Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chi cục? Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chi cục ?

Giám sát của Đảng là các hoạt động được tiến hành như điều tra, theo dõi, xem xét, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng ở các cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và việc theo dõi, kiểm tra đó phải được lập thành văn bản dựa trên mẫu báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát của ngành theo quy định hiện hành. Vậy báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chi cục được thực hiện như thế nào?

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chi cục là gì?

Chắc hẳn khái niệm báo cáo chúng ta đã nghe nhiều, đây được hiểu là một loại văn bản hành chính (bao gồm văn bản giấy và văn bản điện tử) của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm thể hiện tình hình, kết quả hoạt động nhằm giúp cơ quan có thẩm quyền và người dân có thông tin phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, điều hành và ban hành các quyết định quản lý phù hợp.

Thực hiện kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng. Thực hiện công tác kiểm tra của Đảng là việc tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng. bản lĩnh chính trị, chấp hành điều lệ Đảng, chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Giám sát của đảng là việc tổ chức đảng sẽ quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động để kịp thời tác động đến cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh. theo cương lĩnh chính trị và quy định của Đảng.

Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được cụ thể hóa tại Quyết định 30 về sưu tầm Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Theo đó, sau quá trình kiểm tra, giám sát phải có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chi cục, cụ thể tại báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chi cục.

Để ghi nhận các nội dung sau quá trình kiểm tra, giám sát cần có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chi cục, cụ thể trong biên bản kiểm tra. Giám sát ngành năm 2022 gồm các nội dung sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mới nhất

Kế hoạch xây dựng công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên; việc giải quyết tố cáo; việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và cách khắc phục những điểm yếu đó.

xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, năm 2023

2. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Chi cục:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ……..ĐẢNG BỘ…

Số – BC/PASS

.., ngày …. năm

BÁO CÁO
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
6 tháng… (hoặc năm…) và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng… (hoặc năm…)

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

(Tình hình đơn vị, tổ chức đảng; những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát)

……

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy:

– Số tổ chức đảng được kiểm tra:……

Nội dung ……

Kết quả: ……

– Số đảng viên được kiểm tra: …

Nội dung ……

Kết quả: ……

– Số tổ chức đảng được giám sát: …

Nội dung ……

Kết quả: ……

– Số đảng viên được giám sát: …

Nội dung ……

Kết quả: ……

2. Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy:

2.1. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm:

– Tổng số được kiểm tra: …..

– Đối tượng kiểm tra: Chi bộ: ….. Đảng bộ …..

Kết luận vi phạm: …. trong đó phải xét xử và kiến ​​nghị xử lý:……

Xử lý: …. Hình thức xử lý: Khiển trách:…….. Cảnh cáo:…….

Tóm tắt lỗi:

…………

2.2. Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm:

– Tổng số đảng viên được kiểm tra: …..

– Đối tượng được kiểm tra:

+ Đảng viên:….. Chi bộ……

+ Đảng viên là cán bộ thuộc diện đảng ủy cơ sở quản lý:……..

+ Đảng viên không giữ chức vụ: ….

Kết luận:

– Vi phạm: ….. (%) số bị xử lý hoặc kiến ​​nghị xử lý: …………

– Xử lý: …. Hình thức xử lý: Khiển trách: ….. Cảnh cáo: ….

Tổng hợp tội danh:….

(Lưu ý: UBKT Đảng ủy cơ sở hàng năm kiểm tra 1 tổ chức đảng trực thuộc và 1-2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm).

2.3. Giám sát đảng viên và tổ chức đảng:

* Giám sát thường xuyên theo chương trình và thông qua công tác quản lý đảng viên hàng năm:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế mới nhất năm 2023

– Tổng số tổ chức đảng được giám sát:……

– Tổng số đảng viên được giám sát:……

– Đánh giá kết quả giám sát:……

* Giám sát theo chuyên đề:

– Đối với tổ chức đảng:

+ Tổng số người được giám sát:……

+ Nội dung giám sát:…….

+ Đánh giá kết quả quan trắc:…..

– Đối với đảng viên:

+ Tổng số người được giám sát: …

+ Nội dung giám sát:…..

+ Đánh giá kết quả giám sát:……

2.4. Xem xét, kết luận các trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật trong Đảng:

* Hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật:

– Tổng số đảng viên:…….

– Tổng số tổ chức đảng cấp dưới: …

* Kỷ luật Đảng viên:

Số đảng viên bị kỷ luật: …

– Đối tượng bị thi hành kỷ luật: Đảng viên cơ sở: ….., Đảng viên chi bộ:……., Đảng viên bộ phận: ….., Đảng viên thuộc diện cấp trên quản lý nhưng không phải là cấp uỷ cùng cấp:……, đảng viên không giữ chức vụ: ………….

– Hình thức kỷ luật: Khiển trách:……., Cảnh cáo:….., Sa thải:……,

– Thẩm quyền thi hành kỷ luật:

Đảng ủy cơ sở:……

Chi nhánh: …..

Tổng hợp các tội bị xử lý kỷ luật:……

* Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật tổ chức đảng:

– Số tổ chức bị kỷ luật:……

– Đối tượng bị thi hành kỷ luật: Đảng ủy bộ phận:….., Ban thường vụ:…

Chi nhánh: …; Tiểu ban: …

– Hình thức kỷ luật: Khiển trách:……., Cảnh cáo:…..,

Tổng hợp các tội bị xử lý kỷ luật:….

2.5. Giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng:

* Xử lý tố cáo đảng viên:

– Tổng số hồ sơ nhận: …………

Trong đó: Đơn do cấp trên gửi: …………, đơn nhận trực tiếp:…….

– Phân loại đơn: đơn có chữ ký: ….., đơn không có chữ ký: ….., đơn mạo danh: …..

– Đối tượng tố cáo: Đảng viên:….., Chi bộ:…….., Cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp:…., Đảng viên không giữ chức vụ : …..

– Số đơn được giải quyết: …………

– Số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết: …

Nội dung đơn khiếu nại: ….

Kết quả giải:…….

* Giải quyết tố cáo tổ chức Đảng:

– Tổng số đơn đã tiếp nhận: …………, Số đơn đã giải quyết:……

Trong đó: Đơn do cấp trên gửi:……, đơn nhận trực tiếp:…….

– Phân loại đơn: đơn có chữ ký: ….., đơn không có chữ ký: ….., đơn mạo danh: …..

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng hợp tác giữa khách sạn và Công ty du lịch

– Đối tượng bị tố cáo: Chi bộ: …………, Đảng bộ:……

Tóm tắt nội dung khiếu nại:……

Kết quả giải: ….

* Giải quyết khiếu nại kỷ luật:

– Tổng số đơn tiếp nhận: …Trong đó: Đơn cấp trên chuyển đến: …, đơn nhận trực tiếp:……………., số đơn giải quyết:……

Tóm tắt đơn khiếu nại:…. Kết quả giải: ….

2.6. Kiểm tra tài chính:….

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG…. (HOẶC NĂM….):

…..

IV/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

……

Người nhận:

– UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; – Đảng uỷ…; – Lưu.

Bí thư chi bộ T/M

xem thêm: Mẫu báo cáo chính trị nhiệm kỳ đại hội chi bộ mới nhất

3. Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Chi cục:

Hiện nay chưa có mẫu báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ngành nhưng khi soạn thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ngành năm 2022 cần có các thông tin sau:

– Góc trên bên trái của trang ghi nội dung Đảng bộ…, chi bộ…., số…BC/ĐU;

– Góc trên bên phải là Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới cùng là ngày…tháng…năm…;

– Tên báo cáo: Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát ngành năm 2022;

– Nội dung báo cáo:

Đặc điểm tình hình: Nêu cụ thể tình hình đơn vị, tổ chức Đảng, nêu những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Chẳng hạn, chi bộ xác định công tác kiểm tra, giám sát đảng viên là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài nên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Chi cục đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ quý I hàng năm.

Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát: Phân công người phụ trách công tác kiểm tra, giám sát trong ngành; kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của ngành năm 2020, cụ thể có….kiểm tra,….giám sát.

Thi hành kỷ luật đối với Đảng viên; giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành.

Nhận xét, đánh giá chung: chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá và đưa ra phương hướng giải quyết những hạn chế đó.

– Cuối bản báo cáo, Bí thư chi bộ sẽ thay mặt ký tên.

Lưu ý: Báo cáo này đề nghị UBKT cơ sở gửi về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 17 của tháng cuối quý.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận