Mẫu báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng

Nghị quyết của Đảng được hiểu là những chủ trương đường lối phát triển đất nước, thể hiện ý chí và vai trò của đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. tổ chức học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng.

1. Báo cáo kết quả học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng là gì?

Các nghị quyết của Đảng là định hướng phát triển đất nước, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí và vai trò lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy các cấp phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, là tiền đề thành công trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết. , bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống.

Mẫu báo cáo kết quả học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết của Đảng là mẫu báo cáo về nội dung, công việc đã làm để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Nghị quyết của Đảng

Báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng để việc học tập, quán triệt Nghị quyết được thực hiện tốt hơn vì vấn đề này rất quan trọng, bởi đây là cơ sở, tiền đề. để thực hiện. Nếu không nắm vững, hiểu rõ đường lối, chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết thì không thể thực hiện đúng đắn, có hiệu quả, thậm chí còn mắc sai lầm. sai sót, lệch lạc, trái với tinh thần của nghị quyết đã xác định.

xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, năm 2023

2. Mẫu báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng:

BAN KHỐI DOANH NGHIỆP

BỘ CHI (Đảng)…………

Số – BC/CB (NE)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Địa danh, ngày…….tháng…….năm 20..

BÁO CÁO

kết quả tổ chức học tập, nắm vững và thực hiện

Nghị quyết …………. của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa…)

—–

I- Tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện và kiểm tra.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng mới và chuẩn nhất

1- Việc xây dựng kế hoạch triển khai:

Xây dựng Kế hoạch số……-KH/CB(ĐB), ngày……tháng……………….

2- Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền:

– Tổng số cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt………….., tỷ lệ…………%

Trong đó:

+ Lớp cán bộ chủ chốt do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức có……../……..đ/c tham dự, tỷ lệ…….%;

+ Cấp bộ (đảng) tự tổ chức lớp:……..lớp; có…………/……..đảng viên, tỷ lệ……%; có…………./………….phổ biến, tỷ lệ…….%;

– Tài liệu học tập và làm chủ;

– Phóng viên;

– Thời gian và tiến độ tổ chức học tập, nắm vững;

– Cách tổ chức học tập và làm chủ tốt, sáng tạo;

– Tinh thần, thái độ học tập, quán triệt của cán bộ, đảng viên;

– Nhận xét, đánh giá: Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức học tập và nắm vững.

3- Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết của đảng viên:

4- Phổ biến, tuyên truyền nghị quyết đến đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ (tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng, hoặc các hình thức khác)

II- Kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Người nhận:

– BTV Đảng ủy KDN; BẢO VỆ

– Lưu CB (NE).

T/M THẨM QUYỀN

(đã ký và đóng dấu)

Hướng dẫn làm mẫu báo cáo kết quả học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng:

– Ghi đầy đủ các thông tin vào Mẫu báo cáo kết quả học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng

– Xây dựng kế hoạch triển khai

– Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền

– Kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết của Đảng viên

– Phổ biến, tuyên truyền nghị quyết đến đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ

– TM cấp ủy viên phải ghi rõ họ tên, đóng dấu.

xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chi cục

3. Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng:

– Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được triển khai học tập, quán triệt các quy định, nghị quyết của Đảng. thực hiện nghiêm túc, bài bản và khoa học trong suốt nhiệm kỳ. Theo đó, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt và triển khai thực hiện đúng đắn, sáng tạo các Nghị quyết của Đảng. Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, nhân dân đồng thuận cao; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. vinh dự, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 13 đã đề ra

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn nhất và mới nhất năm 2023

– Đối với cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo thực hiện, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội. Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ theo quy định đã đề ra

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo đúng quy định, cần tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và phù hợp, vừa tự phát vừa tự động. nghiên cứu đi đôi với phổ biến, nghe quán triệt và cần nhấn mạnh trách nhiệm của báo cáo viên, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt Nghị quyết, cũng như của cán bộ, đảng viên trong việc học tập Nghị quyết. của Đảng

xem thêm: Phân biệt báo cáo thẩm định giá và chứng thư thẩm định

4. Biện pháp tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng:

Một làxây dựng và triển khai kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng chặt chẽ, nghiêm túc

Xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch là thể hiện phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, mang lại chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, điều này trái ngược với lối làm việc tùy tiện, tùy hứng, chất lượng, hiệu quả thấp.

Hai là, tuyển chọn, xây dựng, bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm, phẩm chất, năng lực đội ngũ báo cáo viên

Về chất lượng đội ngũ báo cáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ở từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

Ba là, báo cáo viên nâng cao năng lực, trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành quán triệt nghị quyết của Đảng

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam mới nhất

Báo cáo viên cần dành thời gian, đầu tư công sức, trí tuệ để quán triệt, nắm bắt nội dung nghị quyết của Đảng do Đảng đề ra và tiếp thu, hiểu sâu những nội dung do báo cáo viên cấp trên giới thiệu. .

Theo đó, Báo cáo viên phải thông qua công tác chuẩn bị trước cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp một cách chặt chẽ (nội dung, thời gian, phương pháp, phương tiện kỹ thuật, địa điểm…). Trên cơ sở đó, báo cáo viên tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung, hoàn thiện phương pháp trình bày trong hội nghị để nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.

Bốn làsử dụng hợp lý các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Phương tiện kỹ thuật hiện đại góp phần quan trọng trong học tập, nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Năm là, gắn chặt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tình hình, nhiệm vụ của từng cấp, ngành, đơn vị.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng không chỉ dừng lại ở việc làm rõ quan điểm, đường lối, mục tiêu của Đảng và nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết, các điều, nghị quyết. Điều quan trọng hơn là phải hiểu sâu, vận dụng sát, thực hiện đúng nghị quyết ở từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị.

sáu là, tăng cường đối thoại, thảo luận dân chủ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; kiểm tra chặt chẽ quá trình học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung Báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và thông tin pháp luật trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ sở pháp lý: Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận