Mẫu báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, năm 2023

Mẫu báo cáo tổng hợp sẽ do nơi báo cáo trình bày về nội dung cần báo cáo và tùy theo mục đích sử dụng của người dùng mà sẽ có những nội dung khác nhau. Tuy có điều chỉnh đôi chút về nội dung nhưng mẫu báo cáo tổng hợp vẫn giữ nguyên hình thức. Dưới đây là mẫu báo cáo kết quả công việc theo tháng, năm.

1. Mẫu báo cáo hoạt động chung:

Đây là một mẫu mà tất cả các loại báo cáo có thể sử dụng và tùy chỉnh theo mong muốn và ý định của người dùng. Đây là một mẫu báo cáo chung.

Tải xuống báo cáo hoạt động chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHỤ NỮgầy…. tháng …. năm 20

BÁO CÁO

Về …………. (Đầu tiên)

Kính thưa:…. (2)

……

Gợi ý ……..

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

Người nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– ………… ;

–…….;

– Lưu: VT.

xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chi cục

2. Mẫu báo cáo công việc theo tuần, tháng, năm:

2.1. Mẫu báo cáo công việc theo ngày, tuần:

Về nội dung:

Nhân viên phải liệt kê chi tiết tất cả các hạng mục công việc mình đã và đang thực hiện trong một ngày. Kèm theo đó là mô tả công việc đó là gì? Tôi đã hoàn thành công việc hay chưa? Sau đó chủ động đưa ra những đánh giá cá nhân với kết quả công việc.

Báo cáo công việc hàng ngày cần đảm bảo nội dung chi tiết để khi người quản lý xem báo cáo có thể đưa ra đánh giá nhân viên chính xác về quá trình và tiến độ làm việc của nhân viên. Cuối cùng, nhà quản lý sẽ có cách điều chỉnh công việc, nhiệm vụ hợp lý để nâng cao năng suất và kết quả làm việc của nhân viên, tránh những sai sót không đáng có trong công việc sau này.

Về hình thức:

Báo cáo công việc hàng ngày phải được trình bày theo bố cục rõ ràng, đầy đủ các trường thông tin quan trọng như: tên công ty, tên cá nhân, chức vụ, bộ phận, thời gian làm việc, nội dung công việc, tình trạng xử lý công việc, các nhận xét đánh giá, góp ý, các ghi chú khác liên quan đến công việc dự án, nhiệm vụ công việc,…. Các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo công việc hàng ngày mà chúng tôi cung cấp dưới đây:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc ….., ngày tháng năm……..

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

TUẦN …..

Họ và tên: ………..

Bộ phận công tác:…….

TT Tên công việc Thời gian làm việc kết quả có thể không thể làm điều đó Giải pháp Đầu tiên 2 3 4
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Ghi chú: Nội dung viết cụ thể, chi tiết

NGƯỜI THÔNG BÁO

2.2. Mẫu báo cáo công việc hàng tháng:

Báo cáo công việc tháng chỉ khác báo cáo công việc ngày ở chỗ có khối lượng công việc nhiều hơn và được phân chia cụ thể thành công việc đã hoàn thành và công việc chưa hoàn thành. Nội dung báo cáo công việc hàng tháng cũng nhiều hơn và kết quả công việc cũng phải được thể hiện rõ ràng, chi tiết nhất.

CÔNG TY……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————

…., ngày tháng năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC HÀNG THÁNG

Từ ngày: …/…/2017 Đến ngày: …/…/2017

Họ và tên:………. Phần:……

stt Nội dung công việc cụ thể đã thực hiện Khối Tự đánh giá Ý kiến ​​của BP Bằng cấp % hoàn thành Mức % chất lượng Bằng cấp % hoàn thành Mức % chất lượng

Đề xuất, kiến ​​nghị, nhận xét của phóng viên về công việc muốn làm, công cụ, phương tiện và môi trường làm việc:

………….

Đánh giá, góp ý của trưởng phòng đối với báo cáo viên về thái độ, trách nhiệm, phương pháp, kỹ năng làm việc:

………….

PHỤ TRÁCH NGƯỜI THÔNG BÁO

2.3. Mẫu báo cáo công việc hàng năm:

– Mẫu báo cáo tổng kết năm, tháng: Là biểu mẫu báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện công việc, tổng kết theo các mốc thời gian. Mẫu báo cáo cuối năm là bản báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả hoạt động trong năm, qua từng năm. Mẫu báo cáo tổng kết tháng là mẫu báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện công việc trong tháng, theo từng tháng.

Thông qua báo cáo công việc năm, công ty có thể đưa ra đánh giá tổng quát nhất về toàn bộ công việc đã thực hiện trong năm qua. Các kế hoạch trong năm đã hoàn thành hay chưa? Những dự án triển khai trong năm thành công hay thất bại? Các mục tiêu chưa đạt được cho năm đó là gì? Tất cả được thể hiện chi tiết thông qua báo cáo công việc hàng năm.

Download mẫu báo cáo hoạt động thường niên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày tháng năm….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Kính thưa: ……

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 với các nội dung sau:

Kết quả kinh doanh của công ty:

……

Trong đó:

Đầu tiên.……

2……

3…

Việc thực hiện các quy định của pháp luật:

…………

IV. Các vi phạm trong quá trình hoạt động (nếu có):

……

Người nhận: GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

xem thêm: Mẫu báo cáo chính trị nhiệm kỳ đại hội chi bộ mới nhất

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

3. Mẫu báo cáo trường hợp:

– Mẫu báo cáo sự cố: Đây là mẫu báo cáo sự cố.

Tải mẫu biên bản sự việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……….., ngày tháng năm

BÁO CÁO TÌNH HUỐNG

Hôm nay, vào hồi…giờ…ngày…tháng…năm….

TRONG:……

Chúng tôi gồm có:

Nhà sản xuất kỷ lục:

Ông bà)……. Tiêu đề……

Ông bà)……. Tiêu đề…..

Nhân chứng:

Ông (Bà)….. Chức vụ…….

Số CMND……..cấp ngày…./…/…..tại……

Địa chỉ thường trú:……..

Ông (Bà)…….. Chức vụ……

Số CMND…….cấp ngày…./…/…..tại……

Địa chỉ thường trú:…….

Lập biên bản sự việc như sau: (Ghi thời gian, địa điểm xảy ra, nơi phát hiện sự việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, nhân chứng, người có liên quan, hậu quả tác hại, biện pháp xử lý, kết quả xử lý, kèm theo biên bản thu giữ phương tiện chứng cứ, tang vật nếu có)

……..

Biên bản được lập thành … bản.

Biên bản kết thúc hồi….giờ..cùng ngày, những người có tên trên xác nhận sự việc và ký tên dưới đây:

Nhân chứng Người có liên quan Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Phân biệt báo cáo thẩm định giá và chứng thư thẩm định

4. Báo cáo công việc dùng để làm gì?

Mẫu báo cáo công việc được tạo ra để nhân viên, các phòng ban trong công ty báo cáo công việc cụ thể theo tuần, tháng, quý, năm. Thông thường, trong nội dung của một bản báo cáo công việc cá nhân luôn được trình bày ngắn gọn, chi tiết tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động triển khai công việc và các vấn đề liên quan như:

– Thông tin chi tiết về tình trạng công việc

– Kết quả công việc và sản phẩm

– Nội dung đánh giá của người thực hiện và cấp trên phụ trách trực tiếp

– Đưa ra hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc.

Vai trò của việc lập báo cáo công việc là vô cùng quan trọng đối với mỗi nhân viên. Xây dựng báo cáo công việc là cơ sở để mỗi cá nhân, bộ phận, tổ chức nhằm mục đích:

– Thể hiện năng lực làm việc của nhân viên

– Đánh giá khách quan trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm với công việc của nhân viên

– Rút ra nhiều kinh nghiệm và bài học cho những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện và sau khi hoàn thành công việc.

– Giúp đội ngũ lãnh đạo trong công ty dễ dàng triển khai quy trình quản lý nhân viên linh hoạt, chủ động trong từng khoảng thời gian cụ thể.

– Hỗ trợ ban lãnh đạo đưa ra phương pháp phân bổ công việc hợp lý, phù hợp với năng lực và yêu cầu của nhân viên.

Xem thêm bài viết hay:  Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm của Đảng viên

xem thêm: Báo cáo định giá là gì? Mẫu báo cáo thẩm định

5. Cấu trúc của một báo cáo công việc chuẩn:

báo cáo công việc được xem là văn bản trình sếp nên cần đảm bảo đầy đủ các phần. Cụ thể, một mẫu báo cáo Toàn bộ tác phẩm có cấu trúc như sau:

  • Phần tóm tắt đánh giá là phần giúp bạn nhìn lại toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó cần đánh giá trung thực những mặt đạt được và những mặt còn tồn tại.
  • Giới thiệu bối cảnh báo cáo: Một bối cảnh nên được cung cấp cho báo cáo, phác thảo cấu trúc nội dung, phạm vi và cách sử dụng.
  • Nội dung: Đây là phần quan trọng nhất và bạn cần trình bày chi tiết nguyên nhân, thảo luận cách khắc phục và đưa ra khuyến nghị cho từng vấn đề.
  • Kết bài: Cần tóm tắt báo cáo một cách rõ ràng, ngắn gọn và đưa ra phương hướng cho những công việc tiếp theo.
  • Nội dung báo cáo cũng phải nêu rõ kết quả công việc. Từ báo cáo, cấp trên sẽ nắm bắt được kết quả của từng loại công việc được giao.

xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

6. Những lưu ý khi viết báo cáo kết quả công việc:

Khi viết thư giới thiệu việc làm, bạn cần chú ý những khía cạnh sau để không bị mất điểm với cấp trên.

Sử dụng ngôn ngữ chính xác, rõ ràng và súc tích để đảm bảo rằng bạn đang làm việc trong đúng ngành. Đừng nói nhảm, thiếu logic và gây khó hiểu cho người đọc. Nếu có thể, hãy nhờ đồng nghiệp kiểm tra chính tả, văn bản và tính nhất quán của báo cáo sau khi bạn xem xét báo cáo, vì họ thường không thể phát hiện ra các lỗi cơ bản trong văn bản. những người khác có thể nhìn thấy.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phông chữ nhất quán, làm nổi bật tiêu đề và khoảng cách thích hợp để dễ đọc. Các yếu tố như đánh số mục lục, viết hoa, v.v. cũng nên được yêu cầu. Đảm bảo thông tin đầy đủ. Báo cáo công việc không nên quá dài hoặc quá ngắn, nhất là khi viết báo cáo công việc hàng ngày.

Nếu nội dung báo cáo không chính xác, mô tả công việc không sát thực tế sẽ dẫn đến sai sót trong chi tiêu ngân sách, trả lương cho người lao động,… Nhiều người thậm chí còn không hiểu mình viết gì trên báo cáo. công việc.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận