Mẫu báo cáo kết quả thử việc 2023 và hướng dẫn cách viết

Báo cáo thử việc là bản báo cáo mà nhân viên thử việc sau khi kết thúc thời gian thử việc sẽ gửi cho lãnh đạo công ty, trưởng phòng (ban) và những người có liên quan trong thời gian thử việc. Trong biên bản thử việc, người thử việc sẽ ghi chi tiết, đầy đủ những công việc được giao mà mình đã thực hiện và kết quả công việc trong thời gian thử việc.

1. Mẫu biên bản thử việc:

Tải xuống báo cáo thử việc mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

Kính thưa:

lãnh đạo công ty….

trưởng khoa….

– ….

Tên tôi là: ….

Ngày sinh: …

Số CMND/CCCD: … Ngày cấp: … Tại: …

Thời gian thử việc: Từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm…

Chức vụ/Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty: ….

Phòng: …

Người hướng dẫn: …

Sau đây tôi xin báo cáo kết quả công việc mà tôi đã thực hiện trong thời gian thử việc:

STT công việc được giao người được giao việc Thời gian cần thiết để hoàn thành công việc Kết quả công việc Ghi chú Đầu tiên 2 3 4 5

Kết quả cá nhân đạt được trong thời gian thử việc:…

Đóng góp và đánh giá cá nhân về quá trình thử việc tại công ty:…

Mong muốn, nguyện vọng của cá nhân sau thời gian thử việc tại công ty: …

…….., ngày tháng năm……….

NGƯỜI THÔNG BÁO

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Không ký hợp đồng lao động khi hết thời gian thử việc

2. Hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc:

  • Mục Công ty, Phòng/Ban ở góc trái: Ghi rõ tên Công ty, Phòng/Ban nơi phóng viên đang thử việc.
  • Mục Gửi: Báo cáo thử việc thường sẽ được gửi cho lãnh đạo công ty, Trưởng phòng/Ban Giám đốc là người báo cáo trong thời gian thử việc. Ngoài ra, Báo cáo công việc cũng có thể được gửi cho Trưởng Phòng/Bộ phận liên quan trong thời gian thử việc (nếu có) hoặc Người hướng dẫn.
  • Người khai báo ghi rõ các thông tin cá nhân về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp tại các mục “Tôi tên là”; Ngày sinh; số CMND/CCCD.
  • Mục Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Ghi rõ trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật. Ví dụ: trung gian. Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ…
  • Mục Thời gian thử việc: Ghi rõ ngày bắt đầu thử việc, ngày kết thúc thử việc. Lưu ý: Theo quy định của “Bộ luật Lao động 2019” thì thời gian thử việc tối đa đối với công việc, chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là không quá 60 ngày đối với công việc, chức danh lao động. Đối với công việc, chức danh cần có trình độ trung cấp kỹ thuật, công nhân kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ không quá 30 ngày, đối với các công việc khác không quá 06 ngày làm việc.
  • Người báo cáo ghi rõ thông tin về Vị trí/Chức danh trong thời gian thử việc tại Công ty, Phòng/Ban nơi thử việc và Người hướng dẫn trong thời gian thử việc (nếu có).
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn kháng nghị vụ án hình sự theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất

xem thêm: Mẫu hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động thử việc mới nhất 2022

3. Báo cáo thử việc viết sẵn:

Tải xuống Mẫu báo cáo thử việc viết sẵn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

Kính thưa:

  • lãnh đạo công ty Công ty TNHH ABC
  • Trưởng phòng hành chính nhân sự
  • Anh Nguyễn Văn A

Tôi tên là: Trần Thị A

Sinh: 01/01/1990

Số CMND/CCCD: 123456789 Ngày cấp: 01/01/2008 Tại: Công an tỉnh

Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Đại học

Thời gian thử việc: Từ 01/07/2019 đến 01/09/2019

Chức vụ/Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty: Chuyên viên

Phòng/ban: Hành chính – Nhân sự

Người hướng dẫn: Thầy Nguyễn Văn A

Sau đây tôi xin báo cáo kết quả công việc mà tôi đã thực hiện trong thời gian thử việc:

STT công việc được giao người được giao việc Thời gian cần thiết để hoàn thành công việc Kết quả công việc Ghi chú Đầu tiên Lập kế hoạch tuyển dụng lao động tại công ty nguyễn văn á 05/07/2019 Hoàn thành 2 …… 3 …… 4 …… 5 ……

Kết quả cá nhân đạt được trong thời gian thử việc:

Qua quá trình thử việc, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính – nhân sự, học hỏi thêm nhiều kỹ năng nghiệp vụ và kiến ​​thức mới trong thời gian làm việc tại Công ty…

Đóng góp và đánh giá cá nhân về quá trình thử việc tại công ty:

Công ty có môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và tích cực…

Mong muốn, nguyện vọng của cá nhân sau thời gian thử việc tại công ty:

Mong muốn có thể tiếp tục làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty để cống hiến hết khả năng và năng lực của mình cho sự phát triển của Công ty…

Tỉnh X, ngày 01 tháng 09 năm 2019

NGƯỜI THÔNG BÁO

(Đã ký)

Trần Thị A

xem thêm: Thời gian thử việc trong hợp đồng thử việc? Quy định về hết thời gian thử việc?

4. Thời gian thử việc lao động:

Để đảm bảo chất lượng của người lao động làm việc tại công ty, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng chế độ thử việc trước khi người lao động chính thức làm việc tại công ty. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã vi phạm các quy định của pháp luật về thời gian thử việc dẫn đến tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 cụ thể:

Điều 24. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về nội dung làm việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thoả thuận về việc làm thử bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc bao gồm thời gian thử việc và các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất

3. Không áp dụng thời gian thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Điều 25. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc do hai bên thoả thuận căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.

Điều 26. Tiền lương thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Điều 27. Kết thúc thời gian thử thách

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thời gian thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận thử việc hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp hợp đồng khoán việc. hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thử việc đã giao kết.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Như vậy, khi hết thời gian thử việc mà người sử dụng lao động không ký kết hợp đồng lao động với người lao động, người lao động không được thông báo kết quả thử việc mà vẫn tiếp tục làm việc thì người đó được coi là làm việc chính thức.

Tuy nhiên, pháp luật không quy định cụ thể trường hợp đương nhiên làm việc chính thức sẽ tương ứng với loại hợp đồng lao động xác định thời hạn nên cần căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng thử việc. Sau thời gian thử việc đạt yêu cầu, hai bên sẽ tiến hành ký kết một loại hợp đồng lao động để làm căn cứ xác định trách nhiệm thực hiện hợp đồng lao động đã đương nhiên được xác lập sau thời gian thử việc.

xem thêm: Trong thời gian thử việc có phải báo trước không?

5. Khi ký hợp đồng thử việc có phải thông báo không?

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xác lập thành tích và hướng dẫn mới nhất năm 2023

Tôi đang thử việc tại FPT Telecom và hết hạn hợp đồng vào ngày 31/05/2023. Hiện tại gia đình khó khăn và tôi đang có công việc nên tôi muốn xin nghỉ để về quê sinh sống. Tôi xin nghỉ sếp nhưng sếp không đồng ý và bảo nếu muốn nghỉ phải báo trước 20 ngày, như vậy có đúng không? Và nếu tôi nghỉ việc thì sao? Tôi cần lời khuyên khẩn cấp. Em xin cảm ơn !?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 24, Điều 25 Bộ Luật Lao Động 2012 về thử việc và thời gian thử việc.

Căn cứ vào quy định trên, có thể khẳng định hợp đồng thử việc là hợp đồng được giao kết trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tùy từng ngành nghề và yêu cầu chuyên môn khác nhau mà có thời gian thử việc khác nhau. Tuy nhiên, thời gian thử việc tối đa không được quá 60 ngày. Do thông tin bạn cung cấp không cụ thể nên chúng tôi không biết bạn đã thử ngành nghề gì, từ ngày nào và trong bao lâu để xác định thời gian tối đa mà bạn phải thử. Bạn có thể căn cứ vào quy định nêu trên để xác định việc công ty áp dụng thời gian thử việc cho bạn có đúng hay không để có biện pháp giải quyết hợp lý để đòi lại quyền lợi. Vấn đề tiền lương trong thời gian thử việc cũng sẽ do các bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc khi làm việc chính thức.

Về chấm dứt thời gian thử việc Khoản 1 Điều 27 Bộ Luật Lao Động 2019 quy định:

“Hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thời gian thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận thử việc hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp hợp đồng khoán việc. hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thử việc đã giao kết.”

Như vậy, khi hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng với người lao động.

Đối với đơn phương chấm dứt thử việc Khoản 2 Điều 27 Bộ Luật Lao Động 2019 trình diễn:

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Như vậy, nếu bạn kết thúc thử việc trước thời hạn đã thỏa thuận thì không cần báo trước và không phải bồi thường bất kỳ khoản nào. Việc công ty yêu cầu bạn báo trước 20 ngày là không có căn cứ.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo kết quả thử việc 2023 và hướng dẫn cách viết của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận