Mẫu báo cáo công tác văn thư lưu trữ trường học, doanh nghiệp

Mẫu báo cáo công tác văn thư trong trường học, doanh nghiệp? Hướng dẫn cách viết báo cáo công tác văn thư trong trường học, doanh nghiệp?

Những thông tin có trong báo cáo công tác văn thư lưu trữ trong trường học hay doanh nghiệp thường được biết đến với vai trò thống kê hàng loạt văn bản, hồ sơ đầy đủ và đánh giá kết quả thực hiện đạt được, cũng như vạch ra những phương hướng, nhiệm vụ trong công tác văn thư lưu trữ trong năm mới . Vậy báo cáo công tác lưu trữ trường học và doanh nghiệp được lập như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu báo cáo công tác văn thư trong trường học, doanh nghiệp:

SỞ GD&ĐT…

TRƯỜNG TIỂU HỌC …

Con số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày tháng năm …

BÁO CÁO

Tổng kết công tác văn thư – lưu trữ năm…

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM….:

1. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn thư, lưu trữ…:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ

– Sau khi cử cán bộ tham gia tập huấn tại huyện, tháng 5…. năm …, nhà trường đã tổ chức triển khai quán triệt Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Thông qua buổi tập huấn Luật Lưu trữ, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nâng cao nhận thức; hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải lập hồ sơ tác phẩm.

– Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành và Phòng Nội vụ huyện về công tác văn thư lưu trữ.

b) Xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống:

Nhà trường không có tài liệu tồn đọng, chồng chất phải xử lý theo Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. cửa hàng.

c) Việc tổ chức nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan:

Hàng năm nhà trường lập hồ sơ công tác lưu trữ theo quy định.

Các bộ phận, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ hiện hành nộp lưu vào kho lưu trữ của nhà trường.

Các văn bản, hồ sơ công việc… của các bộ phận trong trường đã được lập và đưa vào lưu trữ.

d) Phương tiện bảo quản:

Nhà trường có đầy đủ tủ, kho bảo quản đảm bảo việc bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

d) Lập hồ sơ công việc:

– Trong năm …, nhà trường đã xây dựng danh mục hồ sơ công việc phải giao nộp và lưu, thời hạn bảo quản hồ sơ của các bộ phận, cán bộ, viên chức.

– Bộ phận văn thư – lưu trữ đã phổ biến, hướng dẫn các bộ phận và cán bộ, viên chức nhà trường về quy trình lập hồ sơ công việc.

Đến nay, mức độ hoàn thành hồ sơ công việc của năm… đạt trên 50%.

2. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên:

a) Việc triển khai, thực hiện các văn bản của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các cấp:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố việc đốt rác trong khu dân cư, khu nhà ở tập thể mới nhất

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ tiếp nhận trong năm…:

– Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội;

– Công văn số…

– Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày… của UBND huyện về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ.

Nhà trường đã quán triệt cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ văn thư, lưu trữ thực hiện theo sự chỉ đạo của các cấp, đúng quy định.

b) Về tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ của trường:

Có 01 nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ. Trình độ: Sơ cấp.

Đội ngũ cán bộ đã được bố trí đủ, đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ làm công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

Cán bộ văn thư đã tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập; chưa tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn do tuổi cao.

c) Ban hành văn bản về công tác văn thư, lưu trữ:

Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động về công tác văn thư, lưu trữ, danh mục tài liệu nộp lưu và bảng thời gian bảo quản.

đ) Kết quả thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ:

– Soạn thảo và ban hành văn bản đảm bảo đúng hướng dẫn quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Chất lượng hồ sơ áp dụng Thông tư số 01/2011/TT-BNV đảm bảo đúng quy định.

– Công tác quản lý văn bản đi, đến:

+ Cập nhật vào sổ; Sắp xếp và lưu tất cả các tài liệu đến.

+ Cập nhật vào sổ và gửi chứng từ đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.

+ Sắp xếp hồ sơ lưu đảm bảo đúng quy định.

– Sử dụng dấu “Đến” không đúng mẫu quy định, chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản đi.

– Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

– Tình hình khai thác sử dụng tài liệu của nhà trường: Cán bộ, viên chức thường chú trọng khai thác sử dụng các tài liệu như: sổ chủ nhiệm, sổ kế hoạch, sổ kiểm tra, nghị quyết, lịch báo giảng của tổ, hồ sơ hội giáo viên dạy giỏi. , hồ sơ tự đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học…

– Có kho, phòng đọc, tủ tài liệu được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và được trang bị các thiết bị máy tính, máy photocopy, bình chữa cháy phục vụ tốt cho việc bảo quản hồ sơ, tài liệu. cửa hàng.

– Tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị: Nhà trường không có tài liệu hết giá trị thực hiện tiêu hủy.

e) Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ:

+ Nhà trường có hộp thư điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cấp, sử dụng hộp thư điện tử này để chỉ đạo, cập nhật, xử lý thông tin,.. và báo cáo các cấp đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu sổ theo dõi chất lượng giáo dục và hướng dẫn cách ghi sổ

+ Khai thác thông tin, văn bản pháp luật trên internet.

h) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM….

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ của ngành và của Phòng Nội vụ huyện, nhà trường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ CBCNV về Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội, Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công việc tài liệu. Văn thư, Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định biểu mẫu và Kỹ thuật trình bày văn bản…;

– Các bộ phận, cán bộ, viên chức lập hồ sơ công tác năm … nộp cho nhà trường (Hoàn thành trong tháng…….;;

– Lập danh sách hồ sơ công việc; xây dựng bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu;

– Quản lý văn bản đi, văn bản đến theo hướng dẫn tại Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Cục Văn thư – Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến;

– Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê về công tác văn thư

văn thư, lưu trữ theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ.

– Quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không.

Người nhận:

– Hiệu trưởng

– Phòng Nội vụ huyện;

– Lưu VT.

2. Hướng dẫn viết báo cáo công tác văn thư trong trường học và doanh nghiệp:

Thông thường, vào dịp cuối năm, các đơn vị, tổ chức, cơ quan hay trường học đều phải làm báo cáo công tác văn thư lưu trữ để tổng kết một năm đã qua và đưa ra những nhiệm vụ quan trọng. Trọng tâm của công tác văn thư là trong năm mới. Theo đó, trong báo cáo công tác lưu trữ cần đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

– Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác văn thư, lưu trữ trong năm tới là gì?

– Các nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên như thế nào?

– Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới là gì?

– Đề xuất để làm cho công tác lưu trữ hiệu quả hơn?

Giống như bất kỳ mẫu báo cáo nào khác, mẫu báo cáo công việc lưu trữ cũng sẽ bao gồm:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Tên cơ quan thực hiện;

– Ngày, tháng lập báo cáo

– Tên báo cáo (Báo cáo kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm…… )

Trong phần nội dung, phóng viên cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau:

+ Tổng kết công tác năm………….;

+ Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm tới

Về việc tổng kết năm …………, gồm các nội dung sau:

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ, cụ thể:

– Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Bí thư Nhà nước và các cấp;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

– Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; phổ biến bằng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức về công tác văn thư, lưu trữ.

+ Công tác xây dựng, ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ, cụ thể như sau:

– Các cơ quan, đơn vị xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác lưu trữ tại các phòng, ban.

– Ban hành quy chế hoạt động về công tác văn thư, lưu trữ, danh mục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và bảng thời gian bảo quản phù hợp với cơ quan, tổ chức.

+ Tổ chức cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ, ví dụ:

– Phòng Nội vụ bố trí 01 công chức kiêm nhiệm làm công tác quản lý văn thư, lưu trữ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ;

– Cán bộ được cử làm công tác văn thư, lưu trữ phải có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp;

– Cán bộ văn thư phải đã qua đào tạo, bồi dưỡng về công tác văn thư.

+ Những kết quả đạt được trong việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, có thể thống kê kết quả trên:

– Bảo đảm đúng thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản theo quy định của pháp luật;

– Quản lý văn bản đi, văn bản đến:;

– Công tác lập hồ sơ, công tác nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực;

– Quản lý, sử dụng con dấu và các phương tiện lưu giữ bí mật khác theo quy định của pháp luật;

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư,…

+ Kết quả đạt được trong việc thực hiện nghiệp vụ lưu trữ:

– Bố trí kho lưu trữ để bảo quản tài liệu;

– Thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ;

– Số lượng văn bản đã chỉnh lý, văn bản tồn đọng chưa giải quyết;

+ Có thể đề cập đến vấn đề kinh phí cho công tác văn thư, lưu trữ.

+ Đánh giá chung về kết quả hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ trong năm qua (có đánh giá những ưu, khuyết điểm và đề xuất, kiến ​​nghị)

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới, có thể kể đến một số nội dung sau:

+ Tiếp tục quán triệt, tổ chức và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

+ Tiếp tục triển khai khảo sát tình hình tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

+ Hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điện tử theo quy định;

+ Thực hiện nghiêm túc công tác bảo mật trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo công tác văn thư lưu trữ trường học, doanh nghiệp của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận