Mẫu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng mới và chuẩn nhất

Mẫu báo cáo khảo sát xây dựng chuẩn và mới nhất? Nội dung và phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng? quản lý khảo sát xây dựng? Nhiệm vụ và phương pháp khảo sát xây dựng?

Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu trong xây dựng thì vốn đầu tư thôi là chưa đủ mà cần phải tiến hành khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng để xác định sự phù hợp của công trình dự kiến ​​xây dựng. đối với môi trường đất, nước, địa hình để từ đó lựa chọn giải pháp thiết kế cũng như nền móng hiệu quả nhất cho công trình xây dựng. Pháp luật hiện hành quy định kết quả khảo sát xây dựng phải được lập thành báo cáo nhằm thể hiện tính minh bạch trong quá trình khảo sát và là nguồn tài liệu cần thiết. Vậy mẫu báo cáo khảo sát xây dựng chuẩn và mới nhất?

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu báo cáo khảo sát xây dựng chuẩn và mới nhất:

TÊN ĐƠN VỊ KHẢO SÁT TỶ ĐỒNG

…………………….

Con số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…., ngày tháng năm…

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH

Thân mến: Tên chủ sở hữu…

Cơ sở pháp lý:

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 214;

– Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

xem thêm: Mẫu khảo sát khách hàng mới nhất năm 2022

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng sự thi công;

– Căn cứ Hợp đồng số… Về việc khảo sát xây dựng…. ký ngày … tháng … năm giữa …. (Chủ đầu tư) và bên…. (Đơn vị khảo sát);

1. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

1.1. Quy trình khảo sát:

………….

1.2. Phương thức khảo sát:

…………

2. TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC, ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH

xem thêm: Quy định về yêu cầu, hồ sơ, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng

2.1. Vị trí, điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát xây dựng:

…….

2.2. Đặc điểm, quy mô, tính chất công trình:

…….

3. KHỐI LƯỢNG GIÁM SÁT THI CÔNG ĐÃ THỰC HIỆN

……..

4. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ SỐ LIỆU SAU THÍ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH

…..

xem thêm: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình trong hoạt động xây dựng

5. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, LƯU Ý, ĐỀ XUẤT

…..

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

…..

7. PHỤ LỤC

….

2. Nội dung và phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng:

Căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về trình tự thực hiện khảo sát xây dựng như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

(1) Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

xem thêm: Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

(2) Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

(3) Khảo sát xây dựng;

(4) Phê duyệt, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

Từ trình tự, thủ tục khảo sát xây dựng nêu trên, nội dung và phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng được pháp luật quy định như sau:

Căn cứ Điều 29 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về báo cáo kết quả khảo sát xây dựng mới nhất, chuẩn nhất sẽ bao gồm các nội dung sau:

(1) Căn cứ khảo sát xây dựng;

(2) Phương pháp và quy trình khảo sát xây dựng;

(3) Khái quát về vị trí, điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng về tính chất, đặc điểm và quy mô công trình;

xem thêm: Mẫu báo cáo khảo sát hiện trạng công trình và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

(4) Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện;

(5) Số liệu, kết quả khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích;

(6) Kết luận và kiến ​​nghị;

(7) Nhận xét đánh giá, lưu ý, góp ý (nếu có);

(8) Các phụ lục đính kèm.

Căn cứ Điều 30 Nghị định 15/2021/NĐ-CP phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, cụ thể như sau:

– Việc phê duyệt Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, việc phê duyệt Báo cáo kết quả khảo sát phải được thể hiện bằng văn bản hoặc phê duyệt trực tiếp trên Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. Chủ đầu tư được quyền yêu cầu nhà thầu tư vấn thiết kế hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực kiểm tra Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trước khi phê duyệt.

– Chủ thể chịu trách nhiệm về chất lượng công tác khảo sát xây dựng do mình thực hiện là nhà thầu khảo sát. Việc chủ đầu tư phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm đối với chất lượng công tác khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát.

xem thêm: Hỏi về chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được lưu trữ theo quy định.

3. Quản lý khảo sát xây dựng:

Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định 15/2021/NĐ-CP Quản lý hoạt động khảo sát xây dựng được quy định như sau:

– Nhà thầu khảo sát có trách nhiệm cử người có đủ năng lực chuyên môn làm chủ nhiệm khảo sát và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng quy định trong phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; bố trí đủ người có kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp để thực hiện khảo sát theo quy định của hợp đồng xây dựng;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn mới nhất

Tùy theo quy mô, loại hình khảo sát, chủ đầu tư có thể tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hành nghề phù hợp với loại hình khảo sát để giám sát khảo sát xây dựng theo các nội dung sau:

+ Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng;

+ Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: ; công việc trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm hiện trường; công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình khảo sát; vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu trữ số liệu khảo sát, mẫu thí nghiệm;

– Chủ đầu tư có quyền đình chỉ công việc khảo sát khi phát hiện nhà thầu không thực hiện đúng phương án khảo sát đã được phê duyệt hoặc các quy định của hợp đồng xây dựng.

4. Nhiệm vụ và phương pháp khảo sát xây dựng:

Căn cứ quy định tại Điều 26 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ khảo sát xây dựng như sau:

xem thêm: Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu khảo sát xây dựng

đầu tiên, nhà thầu thiết kế lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế hoặc các trường hợp khảo sát khác thì người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền lập dự án PPP được thuê tổ chức, cá nhân hoặc giao tổ chức, cá nhân có liên quan có đủ điều kiện năng lực lập và thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Thứ hai, Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng và nâng cấp công trình, thiết kế xây dựng công trình hoặc phục vụ khảo sát xây dựng. các công việc khảo sát khác có liên quan đến hoạt động xây dựng.

Thứ bachủ đầu tư giao nhiệm vụ khảo sát xây dựng cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông qua việc trực tiếp ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng hoặc giao cho nhà thầu thiết kế xây dựng đối với nhà thầu tư vấn thiết kế. thực hiện cả khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng.

Thứ Tư, Nội dung nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:

i) Mục đích khảo sát xây dựng;

ii) Yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng;

iii) Phạm vi khảo sát xây dựng;

iv) Sơ bộ khối lượng dự toán khảo sát xây dựng (nếu có), khảo sát xây dựng;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thỏa thuận quyền nuôi con khi không đăng ký kết hôn

xem thêm: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

v) Thời gian khảo sát xây dựng.

Thứ năm, Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

+ Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng và báo cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu của thiết kế;

+ Trường hợp trong quá trình khảo sát xây dựng phát hiện những yếu tố bất thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có sự thay đổi nhiệm vụ thiết kế thì phải bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng. ;

+ Khi phát hiện các yếu tố bất thường về địa chất trong quá trình thi công không đáp ứng nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế phê duyệt có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình.

Thứ sáu, Khi lập nhiệm vụ khảo sát ở bước thiết kế xây dựng tiếp theo phải xem xét nhiệm vụ khảo sát, kết quả khảo sát đã thực hiện ở bước thiết kế xây dựng trước và các kết quả khảo sát có liên quan. (nếu).

Căn cứ quy định tại Điều 27 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng như sau:

đầu tiên, Nhà thầu khảo sát phải lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

xem thêm: Hỏi về chứng chỉ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng hạng III

Thứ hai, Nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:

– Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

– Khối lượng, thành phần công tác khảo sát xây dựng;

– Phương pháp khảo sát, thiết bị và phòng thí nghiệm được sử dụng;

– Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng được áp dụng;

– Tổ chức thực hiện và biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng;

– Tiến độ thực hiện;

– Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, công trình hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; các biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan khu vực khảo sát và khôi phục nguyên trạng sau khi kết thúc khảo sát.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu giai đoạn khảo sát và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Thứ ba, Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra hoặc thuê tư vấn có đủ năng lực năng lực thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định của hợp đồng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng mới và chuẩn nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận