Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 năm 2023

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có thể được lập theo hai phương pháp: trực tiếp và gián tiếp. Trong bài viết này, Luật Dương Gia sẽ giới thiệu về mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và những lưu ý khi lập báo cáo. dòng tiền.

1. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Tải báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị báo cáo:…… Mẫu số B 03 – DN

Địa chỉ:……… (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm….

Đơn vị: ……….. mục tiêu Mã số Hiện tại Năm nay Năm ngoái Đầu tiên 2 3 4 5 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Tiền thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ và thu khác 01 2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ 02 3. Trả lương cho người lao động 03 4. Tiền lãi đã trả 04 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 7. Chi khác phục vụ hoạt động kinh doanh 07 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác 23 4. Thu hồi nợ cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác 24 5. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác 25 6. Thu hồi vốn góp vào đơn vị khác 26 7. Thu nhập lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

2. Tiền hoàn trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phần của doanh nghiệp đã phát hành 32 3. Vay tiền 33 4. Trả nợ gốc vay 34 5. Trả nợ gốc thuê tài chính 35 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 Dòng tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 60 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối với chuyển đổi ngoại tệ 61 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

Lưu ý: Các chỉ tiêu chưa có số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” của chỉ tiêu.

Cơ sở, ngày… tháng… năm…

Người lập kế hoạch Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Nhà cung cấp dịch vụ kế toán

Đối với người lập biểu là tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên, địa chỉ của tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ số chứng chỉ hành nghề. Đơn vị báo cáo: …..

Mẫu số B 03 – DN

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy chuyển hộ khẩu và thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu

Địa chỉ:… (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm…. Đơn vị: …… mục tiêu Mã số Hiện tại Năm nay Năm ngoái Đầu tiên 2 3 4 5 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Lợi nhuận trước thuế 01 2. Điều chỉnh cho – Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư 02 – Điều khoản 03 – Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 04 – Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư

05

– Sở thích tốn kém

– Các điều chỉnh khác

06 07 3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 – Tăng, giảm các khoản phải thu 09 – Tăng, giảm hàng tồn kho mười – Tăng giảm các khoản phải trả (Không bao gồm lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11 – Tăng hoặc giảm chi phí trả trước thứ mười hai – Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13 – Lãi đã trả 14 – Đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 15 – Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 – Chi phí khác phục vụ hoạt động kinh doanh 17 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác 23 4. Thu hồi nợ cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác 24 5. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác 25 6. Thu hồi vốn góp vào đơn vị khác 26 7. Thu nhập lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 2. Tiền hoàn trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phần của doanh nghiệp đã phát hành 32 3. Vay tiền 33 4. Trả nợ gốc vay 34 5. Trả nợ gốc thuê tài chính 35 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 Dòng tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 60 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối với chuyển đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70Lưu ý: Các chỉ tiêu chưa có số liệu thì không phải trình bày nhưng không được gõ lại “Mã chỉ tiêu”.

Cơ sở, ngày… tháng… năm…

Người lập kế hoạch Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Các nhà cung cấp dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên, địa chỉ của tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ số chứng chỉ hành nghề. xem thêm

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Ninh Thuận [Ly hôn tại Ninh Thuận]

:

Mẫu bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DN) mới nhất năm 2023

2. Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu viết sẵn):

Tải báo cáo lưu chuyển tiền tệ

CTCP…….. Mẫu số B 03 – DN

Số: ….., Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

2015 ĐVT: VNĐ mục tiêu Mã số Hiện tại Năm nay Năm ngoái 2 3 4 5 TÔI. Dòng tiền từ hoạt động Đầu tiên. Tiền thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh khác 01 36.790.000 won 123.677.800 – Doanh thu – Chênh lệch các khoản phải thu 2. Thanh toán cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (197.469.370) (313.705.160) – Chi phí bán hàng – Trừ chênh lệch tồn kho – Trừ số chênh lệch giữa các khoản phải trả người bán 3. Thanh toán cho nhân viên 03 (98.260.878) (211.042.000) 4. Trả lãi tiền vay 04

Cơ sở, ngày… tháng… năm…Người lập kế hoạch Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

xem thêm

:

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

3. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Các doanh nghiệp không bắt buộc nhưng được khuyến khích lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho các giao dịch chung nhất, căn cứ vào tính chất của từng giao dịch để trình bày các luồng tiền cho phù hợp nếu Thông tư không hướng dẫn cụ thể. Cái này.

Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là các khoản tương đương tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro chuyển đổi thành tiền kể từ ngày ngày mua khoản đầu tư tại thời điểm báo cáo. Ví dụ: kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi… có thời hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua.

Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính:

– Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính;

– Luồng tiền từ hoạt động đầu tư là luồng tiền phát sinh từ hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các tài sản dài hạn khác, cho vay, góp vốn vào đơn vị. và các khoản đầu tư khác không được phân loại là các khoản tương đương tiền;

Luồng tiền từ hoạt động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động làm thay đổi quy mô và cơ cấu vốn chủ sở hữu và vốn nợ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được trình bày các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ một cách phù hợp nhất với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền nhận lương hưu, lĩnh thay tiền trợ cấp xã hội

– Thu tiền và chi hộ các khoản tiền cho khách hàng như thu tiền thuê, thu hộ và trả lại chủ tài sản;

– Thu chi tiền mặt đối với các tài khoản có vòng quay nhanh, thời hạn ngắn như: Mua, bán ngoại tệ; Mua bán các khoản đầu tư; Các khoản vay và cho vay ngắn hạn khác có kỳ hạn trả không quá 3 tháng.

Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền hạch toán và báo cáo tài chính được lập theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Các giao dịch đầu tư và tài chính không liên quan trực tiếp đến tiền hoặc các khoản tương đương tiền không được trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ví dụ:

– Việc mua lại tài sản bằng cách trực tiếp nhận các khoản nợ phải trả có liên quan hoặc thông qua hợp đồng thuê tài chính;

– Việc chuyển nợ thành vốn góp của chủ sở hữu.

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ cuối kỳ phải được trình bày thành các mục riêng biệt trên báo cáo tài chính. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đối chiếu các số liệu với các khoản mục tương ứng trên Báo cáo tình hình tài chính.

Doanh nghiệp phải công bố giá trị và lý do hợp lý của tiền và các khoản tương đương tiền với số dư cuối kỳ lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do các hạn chế pháp lý hoặc các ràng buộc khác do doanh nghiệp áp đặt. Phải thực hiện.

Trường hợp doanh nghiệp vay để thanh toán trực tiếp cho nhà thầu, nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ (khoản vay được chuyển thẳng từ bên cho vay sang nhà thầu, nhà cung cấp mà không chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp) thì doanh nghiệp vẫn phải trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cụ thể :

– Các khoản đi vay được phản ánh là dòng tiền vào từ hoạt động tài chính;

– Số tiền trả cho nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc cho nhà thầu được trình bày dưới dạng dòng tiền chi ra từ hoạt động điều hành hoặc hoạt động đầu tư tùy thuộc vào giao dịch.

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh bù trừ cùng một đối tượng thì việc trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thực hiện theo nguyên tắc sau:– Nếu bù trừ liên quan đến các giao dịch được phân loại trong cùng một luồng tiền thì được trình bày trên cơ sở thuần (ví dụ: trong giao dịch hàng đổi hàng, v.v.).– Nếu việc thanh toán bù trừ liên quan đến các giao dịch được phân loại vào các luồng tiền khác nhau thì doanh nghiệp không được trình bày trên cơ sở thuần mà phải trình bày riêng rẽ giá trị của từng giao dịch (ví dụ như thanh toán bù trừ). khoản phải thu bán hàng với các khoản cho vay…)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận