Mẫu báo cáo thanh lý tài sản công ty (doanh nghiệp) mới nhất

Mẫu biên bản thanh lý công ty (doanh nghiệp) mới nhất? Nội dung cơ bản của biên bản thanh lý tài sản công ty là gì? Quy trình, thủ tục báo cáo thanh lý tài sản công ty? Mẫu biên bản thanh lý tài sản công ty được sử dụng trong trường hợp nào?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, khi công ty, doanh nghiệp giải thể hoặc tình hình kinh doanh gặp khó khăn thì doanh nghiệp, công ty phải làm thủ tục báo cáo thanh lý tài sản của công ty (DN). Vậy báo cáo thanh lý doanh nghiệp (DN) mới nhất được lập như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu biên bản thanh lý công ty (doanh nghiệp) mới nhất?

Mẫu biên bản thanh lý tài sản của công ty (doanh nghiệp) mới nhất được lập như sau:

(Tên công ty)

Con số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày tháng năm …

BÁO CÁO

Về thanh lý tài sản doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố… (ghi địa phương tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính – ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội,…);

Tên doanh nghiệp (viết in hoa):..

Mã số doanh nghiệp: …do…Ngày cấp…

Địa chỉ trụ sở chính:…

Tên chủ doanh nghiệp:

xem thêm: Mua xe tịch thu sung công quỹ nhà nước có hợp pháp không?

Họ và tên (viết hoa): … Giới tính: ….

Tiêu đề: …

Sinh ngày: …./… /…Dân tộc: … Quốc tịch: …

Chứng minh nhân dân/Số căn cước công dân: …

Phạm vi Ngày: …./…. /…. Phát hành bởi: …

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ….

Số giấy chứng nhận cá nhân: …

Phạm vi Ngày: …. /… /…. Ngày hết hạn: … /…. /… Cấp bởi: …

xem thêm: Mẫu quyết định thanh lý xe ô tô, thanh lý tài sản cố định của công ty

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, ngõ, ngách, đường/xóm/xóm/thôn: …

Xã/Phường/Thị trấn: ….

Quận/Huyện/Thị xã/Tỉnh: …

Tỉnh/Thành phố: ….

Dân tộc: ….

Nơi ở hiện tại:

Số nhà, ngách, ngõ, ngách, đường/xóm/xóm/thôn: ….

xem thêm: Thanh lý tài sản cầm đồ chưa đăng ký

Xã/Phường/Thị trấn: …

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ….

Tỉnh/Thành phố: ….

Dân tộc: …..

Điện thoại: …. Số fax: ….

Email: ….Website: ….

Báo cáo kết quả thanh lý tài sản như sau:

Theo trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, các thành viên của doanh nghiệp đã họp và tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

xem thêm: Xác định nguyên giá TSCĐ

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn, mẫu tờ khai xin trích lục giấy đăng ký kết hôn mới nhất

Kể từ khi được sự chấp thuận của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố … (nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp không thuê và ký hợp đồng lao động với bất kỳ người lao động nào. Do đó, doanh nghiệp không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với người lao động.

1) Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

– Nợ thuế: … (Không/ nộp đủ ngày …/…/…, kèm theo biên bản tổng hợp hoặc văn bản xác nhận);

– Công nợ phải thu: … (Không có/ trả đủ ngày …/…/…, kèm theo báo cáo tổng hợp);

2) Thanh lý hợp đồng của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp đã thanh lý hết các hợp đồng, cụ thể như sau: (Ghi tên và thời điểm thanh lý từng hợp đồng/loại hợp đồng)….

3) Thanh lý tài sản của doanh nghiệp:

STT

loại tài sản

Số lượng

Giá trị còn lại (đồng)

Lý do

Đầu tiên

Tài sản

……

……

2

Tiền mặt

……

……

TOÀN BỘ

……

…….

4) Nghĩa vụ thuế:

xem thêm: Tiêu chuẩn và cách nhận biết TSCĐ

Doanh nghiệp đã nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước và bàn giao đầy đủ sổ sách, chứng từ, mã số thuế cho cơ quan thuế. (đính kèm thư xác nhận)

5) Quyền lợi nhân viên:

Đã xử lý xong các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động và chi trả đầy đủ quyền lợi cho người lao động của doanh nghiệp ngày …/…/… (có danh sách kèm theo)

6. Thông báo giải thể:

Doanh nghiệp gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính/chi nhánh của doanh nghiệp.

Đã hoàn thành việc thanh lý tài sản, các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên.

Người nhận:

– Như trên;

– Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

– UBND phường, xã;

– Lưu VP:

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

KINH DOANH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Nội dung cơ bản của biên bản thanh lý tài sản công ty:

Mẫu biên bản thanh lý tài sản công ty (DN) được hiểu là văn bản mà công ty (DN), đơn vị, cơ quan, tổ chức cụ thể lập và chuẩn bị để công ty (DN) tiến hành thanh lý. danh mục tài sản cần thanh lý vì các lý do như báo cáo tình hình công ty, công ty (DN) tiến hành giải thể.

Xem thêm bài viết hay:  Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm của Đảng viên

Mẫu biên bản thanh lý tài sản công ty (doanh nghiệp) mới nhất phải bao gồm những nội dung cơ bản sau:

xem thêm: Mẫu công văn yêu cầu chuyển giao tài sản và mẫu đơn đề nghị nhận tài sản

– Quốc hiệu và tiêu ngữ: hiển thị bên góc phải trang, chiếm 2/3 trang;

– Tên công ty (doanh nghiệp) chiếm 1/3 trang ở góc trái trang;

– Địa điểm, ngày, tháng, năm lập biên bản thanh lý tài sản của công ty (doanh nghiệp);

– Tên văn bản: Báo cáo thanh lý tài sản của công ty (doanh nghiệp);

– Nơi gửi: Tên cơ quan, đơn vị nhận báo cáo thanh lý công ty (doanh nghiệp);

– Căn cứ, cơ sở lập biên bản thanh lý tài sản của công ty (doanh nghiệp);

– Nội dung báo cáo:

Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

xem thêm: Trình tự, thủ tục tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nước

+ Thanh lý hợp đồng của doanh nghiệp;

+ Thanh lý tài sản của doanh nghiệp (Ghi cụ thể việc thanh lý tài sản, phân chia tiền mặt của doanh nghiệp và thời gian hoàn thành);

+ Nghĩa vụ thuế;

+ Quyền lợi người lao động;

+ Thông báo giải thể;

– Nơi nhận, chữ ký và họ tên.

3. Trình tự, thủ tục báo cáo thanh lý tài sản công ty:

Hiện nay, tại các công ty (DN) khi thanh toán tài sản đều phải thành lập hội đồng thanh lý tài sản. Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản theo trình tự, thủ tục sau đây:

Bước 1: Soạn thảo đơn đề nghị thanh lý tài sản

Công ty (DN) sẽ căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng tài sản tại xí nghiệp, phòng, ban có tài sản cần thanh lý. Soạn thảo và chuẩn bị tờ trình trình lãnh đạo công ty phê duyệt.

Trong đơn phải có danh mục tài sản cần thanh lý của các phòng, ban hoặc tài sản chung của công ty (doanh nghiệp).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thanh lý tài sản

Bước 3: Tiến hành thành lập Hội đồng thanh lý tài sản

Chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng thanh lý tài sản bao gồm các chức năng, nhiệm vụ sau:

– Thống kê, số lượng, phân loại thu nhập của tài liệu kỹ thuật;

– Giấy tờ liên quan đến tài sản…

Hội đồng thanh lý tài sản có nhiệm vụ đồng thời theo dõi, kiểm tra, đánh giá chất lượng tài sản, Hội đồng thanh lý tài sản xác định giá trị tài sản tương đương và tổ chức, thực hiện công việc. thanh lý tài sản. Sau đó, tiến hành lựa chọn đối tác thanh lý tài sản.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng mới nhất năm 2022

Bước 4: Đánh giá, kiểm tra chất lượng tài sản và giá trị tài sản tương ứng

Ban thanh lý tài sản sẽ đánh giá chất lượng còn lại của tài sản dựa trên các yếu tố như:

– Sổ bảo hành;

– Thời gian vận hành thực tế;

– Số lần sửa chữa, tiêu hao nguyên vật liệu;

– Vai trò và sự cần thiết của tài sản.

Căn cứ vào kết quả giám định trên, Hội đồng thanh lý tài sản cũng xác định giá trị còn lại của tài sản và đưa ra hình thức thanh lý đối với từng loại tài sản.

Bước 5: bán tài sản

Sau khi tài sản được định giá, kiểm tra, Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm bán tài sản dưới các hình thức sau:

– Bán hàng chỉ định;

– Phát hành thông báo chào bán công khai;

– Bán đấu giá,…

Sau khi Hội đồng thanh lý tài sản hoàn thành việc bán tài sản, số tiền thu được sẽ được công ty (doanh nghiệp) sử dụng để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ còn lại của công ty bị giải thể trong trường hợp công ty bị giải thể. công ty (doanh nghiệp) giải thể.

Sau khi thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ còn lại của công ty. Số tiền còn lại sẽ được công ty (doanh nghiệp) chia cho các thành viên công ty theo tỷ lệ mà các thành viên đã góp vốn.

4. Mẫu biên bản thanh lý tài sản công ty được sử dụng trong trường hợp nào?

Hiện nay, thông thường nhiều công ty (DN) thanh lý tài sản khi xem tình hình công ty (DN) hoặc trường hợp công ty (DN) giải thể công ty. Mẫu biên bản thanh lý tài sản được sử dụng khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp, bao gồm: Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Vì vậy, khi tiến hành giải thể doanh nghiệp, một trong những công việc doanh nghiệp phải thực hiện khi giải thể là thanh lý tài sản của doanh nghiệp và tiến hành lập báo cáo thanh lý tài sản nộp trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp. doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, chi nhánh…

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo thanh lý tài sản công ty (doanh nghiệp) mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận