Mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo mới nhất

Trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu luôn phải sử dụng báo cáo để cơ quan có thẩm quyền nắm bắt tình hình kinh doanh. Vậy báo cáo tình hình kinh doanh xuất khẩu gạo được trình bày như thế nào?

1. Mẫu báo cáo tình hình kinh doanh xuất khẩu gạo mới nhất:

TÊN THƯƠNG NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO

Kinh doanh xuất khẩu gạo

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Thực hiện quy định tại Nghị định số…/2018/NĐ-CP, … (tên thương nhân)… báo cáo tình hình kinh doanh xuất khẩu gạo như sau:

1. Về việc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo:

a) Về khả năng chứa thóc, gạo:…

b) Về năng lực của các cơ sở xay, xát, chế biến:…

xem thêm: Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

c) Về công suất sấy lúa:…

d) Về xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất và tiêu thụ…

2. Về thực hiện các quy định về thu mua thóc, gạo hàng hóa trực tiếp của nông dân, thu mua tạm trữ thóc, gạo:

a) Việc công bố điểm mua, giá mua, liên kết, tổ chức hệ thống thu mua thóc, gạo cho nông dân…

b) Về số lượng/giá mua thóc, gạo:…

c) Về thời gian, tiến độ thực hiện:…

3. Về xây dựng vùng nguyên liệu, thực hiện quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan, thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, bảo đảm chất lượng thóc, sản phẩm gạo. thương mại hóa, xây dựng thương hiệu gạo, công bố hợp đồng xuất khẩu, thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung, phát triển thị trường, khách hàng, kênh tiêu thụ:

a) Về xây dựng vùng nguyên liệu…

xem thêm: Hóa đơn là gì? Cách ghi ngày xuất hóa đơn hàng hóa

b) Về thực hiện quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan, thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, bảo đảm chất lượng lúa, gạo hàng hóa…

c) Về xây dựng thương hiệu gạo……

d) Về thông báo hợp đồng xuất khẩu:…

đ) Về thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung…

e) Về phát triển thị trường, khách hàng, kênh tiêu thụ…

4. Kết quả kinh doanh xuất khẩu gạo:

a) Kết quả tiêu thụ nội địa, bán buôn, bán lẻ, cung ứng cho hệ thống phân phối trong nước (số lượng, giá trị theo từng loại gạo, sản phẩm gạo cụ thể):……

b) Kết quả xuất khẩu (số lượng, giá trị xuất khẩu theo loại sản phẩm, theo từng thị trường xuất khẩu, theo hợp đồng tập trung/hợp đồng thương mại):…

xem thêm: Luật sư tư vấn thủ tục xuất khẩu lao động trực tuyến miễn phí

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư và cách soạn thảo mới nhất 2023

c) Các hình thức khen thưởng đạt được (nếu có):…

5. Về tuân thủ pháp luật trong nước và quy định của thị trường xuất khẩu, xử lý tranh chấp kinh doanh:

a) Về chấp hành pháp luật trong nước (Nêu rõ các vi phạm về thuế, hải quan, các vi phạm khác và hình thức xử lý nếu có)…

b) Về việc chấp hành các quy định của thị trường xuất khẩu (Nêu rõ các trường hợp vi phạm và hình thức xử lý nếu có)…

c) Về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh (Nêu rõ các tranh chấp phát sinh, bản án, kết luận của cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài nước nếu có)

6. Các nội dung khác và kiến ​​nghị của thương nhân (nếu có):

Thương nhân cam kết những nội dung khai báo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo này.

Liên quan đến:
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Bộ Tài chính: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế;
– UBND tỉnh/TP…;
– Sở Công Thương tỉnh/TP….;

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

* Lưu ý: Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 6 Nghị định này, thương nhân chỉ gửi báo cáo này đến Bộ Công Thương. Trường hợp đề nghị cấp mới, thương nhân báo cáo hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo kể từ ngày Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực được cấp.

xem thêm: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

2. Quy định của pháp luật về báo cáo hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của thương nhân:

2.1. Quy định về trách nhiệm báo cáo hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo:

Báo cáo hoạt động kinh doanh gạo thường được lập trước khi làm hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Việc báo cáo hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật, cụ thể quy định tại Điều 24, Nghị định số 107/2018/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo có quy định về trách nhiệm báo cáo gạo nghiệp vụ xuất khẩu như sau:

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo khi không đáp ứng được điều kiện kinh doanh hoặc khi có sự thay đổi về kho hàng, cơ sở xay xát, xay xát, chế biến lúa gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh. chịu trách nhiệm báo cáo ngay bằng văn bản cho Bộ Công Thương và Sở Công Thương nơi thương nhân có kho hàng, cơ sở xay, xát, chế biến gạo kê khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận đang công tác (làm việc) tại công ty mới nhất

Về thời điểm báo cáo tình hình kinh doanh xuất khẩu gạo, Theo quy định, thương nhân phải báo cáo Bộ Công Thương định kỳ vào ngày 20 hàng tháng về tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo trong kỳ báo cáo.

Tuy nhiên, về lượng thóc, gạo thực tế tồn kho của thương nhân, thương nhân phải báo cáo Bộ Công Thương định kỳ vào thứ Năm hàng tuần theo từng loại cụ thể để tổng hợp số liệu phục vụ công tác quản lý.

Ngoài ra, theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân, Sở Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính, có kho hàng, khi xay, xát, chế biến thóc, gạo hoặc xây dựng vùng nguyên liệu, thương nhân phải báo cáo hàng quý, hàng năm và báo cáo đột xuất. Báo cáo định kỳ được lập theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo nước ngoài, định kỳ báo cáo Bộ Công Thương cũng phải tích cực phát triển xây dựng vùng nguyên liệu theo chính sách của Nhà nước; đồng thời phải đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện xây dựng vùng nguyên liệu với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan theo quy định.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thương nhân xây dựng vùng nguyên liệu theo quy định sẽ được hưởng các chính sách ưu tiên như: tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của sản phẩm, doanh nghiệp trong và ngoài nước; Giao chỉ tiêu thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung Tham gia chương trình mua thóc, gạo tạm trữ của Nhà nước. Tuy nhiên, nếu thương nhân báo cáo không trung thực hoặc không thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định thì sẽ không được hưởng chính sách ưu đãi cho đến khi thương nhân chấm dứt hoặc khắc phục hành vi vi phạm.

Bộ Công Thương quy định cụ thể chế độ báo cáo của thương nhân theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm thuận tiện cho thương nhân thực hiện.

xem thêm: Các hình thức và vai trò của hoạt động xuất khẩu

2.2. Trách nhiệm khác trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của thương nhân:

Ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc, quy định liên quan đến báo cáo hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cũng cần tuân thủ các mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo như:

– Đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng trong nước;

– Góp phần bình ổn giá thóc, gạo trong nước;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

– Góp phần tiêu thụ lúa, gạo hàng hóa và đảm bảo quyền lợi của người trồng lúa theo chính sách hiện hành;

– Thực hiện các cam kết quốc tế; đảm bảo xuất khẩu hiệu quả;

– Cân đối nguồn lúa, gạo xuất khẩu;

– Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu hành tối thiểu bằng 5% số lượng gạo thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó;

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về điểm thu mua thóc, gạo và thông báo điểm thu mua, niêm yết giá thu mua theo chất lượng, loại thóc, gạo hàng hóa và thời vụ. thời vụ thu hoạch để nông dân biết và trực tiếp xử lý;

xem thêm: Cách tính thuế, kê khai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

– Ổn định giá thóc, gạo trong nước;

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có trách nhiệm tổ chức hệ thống phân phối gạo, cung ứng ngay lượng gạo dự trữ và luân chuyển gạo dự trữ để bình ổn thị trường trong nước theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. quyền lợi trong trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa tăng cao bất hợp lý;

– Đảm bảo chất lượng lúa, gạo hàng xuất khẩu. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và thương nhân xuất khẩu sản phẩm gạo phải tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất, chế biến. chế biến, bảo quản thóc, gạo hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

– Chủ động theo dõi tình hình thị trường, kịp thời nắm bắt thông tin về nhu cầu giao dịch, ký kết hợp đồng nhập khẩu gạo hoặc tổ chức đấu thầu nhập khẩu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước nhập khẩu;

– Chủ động xây dựng phương án giao dịch, chào giá, tự quyết định giá chào đảm bảo hiệu quả xuất khẩu và chịu trách nhiệm về hợp đồng đã ký kết;

– Báo cáo bằng văn bản với Bộ Công Thương về khả năng giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc tham gia đấu thầu, khả năng cân đối nguồn hàng và các vấn đề khác có liên quan để đảm bảo thực hiện hợp đồng; kết quả giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc kết quả đấu thầu và phương án thực hiện hợp đồng…

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

xem thêm: Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận