Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Mỗi cá nhân sẽ có trách nhiệm đảm nhận những vị trí công tác khác nhau trong cơ quan, tổ chức, hàng năm, các cá nhân cũng sẽ được giao những nhiệm vụ nhất định và họ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ đó. đó với cơ quan cấp trên. Vậy thế nào là báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao?

1. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao là gì?

Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao là một trong những tiêu chí đánh giá thành tích, kết quả mà cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện được trong một năm. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao do cấp dưới soạn thảo gửi lên cấp trên đánh giá, để có hướng khắc phục, hạn chế phát sinh cũng như ghi nhận thành tích. kết quả đã đạt được. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao chưa được quy định thành mẫu chung nên mỗi mẫu báo cáo này sẽ do cá nhân tự lập, hoặc theo mẫu quy định tại đơn vị.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được cấp quản lý cấp trên, ban lãnh đạo, cơ quan nhà nước giao cho cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao có thể được phân loại thành các mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành tốt hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao được đánh giá là vấn đề cực kỳ quan trọng, giúp người thực hiện tự nhìn nhận, tự đánh giá về thành tích, kết quả công tác trong một năm.

Từ kết quả đạt được, người đó có thể có những định hướng, thay đổi, cải tiến, phấn đấu, học tập và rèn luyện để bản thân tổ chức đạt được những thành tích tốt hơn trong tương lai. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao cũng là căn cứ để xét khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm phải chịu đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào chức danh của đối tượng là người nắm giữ mà nhiệm vụ được phân công của người đó trong năm là khác nhau nên đối với mỗi cá nhân căn cứ vào nhiệm vụ được phân công để lập báo cáo. Báo cáo kết quả một cách chính xác và trung thực nhất có thể.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê tài sản, mượn tài sản mới nhất năm 2023

Mẫu bản báo cáo đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ là mẫu biên bản được lập để báo cáo đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ tự đánh giá về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chương trình/kế hoạch công tác nếu được bổ nhiệm lại,…

xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, năm 2023

2. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

ĐƠN VỊ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

….., ngày tháng năm…

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM TRONG THỜI GIAN GIỮ VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO

Họ và tên:……Ngày sinh:……

Chức vụ hiện nay:…… (bổ nhiệm tại Quyết định số…………ngày…tháng…năm…)

Đơn vị: …….

I. Bản tự đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ

1. Tóm tắt chức trách, nhiệm vụ được giao

2. Đánh giá hiệu quả công việc

a) Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

b) Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và tác phong:

– Về chính trị tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống;

– Về ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, tác phong làm việc;

– Đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân;

– Trách nhiệm nêu gương; quy tụ, đoàn kết nội bộ.

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ; quan hệ với lãnh đạo và cấp ủy

đ) Về thực hiện nhiệm vụ được giao

– Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động trước khi được bổ nhiệm.

3. Tự đánh giá ưu, khuyết điểm và nguyên nhân

II. Chương trình/Kế hoạch công tác nếu được tái bổ nhiệm

NGƯỜI THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chi cục

3. Hướng dẫn viết báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ bao gồm những nội dung chính sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, phường mới nhất

– Mở đầu báo cáo Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cần có đầy đủ thông tin về đơn vị công tác, quốc hiệu, chức danh, ngày tháng năm lập báo cáo.

– Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ có các thông tin của chủ thể thực hiện nhiệm vụ:

Tên, ngày sinh.

Chức vụ.

Đơn vị công tác.

– Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ tóm tắt các nhiệm vụ được giao trong năm.

– Mẫu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao sẽ nói lên những ưu điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

– Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao sẽ trình bày những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ.

– Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nêu kết quả thực hiện nhiệm vụ.

– Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ cho biết mức độ hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

– Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nêu rõ tác động từ việc thực hiện mục tiêu, bao gồm cả tác động tích cực và tiêu cực.

– Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói lên những bài học kinh nghiệm rút ra từ kết quả thực hiện.

– Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ chỉ ra những biện pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

– Mẫu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phải có xác nhận của người thực hiện nhiệm vụ.

– Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc người quản lý.

xem thêm: Phân biệt báo cáo thẩm định giá và chứng thư thẩm định

4. Những lưu ý khi viết báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Để các đối tượng hoàn thiện mẫu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, bạn đọc cần lưu ý một số vấn đề sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo

– Chủ thể soạn thảo báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cần đảm bảo nội dung báo cáo kết quả thực hiện công việc trung thực, chính xác. Phản ánh chính xác những ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện công việc của mình.

– Chủ thể soạn thảo báo cáo kết quả không được cắt xén sự thật, nêu lý do sai, không chính xác, không đầy đủ, đồng bộ dẫn đến việc đánh giá kết quả có sai sót.

– Nội dung báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cần đi sâu vào trọng tâm, đúng mục tiêu nhiệm vụ và kết quả đạt được. Có thể đưa ra số liệu cụ thể để kết quả đánh giá khách quan và toàn diện hơn.

Kết quả báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao không được chung chung, dài dòng mà phải trình bày rõ ràng, ngắn gọn, chính xác nhưng vẫn đầy đủ, chính xác.

– Từ kết quả, báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cần đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp trong thời gian tới, tránh tình trạng lặp lại sai phạm, khuyết điểm đã mắc phải.

– Bố cục của báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao được sắp xếp theo thứ tự, bố cục hợp lý, dễ theo dõi, dễ đánh giá.

– Các tiêu chí đánh giá về kết quả hoàn thành nhiệm vụ có thể phân thành các mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc có thể phân loại theo các mức độ: xuất sắc, khá, trung bình, kém.

– Ngôn từ sử dụng trong báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao phải nghiêm túc, chuẩn mực, không dùng văn nói, từ ngữ thiếu lịch sự, không phù hợp thuần phong mỹ tục.

– Về hình thức tổng thể, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao phải dễ nhìn, dễ theo dõi, cỡ chữ vừa phải và đúng hình thức.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của website thcstienhoa.edu.vn