Mẫu báo cáo tài chính công đoàn và cách lập thuyết minh

Báo cáo tài chính là hoạt động thường xuyên và bắt buộc trong quá trình hoạt động của các công ty, doanh nghiệp. Dưới đây là phân tích mẫu báo cáo tài chính công đoàn và cách lập thuyết minh.

1. Mẫu báo cáo tài chính công đoàn:

1.1. Mẫu báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn:

Công đoàn cấp trên:

Liên hiệp:

Model: B14-TLD

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Tổng Liên đoàn)

BÁO CÁO

DỰ TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA HỘI LIÊN HIỆP NỮ

Năm …

A- TIÊU CHUẨN CƠ BẢN

– Số lao động tính quỹ tiền lương phải trả cho UBND xã:

Mọi người

– Quỹ lương đóng CPC:

Đồng

– Số thành viên:

– Số lượng cán bộ chuyên trách của trường:

Mọi người

Mọi người

– Quỹ lương đóng ĐHĐCĐ:

Đồng

B- CÁC CHỈ TIÊU THU HỒI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN:

ĐVT: VNĐ

THÔNG TIN

NỘI DUNG

Nội dung TCCD (Mã số)

Kỳ vọng được thực hiện vào năm ngoái

Ngân sách năm nay

Ghi chú

TÔI

TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY THEO THỜI ĐIỂM TIỀN TỆ

mười

II

PHẦN NGƯỜI NHẬN

2.1

Thu đoàn phí

22

2.2

Thu Đoàn Phí

23

2.3

ngân sách nhà nước hỗ trợ

24

2.4

Các khoản thu khác

25

a- Hỗ trợ chuyên môn

25.01

b- Doanh thu khác

25.02

BỘ SƯU TẬP QUẢNG CÁO (2.1+2.2+2.3+ 2.4)

2,5

Tài chính công đoàn cấp trên

28

Một. Kinh phí công đoàn cấp trên theo phân bổ

28.01

b. Tài chính công đoàn cấp trên hỗ trợ

28.02

2.6

Nhận bàn giao tài chính công đoàn

40

TỔNG TỶ SUẤT (II=2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+2,6)

III

PHẦN

3.1

Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, rèn luyện đoàn viên và người lao động

31

3.2

Chi tuyên truyền cho đoàn viên, CNVCLĐ

32

3.3

Chi phí hành chính

33

3.4

Trả lương, phụ cấp và các khoản phải trả khác theo lương

34

a- Tiền lương của cán bộ trong biên chế

34.01

b- Phụ cấp cán bộ công đoàn

34.02

c- Các khoản phải trả theo lương

34.03

3,5

Các chi phí khác

37

CỘNG VỚI (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

3.6

UBND xã, UBND xã phải trình cấp trên trực tiếp quản lý

60

3.7

Bàn giao tài chính công đoàn

42

TỔNG CHI PHÍ (III=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

IV

TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY KẾT THÚC (V=I+II-III)

50

VẼ TRANH

TÀI TRỢ CHI PHÍ

70

C- LOẠI TRỪ

THÀNH LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm

TM. BAN CHẤP HÀNH

(Ký tên và đóng dấu)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm mới nhất

1.2. Mẫu báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn:

Công đoàn cấp trên:

Liên hiệp: …..

Mẫu: B07-TLD

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Tổng Liên đoàn)

BÁO CÁO

GIẢI QUYẾT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH HỘI LIÊN HIỆP NỮ

Năm …

A- TIÊU CHUẨN CƠ BẢN

– Số lao động tính quỹ tiền lương phải trả cho UBND xã:

– Số thành viên:

– Số lượng cán bộ chuyên trách của trường:

Mọi người

Mọi người

Mọi người

– Quỹ lương đóng CPC:

– Quỹ lương đóng ĐHĐCĐ:

đồng

đồng

B- BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA HỘI LIÊN HIỆP NỮ

ĐVT: VNĐ

THÔNG TIN

NỘI DUNG

Nội dung TCCD (Mã số)

ước tính được giao

Quyết toán hàng năm

Cấp trên phê duyệt

TÔI

TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY THEO THỜI ĐIỂM TIỀN TỆ

mười

II

PHẦN NGƯỜI NHẬN

2.1

Thu đoàn phí

22

2.2

Thu Đoàn Phí

23

2.3

ngân sách nhà nước hỗ trợ

24

2.4

Các khoản thu khác

25

a- Hỗ trợ chuyên môn

25.01

b- Doanh thu khác

25.02

BỘ SƯU TẬP QUẢNG CÁO (2.1+2.2+2.3+2.4)

2,5

Tài chính công đoàn cấp trên

28

Một. Kinh phí công đoàn cấp trên theo phân bổ

28.01

b. Tài chính công đoàn cấp trên hỗ trợ

28.02

2.6

Nhận bàn giao tài chính công đoàn

40

TỔNG TỶ SUẤT (II=2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+2,6)

III

PHẦN

3.1

Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, rèn luyện đoàn viên và người lao động

31

3.2

Chi tuyên truyền cho đoàn viên, CNVCLĐ

32

3.3

Chi phí hành chính

33

3.4

Trả lương, phụ cấp và các khoản phải trả khác theo lương

34

a- Tiền lương của cán bộ trong biên chế

34.01

b- Phụ cấp cán bộ công đoàn

34.02

c- Các khoản phải trả theo lương

34.03

3,5

Các chi phí khác

37

CỘNG VỚI (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

3.6

UBND xã, UBND xã đã nộp cho người giám sát trực tiếp

39

3.7

Bàn giao tài chính công đoàn

42

TỔNG CHI PHÍ (III=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

IV

TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY CUỐI THỜI GIAN (IV=I+II-III)

50

VẼ TRANH

COO, CÔNG TY PHẢI CUNG CẤP CHO CAO CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

60

2. Khái niệm báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính là thông tin kinh tế được kế toán trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng. sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký qua mạng điện mới nhất hiện nay

Báo cáo tài chính là hoạt động quen thuộc, diễn ra khá phổ biến tại các doanh nghiệp, công ty. Đây là hoạt động bắt buộc, bởi nó có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cụ thể: Thông qua báo cáo tài chính, chủ doanh nghiệp sẽ nắm bắt được tình hình thu chi tài chính. Đồng thời, trong những trường hợp khách quan cần phải xử lý tài chính, doanh nghiệp sẽ dựa vào các báo cáo tài chính này để làm cơ sở đưa ra các định hướng phát triển trong tương lai.

Báo cáo tài chính ngân hàng là hệ thống số liệu về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Nó tạo nên tính khách quan và toàn diện cho hoạt động tài chính của doanh nghiệp đó, tránh những tổn thất có thể xảy ra.

3. Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính:

Để lập thuyết minh báo cáo tài chính, người lập phải tuân thủ các phương pháp sau:

– Đầu tiên, nguyên tắc và cơ sở lập thuyết minh báo cáo tài chính:

Thuyết minh báo cáo tài chính phải được trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán theo Thông tư 133-200 của Bộ Tài chính.

Báo cáo tài chính phải được lập dựa trên các căn cứ cụ thể liên quan đến tình hình thực tế kinh doanh của doanh nghiệp, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán. chi tiết, báo cáo tài chính năm trước và các tài liệu liên quan. Tức là khi lập báo cáo tài chính, chủ thể tiến hành lập phải căn cứ vào những cơ sở tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh cụ thể nhất định. Có như vậy, thông tin đưa ra trên báo cáo tài chính mới đảm bảo tính khách quan, ổn định và toàn diện nhất.

Đây là những nguyên tắc cơ bản nhất mà doanh nghiệp phải nghiêm ngặt áp dụng trong quá trình lập Thuyết minh báo cáo tài chính.

– Thứ hai, Khi lập báo cáo tài chính, người thực hiện phải đảm bảo các nội dung sau của bản thuyết minh báo cáo tài chính: Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp; kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán; các chính sách kế toán áp dụng; thông tin bổ sung cho báo cáo tài chính doanh nghiệp; và các thông tin khác.

+ Nội dung về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: Tại phần này, đơn vị chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ trình bày rõ hình thức sở hữu vốn, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, chu kỳ sản xuất kinh doanh, đặc điểm ngành nghề kinh doanh, cơ cấu của doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

+ Đối với kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Doanh nghiệp ghi rõ kỳ kế toán theo năm dương lịch và đơn vị tiền tệ sử dụng.

+ Về chuẩn mực, chế độ kế toán áp dụng: Doanh nghiệp tiến hành trình bày rõ chế độ, báo cáo kế toán áp dụng có tuân thủ các quy định, chuẩn mực kế toán Việt Nam hay không. Trường hợp các chuẩn mực kế toán không được áp dụng, doanh nghiệp cần trình bày rõ trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

+ Các chính sách kế toán áp dụng được thể hiện trên báo cáo tài chính: Trong phần này, đơn vị lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp sẽ trình bày các nguyên tắc kế toán được sử dụng trên báo cáo như các loại tỷ lệ. tỷ giá hối đoái sử dụng trong kế toán, nguyên tắc xác định lãi suất thực tế, nguyên tắc ghi nhận các quỹ, nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư,… Đây được coi là phần đặc biệt quan trọng. Khi đó doanh nghiệp sẽ xác định được các giá trị quyết toán tài chính có liên quan một cách đầy đủ và đúng đắn nhất.

+ Thông tin bổ sung cho báo cáo tài chính doanh nghiệp: Trong phần này, doanh nghiệp sẽ phải phân tích số liệu chi tiết cho các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển. chuyển tiền tệ. Doanh nghiệp cần đảm bảo các số liệu được trích dẫn hợp lý từ báo cáo tài chính doanh nghiệp và được trình bày để dễ dàng so sánh giữa các kỳ.

+ Các thông tin khác: Doanh nghiệp cần cung cấp các mẫu thông tin phù hợp giúp người đọc dễ dàng so sánh, đối chiếu.

Đây được coi là những nội dung cơ bản nhất. Tuy nhiên, nội dung cụ thể bên trong mỗi phần sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp. Việc trình bày báo cáo tài chính phải có đầy đủ các nội dung cơ bản nêu trên. Đồng thời, các nội dung này cần đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc nhất định. Chỉ khi đó, báo cáo tài chính mới hoàn thiện và đầy đủ nhất.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo tài chính công đoàn và cách lập thuyết minh của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận