Mẫu báo cáo thành tích cá nhân mới và chuẩn nhất 2023

Ngoài kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để mang lại hiệu quả công việc tốt nhất thì chế độ đãi ngộ, khen thưởng của công ty, doanh nghiệp đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc cũng quan trọng không kém. góp phần không nhỏ khích lệ tinh thần làm việc, tạo sự cạnh tranh công bằng cho toàn thể nhân viên.

1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân:

Download báo cáo thành tích cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

CHỈ MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

I- Sơ yếu lý lịch:

– Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam nữ:……

– Ngày sinh:….

– Quê quán (3):….

– Nơi cư trú:…

– Đơn vị công tác:….

– Vị trí hiện tại:….

– Trình độ chuyên môn:….

– Ngày chính thức vào Đảng (hoặc ngày vào đoàn thể):….

– Quá trình làm việc :….

– Khó khăn, thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ:….

II. Thành tựu:

1. Tóm tắt thành tích của đơn vị:…

2. Thành tích cá nhân:

– Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:….

– Thành tựu:…

Báo cáo thành tích

(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị xác nhận và đề nghị

(đã được ký và đóng dấu)

Giấy khen các cấp

(đã được ký và đóng dấu)

xem thêm: Báo cáo thành tích cá nhân và đề nghị chi đoàn khen thưởng

2. Mẫu đơn đề nghị tặng Giấy khen:

Download mẫu đề nghị khen thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

CHỈ BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ HOA HỒNG

I. CƠ SỞ CHỈ

– Họ và tên (Ghi đầy đủ, viết thường, không viết tắt): …

– Ngày, tháng, năm sinh:….. Giới tính:…

– Quê hương:…

– Nơi cư trú: ….

– Đơn vị công tác: …

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …

– Trình độ chuyên môn: …

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TỰU

Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ….

Thành tích cá nhân:…

III. CÁC LOẠI THƯỞNG

Danh hiệu thi đua: (Danh sách)

Hình thức khen thưởng: (Danh sách)

CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
(CZK)ý tưởngGhi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỎĐúng SỰ GIỚI THIỆU
(CZK)ý tưởngĐánh dấu)

XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ CAO CẤP
(Đã được ký và đóng dấu)

xem thêm: Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở mới nhất

3. Mẫu báo cáo thành tích và đề nghị khen thưởng cá nhân theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP:

Tải về: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng ……. năm……

CHỈ BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG……. 2

(Mẫu báo cáo này chỉ dành cho cá nhân)

Xem thêm bài viết hay:  Cắt giảm nhân sự là gì? Mẫu phương án cắt giảm nhân sự?

I. CƠ SỞ CHỈ

– Họ và tên (Ghi đầy đủ, viết thường, không viết tắt): …

– Ngày, tháng, năm sinh: … Giới tính: …

– Quê hương 3:…

– Nơi cư trú: …

– Đơn vị công tác: …

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …

– Trình độ chuyên môn: …

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TỰU

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …

2. Thành tích cá nhân 4: …

III. CÁC LOẠI THƯỞNG 5

1. Danh hiệu thi đua

Năm tiêu đề cuộc thi Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ra quyết định

2. Hình thức khen thưởng

Năm hình dạngứ đọngphần thưởng c Số, ngày, tháng, năm quyết định khen thưởng; cơ quan ra quyết định

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỎĐúng SỰ GIỚI THIỆU
(CZK)ý tưởngĐánh dấu)

CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
(CZK)ý tưởngGhi rõ họ tên)

XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ CAO CẤP
(Đã được ký và đóng dấu)

xem thêm: Báo cáo thành tích tập thể và đề nghị khen thưởng Đoàn Thanh niên

4. Báo cáo thành tích cá nhân dùng để làm gì? Nội dung bao gồm những gì?

Bản báo cáo thành tích cá nhân là văn bản tóm tắt thành tích của bản thân trong một khoảng thời gian xác định trình lên cấp trên nhằm mục đích khen thưởng, đề nghị tặng giấy khen,… Bản báo cáo này được trình bày một cách ngắn gọn, cô đọng và có luận chứng.

Mỗi mẫu báo cáo thành tích cá nhân, tùy theo mục đích và đối tượng sẽ có hình thức và nội dung trình bày tương ứng. Tuy nhiên, nội dung của mẫu bản báo cáo thành tích cá nhân cơ bản bao gồm:

– Tên báo cáo;

– Thông tin cá nhân: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú, đơn vị, chức vụ hiện tại, thời gian công tác…

– Khó khăn và thuận lợi trong quá trình hoàn thành công việc

– Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm trong công việc được giao.

– Thành tích cá nhân: Nêu ngắn gọn những thành tích mà cá nhân đã lập được.

– Chữ ký, xác nhận của người báo cáo/thủ trưởng đơn vị/cấp khen thưởng.

xem thêm: Mẫu đơn và hướng dẫn mới nhất cho năm 2023

5. Hướng dẫn viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của cá nhân:

Đầu tiên Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công và 05 năm trước thời điểm đề nghị Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 06 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh; 01 năm Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Bằng khen.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng mới nhất năm 2023

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương).

4 Nêu thành tích của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; biện pháp, giải pháp công tác trong đổi mới quản lý, sáng kiến ​​kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, viên chức; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể ; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).

– Đối với cán bộ quản lý, tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các chỉ tiêu: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân hàng. sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi; thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; bảo đảm môi trường, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm (có trích yếu, xác nhận nội dung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

– Đối với nhà trường: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu…

– Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các chỉ tiêu: Tổng số người khám bệnh, chữa bệnh; tổng số người điều trị nội trú, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; một số đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, ứng dụng khoa học (giá trị lợi ích kinh tế, xã hội…).

– Đối với các tổ chức đoàn thể lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác do hội, đoàn thể trung ương giao.

– Đối với cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu lãnh đạo phát triển đơn vị, ngành, địa phương. …

5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phong tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số, ngày, tháng, năm ký quyết định) . xác định).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mới nhất

– Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 05 năm trước thời điểm đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

– Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ chiến sĩ “thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị;

+ Nêu rõ nội dung sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (đối tượng tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), được sự đồng ý của Hội đồng sáng lập. ý kiến ​​khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có xác nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

– Đối với hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. trước thời điểm yêu cầu; sáng kiến ​​được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

xem thêm: Mẫu báo cáo thành tích lao động và cá nhân điển hình tiên tiến

6. Nguyên tắc khen thưởng cá nhân có thành tích:

– Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng được giao, chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được.

– Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết theo hình thức khen thưởng cấp thấp mới được khen thưởng cấp cao hơn. Chú ý khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Đừng trao nhiều phần thưởng cho một thành tích. Hình thức khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề không được coi là điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể có cùng điều kiện, tiêu chuẩn thì xét chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ đạt từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Đối với nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến là 1/3 thời gian so với quy định chung; Trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân mới và chuẩn nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận