Mẫu báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ định thầu

Báo cáo xét thầu là gì? Mẫu báo cáo theo quy định mới nhất? Những lưu ý khi lập báo cáo thẩm định hồ sơ đề xuất chỉ định thầu?

Thẩm định hồ sơ đề xuất chỉ định thầu là công việc phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đảm bảo hiệu quả trong khâu tìm kiếm nhà thầu phù hợp. Do đó, báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ phải được lập thành văn bản. Thực hiện phân tích, đánh giá kết quả thông qua chuyên môn nghiệp vụ. Công việc này phản ánh kết quả thông qua dữ liệu được cung cấp trong biểu mẫu. Mẫu báo cáo do cơ quan có thẩm quyền quy định để thống nhất về hình thức và nội dung triển khai thực hiện. Cũng như thuận tiện cho các bên trong việc cung cấp hoặc theo dõi các thông tin báo cáo liên quan.

Cơ sở pháp lý:

– Luật đấu thầu 2013;

– Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Báo cáo thẩm định hồ sơ đề xuất chỉ định thầu là gì?

Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất được lập trong giai đoạn đấu thầu. Đây là công việc của các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu. Đạt được thông qua kiểm tra chuyên môn, đánh giá và báo cáo bằng văn bản.

Đây là nội dung của báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013. Khi tiến hành đánh giá cần lưu ý toàn diện các tiêu chí sau:

+ Đạt tiêu chuẩn;

+ Đánh giá năng lực, kinh nghiệm;

xem thêm: Các trường hợp hồ sơ và thủ tục chỉ định thầu rút gọn mới nhất 2022

+ Đánh giá kỹ thuật và giá cả.

Đưa đến kết luận tổng hợp trong nội dung báo cáo theo quy định. Cũng như cung cấp thông tin hiệu quả trong đánh giá nghiệp vụ. Giúp các bên có quyền và lợi ích liên quan tiếp cận báo cáo và sử dụng báo cáo làm cơ sở cho hoạt động của mình.

Báo cáo sẽ bao gồm:

Thông tin cơ bản về giới thiệu gói thầu, dự án. Đây là chủ đề của các hoạt động liên quan trong việc tìm kiếm nhà thầu. Cũng như thực hiện công tác thẩm định kết quả đề xuất chỉ định thầu.

Kết quả xét thầu của cơ quan thực hiện. Phản ánh trong quá trình phân tích, rút ​​ra kết luận chuyên môn.

Đưa ra các kết luận và khuyến nghị có liên quan. Đây là nội dung quan trọng nhất mà các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan quan tâm.

Bảo lưu ý kiến.

Công việc chuyên môn được thực hiện thông qua các mẫu đánh giá hiệu suất. Bao gồm:

xem thêm: Chỉ định thầu là gì? Hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong những trường hợp nào?

+ Nội dung kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

+ Đánh giá tính hợp lý của hồ sơ mời thầu

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 02/QTT-TNCN

+ Đánh giá năng lực, kinh nghiệm

+ Đánh giá kỹ thuật.

Trong nội dung bài viết này, bạn đọc có thể tham khảo các mẫu đánh giá nghiệp vụ NƠI ĐÂY

2. Mẫu báo cáo theo quy định mới nhất:

[TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ HSĐX]

…….

Con số: ….. /………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

.., ngày…. tháng…. năm….

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Bưu kiện ….. [Ghi tên gói thầu]

trong dự án ….. [Ghi tên dự án]

xem thêm: Các trường hợp và thủ tục áp dụng chỉ định thầu thông thường

Thân mến: ….. [Ghi tên Bên mời thầu]

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Phần này giới thiệu tổng quan về dự án, gói thầu và các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thực hiện gói thầu:

Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản sao) trong báo cáo này.

2. Nhóm chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ chuyên gia:

Nhóm chuyên gia là…. [Ghi tên Bên mời thầu/tổ chức tư vấn hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp] được thành lập theo Quyết định số….. [Ghi số và ngày ban hành văn bản] đối với việc đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu….. [Ghi tên gói thầu] trong dự án …. [Ghi tên dự án].

xem thêm: Dự thảo hợp đồng chỉ định thầu ngắn mới nhất năm 2022

Trường hợp Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để đánh giá HSĐX phải bổ sung các nội dung sau: Căn cứ hợp đồng số ….[Ghi số hiệu hợp đồng] ngày …. [Ghi thời gian ký hợp đồng] giữa …. [Ghi tên Bên mời thầu] và …. [Ghi tên tổ chức tư vấn hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp] về việc thuê tổ chức/đơn vị đánh giá gói thầu….. [Ghi tên gói thầu] trong dự án …. [Ghi tên dự án].

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Phần này mô tả số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên Tổ chuyên gia tại Bàn số 1.

Bàn số 1

stt Họ và tên Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia Phân công công việc

c) Phương thức làm việc của Tổ chuyên gia:

Phần này mô tả cách thức làm việc của nhóm chuyên gia, phân công công việc, thời gian hoàn thành,… Nếu có quy chế làm việc của nhóm chuyên gia thì chỉ cần đính kèm quy chế này. Phần này mô tả cách xử lý khi một thành viên trong hội đồng chuyên gia có ý kiến ​​khác với đa số các thành viên khác. Các ý kiến ​​bảo lưu của thành viên (nếu có) phải được nêu tại Mục IV của báo cáo này.

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ĐỀ XUẤT

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản chính và bản chụp

xem thêm: Chỉ định thầu có phải đăng tải thông tin trên báo đấu thầu?

Căn cứ kết quả kiểm tra tính thống nhất giữa bản chính và bản sao HSDT do Bên mời thầu lập, kết quả kiểm tra tính thống nhất giữa bản chính và bản sao được tổng hợp theo Bàn số 2 Xuống đây:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn và thủ tục xin giấy xác nhận hạnh kiểm năm 2023

Bàn số 2

stt Nội dung không nhất quán Ghi chú Nguyên bản Sao chụp

2. Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSĐX

a) Trên cơ sở kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đề xuất(theo Mẫu số 1); đánh giá tính hợp lệ của từng Đề xuất (theo Mẫu số 2), Kết quả đánh giá tính hợp lệ của từng HSĐX được tổng hợp bởi Bàn số 3 Xuống đây:

Tấm ván Số 3

Sự kết luận Ghi chú Được Không đạt

b) Giải trình các trường hợp Hồ sơ đề xuất không hợp lệ(kể cả sau khi Nhà thầu đã bổ sung và làm rõ HSĐX).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ Tờ trình nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu). Phần này quy định các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐX của Bên mời thầu và tài liệu bổ sung, làm rõ HSĐX của nhà thầu (kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ sung, làm rõ HSĐX).

3. Kết quả đánh giá năng lực, kinh nghiệm

xem thêm: Giới hạn áp dụng hình thức chỉ định thầu trong đấu thầu mới nhất

a) Trên cơ sở đánh giá năng lực, kinh nghiệm của từng nhà thầu (lập theo Mẫu số 3), Kết quả đánh giá nội dung này được tóm tắt theo Bàn số 4 Xuống đây:

Tấm ván 4

Sự kết luận Ghi chú Được Không đạt

b) Giải trình về trường hợp không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm nêu trong HSYC.Phần này giải thích chi tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm (ngay cả sau khi nhà thầu đã bổ sung và làm rõ HSĐX).

c) Làm rõ nội dung HSĐX chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). Phần này quy định các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐX của Bên mời thầu và tài liệu bổ sung, làm rõ HSĐX của nhà thầu (kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ sung, làm rõ HSĐX).

4. Kết quả đánh giá kỹ thuật

một) Trên cơ sở đánh giá kỹ thuật chi tiết của Hồ sơ đề xuất (lập theo Mẫu số 4), Kết quả đánh giá nội dung này được tóm tắt theoBàn số 5 Xuống đây:

Bàn số 5

Kết quả đánh giá Ghi chú

b) Giải trình về các trường hợp không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSĐX (kể cả sau khi HSĐX đã được làm rõ).Giải trình chi tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

xem thêm: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu

c) Những nội dung cần lưu ý khi giám định. Phần này quy định những nội dung cần lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm trường hợp một hoặc một số thành viên của tổ chuyên gia có đánh giá khác với đa số thành viên còn lại và biện pháp xử lý. cho trường hợp đó.

5. Kết quả giám định tài chính

Trên cơ sở đánh giá về giá của HSĐX, kết quả đánh giá được tổng hợp trong Bàn số 6 Xuống đây:

Bàn số 6

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản cuộc họp giao ban và hướng dẫn mới nhất 2023
stt Nội dung Kết quả Đầu tiên Giá đề xuất chỉ định thầu 2 Giá trị sửa lỗi 3 Giá trị sửa lỗi 4 Giá trị chiết khấu (nếu có) 5 Giá đề xuất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị chiết khấu (nếu có) 6 Tỷ giá ghi trong HSYC (nếu có) 7 Giá đề nghị chỉ định thầu

Phần này nêu các nội dung cần lưu ý trong quá trình đánh giá HSĐX (nếu có).

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá Hồ sơ đề xuất, nhóm chuyên gia đã nêu các nội dung sau:

– Kết luận nhà thầu đáp ứng hoặc không đáp ứng các yêu cầu theo quy định trong HSYC;

xem thêm: Mẫu phiếu yêu cầu chỉ định thầu xây dựng mới nhất 2022

– Nội dung HSYC không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không rõ ràng, có cách hiểu khác nhau trong quá trình đánh giá HSĐX hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp khắc phục.

IV. NHẬN XÉT ĐẶT CHỖ

Trường hợp còn ý kiến ​​bảo lưu thì cần ghi rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến ​​bảo lưu, lý do và yêu cầu thành viên có ý kiến ​​bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:

stt Nội dung

Thúc giục

Ý kiến

Dự trữ

Lý do Dấu hiệu

……..

……..

……..

[Tất cả các thành viên của tổ chuyên gia ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có ý kiến bảo lưu (nếu có)].

3. Những lưu ý khi lập báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất chỉ định thầu:

Hình thức của mẫu biên bản được thực hiện theo mẫu quy định của pháp luật. Người điều hành cần điền các thông tin được cung cấp theo từng nội dung cụ thể.

xem thêm: Gói thầu dịch vụ tư vấn dưới 500 triệu có được chỉ định thầu?

Nội dung báo cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật. Tức là thực hiện có kết quả, bảo lưu và kết quả dễ hiểu, khoa học, ngắn gọn. Các thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp phải chính xác, rõ ràng và trung thực. Qua đó làm cơ sở đánh giá đề xuất chỉ định thầu theo quy định.

Báo cáo phải nêu rõ và làm rõ các nội dung sau:

Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng;

Danh sách các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu sẽ bị loại. Các lý do được đưa ra để loại nhà thầu.

Bình luận về tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong quá trình xét duyệt hồ sơ. Việc thực hiện dựa trên các cơ sở pháp lý được sử dụng để xem xét và đánh giá. Qua đó nêu hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ định thầu của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận