Mẫu báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản mới nhất

Mẫu báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản ? Quy định về báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản?

Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động khai thác khoáng sản là một trong những nghĩa vụ chính, quan trọng của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản mà tổ chức, cá nhân đó phải thực hiện hàng năm. Mẫu báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản phải tuân theo mẫu do Nhà nước ban hành và mẫu do Nhà nước ban hành quy định tại Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản. khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản

Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, mẫu đơn. phê duyệt trước trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản;

– Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoáng sản.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản:

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP)
KHAI THÁC MỎ)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số ……/……..

Địa điểm, ngày…. tháng…. năm ….

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ)
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM…

Thân mến: …

I. Phần chung

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: …;

Loại hình doanh nghiệp:… (Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp khác…);

Số ĐKKD… do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố… cấp lần đầu ngày… tháng……. (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp số … ngày … tháng … năm …. của …).

Địa chỉ nhà: …;

Điện thoại: …; Số fax: ….;

Đại diện pháp lý:

– Họ và tên…;

– Năm sinh…;

– Bằng cấp…

II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản từ năm …. tháng… năm… đến ngày tháng… năm…

Giấy phép khai thác khoáng sản số:… ngày… tháng…. năm…

Thông tin về giấy phép khai thác

– Loại khoáng sản được phép khai thác…;

– Cơ quan cấp phép…;

– Diện tích khu vực khai thác:….(m2hà, km2);

– Phương pháp khai thác:… (lộ thiên, hầm lò);

– Cao độ khai thác: từ …m, đến …m;

– Trữ lượng được phép khai thác:

+ Trữ lượng địa chất… (tấn, m3),

+ Trữ lượng khai thác … (tấn, m .)3);

– Công suất cho phép khai thác: … (tấn/năm, m .)3/năm, tháng3/ngày đêm);

– Thời hạn giấy phép: …. (có thể);

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian (partime) mới nhất 2022

– Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản)… (đồng); Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản số…… ngày… tháng… năm… của Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố….

– Vị trí mỏ: thôn…, xã…, huyện…, tỉnh….;

– Hoạt động khai khoáng

– Tổng vốn đầu tư:…(đồng);

– Tổng tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản…(đồng).

– Sản lượng khoáng sản khai thác thực tế năm báo cáo tính đến ngày 31 tháng 12: …(tấn, m .)3);

– Chi phí khai thác bình quân trong năm: ….(đồng/tấn, m3);

– Hệ số tổn thất trong khai thác: thiết kế/thực tế: ….;

– Hoạt động tuyển dụng, phân loại, bồi dưỡng:

+ Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên sinh đưa vào chế biến: … (tấn, m .)3);

+ Khối lượng và hàm lượng khoáng sản sau chế biến: … (tấn, m .)3);

+ Khối lượng phụ phẩm thu hồi: … (tấn, m .)3);

– Khối lượng khoáng sản xuất khẩu (nếu có): … (tấn, m .)3);

– Tổng lượng khoáng sản tiêu thụ trong năm: … (tấn, m .)3);

– Tổng doanh thu: … (đồng);

– Nộp ngân sách Nhà nước: … (đồng);

Trong đó:

+ Thuế Tài nguyên: … (đồng);

+ Thuế xuất khẩu khoáng sản… (đồng);

+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: …. (đồng);

+ Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: …. (đồng);

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp (đồng).

+ Khác (nếu có): ….

– Ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản… (đồng).

– Bồi hoàn chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản: …(đồng);

– Tình hình thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác khoáng sản

– Bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản…;

– Số lao động đang sử dụng (ghi rõ số lao động địa phương tại xã nơi có hoạt động khai thác khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm…;

– Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường, cầu…);

– Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ…);

– Bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác/thu hồi sau khai thác…

– Đánh giá chung

Đánh giá chung về ứng dụng công nghệ và thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá diễn biến chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế năm báo cáo so với tài liệu địa chất đã được phê duyệt. Trường hợp có sự thay đổi (tăng/giảm) về trữ lượng, thay đổi về chất lượng được phát hiện trong quá trình khai thác thì phải lập báo cáo kèm theo các tài liệu, bảng biểu để chứng minh cho các nhận định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn kháng nghị vụ án hình sự theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất

Giấy phép khai thác khoáng sản số:…ngày…tháng…năm… (nếu có)

(Nội dung báo cáo như mục 1 nêu trên)………….

III. Gợi ý, kiến ​​nghị

Tổ chức, cá nhân
(Ký tên và đóng dấu)

2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản:

Điều 55 Luật Khoáng sản 2010 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, theo đó tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các quyền và nghĩa vụ sau:

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:

– Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích khai thác, khu vực được phép khai thác;

– Thực hiện khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác;

– Được phép thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong phạm vi diện tích và độ sâu cho phép khai thác nhưng phải thông báo khối lượng, thời gian thăm dò nâng cấp cho cơ quan quản lý nhà nước. quốc gia có thẩm quyền đã cấp giấy phép trước khi tiến hành

– Lưu giữ, vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu khoáng sản đã khai thác theo quy định của pháp luật;

– Đề nghị gia hạn, đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc đề nghị trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản;

– Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

– Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Được thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt;

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

– Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, nộp thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

– Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và các hoạt động khai thác khoáng sản đã được xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản và thiết kế mỏ;

– Phải đăng ký ngày khởi công xây dựng cơ bản mỏ, đăng ký ngày bắt đầu khai thác mỏ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ. Trước khi bắt tay vào công việc;

– Các khoáng sản chính và khoáng sản đi kèm phải được khai thác tối đa; phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản; phải thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và biện pháp bảo vệ môi trường;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa và hướng dẫn cách soạn thảo

– Phải thu thập, lưu trữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản, khai thác khoáng sản;

– Định kỳ báo cáo kết quả khai thác khoáng sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phải tự bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khác hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản;

– Phải đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn;

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên thì việc báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản định kỳ là một trong những nghĩa vụ chính và quan trọng của mỗi tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác khoáng sản mà tổ chức, cá nhân đó có. phải được thực hiện mỗi năm.

3. Quy định về chế độ báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản định kỳ:

Tại Điều 7 Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoáng sản có quy định về báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản định kỳ, theo đó báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động khai thác khoáng sản được thực hiện. mỗi năm một lần và kỳ báo cáo định kỳ về hoạt động khai thác khoáng sản bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

Ngoài thời hạn định kỳ trên, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động khoáng sản. dạng hoạt động khoáng sản.

Trách nhiệm báo cáo: Trước ngày 01 tháng 02 hàng năm, tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải gửi báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động khai thác khoáng sản cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức đặt trụ sở. Tuy nhiên, hoạt động khoáng sản (còn đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo giấy phép nhưng thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng phải nộp báo cáo trực tiếp về Tổng cục Địa chất). và Khoáng sản Việt Nam).

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận