiền mặt;

– Khen thưởng hiện vật;

– Tặng bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương cho tập thể;

– Được trao cúp.

Mẫu báo cáo thành tích là biểu mẫu do người đứng đầu tập thể, người đại diện tập thể lập ra nhằm mục đích gửi lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền khen thưởng cơ quan, đơn vị đó. Mẫu báo cáo thành tích sẽ được lập theo một khoảng thời gian nhất định thường là vào cuối năm, nội dung của báo cáo thành tích thường ghi lại những thành tích, công trình, đóng góp cụ thể của tập thể cho tổ chức. tổ chức và từ đó đề nghị xét khen thưởng cho tập thể.

xem thêm: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân mới và chuẩn nhất 2023

2. Mẫu báo cáo thành tích và đề nghị khen thưởng tập thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm…

CHỈ BÁO CÁO THÀNH TÍCH
KIẾN NGHỊ ………….2

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn trình báo với cơ quan Công an mới nhất năm 2023

(Mẫu báo cáo này áp dụng cho tập thể)

Tên tập thể được đề xuất

(Toàn văn viết thường, không viết tắt)

I. TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

– Địa điểm trụ sở, điện thoại, fax; địa chỉ trang web;

– Quá trình hình thành và phát triển;

– Đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất), tổ chức đảng, đoàn thể3.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TỰU

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 201…. chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích nổi bật trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc so với những năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước). ; công tác đổi mới quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao cho bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.4.

2. Biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được; các phong trào thi đua đã được vận dụng vào thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.

III. CÁC LOẠI THƯỞNG7

1. Danh hiệu thi đua;

Năm tiêu đề cuộc thi Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ra quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm hình dạngứ đọngphần thưởng c Số, ngày, tháng, năm quyết định khen thưởng; cơ quan ra quyết định

XÁC NHẬN CỦA NHÀ CUNG CẤP
THƯỞNG
(Đã được ký và đóng dấu)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Đã được ký và đóng dấu)

xem thêm: Báo cáo thành tích cá nhân và đề nghị chi đoàn khen thưởng

3. Hướng dẫn lập báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể:

Đầu tiên Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 10 năm Huân chương Hồ Chí Minh, 10 năm Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm tặng Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Bằng khen; 01 năm đạt Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh cần nêu rõ tình hình tài chính: Tổng vốn cố định và vốn lưu động; nguồn vốn (ngân sách, vốn tự có, vốn vay ngân hàng…).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu công trình dự án và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (so sánh với năm trước hoặc 03, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

– Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các chỉ tiêu: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi; thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; bảo đảm môi trường, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm (có trích yếu, xác nhận nội dung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

– Đối với nhà trường: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu…

– Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các chỉ tiêu: Tổng số người khám bệnh, chữa bệnh; tổng số người điều trị nội trú, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; một số đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, ứng dụng khoa học (giá trị lợi ích kinh tế, xã hội…).

5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên; các hoạt động xã hội, từ thiện…

6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu rõ vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận).

7 Nêu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phong tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số và ngày, tháng, năm quyết định). , tháng, năm ký quyết định).

Lưu ý khi soạn thảo báo cáo thành tích tập thể, cá nhân cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Tập thể đề nghị ghi rõ ràng, chính xác, tránh ghi lan man, dài dòng;

– Sơ lược về đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của nhóm. Đây là cơ sở để kiểm điểm thành tích của tập thể trong việc thực hiện chức năng của mình và xác định đó là thành công trong công việc;

– Nội dung báo cáo cần có thành tích, thời gian công tác cụ thể và có so sánh;

Xem thêm bài viết hay:  Cách lập tờ khai, kê khai thuế tài nguyên theo Thông tư mới nhất

– Thành tích tập thể, ví dụ: sản lượng, sáng kiến, doanh thu… và các thông tin thống kê nên có bảng thống kê để tiện theo dõi và làm báo cáo khoa học, dễ nhìn. hơn.

– Nếu trong trường hợp thành tích đã được khen thưởng dưới một hình thức nào đó thì có thể liệt kê rõ ràng, cụ thể cá nhân người soạn thảo qua các năm, qua đó thể hiện sự cống hiến của tập thể. .

– Trong quá trình làm việc không thể tránh khỏi những sai sót, nhầm lẫn… Vì vậy cần nhận biết và có biện pháp khắc phục những hạn chế đó để việc thực hiện công việc trở nên hiệu quả và nhanh chóng hơn. Hơn nữa, rất cần sự hỗ trợ để hoàn thiện bộ máy tổ chức.

– Tập thể đề nghị khen thưởng như bằng khen, giấy khen, tuyên dương tập thể xuất sắc, thưởng huân chương, huy chương…

– Cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo báo cáo thành tích phải trình bày văn bản rõ ràng, mạch lạc, câu từ ngắn gọn, sử dụng ngôn ngữ phổ thông, không dùng từ ngữ địa phương,… có xác nhận của người lập báo cáo và đại diện tập thể.

xem thêm: Báo cáo thành tích tập thể và đề nghị khen thưởng Đoàn Thanh niên

4. Nguyên tắc khen thưởng cá nhân, tập thể:

  • Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được;
  • Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết theo kiểu thưởng cấp thấp mới được khen thưởng cấp cao hơn. Tập trung khen thưởng cho các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu (không khen thưởng dưới nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Khen thưởng theo đợt, chuyên đề không được tính là điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị Nhà nước- khen thưởng cấp;
  • Khi có nhiều cá nhân, tập thể có cùng điều kiện, tiêu chuẩn thì xét chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ đạt từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Đối với nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến giảm 1/3 so với quy định chung; Trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo thành tích và đề nghị khen thưởng tập thể của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận